Sunteți pe pagina 1din 16

Tema 1 – Repere normative

Evaluare
 Prima parte se completează de către cursant, partea a doua, de către formatori.
 Timp de lucru: 30 de minute

Nume și prenume cursant POP CRISTINA


Specializarea LIMBA ENGLEZA

Partea I
Sarcini de lucru
1. Menționați 3 aspecte pe care le considerați importante spre a fi evidențiate în cadrul sesiunii de
instruire pentru profesorii evaluatori, de către președintele centrului zonal de evaluare. Justificați,
succint, răspunsul dat.

- accent pe aspectele legate de corectitudinea/ obiectivitatea evaluării unitare a lucrărilor scrise, de


către cei doi corectori repartizați în săli separate, insistând asupra faptului că: evaluarea se face
respectând cu strictețe baremul unic de evaluare și notare, nu se fac sublinieri sau menţiuni pe lucrări,
schimb de borderouri individuale, respectiv accent verificarea atentă a lucrării - diminuarea diferenţelor
dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare şi de notare, evitarea influențării evaluării, evitarea
neevaluării raspunsurilor scrise pe pagini diferite.

- nota se stabilește prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev (fără rotunjire) și trecerea
acesteia pe lucrare se face în urma verificării /adunării corecte a punctelor acordate pe subiecte,
pentru răspunsurile corecte și complete (max. 90 pct) la care se adaugă cele 10 puncte din oficiu
pentru fiecare lucrare, în borderourile de evaluare individuale --evitarea trecerii greșite a notei din
borderou pe lucrare, sau de la o lucrare la alta

- -discuții, înainte de evaluarea lucrărilor scrise, între cei 2 evaluatori asupra subiectului respectiv a
baremului de evaluare și notare, având în vedere faptul că ” Se punctează orice modalitate de
rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit
în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct” - evitarea unor situații survenite de interpretare a baremului,
obiectivitate în evaluare, diferențiere între un candidat care nu a dat nici un răspuns corect și complet
și candidatul care a rezolvat cerința riguros, dar nu complet, evitarea depunctării candidatului de mai
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

multe ori pentru aceeași greșeală.

2. Argumentați necesitatea înscrierii în metodologie a Art. 12 (2) privind calcularea, de către


președintele comisiei, a notei finale din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note – valori
extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note – valori centrale.

Având în vedere diferența mai mare de un punct între notele acordate de către cei doi evaluatori ai
comisiei de examen, consider că se impune intervenția președintelui în vederea eliminării discrepanței
subiective și stabilirea unei comisii secundare din care să facă parte profesori evaluatori mai
experimentați care să evalueze lucrarea în mod pertinent și asumat astfel încât notarea să fie cât mai
www.rocnee.eu

aproape de valoarea ei reală, fără a defavoriza candidatul și astfel se va elimina o potențială diferență
majoră în urma unei contestații depuse de către acesta. . În concluzie consider că este o măsură
corectă ce are ca efect diminuarea erorilor în cadrul procesului de evaluare și reducerea
subiectivismului.
Este un calcul relevant, ce elimină discrepanțele evaluărilor subiective sau eronate; punctele
extreme care se exclud din calculul mediei sunt erori, nota maximă fiind considerată o consecință a
unei evaluări prea indulgente, iar nota minimă o consecință a unei evaluări prea exigente

Pagina 1 din 3
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
3. Explicați două posibile consecințe ale Art. 70 (9) - TIT privind stabilirea notei finale ca fiind nota
acordată prin consens.

Pe de o parte consider că evaluarea ar fi una cât se poate de obiectivă și pertinentă iar pe de altă
parte, astfel se poate evita o posibilă contestație a candidatului și evitarea unui proces sinuos și
mobilizarea unor resurse materiale și umane suplimentare.
Consider că notele candidaților ar fi mai corecte și cu consecințe nefaste dacă președintele ar fi un
foarte bun mediator între cei doi evaluatori, dacă profesorii evaluatori ar colabora consultativ și ar
coopera în bază procedurală și în spirit constructiv.
Nota finală acordată prin consens este mai aproape de valoarea reală a notării, reducându-se
greșelile/diferențele de evaluare inițială.
Nota finală acordată prin consens poate să devină subiectivă în cazul în care președintele, de altă
specializare, nu a condus obiectiv negocierile/discuțiile între evaluatori privind reverificarea lucrării
respective, în prezența sa.

