Sunteți pe pagina 1din 7

Modul 2 – Evaluarea în cadrul examenelor și concursurilor naționale

Evaluare
● Partea I se realizează de către cursant. Partea a II-a se completează de către
formatori.
● Timp de lucru: 30 de minute

Nume și prenume cursant NIȚESCU MONICA


SpecializareA PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Partea I
Sarcini de lucru
Realizarea unui portofoliu, al Modulului, prin reunirea și încărcarea, pe platforma, a
produselor următoarelor activități:
1.2. Realizați o listă cu puncte tari/ puncte slabe pe care le-ați constatat prin utilizarea itemilor
obiectivi, la clasă sau în cadrul evaluărilor naționale.
AVANTAJE:
- pot măsura tipuri variate de rezultate ale învătării - de la simple cunostinte, până la
capacităti mai complexe implicate în întelegere si aplicare a cunostintelor în contexte
noi;
- într-o formulare corectă, elimină ambiguitatea si riscul interpretărilor subiective ale
elevului, respectiv, profesorului evaluator;
- au un grad înalt de fidelitate si reduc considerabil riscul "ghicirii" răspunsului corect;
- în varianta "alege cea mai bună alternativă" oferă posibilitatea de a evalua rezultate
ale învătării în contexte euristice.
DEZAVANTAJE:
- ineficienta lor în raport cu situatiile care au ca obiectiv relevarea abilitătii elevului de
a selecta, organiza si utiliza creativ informatii, idei;
- imposibilitatea lor de a crea contexte cognitive care să releve deprinderile de
comunicare scrisă ale elevilor, de organizare sau producere a unui text scris;
- capacitatea lor redusă de a evidentia abilităti implicate în rezolvarea de probleme.

2.4. Proiectați un tip de item semiobiectiv cu un grad cât mai scăzut de subiectivitate și unul
cu un grad cât mai ridicat de subiectivitate.
.(Itemi cu răspuns scurt -grad ridicat de subiectivitate)
Scrie două expresii/locuțiuni care conțin cuvântul ureche. 2 puncte
BAREM:
2 puncte
Se va puncta orice răspuns corect:
Exemple:
- A-i ajunge cuiva la ureche sau a ajunge la urechea cuiva = (despre afirmații, zvonuri,
știri) a deveni cunoscut, știut de cineva.
- A-i intra cuiva (ceva) pe-o ureche și a-i ieși pe alta (sau pe cealaltă) = a nu reține
ceea ce i se spune, a trece ușor peste cele auzite, a nu asculta sfaturile primite
- A avea ureche (muzicală) = a avea un simț dezvoltat și fin al auzului, putând percepe
(și reproduce în mod exact) sunetele muzicale
- A fi numai urechi sau a-și deschide urechile (în patru) = a asculta foarte atent, etc

2.(Item cu întrebări structurate, grad scăzut de subiectivitate)


Pagina 1 din 7
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Citiți cu atenție textul de mai jos: 30
puncte
„Traian, trecând Istrul pe podul acesta și făcând războiul mai mult cu pază decât cu înfocare,
cu timpul și cu greu învinse pe daci.(…) Decebal, căruia i se luase acum și scaunul domniei și
țara întreagă, (…) își făcu singur seama.”
(despre războiul daco-roman)
Pornind de la acest text, răspundeți următoarelor cerințe:
1) Transcrieți o urmare a războiului descris în text. 3 puncte
2) Precizați anii de desfășurare a războiului descris în text. 3 puncte
3) Menționați o cauză a războaielor daco-romane, desfășurate în timpul lui Decebal. 3
puncte
4) Numiți un împărat roman care a luptat împotriva dacilor în secolul I d. Hr. 3 puncte
5) Prezentați alte două urmări ale războaielor dintre daci și romani, în afara celor precizate în
text. 6 puncte

BAREM:
30 puncte
1) 3 puncte pentru oricare din răspunsul :
- ˶Traian ... cu timpul și cu greu învinse pe daci ̋;
- ˶ Decebal ... își făcu singur seama ̋.
2) 3 puncte pentru răspunsul: 105-106 d. Hr.
3) 3 puncte pentru răspunsul:
Regatul dac, având la conducere pe regele Decebal, devenise o amenințare pentru
Imperiul Roman, iar Împăratul Traian a hotărât să elimine această amenințare, și în
anul 101 a pornit împotriva Daciei.
4) 3 puncte pentru răspunsul: Cezar
5) 6 puncte, câte 3 puncte pentru menționareaa oricăror două urmări.
Exemple:
- la sfârșitul războiului romanii au ocupat Dacia și au transformat-o în provincie
romană;
- creștere economică susținută și de relativă pace la Roma;
- Traian a realizat cea mai mare întindere din istoria Imperiului Roman;
- mai puțin de jumătate din Dacia a fost oficial anexată și apoi organizată ca
provincie a imperiului (Dacia romană).

