Sunteți pe pagina 1din 3

Modul 2 – Evaluarea în cadrul examenelor și concursurilor naționale

Evaluare
 Partea Ise realizează de către cursant.Partea a II-a se completează de către formatori.
 Timp de lucru: 30 de minute

Nume și prenume cursant:


Specializarea:

Partea I
Sarcini de lucru
Realizarea unui portofoliu, al Modulului, prin reunirea și încărcarea, pe platforma, a produselor
următoarelor activități:
1.2. Realizați o listă cu puncte tari/ puncte slabe pe care le-ați constatat prin utilizarea itemilor obiectivi,
la clasă.
Puncte tari:
- sunt relativ ușor de construit și de evaluat
- asigură o obiectivitate ridicată în evaluarea rezultatelor
- punctajul se acordă în funcție de marcarea răspunsului corect
- permit feedback rapid
- permit evaluarea unui volum mare de rezultate ale învățării în timp scurt
- permit structurarea explicită a sarcinilor propuse si corelarea cu obiectivele de evaluare;
- capacitatea de a testa un număr mare de elemente de continut într-un timp relativ scurt;
- au un grad înalt de fidelitate si reduc considerabil riscul "ghicirii" răspunsului corect;
- asocierea cu o schemă de notare simplă, un punctaj care se acordă - în totalitate sau nu, în
functie de marcarea de către elev a răspunsului corect, respectiv, gresit;
- pot măsura tipuri variate de rezultate ale învătării - de la simple cunostinte, până la capacităti mai
complexe implicate în întelegere si aplicare a cunostintelor în contexte noi;
- într-o formulare corectă, elimină ambiguitatea si riscul interpretărilor subiective ale elevului,
respectiv, profesorului evaluator;
Puncte slabe:
- în general, măsoară competențe asociate nivelurilor cognitive inferioare
- încurajează învăţarea bazată pe recunoaştere
- pentru unii itemi obiectivi, probabilitatea de „ghicire” a răspunsului este semnificativă
www.rocnee.euCentrul Național de Politici și Evaluare în Educație

- sunt ineficienți în raport cu situatiile care au ca obiectiv relevarea abilitătii elevului de a selecta,
organiza si utiliza creativ informatii, idei;
- nu permit relizarea de contexte cognitive care să releve deprinderile de comunicare scrisă ale
elevilor, de organizare sau producere a unui text scris;
- au o capacitate redusă de a evidentia abilităti implicate în crearea de eseuri sau în rezolvarea de
probleme;

2.4. Proiectați o întrebare structurată (trei cerințe) cu un grad cât mai scăzut de subiectivitate.
Transformați cerințele acesteia astfel încât să aibă un grad cât mai ridicat de subiectivitate.
Fie următorul silogism: ”Dacă toți cânii sunt mamifere cu blană și toți câinii sunt prădători, atunci unii
prădători sunt mamifere cu blană.”
a. Scrieți schema de inferență a silogismului dat
b. Scrieți în limbaj natural premisa majoră
c. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea modului silogistic dat, precizând
totodată decizia la care aţi ajuns
Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un alt silogism, care să respecte schema de
inferență a silogismului dat, cu precizarea premisei majore si a premisei minore, atat in limbaj
formal cat si in limbaj natural
3.3. Realizați o analiză SWOT a itemilor subiectivi, după modelul dat.