4. Precizați câte un risc pentru fiecare dintre componentele enunțate la activitatea 5.

1. proiectarea instrumentelor de evaluare (probe de examen)


nerespectarea programei pentru proba de examen,
formularea neclară, ambiguă a itemilor (cerințe, bareme), fără a ține cont de

competențele urmărite.
2. administrarea instrumentelor de evaluare la nivel de sistem
 nu este asigurată în toate școlile (urban și rural) infrastructura unitară necesară
(internet, camere de luat vederi performante, copiatoare de mare viteză, imprimante)
 lipsa unor informaticieni la nivelul școlilor (de obicei sunt niște persoane cu studii
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

medii, sau profesori care au abilități de lucru pe calculator, dar nu au competențe în


rezolvarea unor probleme mai grave care pot să apară în procesul de comunicarea a
subiectelor)
3. coordonarea, la nivel sistemic, a evaluării și a notării probelor de examen
administrate
 evaluarea lucrărilor în alte județe (riscul unor accidente)
 resursa umană deficitară la evaluare, iar instruirea evaluatorilor să nu se facă
corespunzător în raport cu evaluarea și notarea.
www.rocnee.eu

4. raportarea rezultatelor evaluării


 raportări centrate pe rezultate, pe procente și nu pe competențe;
 greșeli în borderou, la adunarea punctajelor acordate pentru rezolvarea cerințelor,
neverificarea notelor din borderou cu lucrarea ceea duce la trecerea gresită a notelor,
introducerea greșită a notelor în aplicație dacă nu se face verificarea borderou –
lucrare-notă în aplicație.

Pagina 2 din 3
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
1. feedback-ul și asumarea „lecțiilor învățate” pentru proiectarea următorului ciclu de
evaluare.
 feedback-ul să se facă, obiectiv și real, pentru toate etape examenelor, incluzând elaborarea și
evaluarea itemilor, nu doar o ”raportare formală,pe hârtie„
 nemodificarea erorilor identificate în metodologiile de examen prin eliminarea metodologiilor
vechi(cu articole abrogate) și apriția unora noi ( fără a face trimitere la metodologii anterioare)
în urma feedbeak-ului și raportărilor nu duce la asumarea ”lecțiilor învățate”.

Partea a II-a

Nr. Criterii de evaluare Calificativ


crt. I S B FB E
1. Menționarea a 3 aspecte importante care trebuie evidențiate în
cadrul sesiunii de instruire pentru profesorii evaluatori și
justificarea alegerii acestora.
2. Argumentarea pertinentă a necesității înscrierii în metodologie a
Art. 12 (2) privind calcularea, de către președintele comisiei, a
notei finale din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două
note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără
rotunjire, a celor două note – valori centrale.
3. Explicarea a două posibile consecințe ale Art. 70 (9) - TIT privind
stabilirea notei finale ca fiind nota acordată prin consens.
4. Precizarea a câte unui risc pentru fiecare dintre componentele
enunțate la activitatea 5.
5. Încadrarea în timpul dat pentru rezolvarea sarcinii de lucru.

Calificativ Evaluare Modul 1


Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Formatori:
www.rocnee.eu

1. LOMNOSANU CRISTINA
2. GRECU AIDA

Pagina 3 din 3
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Modul 2 – Evaluarea în cadrul examenelor și concursurilor naționale
Evaluare
 Partea I se realizează de către cursant. Partea a II-a se completează de către formatori.
 Timp de lucru: 30 de minute

Nume și prenume cursant Pop Cristina


Specializarea Limba Engleza

Partea I
Sarcini de lucru
Realizarea unui portofoliu, al Modulului, prin reunirea și încărcarea, pe platforma, a produselor
următoarelor activități:

1.2. Realizați o listă cu puncte tari/ puncte slabe pe care le-ați constatat prin utilizarea itemilor obiectivi,
la clasă sau în cadrul evaluărilor naționale.

PUNCTE TARI
 Usor de conceput
 Facil de evaluat
 Usureaza feedback-ul
 Permit evaluarea unui volum mare de rezultate ale invatarii intr-un timp scurt
 Asigura un grad de obiectivitate ridicat in masura rezultatelor invatarii
 Se pot folosi la evaluari initiale sau la teste de diagnoza si pentru urmarirea elevului (diagnoza)

PUNCTE SLABE
 Incurajeaza invatarea bazata pe recunoastere
 Probabilitatea de a “ghici” raspunsul este ridicata
 Nu masoara competente associate nivelurilor cognitive superioare
 Nu sunt potrivite pentru sinteza, analiza, discurs, argumentare
 Sunt oarecum lipsite de creativitate sau originalitate

2.4. Proiectați un tip de item semiobiectiv cu un grad cât mai scăzut de subiectivitate și unul cu un grad
cât mai ridicat de subiectivitate.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

