Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI MAGURELE
ARIA CURRICULARĂ: OM ŞI SOCIETATE
DISCILPINA: PSIHOLOGIE
CLASA: a X-a
PROFESOR: Bănulescu Ioana
TITLUL LECŢIEI: GÂNDIREA – DEFINIŢIE, CARACTERISTICI, OPERAŢIILE FUNDAMENTALE ALE GÂNDIRII
TIPUL LECŢIEI: REACTUALIZARE ŞI TRANSMITERE ŞI DOBÂNDIRE DE NOI CUNOŞTINŢE
DURATA: 50 MINUTE

1
Scopul lectiei : Formarea capacităţii de transfer a cunoştinţelor şi a experienţei deja dobândite la rezolvarea unor sarcini necunoscute,
apărute pe parcursul derulării procesului didactic
Competente generale:
G1 Identificarea unor fapte, procese şi concepte specifice domeniului ştiinţelor sociale şi a relaţiilor dintre aceste prin intermediul
conceptelor specifice ştiinţelor sociale şi umane
G2 Utilizarea conceptelor specifice stiintelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoastere si explicare a unor fapte, evenimente,
procese din viata reala.
Competente specifice:
1.1 Identificarea proceselor psihice şi caracterizarea rolului lor în evoluţia personalităţii
1.2 Identificarea legăturilor între procesele psihice şi a corelaţiei acestora cu diferitele etape ale dezvoltării personalităţii
2.1 Utilizarea unor instrumente specifice psihologiei pentru caracterizarea personalităţii

OBIECTIVE OPERATIONALE : la sfarsitul orei elevii vor fi capabili :


O 1 – sa formuleze in termeni proprii definitia conceptul de gandire – obiectivul este considerat atins daca elevii definesc conceptul de
gandirea in proportie de 85% din cazurile solicitate ;
O2 – sa distinga caracteresticile gandirii prin intermediul perceptiei –obiectivul este considerat atins daca elevii identifica corect
carecteristicile gandirii in proportie de 80 % din cazurile solicitate
O 3 – sa clasifice operariile gandirii pe baza exercitiilor date–obiectivul este considerat atinsa daca elevii realizeaza sarcina in proportie de
80 %
O 4 – a compare informatiile dobandite cu experiente personale din viata reala – obiectivul este considerat atins daca elevii stabiliesc
legaturi in proportie de 90 % din situatiile oferite

2
STRATEGII DIDACTICE: deductive
OBIECTIVE AFECTIVE : 1. sa acumuleze exemple privind notiunile legate de memorie
2. sa realizeze o schema a lectiei in baza notiunilor prezentate
3. sa- si schimbe comportamentul in raport cu informatiile primite
OBIECTIVE din domeniul PSIHOMOTOR: 1.sa observe....
2. sa raspunda (reactie dirijata) la ceva ce/i spui tu sa faca....
3. sa execute corect sarcinile date

METODE DIDACTICE: expunerea, explicaţia didactică, conversaţia, exemplificarea, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin
descoperire
MIJLOACE şi MATERIALE: manualul de psihologie pentru clasa a X-a, catalogul, tabla, cretă, fişe de lucru
BIBLIOGRAFIE: 1. Cosmovici, A., Psihologie generală, Ed. Polirom, Iaşi, 1999;
2. Mărcuşanu, I., Mărcuşanu, D. E., Manual de Psihologie pentru cls. a X-a, Ed. Carminis, Piteşti, 2005.
CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE O ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ORGANIZ EVALUAR
LECŢIEI B ELEVILOR METODE MIJLOA AREA E
CE ÎNVĂŢĂRI
I

1. Salutul. Verificarea prezenţei, de Elevii vor răspunde


Moment asemenea se crează şi condiţiile la salut şi la
organizatoric psihologice optime pentru verificarea Conversaţia Catalog
3 min. desfăşurarea lecţiei (organizarea prezenţei.
clasei).

