Sunteți pe pagina 1din 10

Avizat,

Liceul Tehnologic ”Danubius”, Corabia DIRECTOR.


Profesor: DIACONU IONELA Prof. MODAN OCTAVIA
Nr. ore/sapt.: 1 oră
Clasa: a X-a

Nr................/........................

PROIECTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


-PSIHOLOGIE -
2019 - 2020

Unitatea de învăţare 1: Procesele psihice şi rolul lor în dezvoltarea personalităţii


Număr de ore: 2

Saptamana Conţinuturi - Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detalieri
09.09-13.09 NOTIUNI * Constientizarea gradului de ▪ Exerciţii de identificare a - dictionar de Observarea
INTRODUCTIVE familiaritate cu anumite concepte caracteristicilor sistemului psihic psihologie; sistematică
specifice limbajul psihologic; uman; - manual de
TESTARE *Constientizarea nivelului de interes ▪ Studii de caz pentru a comparara psihologie clasa a X- Proba scrisa
INITIALA & faţă de domeniul psihologiei sistemul nervos uman cu cel animal a;
ANALIZA * Constienitzarea aşteptărilor vis-a-vis ▪ Lucrul pe grupe pentru identificarea - fişe de lucru
TESTARE de ora de psihologie componentelor din structura
INTIALA
psihicului uman
C.1.1.Identificarea proceselor psihice şi
▪ Identificarea categoriilor de
caracterizarea rolului lor în evoluţia
personalităţii. manifestari
C.1.2 Identificarea legăturilor între psihice, valorificand texte literare
procesele psihice
16.09-20.09 INTRODUCERE
C.3.1.Relaţionarea eficientă/
ÎN
cooperarea cu ceilalţi în colectarea,
PSIHOLOGIE
interpretarea şi evaluarea informaţiilor
referitoare la procese şi manifestări
PSIHICUL şi
psihice
caracteristicile
C.3.3.Rezolvarea, prin cooperare cu
acestuia
ceilalţi a unor situaţii problemă cu
*Legătura psihic- ajutorul cunoştinţelor de psihologie
creier
*Psihicul ca formă
a vieţii de relaţie
*Psihicul ca
procesor complex
de informaţii
*Psihicul ca
traducător
subiectiv al
realităţii
*Psihicul ca
rezultat al fiinţării
printre oameni
*Relaţia dintre
procesele psihice
şi rolul lor în
evoluţia psihicului

Unitatea de învăţare 2: Procesele psihice cognitive senzoriale


Număr de ore: 4
Nr. Conţinuturi - Comp. spec. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. detalieri
23.09- Procese cognitive C.1.1.Identificarea ▪ Descrierea şi definirea proceselor senzaţia – ▪ dictionar de Observarea
14.10- senzoriale proceselor psihice şi percepţia – reprezentarea prin fişe de lucru psihologie; sistematică
(SENZATII, caracterizarea rolului lor în ▪ Exerciţii de distingere a înţelesului ştiinţific al ▪ manual de Autoevaluarea
23.09- PERCEPTII, evoluţia personalităţii termenilor „senzaţie”, „percepţie”, „reprezentare” psihologie clasa a
27.09. REPREZENTARI) de înţelesul lor în limbajul comun; X-a;
C.1.2 Identificarea
07.10- –caracterizare ▪ Exemple din viaţa cotidiană şi exerciţii practice de ▪ tabel comparativ;
legăturilor între procesele
11.10 generală:
psihice exemplificare a proceselor psihice cognitive ▪ fişe;
senzoriale – senzaţii, percepţii, reprezentări ▪ manual de
▪ Caracterizarea C.2.1.Analizarea unor ▪ Relatarea de exemple şi experimente ce relevă psihologie clasa a
generală a procese psihice pornind de superioritatea proceselor cognitive senzoriale a X-a;
proceselor la exemple concrete oamenilor faţă de animale ▪ fişe;
cognitiv-
▪ Relatarea de experimente ce relevă evoluţia ▪ laptop ;
senzoriale: C.2.2. Evaluarea
senzaţii, percepţii, proceselor cognitive senzoriale o dată cu procesul ▪ vidoproiector ;
caracteristicilor unor de creştere şi maturizare (comparare nou născut –
reprezentări procese psihice, prin copil - adult)
comparare ▪ activitate frontală
▪ Corelaţii între ▪ Identificarea rolului proceselor cognitive senzoriale
procesele în evoluţia psihicului prin analizarea unor situaţii
C.3.1 Relaţionarea ▪ activitate frontală,
senzoriale ipotetice în care anumite caracteristici ale
eficientă/cooperarea cu senzaţiilor, percepţiilor, reprezentărilor sunt pe grupe şi în
perechi
ceilalţi în colectarea, distorsionate (ex: senzaţiile ar reflecta caracteristici
interpretarea şi evaluarea inexistente ale obiectelor, percepţiile nu ar structura
informaţiilor referitoare la unitar informaţiile cele mai relevante,
procese şi manifestări reprezentările nu ar „extrage” schema
psihice informaţională esenţială a unui obiect , ci ar reţine
obiectul cu toate detaliile sale)
14.10- EVALUARE C.1.1, C.1.2, C.2.1, C.2.2., Test cu itemi: ▪ fişe cu subiectele Probă de
18.10 –TESTARE C.3.1. ▪ cu răspuns scurt/de completare; testelor evaluare scrisă
SCRISA ▪ cu raspuns deschis, ce solicita argumentare
▪ activitate
individuală