1. ITEM SEMIOBIECTIV CU GRAD SCAZUT DE SUBIECTIVITATE


Read the text below and think of the word that fits each gap. Use ONE word only for each space
For many people, mobile e-mail is a habit they couldn’t give up even (1) …………………. They wanted
to. And (2) ………… should they want to? (3) ………………all, the ability to send and receive emails
from a mobile device means they can stay in touch with colleagues, friends and family, whether they’re
standing in a queue at the supermarket, downing a quick cup of coffee in (4) ………………… meetings
or killing (5) ………………... before a flight.
It’s fair to say that access to email while (6) ……………………… the move has done much to whet
appetites for other kinds of collaborative tools. What’s (7) …………………… there’s a whole new way of
working that (8) ……………. opened up in recent years and, (9) ………………… a result, there’s a
general expectation that efficiency and productivity don’t necessarily take (10) ……………..... within the
four walls of an organization’s physical offices.
www.rocnee.eu

2. ITEM SEMIOBIECTIV CU GRAD RIDICAT DE SUBIECTIVITATE


1) Your name is John Legend. Write a letter to your friend, called Andrew Doe, expressing your opinion
about the possible strong development of tourism as a unique chance for Romania. (250 words)
Make sure you include:
 steps to be taken in the development 1p
 organization and cohesion 1p
 language accuracy 3p
 content 2p
 range of vocabulary 2p
 register 1p
Pagina 1 din 6
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
3.3. Realizați o analiză SWOT a itemilor subiectivi, după modelul dat.

ANALIZA SWOT
STRENGHTS
 Stimuleaza gandirea creative, euristica a elevilor;
 Antreneaza independenta de gandire, spirit critic, reflexive;
 Incurajeaza dezvoltarea capacitatii de autoevaluare, autoreflexivitate, capacitatea de a opta si
a gandi in termeni optimi;
 Evalueaza competente care presupun rezultate complexe ale cognitiei/ invatarii;
 Ofera posibilitatea analizei erorii si arolului de cunoastere;
WEAKNESSES:
 Elaborarea schemei de notare este dificila, necesitand timp indelungat;
 Proiectarea si valuare acestor itemi este cronofaga;
 Neacordarea unor punctaje intermediare in afara celor precizate in barem;
 Perceperea ca o sarcina de lucru dificila pentru candidati;
 Lipsa cunostintelor de fundal pentru tema propusa din partea candidatului;
 Timpul de administrare si de evaluare este mai indelungat decat la itemii obiectivi si
semiobiectivi;
OPPORTUNITIES
 Identifica metoda/ procedura de rezolvare prin comparatie
 Antreneaza spiritul reflexiv
 Intelegerea de catre evaluator a raportarii candidatului la cerinta
 Evita subiectivismul
 Implica o mai mare varietate de raspunsuri din partea candidatului
 Dezvolta abilitati de viata ale candidatului;
 Propun solutii;

THREATS / CHALLENGES
 Supraevaluarea unui continut bun si trecerea cu vederea peste scaparile de forma;
 Tendinta de a trata cu superficialitate acest tip de itemi de catre candidati
 Intelegerea efectiva gresita ori defectuoasa
 Schema de notare / evaluare trebuie elaborata cu atentie spre a minimiza subiectivismul
evaluatorului
 Notarea holistica in detrimentul notarii analitice
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

 Corectarea unei lucrari mai slabe dupa una foarte buna poate duce la subevaluare

4.1. Evaluați, pe baza baremelor de evaluare și notare, două dintre testele utilizate în cadrul examenelor
și concursurilor naționale din anii școlari precedenți. Pentru un item semiobiectiv și unul subiectiv din
aceste teste elaborați câte un exemplu de răspuns pentru care acordați punctajul minim, respectiv pe
cel maxim prevăzut de barem.

ITEM SEMIOBIECTIV

Examen Definitivat
Subiectul 2 A
www.rocnee.eu

Cerinta:
IDENTITY AND PRESENT TEACHER’S ROLES 3X3=9P
IN AN INTENSIVE READING ACTIVITY LANGUAGE ACCURACY 3 P

Punctaj maxim: LUCRARE NR 3


Punctaj minim: LUCRARE NR 1 9 P 12 P
LUCRARE NR 2 9 P
Repere SE ACORDA PUNCTAJ MAXIM
Repere - NO LANGUAGE ACCURACY PENTRU INDEPLINIREA TUTUROR
Poor inconsistent CERINTELOR DIN BAREM
Lack of appropriate explanation

Pagina 2 din 6
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
ITEM SUBIECTIV

Examen Titularizare
Subiectul I B
Cerinta Discuss 20 points
- relevance of ideas to topic 15 points
Discuss the relevance of the text, in terms of - correct grammar structures, vocabulary and
content and style, with reference to its connectors 2 points
author’s - length constraint 1 point
literary canon. (30-40 lines) - cohesion and coherence 1 point
- accurate spelling and punctuation 1 point

Punctaj minim: TIT 1 -- 7 P Punctaj maxim: TIT 3 – 19 P


Repere –
- relevance of ideas to topic 5 points Repere
- correct grammar structures, vocabulary and
connectors 1 points - relevance of ideas to topic 15 points
- length constraint 0 point - correct grammar structures, vocabulary and
- cohesion and coherence 0 point connectors 2 points
- accurate spelling and punctuation 1 point - length constraint 0 point
- cohesion and coherence 1 point
- accurate spelling and punctuation 1 point

4.2. Realizați un raport de evaluare în care să argumentați modul de distribuire a punctajului acordat
pentru fiecare item/sarcină de lucru/subiect prin raportare la competențele evaluate.

