Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

I. DATE DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT


Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „Unirea” Braşov
Clasa: a X-a
Disciplina: Psihologie
Aria curriculara: Om şi societate
Lecţie: Motivaţia
Tipul activităţii: mixtă
Durata activităţii: 50 minute.

II. OBIECTIVE GENERALE


1. Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor de bază ale disciplinei Psihologie;
2. Identificarea legăturilor între procesele psihice;
3. Analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete;
4. Relaţionarea eficienta/ cooperarea cu ceilalţi în colectarea, interpretarea şi evaluarea
informaţiilor referitoare la procese şi manifestări psihice;
5. Utilizarea cunoştinţelor de psihologie în scopul adaptării conduitei proprii la situaţii
concrete de viaţă.

III. COMPETENŢE SPECIFICE


O.1.: aprofundarea conceptelor de motivaţie, funcţiile motivaţiei, formele motivaţiei, optimumul
motivaţional;
O.2.: dezvoltarea capacităţii de analiză corectă a caracteristicilor motivaţiei.

IV. OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR


La sfârşitul lecţiei elevul va fi capabil:
1.1. să formuleze oral definiţia motivaţiei, pe baza informaţiilor din manual;
1.2. să enumere corect formele motivaţiei, pe baza informaţiilor din manual;
1.3. să definească corect optimumul motivaţional, pe baza informaţiilor din manual;
2.1. să-şi asume responsabilitatea comentării definiţiei motivaţiei, utilizând minim 5
argumente personale;
2.2. să determine funcţionarea motivaţiei în raport cu alte sisteme psihice, pe baza
informaţiilor din manual.
V. CONŢINUTURILE
Aria de conţinut: Procese psihice reglatorii.
VI. NECESARUL DE CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI ANTERIOARE
• Capacitatea de a identifica, analiza şi sintetiza;
• Capacitatea de a-şi exprima şi argumenta opiniile;
• Capacitatea de a lucra în echipă.
VII. RESURSE, MATERIALE UTILIZATE
Cod Tip Conţinut
MJ.D. Mijloc didactic Tabla
C.1. Suport de curs Manualul
F.1. Fişa 1 Funcţii ale motivaţiei
F.2. Fişa 2 Forme ale motivaţiei

VIII. METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE


Cod Metoda
M.E. Metoda expunerii
M.C. Metoda conversaţiei
M.EX. Metoda exerciţiului
M.A.F. Metoda activităţii cu fişe
M.D. Metoda dezbaterii

IX. STRATEGII / METODE DE EVALUARE


Cod Strategii / metode
E.I. Evaluare iniţială
E.C. Evaluare continuă / formativă
E.F. Evaluare finală

X. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII


Cod Forma
F. Frontal
G. Grupal
I. Individual

Anexa

Fişa de lucru nr. 1

Optimum motivaţional
Rezultate:
motivarea prea intensă motivarea prea scăzută

Fişa de lucru nr. 2

Forme ale motivaţiei

Motivaţie pozitivă/ negativă Motivaţie intinsecă/ extrinsecă Motivaţie cognitivă/ afectivă.