Unitatea de învăţare 3: Procesele psihice cognitive superioare


Număr de ore: 6
Nr. Conţinuturi - Comp. spec. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. detalieri
S 21.10 GÂNDIREA C.1.1. Identificarea ▪ Exerciţii de analiză a unor contexte în care apare cuvântul ▪ dictionar de Observarea
25.10 Definire, caracterizare proceselor psihice şi „gândire” sau derivatele sale; psihologie; sistematică
generală caracterizarea rolului ▪ Sesizarea diferenţelor esenţiale dintre gândirea animală şi cea ▪ manual de Autoevaluarea
- Structura psihologică lor în evoluţia umană prin exemple si analizarea de video-uri didactice psihologie clasa
internă a gândirii: personalităţii ▪ Exerciţii imaginative care sa evidentieze saltul calitativ pe a X-a;
*Operaţii generale ale C.1.2 Identificarea ▪ fişe;
care il face gandirea in evolutia umana(ex: Cum ar fi viaţa
gândirii legăturilor între oamenilor fără gândire, aceştia bazându-se eventual doar pe ▪ laptop ;
*Noţiunile şi formarea procesele psihice
informaţiile date de procesele senzoriale ?) ▪ videoproiector ;
lor C.2.1.Analizarea
▪ Exprimarea opiniilor privind importanţa caracterului
Gândirea ca proces de unor procese psihice
rezolvare a pornind de la reversibil şi anticipativ al timpului psihic, caracter datorat
problemelor - exemple concrete gândirii;
Înţelegerea şi C.3.1 Relaţionarea ▪ Identificarea şi explicarea operaţiilor gândirii (analiza,
rezolvarea de eficientă/ cooperarea sinteza, abstractizarea, generalizarea) şi a procesului formării
probleme cu ceilalţi în noţiunilor prin exemple din psihologia copilului
colectarea, ▪ Exerciţii de recunoaştere a operaţilor gândirii prin exerciţii cu
interpretarea şi imagini de tipul „Găsiţi diferenţele”
evaluarea ▪ Utilizarea de analogii metaforice pentru a conştientiza
informaţiilor diferenţa dintre înţelegere spontană şi înţelegere discursivă
referitoare la procese ▪ Exerciţii de exemplificare / recunoaştere a fazelor procesului
şi manifestări psihice rezolutiv;
C.3.3.Rezolvarea,
prin cooperare cu
ceilalţi a unor situaţii
problemă cu ajutorul
cunoştinţelor de
psihologie