Titularizare

Item Competențe de evaluat Punctaj Argumentare


conform Programei cf barem
I.a  competenţe lingvistice, metodice şi T 10p Se evidentiaza
conceptuale, corespunzătoare predării 6p competenta de
conţinuturilor disciplinei; 4p cognitie
 utilizarea corectă şi adecvată contextual a
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

limbii engleze;

I.b  competenţe lingvistice, metodice şi T 20 p Cade accentul pe


conceptuale, corespunzătoare predării 15 p relevanta ideilor, pe
conţinuturilor disciplinei; 5p cunostinte
 utilizarea corectă şi adecvată contextual a
limbii engleze;

II.a  utilizarea corectă şi adecvată contextual a 10 p Punctaj echilibrat


limbii engleze; specify 5 p pentru competențe
 competenţe lingvistice, metodice şi illustrate 5 p lingvistice și
conceptuale, corespunzătoare predării
competențe de
www.rocnee.eu

conţinuturilor disciplinei;
 utilizare corectă a
limbii.
II.b  utilizarea corectă şi adecvată contextual a 10 p Este echilibrat
limbii engleze; Se evidentiaza
2*5 p competenta de
cognitie- utilizarea
corectă a limbii.
II.c  utilizarea corectă şi adecvată contextual a 1*10 p Punctaj relevant; Se
limbii engleze; evidentiaza

Pagina 3 din 6
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
competenta de
cognitie-utilizarea
corectă a limbii.
III.a  competenţe lingvistice, metodice şi T 12
conceptuale, corespunzătoare predării - specify the Competențe de
conţinuturilor disciplinei; objective(s) 2 points metodică –6p
 conceperea şi proiectarea activităţilor de
învăţare; -specify the estimated Conținut –4p
 adecvarea demersului didactic la time 1 point
particularităţile de vârstă şi individuale ale Utilizarea corecta a
elevilor, la abilităţile lor de comunicare, -indicate the level of limbii - 2p
precum şi la interesele lor de cunoaştere; your students 1 point
 aplicarea cunoştinţelor de metodică a Accentul se pune pe
-describe the activity competențele
predării limbii engleze;
content 6 points metodice.
 demonstrarea înţelegerii principiilor
didacticii limbii engleze; - language accuracy
 utilizarea corectă şi adecvată contextual a and vocabulary 2
limbii engleze; points

III.b T 18
3 exercises x 6 points

 competenţe lingvistice, metodice şi • the content of the Competențe de


conceptuale, corespunzătoare predării exercise 2 points x3 metodică –9p
conţinuturilor disciplinei;
 adecvarea demersului didactic la • specifying the Conținut –6p
particularităţile de vârstă şi individuale ale students’ level 1 point
elevilor, la abilităţile lor de comunicare, x3 Utilizarea corecta a
precum şi la interesele lor de cunoaştere; limbii - 3p
 conceperea şi proiectarea activităţilor de • mentioning the
învăţare; learning objective(s) 1 Accentul se pune pe
 utilizarea corectă şi adecvată contextual a point x3 competențele
limbii engleze; metodice.
 aplicarea diferitelor procedee de formare • language accuracy
şi evaluare a competenţelor elevilor de and vocabulary 1 point
receptare şi producere a mesajelor scrise x3
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

şi orale, de interacţiune şi transfer în


diverse contexte de comunicare, precum • providing the answer
şi modalităţi de înregistrare a progresului key/the main criteria of
elevilor; the marking scheme 1
point x3

Definitivat

Item Competențe de evaluat Punctaj Argumentare


www.rocnee.eu

conform Programei cf barem


I.A.a  competenţe lingvistice, metodice şi a. Contextualize... 10 Predominant se
conceptuale, corespunzătoare predării points evaluează
conţinuturilor disciplinei în - relevance of ideas to competențele
procesualitatea lor, de la simplu la topic 6 points lingvistice și
complex, de la cunoscut la elemente de - correct grammar conceptuale-6p din
noutate; structures, vocabulary and 10p
 utilizarea corectă şi adecvată contextual connectors 1 points
a limbii engleze; - length constraint 1 point
- cohesion and coherence
1 point