Pagina 1 din 3
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- relativ usor de construit - modul de elaborare a schemei de notare
- încurajează gândirea a acestora
productivă, creativă, euristică; - evaluarea si notarea cer mult timp, multă
atentie, experientă, obiectivitate si
profesionalism
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
- testează originalitatea elevului, - subiectivitatea profesorului care conduce
creativitatea si capacitatea sa la evaluarea neprofesională, arbitrară, si
de personalizare a la punerea elevului în situatia de a fi
cunostintelor nedreptătit.
- obtinerea de către profesor a - schema de notare trebuie în mod
unei imagini globale, sintetice a obligatoriu moderată prin pretestări
capacitătilor de transfer si
constructie personală a
elevului;
4.1. Evaluați, pe baza baremelor de evaluare și notare, două dintre testele utilizate în cadrul
examenelor și concursurilor naționale din anii școlari precedenți.
Diaconu_Ionela_Logica_BAC_B56-184
Diaconu_Ionela_Pihologie_BAC_HD39
Pentru un item semiobiectiv și unul subiectiv din aceste teste elaborați câte un exemplu de răspuns
pentru care acordați punctajul minim, respectiv pe cel maxim prevăzut de barem.
Item semiobiectiv:subiectul II, punctul D (c)- Logică
D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:
X: Dacă toți actorii sunt empatici, atunci niciun actor nu este lipsit de empatie.
Y: Întrucât unii olimpici sunt admiși la facultate fără concurs, rezultă că toți cei admiși la facultate fără
concurs sunt olimpici.
a. ......
b. ......
c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y.
Se acorda punctajul maxim pentru raspunsul: ” Y: SiP→PaS conversiune nevalidă pentru ca se
încalcă Legea distibuirii termenilor, P (predicatul) fiind distribuit(+) în concluzie și nedistribuit (-) în
premisă.”
Se acordă punctajul minim pentru același răspuns, dar fără aplicarea distribuirii termenilor.
www.rocnee.euCentrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Item subiectiv: subiectul III, punctul B - Logică


B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi
propoziţia “Unele animale carnivore sunt păsări”.
Se acordă punctajul maxim pentru construirea, în limbaj formal și limbaj natural a silogismului valid,
cu ambele premise adevărate, care să justifice propoziţia dată
Se acordă punctajul minim pentru pentru construirea, în limbaj formal a silogismului valid dar cu
nerespectarea principiului validitații în limbaj natural, cu premise false, de ex: ”Toate pisicile sunt
păsări”, ca prmisă majoră pentru modul aii-1.

4.2. Realizați un raport de evaluare în care să argumentați modul de distribuire a punctajului acordat
pentru fiecare item/sarcină de lucru/subiect prin raportare la competențele evaluate.
Subiectul III, D – Logică
Fie următoarea definiţie: Filosofia este o preocupare a omului, care nu este nici artă, nici
știință.
a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte
b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a.
şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „filosofia”. 4 puncte
Competențe evaluate:
1.3.Utilizarea adecvată a conceptelor, operaţiilor şi instrumentelor specifice logicii în argumentare
2.2.Construirea unor argumente în vederea susţinerii unui punct de vedere sau a unei soluţii propuse
pentru rezolvarea unor situaţii – problemă
Pentru acordarea punctajului maxim este necesara respectarea corecta a cerintei si rezolvarea
completa prin utilizarea cunostintelor nesesare
Rezolvarea parțiala a sarcinilor conduce la diminuarea punctajului acordat în functie de rezolvare.

Pagina 2 din 3
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Pentru menţionarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată, respectiv regula
afirmarii, se acordă 2 puncte
Pentru precizarea oricărei alte reguli de corectitudine a definirii, diferită de regula de la punctul, se
acordă 2 puncte (de ex. regula noncircularitatii)
Pentru construirea definiţiei cerute, având ca definit termenul „filosofia” se acodă 2 puncte (de ex:
Folosofia ste stiinta care studiaza conceptele filosofice)

Partea a II-a

Nr. Criterii de evaluare Calificativ


crt. I S B FB E
1. Realizarea listei cu puncte tari/puncte slabe constatate prin
utilizarea itemilor obiectivi, la clasă sau în cadrul evaluărilor
naționale.
2. Proiectarea unui tip de item semiobiectiv cu un grad cât mai
scăzut de subiectivitate și unui tip de itemsemiobiectiv cu un
grad cât mai ridicat de subiectivitate.
3. Realizarea analizei SWOT a itemilor subiectivi, după modelul
dat.
4. Evaluarea, pe baza baremelor de evaluare și notare, a două
dintre testele utilizate în cadrul examenelor și concursurilor
naționale din anii școlari precedenți. Elaborarea a câte unui
exemplu de răspuns pentru care acordați punctajul minim,
respectiv pe cel maxim prevăzut de barem, pentru un item
semiobiectiv și unul subiectiv din testele evaluate.
5. Realizarea unui raport de evaluare în care este argumentat
modul de distribuire a punctajului acordat pentru fiecare
item/sarcină de lucru/subiect prin raportare la competențele
evaluate.

Calificativ Evaluare Modul 2


www.rocnee.euCentrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Formatori:

1. Isabela Panainte__________________________

2. Ioan Caulea_________________________

Pagina 3 din 3
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu

S-ar putea să vă placă și