ACTIVITATEA C.1.1. Identificarea ▪identificarea definiţiei şi caracteristicilor limbajului pe baza Manual de clasa Observarea
04.11- PSIHICĂ proceselor psihice şi textului din manual a X-a sistematică
08.11 „COMUNICAREA”: caracterizarea rolului ▪detectarea relaţiilor dintre comunicare şi comportament prin Fise de lucru Autoevaluarea
*Comunicare – limbă lor în evoluţia exercitii imaginative si problematizante asupra noilor
- limbaj personalităţii informaţii (ex: Cum ar fi viata unui om daca intr-o zi s-ar
*Funcţiile limbajului C.1.2 Identificarea trezi ca nu mai intelege limbajul nonverbal?)
*Formele limbajului legăturilor între ▪ Determinarea formelor limbajului – exemple + lucru cu fise
procesele psihice
didactice
C.2.1.Analizarea
▪ Raportarea limbajului la alte procese psihice – exercitii
unor procese psihice
pornind de la imaginative si problematizante
exemple concrete ▪ utilizarea jocului de rol în scopul adaptării conduitei la
C.4.1. Utilizarea diferite situaţii de viaţă, îmbunătăţirii comunicării
cunoştinţelor de ▪ realizarea distincţiei între limbă şi limbaj
psihologie în scopul ▪ caracterizarea formelor limbajului
adaptării conduitei
proprii la situaţii ▪ - explicarea interacţiunii limbajului cu diferite procese
concrete de viaţă psihice

Procesul cognitiv C.1.1. Identificarea ▪ Exerciţiu de creativitate (de tip brainstorming): să-şi dictionar de Observarea
11.11 – superior proceselor psihice şi imagineze cum ar arăta viaţa omului fără memorie; psihologie; sistematică
15.11 „MEMORIA”: caracterizarea rolului deducerea din acest exerciţiu a principalelor caracteristici ale manual de Autoevaluarea
*Definire si lor în evoluţia memoriei psihologie clasa a
caracterizare personalităţii ▪ Prezentarea şi analiza unor studii de caz ce exemplifică X-a;
*Formele memoriei C.1.2 Identificarea diferite forme de tulburare a memoriei (amnezie fişe;
*Memorie şi învăţare legăturilor între anterogradă, amnezie retrogradă, hipermnezia, paramnezia); laptop ;
*Memorie şi uitare procesele psihice ▪ Identificarea formelor /proceselor memoriei pe baza unor vidoproiector ;
C.2.1.Analizarea exemple şi exerciţii de memorare;
unor procese psihice
▪ Lucru pe grupe pentru identificarea factorilor ce optimizează
pornind de la
exemple concrete memoria, respectiv ce favorizează uitarea.
C.4.1. Utilizarea ▪ Utilizarea de metafore care surprind specificul memoriei şi
cunoştinţelor de uitarea ca manifestare normală sau patologică a memoriei
psihologie în scopul ▪ Exerciţii de corelare a cunoştinţelor despre memorie cu ceea
adaptării conduitei ce ştiu despre procesele senzoriale şi gândire;
proprii la situaţii
concrete de viaţă
Procesul cognitiv C.1.1. Identificarea ▪ Exerciţiu de imaginaţie: să privească o imagine şi să spună dictionar de Observarea
18.11 superior proceselor psihice şi ce le sugerează; psihologie; sistematică
-22.11 „IMAGINAŢIA”: caracterizarea rolului ▪ Exerciţiu de descriere a felului în care se desfăşoară viaţa manual de Autoevaluarea
*Definire şi lor în evoluţia unui om „lipsit de imaginaţie”; psihologie clasa a
caracterizare personalităţii ▪ Identificarea unor situaţii dificile pe care le-au trăit şi pe care X-a;
*Formele imaginaţiei C.2.1.Analizarea fişe;
le-au depăşit făcând apel la imaginaţie;
unor procese psihice laptop ;
▪ Exercitii de argumentare -tematici ce vor fi supuse
pornind de la vidoproiector ;
exemple concrete dezbaterii:
C.2.2. Evaluarea  rolul imaginaţiei în activitatea de învăţare;
caracteristicilor unor rolul adaptativ al imaginaţiei în viaţa omului;
procese psihice, prin ▪ Stabilirea deosebirilor dintre iluzie, halucinaţie şi fabulaţie
comparare prin studii de caz
C.4.1. Utilizarea ▪ exerciţii de evidentiere a formelor imaginaţiei;
cunoştinţelor de ▪ Prezentarea de imagini ce exemplifică procedeele
psihologie în scopul imaginaţiei
adaptării conduitei
proprii la situaţii
concrete de viaţă
25.11- EVALUARE C.1.1, C.1.2, Testare scrisa cu sarcini ce solcita aplicarea notiunilor Fisa evaluativa Evaluare scrisa
29.11 C.2.1,C.2.2, C.4.1. teoretice ale unitatii de invatare
TESTARE SCRISA [ elevilor li se va da sarcina de a compune o naratiune care Activitate
sa prezinta secvente din viata unui personaj imaginar care individuală
utilizeaza pe parcursul povestirii fiecare din formele
limbajului, memoriei si imaginatiei; elevii vor puncta in
naratiune momentul in care personajul foloseste unul din
tipurile de limbaj/ memorie/ imaginatie]