Pagina 4 din 6
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
- accurate spelling and
punctuation 1 point
I.A.b  competenţe lingvistice, metodice şi Identify and explain … 20 Aacentul se pune pe
conceptuale, corespunzătoare predării points relevanța ideilor ,
conţinuturilor disciplinei în - relevance of ideas to topic competențe
procesualitatea lor, de la simplu la 15 points lingvistice și
complex, de la cunoscut la elemente de · identify…..6 points conceptuale-15p din
noutate; · explain..9 points 20 p
 utilizarea corectă şi adecvată contextual - correct grammar
a limbii engleze; structures, vocabulary and
connectors 2 points
- length constraint 1 point
- cohesion and coherence
1 point
- accurate spelling and
punctuation 1 point
I.B.a  utilizarea corectă şi adecvată contextual a. Complete the second Se evaluează
a limbii engleze; sentence (2p x 5 utilizarea corectă a
sentences) 10 points
limbii.
I.B.b  utilizarea corectă şi adecvată contextual b. Use the words in bold to Se evaluează
a limbii engleze; form another word. (2p x 5 utilizarea corectă a
words ) 10 points
limbii.
I.B.c  competenţe lingvistice, metodice şi c. Specify and illustrate five Se acordă punctaj
conceptuale, corespunzătoare predării uses of would. (2p x 5 uses egal pentru
conţinuturilor disciplinei în ) 10 points
competențe
procesualitatea lor, de la simplu la
complex, de la cunoscut la elemente de
lingvistice și
noutate; competențe de
 utilizarea corectă şi adecvată contextual utilizare corectă a
a limbii engleze; limbii.

II.a  competenţe lingvistice, metodice şi a. Identity and present 12 Competențe


conceptuale, corespunzătoare predării points metodice -9p
conţinuturilor disciplinei în · content 3p x 3 roles 9
procesualitatea lor, de la simplu la points Utilizarea corecta a
complex, de la cunoscut la elemente de · language accuracy and limbii – 3p
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

noutate; vocabulary 3 points


 aplicarea cunoştinţelor de metodică a Accentul se pune pe
predării limbii engleze; competențele
 demonstrarea înţelegerii principiilor metodice.
didacticii limbii engleze;
 utilizarea corectă şi adecvată contextual
a limbii engleze;
II.b  competenţe lingvistice, metodice şi b. Devise a pre-reading Competențe de
conceptuale, corespunzătoare predării activity metodică –8p
conţinuturilor disciplinei în
procesualitatea lor, de la simplu la i. Specify the time limit and Conținut –8p
complex, de la cunoscut la elemente de the type(s) of classroom
www.rocnee.eu

noutate; interaction. 2 points Utilizarea corecta a


 utilizarea corectă şi adecvată contextual ii. Mention the learning limbii - 2p
a limbii engleze; objective(s)/outcome(s)
 folosirea de proceduri diverse şi and the competence(s) Punctaj echilibrat
adecvate pentru sprijinirea, facilitarea şi targeted by the împărțit intre
stimularea învăţării; learning activity. 4 points competențele
 conceperea şi proiectarea activităţilor iii. Describe the procedure: metodice și cele
de învăţare; 10 points lingvistice.
 demonstrarea înţelegerii principiilor · content 8 points
didacticii limbii engleze; · language accuracy and
vocabulary 2 points

Pagina 5 din 6
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
 aplicarea cunoştinţelor de metodică a iv. Specify the teacher’s
predării limbii engleze; role(s). 2 points
 proiectarea corectă a demersurilor
didactice interactive, prin adecvarea
strategiilor didactice la conţinuturile
predate;
 adecvarea demersului didactic la
particularităţile de vârstă şi individuale
ale elevilor, la abilităţile lor de
comunicare, precum şi la interesele lor
de cunoaştere;

Partea a II-a

Nr. Criterii de evaluare Calificativ


crt. I S B FB E
1. Realizarea listei cu puncte tari/puncte slabe constatate prin
utilizarea itemilor obiectivi, la clasă sau în cadrul evaluărilor
naționale.
2. Proiectarea unui tip de item semiobiectiv cu un grad cât mai
scăzut de subiectivitate și a unui tip de item semiobiectiv cu un
grad cât mai ridicat de subiectivitate.
3. Realizarea analizei SWOT a itemilor subiectivi, după modelul
dat.
4. Evaluarea, pe baza baremelor de evaluare și notare, a două
dintre testele utilizate în cadrul examenelor și concursurilor
naționale din anii școlari precedenți. Elaborarea a câte unui
exemplu de răspuns pentru care acordați punctajul minim,
respectiv pe cel maxim prevăzut de barem, pentru un item
semiobiectiv și unul subiectiv din testele evaluate.
5. Realizarea unui raport de evaluare în care este argumentat
modul de distribuire a punctajului acordat pentru fiecare
item/sarcină de lucru/subiect prin raportare la competențele
evaluate.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Calificativ Evaluare Modul 2

Formatori:

1. LOMNOȘANU CRISTINA

2. GRECU AIDA
www.rocnee.eu

Pagina 6 din 6
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Modul 3 – Obiectivitatea în evaluare

Evaluare
 Partea I se realizează de către cursant. Partea a II-a se completează de către formatori.
 Timp de lucru: 30 de minute

Nume și prenume cursant POP CRISTINA


Specializarea LIMBA ENGLEZA

Partea I
Sarcini de lucru
Realizarea unui portofoliu, al Modulului, prin reunirea și încărcarea, pe platformă, a produselor
următoarelor activități:
1. Borderourile electronice corespunzătoare tezelor evaluate.

