Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ HASMAS

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ Nr. ore : 1h/săptămână


PROFESOR: DRILA OVIDIU ALEXANDRU ANUL ŞCOLAR: 2019-2020

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ

CLASA a VII-a

Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții
specifice domeniului social;
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea
unor valori și norme sociale și civice;
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui
comportament social, civic și economic active;

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației pentru cetățenie democratică;


1.2. Analizarea unor situații problematice determinate de abaterea de la valorile, principiile, practicile societății democratice;
1.3. Argumentarea în favoarea respectării valorilor, principiilor, normelor și practicilor specifice unei societăți democratice și statului de
drept;
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect dedicat problemelor comunității educaționale/locale;
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea problemelor comunității educaționale/locale;
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate democratică;
3.1. Manifestarea disponibilității pentru participare civică și pentru exercitarea calității de cetățean;
3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii democratice în situații concrete care presupun decizie și acțiune;
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ –EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ

CLASA a VII-a

SEMESTRUL I

NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.


CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Utilizarea corectă a termenilor Introducere în studiul educației S1
specifici educației pentru cetățenie pentru cetățenie democratică
democratică;
1.2. Analizarea unor situații problematice Drepturile omului S2
S3
determinate de abaterea de la valorile,
principiile, practicile societății
SISTEMUL democratice; Forme de guvernământ și regimuri 7 S4
POLITIC ÎN 1.3. Argumentarea în favoarea respectării politice: regimuri democratice, S5 Obs.
ROMÂNIA valorilor, principiilor, normelor și autoritare și totalitare curentă
1. practicilor specifice unei societăți
15(14+1) ore democratice și statului de drept; Constituția României
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect S6
-Structura Constituției - Valori și S7
dedicat problemelor comunității
educaționale/locale; principii constituționale
2.2. Participarea, prin derularea unui Principii și instituții democratice
proiect, la rezolvarea problemelor
Testare
comunității educaționale/locale; - Statul democratic și principiul
S8 scrisă
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor pluralismului: dreptul de asociere și 1
sarcini de lucru referitoare la viața într-o partidele politice
societate democratică;
3.1. Manifestarea disponibilității pentru - Statul democratic și principiul 1 S9
participare civică și pentru exercitarea
calității de cetățean; separării puterilor;
3.2. Aplicarea unor valori, norme și
principii democratice în situații concrete Autoritățile statului român:
care presupun decizie și acțiune; a) Autoritatea legislativă; legile 1 S10
b) Executivul; Administrația
1 S11
centrală și locală
c) Autoritatea judecătorească;
1 S12
aplicarea legilor
d) Președintele României
1 S13

Statul de drept 1 S14

3. Recapitulare – 1 S15 Obs.


Evaluare semestrială curentă
1 oră
SEMESTRUL AL II-LEA

NR. DOMENIUL DE COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.


CRT. CONȚINUT ORE

1.1. Utilizarea corectă a termenilor Domnia legii și puterea cetățenilor


specifici educației pentru cetățenie
RAPORTUL democratică; Procesul de elaborare a legilor; 1 S16
CETĂȚENI – 1.2. Analizarea unor situații problematice participarea cetățenilor la elaborarea
AUTORITĂȚI. determinate de abaterea de la valorile, legislației
DREPTURI ȘI principiile, practicile societății
RESPONSABILITĂ Drepturile și libertățile cetățenești și
democratice; 1 S17
ȚI CETĂȚENEȘTI respectarea legilor;limite ale libertății
1.3. Argumentarea în favoarea respectării Obs.
4. ÎN SOCIETATEA valorilor, principiilor, normelor și Justiția ca instituție de apărare și de 1 S18 curentă
DEMOCRATICĂ practicilor specifice unei societăți înfăptuire a dreptății;
11 ore democratice și statului de drept;
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect Egalitatea în fața legii și accesul la
dedicat problemelor comunității justiție al cetățenilor; 1 S19
educaționale/locale;
2.2. Participarea, prin derularea unui Copilul în procesul judiciar; 1 S20
proiect, la rezolvarea problemelor delincvența juvenilă; consecințe ale
comunității educaționale/locale; nerespectării legii
Testare
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor scrisă
sarcini de lucru referitoare la viața într-o
societate democratică;
3.1. Manifestarea disponibilității pentru
participare civică și pentru exercitarea Evaluare 1 S21
calității de cetățean;
Cetățenia activă.
3.2. Aplicarea unor valori, norme și
principii democratice în situații concrete Participarea cetățenilor la luarea
care presupun decizie și acțiune; deciziilor publice și la controlul 1 S22
aplicării acestora
Implicarea civică în contextul
democrației reprezentative și al
formelor de manifestare a 1 S23
democrației directe
Alegerile și votul; alegerea
reprezentanților; evaluarea activității 1 S24
reprezentanților aleși
Societatea civilă, organizații
nonguvernamentale, tipuri de
inițiative cetățenești în comunitățile 1 S25
locale
Rolul îndeplinit de mass-media în
societate și în formarea opiniei
publice
1 S26
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect 1. ELABORAREA ȘI DERULAREA
dedicat problemelor comunității PROIECTULUI EDUCAȚIONAL
educaționale/locale; DEDICAT PROBLEMELOR
2.2. Participarea, prin derularea unui COMUNITĂȚII
PROIECTUL proiect, la rezolvarea problemelor EDUCAȚIONALE/
EDUCAȚIONAL comunității educaționale/locale; LOCALE
5. DEDICAT 2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor
PROBLEMELOR Obs.
sarcini de lucru referitoare la viața într-o curentă
COMUNITĂȚII societate democratică; Alegerea temei
EDUCAȚIONALE/ Elaborarea fișei de proiect
Derularea proiectului propus S28-
LOCALE 7 S34
7 ore
Evaluarea proiectului propus

7. Recapitulare și
evaluare semestrială și 1 S35
finală
1 oră

8. „SCOALA ALTFEL Activitati extrascoalare si extracurriculare La decizia scolii