Unitatea de învăţare 4 : Funcţii şi procese psihice reglatorii


Număr de ore: 5

Nr. Conţinuturi - Comp. spec. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. detalieri
02.12- MOTIVAŢIA C.1.1. Identificarea proceselor psihice Dezbatere pe marginea cazurilor a 2 elevi care, deşi au dictionar de Observarea
06.12 ▪ Definire si şi caracterizarea rolului lor în evoluţia aceeaşi capacitate cognitivă, nu obţin aceeaşi psihologie; sistematică
caracterizare personalităţii performanţă la ora X; identificarea legăturilor între manual de Autoevaluarea
▪ Structuri C.1.2 Identificarea legăturilor între motivaţie şi activitate /învăţare psihologie clasa a
motivaţionale procesele psihice Analizarea înlănţuirii diferitelor categorii de trebuinţe X-a;
▪ Optimum C.2.1.Analizarea unor procese psihice din piramida lui Maslow cu ajutorul unor exemple fişe;
pornind de la exemple concrete didactice laptop ;
motivaţional
C.4.1. Utilizarea cunoştinţelor de Definirea optimum-ului motivaţional prin raportare la vidoproiector ;
psihologie în scopul adaptării exemple din viata cotidiana a levilor
conduitei proprii la situaţii concrete de
viaţă
09.12- VOINŢA C.1.1. Identificarea proceselor psihice Definirea voinţei dictionar de Observarea
13.12 Definire si şi caracterizarea rolului lor în evoluţia Precizarea caracteristicilor efortului voluntar prin psihologie; sistematică
caracterizare personalităţii exemple luate din domenii ca: sport, cinematografie, manual de Autoevaluarea
Fazele actelor C.1.2 Identificarea legăturilor între medicina etc. psihologie clasa a
voluntare procesele psihice Iidentificarea fazelor actelor voluntare în situaţii de viaţă X-a;
Educarea şi C.2.1.Analizarea unor procese psihice în care elevii sunt implicaţi în mod direct fişe;
dezvoltarea voinţei pornind de la exemple concrete Clarificarea noţiunilor fundamentale despre voinţa şi laptop ;
C.4.1. Utilizarea cunoştinţelor de recunoaşterea rolului acesteia în dezvoltarea vidoproiector ;
psihologie în scopul adaptării personalităţii în urma dezbaterilor la clasă si urmarirea
conduitei proprii la situaţii concrete de de video-uri didactice (ex: persoane cu handicap motor,
viaţă capabile sa danseze salsa etc.)
13- AFECTIVITATEA C.1.1. Identificarea proceselor psihice Definirea proceselor afective dictionar de Observarea
17.01 Definire şi caracterizarea rolului lor în evoluţia Identificarea realtiilor dintre afectivitate si motivatie psihologie; sistematică
Proprietăţile personalităţii printr-un joc de rol in care cele 2 procese sunt manual de Autoevaluarea
proceselor afective C.1.2 Identificarea legăturilor între personficiate in doi soti foarte apropiati] psihologie clasa a
Clasificarea procesele psihice Caracterizarea diferitelor categorii de trăiri afective si X-a;
proceselor afective C.2.1.Analizarea unor procese psihice intarirea inotiunilor prin exemple concrete fişe;
Educarea proceselor pornind de la exemple concrete Recunoaşterea diferitelor tipuri de expresii emoţionale laptop ;
afective C.4.1. Utilizarea cunoştinţelor de prin: vidoproiector ;
psihologie în scopul adaptării - exerciţii de mimă şi pantomimă
conduitei proprii la situaţii concrete de - fise de lucru „Cum ma simt azi”
viaţă - video-uri didactice (ex: emoticoncerte)
20.01- ATENŢIA C.1.1. Identificarea proceselor psihice Definirea atenţiei dictionar de Observarea
24.01 Definire si şi caracterizarea rolului lor în evoluţia Identificarea în situaţii de viaţă diverse, a formelor psihologie; sistematică
caracterizare personalităţii atenţiei manual de Autoevaluarea
Formele atenţiei şi C.1.2 Identificarea legăturilor între Stabilirea, pe baza unor exemple, a rolului atenţiei în psihologie clasa a
educarea lor procesele psihice activitatea umană, în general, şi în activitatea de învăţare X-a;
C.2.1.Analizarea unor procese psihice în special fişe;
pornind de la exemple concrete Dezbateri pe marginea unor video-uri didactice ce laptop ;
C.4.1. Utilizarea cunoştinţelor de evidentiaza limitele atentiei concentrate (ex: video-uri ce vidoproiector ;
psihologie în scopul adaptării explica diverse trucuri de prestidigitatie / magie)
conduitei proprii la situaţii concrete de
viaţă
27.01- EVALUARE C.1.1, C.1.2, C.2.1, C.4.1. Test - itemi cu raspuns deschis Test cu sarcini Evaluare scrisă
31.01 evaluative
TESTARE
SCRISA