NUMELE PROFESORULUI EVALUATOR: POP CRISTINA


BORDEROU DE CORECTARE ȘI NOTARE - DEFINITIVAT
SUBIECTUL I SUBIECTUL II
IA IB
a b a b c Total S I a b Total S II Oficiu TOTAL
Lucrarea 6 1 1 1 1 15 2 1 1 1 10 10 10 60 9 3 2 4 10 2 30 10 100
Def_1 0 0 10 10
DEF_2 0 0 10 10
DEF_3 6 1 1 1 1 15 2 1 1 1 6 6 10 52 9 2 2 4 9 2 28 10 90

NUMELE PROFESORULUI EVALUATOR: POP CRISTINA


BORDEROU DE CORECTARE ȘI NOTARE - TITULARIZARE
SUBIECTUL I SUBIECTUL II SUBIECTUL III
a b Total S I a b c Total S II a b Total S IIIOficiuTotal
Lucrarea 6 1 1 1 1 15 2 1 1 1 30 10 10 10 30 2 1 1 6 2 18 30 10 100
TITU_1 0 0 0 10 10
TITU_2 3 0 1 0 1 7 1 1 0 1 15 2 2 4 8 1 1 1 2 1 10 16 10 49
TITU_3 0 0 0 10 10
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

2. Raportul, comun, de evaluare realizat în cadrul activității 1.4.

Ambii corectori au ajuns la acordarea acelorasi punctaje, dupa cum urmeaza: DEF – 90 p si TIT – 49 p.

1. IDENTIFICATI ITEMII CARE AU GENERAT DIFERENTE


Din fericire nu am avut situatii de diferente la acordarea punctajelor

2. PREZENTATI SUCCINT MOTIVE CARE AU CONDUS LA APARITIA DIFERENTELOR DE PUNCTAJ


Discutiile intre noi si consultarile au dus la o armonizare a acordarii punctajelor

3. IDENTIFICATI MODALITATI DE DIMINUARE SI DE ELIMINARE A DIFERENTELOR DE PUNCTAJ


www.rocnee.eu

Consultari concrete pe subiect si situatie si capacitatea de a “lasa unul / una de la celalalt / cealalta”
spre avantajul candidatului. Revizitarea baremului a ajutat mult.

3. Fișa/lista cu avantajele și limitele/dezavantajele utilizării borderoului electronic/bazelor de date în


format electronic în cadrul procesului de evaluare.

Avantaje
 Calculul corect al punctajului acordat fiecarei lucrari
Pagina 1 din 2
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
 Eliminarea fraudei si a erorilor accidentale
 Confidentialitatea datelor introduse
 Observarea rapida a diferentei de ounctaj intre cei doi corectori
 Preluarea notelor direct din borderoul electronic in catalogul electronic
 Evidenta profesorilor evaluatori – se poate afla in orice moment, cu mare usurinta, cine
a corectat o anume lucrare
 Analizarea si interpretarea rapida a rezultatelor pe fiecare item, la fiecare subiect, pe
disciplina; astfel se poate determina la ce itemi sau la ce subiect intampina candidatii
cele mai multe probleme, putandu se lua astfel masuri
 Posibilitatea parametrizariisi a configurarii de catre utilizator a elementelor care
compun diagrama de identificare a deficientelor, a carentelor in pregatirea candidatior,
a punctelor tari si slabe in modul de transmitere a informatiilor catre beneficiary
 Realizarea si prelucrarea de date statistice, nu numai pe subiecte, ci si pe itemi si pe
competente de evaluat
 Analiza itemilor pe tipuri de competente, deoarece datele pot fi corelate cu matricea de
specificatii.

Dezavantaje :
 Competente digitale adecvate
 Probleme tehnice
 Intarziere in updatatrea datelor
 Erori umane
 Active cronofaga si solicitanta
 Volum mare de munca
 Lipsa personalului calificat
 Lipsa de securitate a datelor

Partea a II-a
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Nr. Criterii de evaluare Calificativ


crt. I S B FB E
1. Obiectivitatea evaluării prezentată prin borderourile electronice
corespunzătoare tezelor evaluate.
2. Calitatea raportului de evaluare realizat în cadrul activității 1.4.
3. Fișa/lista cu avantajele și limitele/dezavantajele utilizării
borderoului electronic/bazelor de date în format electronic în
cadrul procesului de evaluare.