3
Elevii vor răspunde
Se verifică cunoştinţele dobândite individual la
2. anterior cu privire la tema lecţiei întrebările adresate
Reactualizare „Reprezentarea”: de către profesor. Conversaţia Evaluare
a - definiţia reprezentării; Se verifică astfel punctuală
cunoştinţelor - precizarea caracteristicilor cunoştinţele
7 min reprezentărilor prin comparaţie cu elevilor şi gradul de
percepţia; asimilare a
- enumerarea tipurilor de reprezentare. acestora.

Elevii vor
Profesorul lansează următoarea argumenta afirmaţia
afirmaţie pentru a fi discutată. „Se profesorului. Astfel Colectiv
3. Captarea consideră că atunci când învăţăm, se subliniază Conversaţia dirijat
atenţiei când dăm un sfat cuiva, noi gândim”. importanţa şi
2 min Le cer elevilor să argumenteze necesitatea gândirii
afirmaţia. Astfel se face legătura cu în viaţa omului.
tema ce va fi parcursă.

Profesorul scrie titlul lecţiei pe tablă:


4. „Gândirea – definiţie, caracteristici, Elevii îşi notează pe
Anunţarea operaţiile fundamentale ale gândirii”, caiete titlul lecţiei şi
subiectului şi precum şi conţinutul lecţiei: subiectele Expunere Tablă Colectiv
a conţinutului 1. Definiţie principale ce vor fi verbală dirijat
1 min 2. Caracteristicile gândii discutate în cadrul
3. Operaţiile gândirii lecţiei.

4
Le împart elevilor fişa de lucru nr.1.
Pentru a defini gândirea voi face un Fiecare elev
exerciţiu cu elevii. Pe fişa de lucru primeşte fişa de Fişa de
sunt notate mai multe contexte în care lucru nr.1. lucru nr.1 Individuală
apare cuvântul „gândirea”. Elevii vor Elevii vor completa Expunere
5. găsi sensul acestor contexte. Astfel pe fişă înţelesurile verbală; Prin
Predarea elevii vor descoperi câteva dintre contextelor în care Explicaţie observare
noului aspectele gândirii. apare cuvântul Didactică; sistematică a
conţinut Gândirii i s-au dat mai multe definiţii, “gândire”. Exemplifi- elevilor
30 min toate recunoscând caracterul complex care;
al acestui proces psihic. Învăţare
Voi enunţa câteva definiţii ale gândirii prin
C şi le voi explica. descoperire
1 Gândirea reprezintă capacitatea de a
rezolva probleme. Elevii îşi notează în
Gândirea reprezintă manipularea caiete definiţiile Notiţe în
reprezentărilor mentale ale gândirii. caiet
informaţiilor.

Voi prezenta caracteristicile gândirii


prin comparaţie cu percepţia, utilizând
sensurile contextelor analizate la Elevii ascultă cu
începutul lecţiei în care apare cuvântul atenţie, dând şi ei
„gândire”, precum şi cunoştinţele exemple după ce Expunere
elevilor dobândite până acum despre profesorul prezintă verbală; Colectiv
percepţie. Voi exemplifica fiecare fiecare Explicaţie dirijat

5
caracteristică. caracteristică a Didactică; Notiţe în
1. Gândirea abordează nu numai gândirii. Exemplifi- caiet
realul, ci şi posibilul, ipoteticul şi Elevii îşi notează în care
chiar fantasticul sau imposibilul. caiete
C 2. Gândirea găseşte explicaţii pentru caracteristicile Prin
2 fenomenele constatate, face gândirii. observare
transformări în sensul dorit, prevede. sistematică a
3. Gândirea nu este posibilă fără elevilor
limbaj.
4. Gândirea este un proces psihic
central.