Unitatea de învăţare 5 : Structura şi dezvoltarea personalităţii


Număr de ore: 7

Nr. Conţinuturi - detalieri Comp. spec. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt.
03.-07.02 CARACTERIZAREA C.1.3. Caracterizarea principalelor Evidenţierea personalităţii ca sistem ; dictionar de Observarea
GENERALĂ A dimensiuni ale personalităţii în urma construirii ecogramei să se construiască psihologie; sistematică
PERSONALITĂŢII C.2.3. Analizarea profilului propriei un portret al personalităţii şi să se stabilească manual de Autoevaluarea
▪ Definirea conceptului personalităţi şi a personalităţii celorlalţi diferenţele între manifestarea personalităţii psihologie
de „personalitate” C.4.2. Analizarea posibilităţilor de  recunoaşterea unor „personalităţi accentuate” clasa a X-a;
▪ Personalitatea ca dezvoltare personală din perspectiva prin analiza critică a unui material literar; fişe;
individualitate unică cunoştinţelor de psihologie  identificarea principalelor trăsături de laptop ;
personalitate prin completarea unei liste de vidoproiector ;
adjective
10.-14.02 TEMPERAMENTUL C.1.3. Caracterizarea principalelor - analizarea diferitelor clasificări ale dictionar de Observarea
▪ Definire şi dimensiuni ale personalităţii temperamentelor psihologie; sistematică
caracterizare C.2.3. Analizarea profilului propriei - caracterizarea tipurilor de temperament manual de Autoevaluarea
▪ Caracterul înnăscut al personalităţi şi a personalităţii celorlalţi - precizarea rolului temperamentului în sistemul psihologie
temperamentului C.4.2. Analizarea posibilităţilor de de personalitate clasa a X-a;
▪ Influenţa dezvoltare personală din perspectiva dezbateri pe tema -temperament „bun sau rău” fişe;
cunoştinţelor de psihologie  utilizarea chestionarelor pentru identificarea laptop ;
temperamentului în
propriului temperament şi deducerea măsurilor vidoproiector ;
viaţa psihică (relaţia
temperament – educative pentru fiecare temperament în parte
caracter) Aplicarea testelor de temperament
▪ Tipuri
temperamentale
17.-21.02 Etape in dezvoltarea - identificarea principalelor caracteristici ale Dictionar de
personalitatii C.1.3. Caracterizarea principalelor fiecarei etape de varsta in parte; psihologie;
*Copilaria si formarea dimensiuni ale personalităţii - precizarea rolului cunoasterii caracteristicilor Laptop;
bazelor personalitatii C.2.3. Analizarea profilului propriei fiecarei varste in parte ; Videoproiector;
*Preadolescenta si personalităţi şi a personalităţii celorlalţi - realizarea prin cooperare cu ceilalti a unor Manual de
adolescenta 3.2. Exemplificarea, prin cooperare cu profile de personalitate pentru fiecare etapa de psihologie
*Stadiul tineretii si ceilalţi, a unor trăsături ale personalităţii varsta in parte; clasa a x a;
adultului necesare reuşitei în activitate
*Batranetea
24.-28.02 APTITUDINILE C.1.3. Caracterizarea principalelor - definirea aptitudinilor dictionar de Observarea
▪ Definire şi dimensiuni ale personalităţii - exemplificarea tipurilor de aptitudini psihologie; sistematică
caracterizare C.2.3. Analizarea profilului propriei - explicarea rolului eredităţii şi al învăţării în manual de Autoevaluarea
▪ Forme-tipologia, personalităţi şi a personalităţii celorlalţi manifestările aptitudinale psihologie