Calificativ Evaluare Modul 3


www.rocnee.eu

Formatori:

1. LOMNOȘANU CRISTINA

2. GRECU AIDA

Pagina 2 din 2
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Portofoliul profesional personal
Evaluare
 Fişele de evaluare individuale ale Modulelor 1, 2 și 3 au fost încărcate în GClassroom
 Fișele individuale ale M1, M2 și M3 au fost completate prin acordarea calificativelor
corespunzătoare
 Au fost completate cataloagele de evaluare pe parcurs (tipizatele g), respectiv tipizatul h
 Doar cursanţii care au obţinut cel puţin calificativul „Suficient” la fiecare dintre modulele M1,
M2, M3 pot participa la evaluarea finală

Nume și prenume cursant POP CRISTINA


Specializarea LIMBA ENGLEZA

Partea I
Sarcini de lucru
Realizarea portofoliului profesional personal prin reunirea și încărcarea, în GClassroom, a produselor
următoarelor activități:
1. O schemă de notare corespunzătoare unui item de tip semiobiectiv/subiectiv
2. Un barem de evaluare pentru un test, la alegere
3. Un borderou în format Excel corespunzător unui test evaluat, la alegere

1. O schemă de notare corespunzătoare unui item de tip semiobiectiv/subiectiv

Item de tip semiobiectiv


Tipul itemului: item de completare
Disciplina: Limba engleză (advanced level)
Profilul itemului:
Domeniul cognitiv (cunoaștere/aplicare/analiză/sinteză): aplicare
Competența evaluată: utilizarea corectă şi adecvată contextual a limbii engleze
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Conținutul asociat: Elemente de construcție a comunicării: morfologie și sintaxă

Sarcina de lucru
For questions 1-8, read the text below and think of the word which best fits each gap.
Use only one word in each gap. There is an example at the beginning (o)
T: 16 points
Life in Spain
Spain is a vast and varied country, and its people have (O)……. few…. things in
common. (1) ………………for their friendliness, sociability, and hospitality. Spaniards
www.rocnee.eu

have a reputation for not letting work get in the way of enjoyment, and for spending as (2)
…………………. time and energy as possible on their social lives. Their frequent use of
the word mañana – leave things (3) ………...tomorrow – is seen as being characteristic of
this tendency. While this may be a stereotypical view of Spanish life; it is true that many
people organize their working hours (4) ………………as to make the most of their free
time. Spaniards are sociable (5) …………. that they like nothing better than spending time
with friends and relatives. Eating together is an important part of social life, and large
groups often (6) ……………. up; for dinner. Not (7) ………………., Spain is thought to
Pagina 1 din 5
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
have more restaurants per head of population than any (8) ……………………...European
country.

Schema de notare (barem de evaluare și de notare)


1. except (but also possible but unlikely in a more formal text such as this)
2. much,
3. Until/to/till,
4. so,
5. in.
6. turn/meet,
7. surprisingly
8. other;
TOTAL : 5 răspunsuri x 2 puncte = 16 puncte

2. Un barem de evaluare pentru un test, la alegere

SUBIECT :

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT


20 aprilie 2017
Probă scrisă
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ
VARIANTA 3
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (60 de puncte)


A. Consider the following text:
Well, three or four months run along, and it was well into the winter now. I had been to school
most all the time and could spell and read and write just a little, and could say the multiplication
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

table up to six times seven is thirty-five, and I don’t reckon I could ever get any further than that
if I was to live forever. I don’t take no stock in mathematics, anyway.
At first I hated the school, but by and by I got so I could stand it. Whenever I got uncommon
tired I played hookey, and the hiding I got next day done me good and cheered me up. So the
longer I went to school the easier it got to be. I was getting sort of used to the widow’s ways,
too, and they warn’t so raspy on me. Living in a house and sleeping in a bed pulled on me
pretty tight mostly, but before the cold weather I used to slide out and sleep in the woods
sometimes, and so that was a rest to me. I liked the old ways best, but I was getting so I liked
the new ones, too, a little bit. The widow said I was coming along slow but sure, and doing very
satisfactory. She said she warn’t ashamed of me. One morning I happened to turn over the
salt-cellar at breakfast. I reached for some of it as quick as I could to throw over my left shoulder
and keep off the bad luck, but Miss Watson was in ahead of me, and crossed me off. She says,
www.rocnee.eu

“Take your hands away, Huckleberry; what a mess you are always making!” The widow put in
a good word for me, but that warn’t going to keep off the bad luck, I knowed that well enough.
I started out, after breakfast, feeling worried and shaky, and wondering where it was going to
fall on me, and what it was going to be. There is ways to keep off
some kinds of bad luck, but this wasn’t one of them kind; so I never tried to do anything, but
just poked along low-spirited and on the watch-out.
(Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn)
a. Contextualize the text from a historical and
cultural point of view. (10-15 lines) 10 points

