Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALA HASMAS

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ ANUL ŞCOLAR: 2018-2019


PROFESOR: PROF. DRILA OVIDIU ALEXANDRU Nr. ore : 1h/săptămână

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ

CLASA a VI-a
Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții
specifice domeniului social

2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea
unor valori și norme sociale și civice

3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor, prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui
comportament social, civic și economic activ

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte / evenimente / procese din societatea contemporană
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de referință culturale variate
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu caracter intercultural
2.2.Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului intercultural
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor care
aparțin unor culturi diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor comunității, prin utilizarea capacității de empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor
culturi diferite
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ –EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a-VI-a
SEMESTRUL I
NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Utilizarea corectă a termenilor 1.Introducere în studiul educației S1
specifici educației interculturale cu interculturale
referire la fapte / evenimente / procese din 2. Diversitatea culturală- o caracteristică S2
societatea contemporană a societății contemporane
3. Complexitatea identității proprii în S3
1.2. Identificarea propriilor repere de
prezent.
identitate culturală, prin raportare la 4. Identitatea culturală proprie și S4
CARACTERISTICI sisteme de referință culturale variate identitatea culturală a celorlalți. 7
ALE SOCIETĂȚII 1.3. Analizarea unor situații în 5.Patrimoniul cultural/moștenirea S5 Obs.
CONTEMPORANE acord/dezacord cu valorile și principiile culturală curentă
1. societății interculturale 6. Tradiții și obiceiuri comune/diferite S6
8(7+1) ore 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor ale culturilor.
sarcini de lucru referitoare la viața într-o 7.Patriotismul și manifestările sale S7
societate interculturală
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive
față de sine și față de ceilalți, față de
identitatea culturală proprie și față de
Testare
identitatea celor care aparțin unor culturi scrisă
Evaluare diferite 1 S8
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite
1.1. Utilizarea corectă a termenilor
specifici educației interculturale cu
1. PERSOANA ȘI referire la fapte / evenimente / procese din PRINCIPII ȘI VALORI ALE
SOCIETATEA societatea contemporană SOCIETĂȚII INTERCULTURALE Obs.
INTERCULTURALĂ curentă
1.3. Analizarea unor situații în
6 ore 1.Principiile și valorile unei societăți 1 S9
acord/dezacord cu valorile și principiile interculturale (dezvoltarea identității
societății interculturale culturale proprii)
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor
sarcini de lucru referitoare la viața într-o Acceptarea și respectarea diversității. 1 S10
Valorizarea pozitivă a diferențelor Obs.
societate interculturală
curentă
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive Tratamentul egal al persoanelor și 1 S11
față de sine și față de ceilalți, față de solidaritate
identitatea culturală proprie și față de Promovarea incluziunii sociale, 1 S12
identitatea celor care aparțin unor culturi dialogul intercultural.
diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor Abateri de la valorile și principiile
comunității, prin utilizarea capacității de societății interculturale:- forme de 1 S13
empatie culturală în relațiile cu persoane intoleranță (discriminare, segregare,
aparținând unor culturi diferite rasism, xenofobie)
Testare
Abateri de la valorile și principiile scrisă
societății interculturale:-manifestări și 1 S14
efecte ale lipsei de solidaritate
(marginalizare, excludere, izolare)

3. Recapitulare – 1 S15 Obs.


Evaluare semestrială curentă
1 oră
SEMESTRUL AL II-LEA

NR. DOMENIUL DE COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.


CRT. CONȚINUT ORE

1.1. Utilizarea corectă a termenilor Persoana în societatea interculturală


specifici educației interculturale cu
referire la fapte / evenimente / procese din 1. Trăsături ale persoanei în societatea 3 S16
societatea contemporană interculturală (spirit deschis, S17
flexibilitate, cooperare, abilități S18
1.2. Identificarea propriilor repere de
relaționale și comunicaționale)
identitate culturală, prin raportare la
sisteme de referință culturale variate
PERSOANA ȘI 1.3. Analizarea unor situații în Obs.
SOCIETATEA acord/dezacord cu valorile și principiile 2. Comunicarea interculturală 1 S19 curentă
4. INTERCULTURALĂ societății interculturale 3. Specificul comunicării interculturale 1 S20
8 (7+1) ore 2.2.Participarea, prin derularea unui 4. Bariere ale comunicării interculturale 1 S21
proiect intercultural, la rezolvarea (stereotipuri și prejudecăți)
problemelor comunității și la promovarea 5. Reguli și principii pentru facilitarea 1 S22
dialogului intercultural comunicării interculturale
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor
sarcini de lucru referitoare la viața într-o
societate interculturală 1 S23 Testare
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive scrisă
Evaluare față de sine și față de ceilalți, față de
identitatea culturală proprie și față de
identitatea celor care aparțin unor culturi
diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect
intercultural pentru rezolvarea unor 1. ELABORAREA ȘI DERULAREA
probleme cu caracter intercultural PROIECTULUI EDUCAȚIONAL 9 S24-
2.2.Participarea, prin derularea unui INTERCULTURAL S33
proiect intercultural, la rezolvarea
PROIECT Alegerea temei
problemelor comunității și la promovarea
EDUCAȚIONAL Elaborarea fișei de proiect
INTERCULTURAL dialogului intercultural Derularea proiectului propus
5. 9 ore 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor Obs.
sarcini de lucru referitoare la viața într-o Evaluarea proiectului propus curentă
societate interculturală
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite

7. Recapitulare și
evaluare semestrială și 2 S34
finală S35
2 ore

8. „SCOALA ALTFEL Activitati extrascoalare si extracurriculare La decizia scolii