Gândirea funcţionează prin operaţii


numite în general activităţi mintale.
Există modalităţi fundamentale de Expunere
operare ale gândirii, prezente în orice verbală;
act de gândire, numite operaţii Elevii îşi notează în Colectiv
C fundamentale şi există operaţii caiete Notiţe în dirijat
3 specifice pentru anumite domenii, caiet
numite algoritmi.
Operaţiile fundamentale ale gândirii
sunt analiza, sinteza, comparaţia,
abstractizarea, concretizarea,
particularizarea şi generalizarea.
Pentru a le prezenta elevilor operaţiile
gândirii facem nişte exerciţii.
Le împart elevilor fişa de lucru nr.2.
Pe fişa de lucru sunt exerciţii pentru
fiecare operaţie fundamentală a
gândirii. Astfel, prin învăţare prin
descoperire şi problematizare, voi

6
defini, explica şi exemplifica Fiecare elev Expunere
operaţiile gândirii. primeşte fişa de verbală;
Analiza este operaţia fundamentală a lucru nr.2. Explicaţie
gândirii prin care se separă mintal Elevii vor rezolva Didactică; Fişa de Colectiv Prin
C însuşirile obiectelor. fiecare exerciţiu Exemplifi- lucru nr.2 dirijat observare
3 Sinteza este operaţia fundamentală a individual, după ce care; Individuală sistematică a
C gândirii prin care pe plan mintal se va fi prezentată Exerciţii; Notiţe în elevilor
4 reuneşte, regrupează părţile fiecare operaţie Învăţare caiet
componente ale unui întreg. fundamentală a prin
Voi da exemplu. gândirii. Apoi, descoperire;
Analiza şi sinteza sunt operaţii aleator, elevii vor Problemati-
inverse. prezenta fiecare zare
Comparaţia este operaţia exerciţiu.
fundamentală a gândirii prin care se
stabilesc asemănări şi deosebiri dintre
2 sau mai multe obiecte, fiinţe,
fenomene, acţiuni, etc.
Comparaţia se face în baza unui
criteriu. Voi exemplifica.
Abstractizarea este operaţia
fundamentală a gândirii ce constă în
reţinerea pe plan mintal a ceea ce este
esenţial, definitoriu pentru o clasă de
obiecte. Voi da exemplu.
Generalizarea este operaţia
fundamentală a gândirii de extindere,
pe plan mintal a unei însuşiri de la un
grup la toate de acelaşi fel. Voi
exemplifica această operaţie a
gândirii.

7
6.
Intesificarea Se va realiza prin oferirea de Elevii vor răspunde Colectiv Evaluare
retenţiei răspunsuri la întrebări puse din lecţia la întrebări. Conversaţie dirijat formativă
2 min parcursă. Individuală
7. Voi mulţumi elevilor pentru
Încheierea participarea activă. Voi face aprecieri
activităţii colective şi individuale.Voi nota elevii Conversaţie
2 min care au participat activ cu sistemul
punctelor.

GÂNDIREA

FIŞĂ DE LUCRU NR.1

Găsiţi înţelesurile contextelor de mai jos în care apare cuvântul „gândire”:

„mă gândesc să...(fac ceva, să merg la film, etc.)= ...............................................................

„ce gândeşti despre ...?(colegul tău de bancă, etc.)= ............................................................

8
„să ne gândim că, în cazul ... (în care vine ploaia, noi avem umbrela la noi)=.....................

................................................................................................................................................

„gândeşte-te de două ori înainte de a face... (ceva, de exemplu, înainte de a chiuli de la

şcoală)= ................................................................................................................................

„nu ai gândit corect”= ...........................................................................................................

9
FIŞĂ DE LUCRU nr. 2
OPERAŢIILE GÂNDIRII

1.Analizaţi imaginea de mai jos!

2.Gândiţi-vă că aţi demontat un telefon şi acum trebuie să regrupaţi toate componentele lui. Ce operaţie a gândirii folosiţi?

…………………………………………………………………………………………………………………

3.Mai jos sunt două imagini ce reprezintă maşini. Comparaţi cele două imagini!

10
4.Abstractizarea este operaţia fundamentală a gândirii ce constă în reţinerea pe plan mintal a ceea ce este esenţial, definitoriu pentru o
clasă de obiecte. Aplicaţi această operaţie pentru clasa de obiecte „ceasuri”.
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

5.Pornind de la însuşirile unui avion de luptă, stabiliţi prin generalizare însuşirile avioanelor de luptă.

11

S-ar putea să vă placă și