clasificarea C.3.2. Exemplificarea, prin cooperare cu  analizarea posibilităţilor de dezvoltare clasa a X-a;
aptitudinilor ceilalţi, a unor trăsături ale personalităţii personală din perspectiva aptitudinilor de care fişe;
▪ Înnăscut sau dobândit necesare reuşitei în activitate dispun precum şi recunoaşterea la fiecare laptop ;
C.4.2. Analizarea posibilităţilor de Aplicarea testelor de aptitudini vidoproiector ;
▪ Inteligenţa ca
dezvoltare personală din perspectiva
aptitudine generală cunoştinţelor de psihologie
02.-06.03 CARACTERUL C.1.3. Caracterizarea principalelor - precizarea structurii atitudinii caracteriale dictionar de Observarea
▪ Definire şi dimensiuni ale personalităţii - evidenţierea raportului caracterului cu psihologie; sistematică
caracterizare C.2.3. Analizarea profilului propriei temperamentul şi cu aptitudinile manual de Autoevaluarea
▪ Componenta de bază personalităţi şi a personalităţii celorlalţi  dezbatere pe tema posibilităţilor de modelare psihologie
a caracterului – C.4.2. Analizarea posibilităţilor de socio-culturală a caracterului şi identificarea clasa a X-a;
atitudinea stabilă dezvoltare personală din perspectiva factorilor care contribuie la acestea fişe;
▪ Interdependenţa cunoştinţelor de psihologie  realizarea unui mini experiment în urma căruia laptop ;
C.5.1. Caracterizarea profilului unui să identifice principalii factori care au influenţat vidoproiector ;
caracter –motivaţie –
participant responsabil şi eficient la luarea dezvoltarea unor persoane
afectivitate – voinţă
deciziilor în comunitate Aplicarea testelor de caracter
(laturi ale atitudinii
stabile)

09.-13.03 CREATIVITATEA C.1.3. Caracterizarea principalelor - precizarea înţelesurilor conceptului de dictionar de Observarea
▪ Definire si dimensiuni ale personalităţii creativitate psihologie; sistematică
caracterizare generală C.4.2. Analizarea posibilităţilor de - explicarea stadiilor procesului creaţiei după manual de Autoevaluarea
dezvoltare personală din perspectiva psihologul englez G. Wallas psihologie
cunoştinţelor de psihologie  fixarea informaţiilor noi despre conceptul de clasa a X-a;
creativitate, nivelurile şi fazele procesului creativ fişe;
pe baza conversaţiei euristice laptop ;
 analizarea posibilităţilor de dezvoltare vidoproiector ;
personală folosindu-se problematizarea în
rezolvarea unei situaţii concrete
 rezolvarea unor exerciţii de dezvoltare a
creativităţii şi relaţionarea acesteia cu imaginaţia
prin completarea unor probe scrise
Aplicarea testelor de creativitate
16.-20.03 EVALUARE PE C.1.3, C.2.3., C.3.2., C.4.2., C.5.1. Realizarea unui eseu structurat in care elevul va Planul eseului Metoda
BAZA DE ESEU trebui sa-si descrie propria personalitate, structurat alternativa de
STRCUTURAT marcand cele mai importante notiuni de la evaluare – eseul
Optional: aceasta unitate de invatare: structurat
EVALUARE ORALA -forma dominanta a temperamentului, influenta
sa asupra comportamentului, caracterul partial
modelabil al temperamentului
-aptitudinile de care elevul da dovada (incadrarea
acestora in clasificarile predate); transformarea
acestora in capacitati si relatia aptitudinilor cu
ereditatea si mediul
-integrarea de elemente de creativitate in eseu si
marcarea acelor paragrafe care au valorificat
procesul creativ