Pagina 2 din 5
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
b. Identify two of Twain’s recurring themes and/or motifs and comment on how they make
The Adventures of Huckleberry Finn fit into the tradition of the bildungsroman. (20-25 lines)
20 points
B.
a. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using
the word given. Do not alter the word in any way. You must use between three and six words,
including the word given. 10 points
1. I want you to try really hard to pass the final exam. EFFORT I want you ......... to pass the
final exam!
2. The local officials said that the problems were caused by rubbish in the streets. PUT The
local officials........ to rubbish in the streets.
3. I don’t want you to buy exactly the same sunglasses as I’ve got. RATHER I ........... buy
exactly the same sunglasses as I’ve got.
4. Sheila tasted the jam for me to see how sweet it was. HAD I ....... the jam for me to see
how sweet it was.
5. Women don’t often get promoted in some industries. EVER Hardly ......... get promoted in
some industries.

b. Use the words in bold to form another word. 10 points


Sociology of Sport and Social Theory introduces readers to the historical and theoretical
underpinnings of social theory, how sport studies have incorporated or diverged from these
theories, and how the application of (1) ………… (VARY) sociological lenses to sport contexts
may converge for future (2) ………… (SEARCH). Merging the fields of sport studies and
sociology, the text provides readers with
• a fresh view on how prominent social issues may be applied to exciting issues in
sport;
• an opportunity to analyze engaging topics in sport, including Tiger Woods’ dominance,
the costs of building stadiums, and NCAA institutional logic; and
• an accessible presentation of (3) ………… (SEEM) complex theories from scholars
with backgrounds in sociology and sport studies.
Structured in four parts, this text expands discussion beyond theoretical paradigms typically
employed by sport (4) ………… (SOCIOLOGY) to consider traditional theories and
contemporary sociological theories and their application in sport contexts. Each chapter begins
with a theory overview and (5) ………… (CONCLUSION) with suggestions for future research
and an annotated list of additional resources.
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

c. Specify and illustrate three ways of expressing necessity and two ways of expressing lack
of necessity. 10 points

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


a. Present and discuss three advantages of using video materials in class. 12 points
b. Devise a pre-reading activity based on the text in SUBJECT I. 18 points
i. Specify the time limit and the type(s) of classroom interaction.
ii. Mention the learning objective(s)/outcome(s) and the competence(s) targeted by
iii. the learning activity.
iv. Describe the procedure.
www.rocnee.eu

v. Specify the teacher’s role(s).

BAREM:

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

20 aprilie 2017

Probă scrisă
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ
Pagina 3 din 5
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
VARIANTA 3

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului


maxim corespunzător.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (60 de puncte) A.


a. Contextualize ... 10 points b. Identify and comment … 20 points B.
a. Complete the second sentence (2p x 5 sentences) 10 points Suggested answers:
1. … to make a real effort / to really make an effort …
2. … put the problems down …
3. … would rather you didn’t / did not …
4. … had Sheila taste ...
5. … ever do women …

b. Use the words in bold to form another word. (2p x 5 words ) 10 points 1. VARIOUS;
2. RESEARCH; 3.SEEMINGLY; 4. SOCIOLOGISTS; 5.CONCLUDES.

c. Specify and illustrate three ways of expressing necessity and two ways of expressing lack
of necessity. (2p x 5 ways) 10 points

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) a. Present …. 4p x 3 advantages 12 points

b. Devise a pre-reading activity 18 points


i. .....................................................................2 p
ii. ....................................................................4 p
iii. ..................................................................10 p
iv. ....................................................................2 p

Candidates will lose points as follows:


0.10 p – spelling mistakes
0.25 p – lexical mistakes
0.50 p – grammatical & discourse organisation mistakes
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

0.50 p – irrelevant/incorrect/missing information

3. Un borderou în format Excel corespunzător unui test evaluat, la alegere


www.rocnee.eu

Pagina 4 din 5
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Partea a II-a

Nr. Criterii de evaluare Calificativ


crt. I S B FB E
1. Corelarea dintre elementele/structura itemului semiobiectiv /
subiectiv și elementele / structura schemei de notare
2. Corelarea dintre baremul de evaluare și test
3. Consistența dintre test / barem / borderou (prin respectarea
criteriilor și a punctajelor totale și, respectiv parțiale alocate)

Calificativ Evaluare Portofoliu profesional personal

Formatori:

1. LOMNOȘANU CRISTINA_________________________________

2. GRECU AIDA________________________________
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
www.rocnee.eu

Pagina 5 din 5
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu

S-ar putea să vă placă și