Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ HASMAS

SCOALA GIMNAZIALA GROSENI


DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
PROFESOR: DRILA OVIDIU ALEXANDRU Nr. ore : 1h/săptămână

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI

CLASA a V-a
Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor
achiziții specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin
asumarea unor valori și norme sociale și civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui
comportament social, civic și economic activ

Competențe specifice:

1.1. Manifestarea interesului pentru formularea de întrebări cu privire la propriile drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și responsabilități;
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în contextul unor dezbateri privind asigurarea
și promovarea drepturilor copilului;
2.1. Formularea unor probleme care vizează drepturile copilului, ca punct de plecare în rezolvarea lor;
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri semnalate de încălcare a drepturilor copilului
sau de promovare a acestora;
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de promovare a drepturilor copiilor pentru investigarea / soluționarea unor probleme specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile respectării drepturilor
celuilalt;
3.2. Participarea la decizii de grup privind implicarea în promovarea și apărarea propriilor drepturi;

PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a-V-a
SEMESTRUL I
NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Manifestarea interesului pentru
formularea de întrebări cu privire la propriile
drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea 1.Introducere în studiul educației sociale
propriilor drepturi și responsabilități; 2. Capacitatea de a ne mira, valoarea
1.3. Raportarea critică la opiniile, întrebărilor – de ce nu luăm totul ca S1
FORMULAREA DE fiind cunoscut 4 S2
explicațiile și argumentele formulate de
ÎNTREBĂRI 3. Formularea întrebărilor; cui putem S3 Obs.
alte persoane în contextul unor dezbateri adresa întrebări și modalități alternative S4 curentă
1. 5(4+1) ore privind asigurarea și promovarea de a formula întrebări
drepturilor copilului;
2.1. Formularea unor probleme care
vizează drepturile copilului, ca punct de
plecare în rezolvarea lor;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
Evaluare responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile 1 S5 Testare
respectării drepturilor celuilalt; scrisă
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
ARGUMENTAREA argumente simple pentru promovarea
2. UNUI PUNCT DE propriilor drepturi și responsabilități; 1.Fapte și opinii S6
VEDERE PERSONAL 1.3. Raportarea critică la opiniile, 2. Susținerea părerii/opiniei proprii 4 S7 Obs.
explicațiile și argumentele formulate de 3. Formularea răspunsurilor; modalități S8 curentă
9 (8+1) ore alternative de a formula răspunsuri S9
alte persoane în contextul unor dezbateri
4. Schimbul de opinii. Compararea
privind asigurarea și promovarea opiniilor
drepturilor copilului; 5. De ce avem nevoie de argumente
2.1. Formularea unor probleme care 6. Condiții pentru acceptarea unui S10
vizează drepturile copilului, ca punct de argument formulat de o altă persoană 4 S11 Obs.
plecare în rezolvarea lor; 7. Stereotipii și prejudecăți S12 curentă
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect 8. Persuasiunea S13
de promovare a drepturilor copiilor
pentru investigarea / soluționarea unor
probleme specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile 1 S14
Evaluare respectării drepturilor celuilalt;
3.2. Participarea la decizii de grup Testare
privind implicarea în promovarea și scrisă
apărarea propriilor drepturi;
3. Recapitulare – Obs.
Evaluare semestrială 1 S15 curentă
1 oră
SEMESTRUL AL II-LEA

1.2. Formularea unor opinii, explicații, 1. Convenția ONU cu privire la


argumente simple pentru promovarea drepturile copilului:
propriilor drepturi și responsabilități; - Principiile generale ale convenției 3 S16
1.3. Raportarea critică la opiniile, - Prioritatea intereselor copilului S17
explicațiile și argumentele formulate de - Non- discriminarea S18
- Participarea copiilor la problemele
alte persoane în contextul unor dezbateri
care îi privesc
privind asigurarea și promovarea
2. Drepturi ale copilului;
DREPTURI ȘI drepturilor copilului; responsabilități asociate acestora: Obs.
RESPONSABILITĂȚI 2.1. Formularea unor probleme care - Exemplificarea unor drepturi în contexte S19 curentă
4. ALE COPILULUI vizează drepturile copilului, ca punct de concrete (de exemplu, dreptul la 2 S20
9(8+1) ore plecare în rezolvarea lor; identitate, dreptul la familie, dreptul la
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a educație, dreptul lajoc și activități
unor măsuri de intervenție posibile recreative, dreptul la protecție împotriva
pentru cazuri semnalate de încălcare a violenței, abuzului și exploatării, dreptul
drepturilor copilului sau de promovare a la securitate și protecție socială,
acestora; protecția mediului- condiție a vieții)
- Corelarea drepturilor cu 1 S21
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect
responsabilitățile asociate
de promovare a drepturilor copiilor
pentru investigarea / soluționarea unor 3. Modalități de exercitare a
probleme specifice; drepturilor și de asumare a S22
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților: 2 S23
responsabilităților în luarea unor decizii - Copiii, promotori ai propriilor drepturi
personale și de grup, în condițiile - Școala ca spațiu de
respectării drepturilor celuilalt; exprimare/exercitare/asumare de către
3.2. Participarea la decizii de grup copii a drepturilor și responsabilităților
privind implicarea în promovarea și
Evaluare apărarea propriilor drepturi; 1 S24 Testare
scrisă
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea 1. Respectarea și apărarea drepturilor
propriilor drepturi și responsabilități; copiilor:
Categorii de copii în situații de risc și
1.3. Raportarea critică la opiniile, /sau cu cerințe educative speciale ( copii 1 S25
RESPECTAREA, explicațiile și argumentele formulate de din medii dezavantajate socio-economic,
APĂRAREA ȘI alte persoane în contextul unor dezbateri copii cu dizabilități, copii care aparțin
PROMOVAREA privind asigurarea și promovarea unor minorități, copii din mediul rural)
DREPTURILOR Obs.
5. drepturilor copilului;
COPILULUI curentă
2.1. Formularea unor probleme care 2. Instituții guvernamentale și
3 ore
vizează drepturile copilului, ca punct de nonguvernamentale cu rol în
plecare în rezolvarea lor; respectarea, apărarea și promovarea
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a drepturilor copilului:
unor măsuri de intervenție posibile - Instituții guvernamentale: rolul 2 S26
pentru cazuri semnalate de încălcare a statului; securitate și protecție S28
drepturilor copilului sau de promovare a Organizații interguvernamentale și
-
acestora; nonguvernamentale, rolul societății
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect civile
de promovare a drepturilor copiilor pentru
investigarea / soluționarea unor probleme
specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile
respectării drepturilor celuilalt;
1.2. Formularea unor opinii, explicații, 1. Elaborarea și derularea unui Obs.
argumente simple pentru promovarea proiect educațional pentru curentă
PROIECTUL propriilor drepturi și responsabilități promovarea unui/unor drepturi ale 6 S29
6. EDUCAȚIONAL 2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect copilului: S34
de promovare a drepturilor copiilor pentru - Alegerea temei
6 ore investigarea / soluționarea unor probleme - Elaborarea fișei de proiect
specifice; - Derularea proiectului propus Probă
- Evaluarea proiectului propus practică
7. Recapitulare și
evaluare semestrială și 1 S35
finală
1 oră
8. „ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare La decizia școlii