Unitatea de învăţare 6 : Conduita psiho-socială


Număr de ore: 4
Nr. Conţinuturi - Comp. spec. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. detalieri

20-24.04 RELAŢIILE C.1.4. Recunoaşterea - identificarea elementelor care stau la baza dictionar de Observarea
INTERPERSONALE unor tipuri de relaţii constituirii relaţiilor interpersonale psihologie; sistematică
ŞI ROLUL LOR ÎN interpersonale, a unor - identificarea şi explicarea diferitelor tipuri de manual de Autoevaluarea
FORMAREA ŞI comportamente şi relaţii interpersonale psihologie clasa a
DEZVOLTAREA atitudini sociale în  sintetizarea cunoştinţelor despre specificul şi X-a;
PERSONALITĂŢII situaţii date fişe;
C.2.4. Evaluarea unor tipurile de relaţii interpersonale precum şi utilitatea laptop ;
tipuri de comportament practică a acestora vidoproiector ;
*Personalitatea - o psihosocial în contexte  utilizarea noilor informaţii pentru stabilirea
construcţie socială situaţionale date climatului educativ în sala de clasă (elevi-elevi,
*Autodezvăluirea C.4.3. Adecvarea elevi- profesori)
*Relaţii interpersonale conduitei psiho -  identificarea şi concretizrea potenţialului propriu
apropiate sociale la diferite de dezvoltare a personalităţii prin rezolvarea unor
situaţii exerciţii de autocunoaştere şi intercunoaştere

C.2.4. Evaluarea unor  familiarizarea cu noţiunile noi (comportamente pro dictionar de Observarea
27.04- tipuri de comportament şi antisociale, normalitate şi anormalitate socială) psihologie; sistematică
01.05 psihosocial în contexte Descrierea comportamentelor la graniţa dintre manual de Autoevaluarea
situaţionale date normalitate şi anormalitate. psihologie clasa a
C.3.3. Rezolvarea, prin  teoretizarea asupra ideii de influenţă a grupului X-a;
COMPORTAMENTE
cooperare cu ceilalţi a asupra propriei persoane fişe;
PRO ŞI
unor situaţii problemă -definirea şi explicarea conceptelor de laptop ;
ANTISOCIALE
cu ajutorul comportamente pro şi antisociale vidoproiector ;
*Comportamentul de
cunoştinţelor de -vizionarea unui film cu comportament pro şi
ajutorare
psihologie antisocial
*Comportamentul
C.5.2. Manifestarea - analiza în grupuri de 6-8 elevi a trăsăturilor de
agresiv
unor comportamente personalitate a diferitelor personaje din film,
pro-sociale necesare stabilirea unor comportamente pro şi anti
participării la sociale.
rezolvarea problemelor -Aplicarea testului pro şi antisocial de agresivitate.
comunităţii
04.05- EVALUARE PE C.1.3, C.2.3., C.3.2., Realizarea unui eseu structurat in care elevul va Planul eseului Metoda
08.05 BAZA DE ESEU C.4.2., C.5.1. trebui sa-si descrie propria personalitate, marcand structurat alternativa de
STRCUTURAT cele mai importante notiuni de la aceasta unitate de evaluare –
Optional: invatare: eseul structurat
EVALUARE ORALA -forma dominanta a temperamentului, influenta sa
asupra comportamentului, caracterul partial
modelabil al temperamentului
-aptitudinile de care elevul da dovada (incadrarea
acestora in clasificarile predate); transformarea
acestora in capacitati si relatia aptitudinilor cu
ereditatea si mediul
-integrarea de elemente de creativitate in eseu si
marcarea acelor paragrafe care au valorificat
procesul creativ

S-ar putea să vă placă și