3.3. Realizați o analiză SWOT a itemilor subiectivi, după modelul dat.


Puncte tari: Puncte slabe:
- Stimulează gândirea creativă - Au grad mare de subiectivitate
- Încurajează originalitatea soluțiilor. - Timpul de elaborare, atât pentru cerință,
- Antrenează independența în gândire, cât și pentru schema de notare, este
- Stimulează abilitatea de redactare îndelungat
/exprimare științifică și de formulare a ideilor - Se rezolvă într-un interval de timp mai
în scris. mare decât itemii obiectivi.
- Cu ajutorul lor se pot evalua competențe - Gradul de acoperire a domeniului evaluat
superioare, formativ-cognitive, de analiză și nu poate fi foarte mare, deoarece într-un
sinteză, de rezolvare de probleme. test nu pot apărea foarte mulți itemi
- Sunt mai ușor de conceput, decât unii subiectivi (pentru că rezolvarea lor necesită
itemi obiectivi sau semiobiectivi (de mai mult timp).
exemplu, decât itemii cu alegere multiplă, - Spre deosebire de itemii structurați, dacă
Pagina 2 din 7
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
sau decât întrebările structurate). elevul / candidatul nu știe cum să abordeze
- Evaluarea lor conduce la o apreciere mai un astfel de item, poate pierde tot punctajul,
riguroasă și mai fină a ansamblului cu toate că s-ar putea ca el să fie capabil,
cunoștințelor elevilor, întrucât se evaluează cu cunoștințele pe care le are, să rezolve
capacitatea de exprimare în scris a părți din item.
candidatului, modalitatea în care redactează - Volumul mai mare de lucru poate genera
și își argumentează raționamentul. greșeli de calcul, ceea ce conduce la
- Se pot acorda punctaje parțiale, ceea ce depunctare.
reflectă mai bine nivelul de cunoștințe al - Sunt mai greu de folosit în mediul online, și
candidatului (chiar dacă rezolvarea nu este de către profesori, și de către elevi.
completă). - Nu sunt utili pentru testele standardizate
- Se pot verifica secvențe mai lungi de
învățare. - Rezolvarea corectă a cerințelor
necesită o mai bună cunoaștere a materiei
decât în cazul celorlalte tipuri de itemi.
- Existența acestui tip de itemi încurajează
învățarea și înțelegerea în profunzime a
noțiunilor și ideilor
Oportunități: Amenințări:
- Oferă posibilitatea analizei erorii și a rolului - Existența diferențelor în notare/în
în cunoaștere. aprecierea răspunsurilor
- Se pot evalua mai multe competențe prin - Posibilitatea ca rezolvarea unui item
același item (cu ajutorul unor cerințe subiectiv să fie laborioasă și cronofagă,
diversificate) ceea ce îi poate face pe candidați să nu își
- Candidații/elevii care s-au pregătit gestioneze bine timpul necesar soluționării
temeinic au oportunitatea de a își pune în celorlalte cerințe
evidență cunoștințele, tehnicile acumulate,
abilitatea de exprimare științifică, obținând,
de regulă, punctaje mai mari la itemii
subiectivi decât aceia care nu s-au pregătit
serios pentru examen/lucrare

4.1. Evaluați, pe baza baremelor de evaluare și notare, două dintre testele utilizate în cadrul
examenelor și concursurilor naționale din anii școlari precedenți. Pentru un item semiobiectiv
și unul subiectiv din aceste teste elaborați câte un exemplu de răspuns pentru care acordați
punctajul minim, respectiv pe cel maxim prevăzut de barem.

A. Item semiobiectiv – DEF. 2020

1. a) Alcătuiți un enunț cu sinonimul potrivit sensului din text al cuvântului zugrăvită


2 puncte
Candidat 1: văruiește - 0 p
Candidat 2: Terasa casei a fost vopsită. – 2 p
Barem de evaluare și notare:
Nr. Barem de Detalierea baremului de evaluare și de notare
crt. evaluare și pentru care se acordă punctaj minim/maxim Punctajul
de notare acordat

1. Alcătuirea unui -alcătuirea enunțului 1 punct


enunț cu sinonimul
potrivit sensului
din text -oricare sinonim potrivit sensului din text al 1 punct
cuvântului zugrăvită (ex.:vopsită, pictată)

Pagina 3 din 7
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
-fără construirea enunțului nu voi acorda punctaj 0 puncte
pentru recunoașterea sinonimului.

.
B. Item subiectiv– DEF. 2020
2. Explicaţi, într-un text de 4-6 rânduri, rolul descrierii, ca mod de expunere, în fragmentul
epic dat. 2 puncte
Candidat 1: -1 p ( explicare adecvată, dar fără încadrarea în limita de spațiu indicată)
Candidat 2.– 2 p (explicarea adecvată conținutului și nuanțată a semnificaţiei enunţului
dat, cu încadrare în limita de spațiu indicate)
Barem de evaluare si notare:
Nr.crt. Barem de evaluare și de -detalierea baremului de Punctajul
notare evaluare și de notare pentru acordat
care se acordă punctaj
minim/maxim

1 -explicarea rolului -explicarea elaborată, 2 puncte


descrierii ca mod de adecvată conținutului și
expunere în fragmentul nuanțată, în limita de spațiu
epic dat indicat

-explicare schematizată, 1 punct


ezitantă sau explicare
elaborată, dar care nu se
încadrează în limita de spațiu
indicată

4.2. Realizați un raport de evaluare în care să argumentați modul de distribuire a punctajului


acordat pentru fiecare item/sarcină de lucru/subiect prin raportare la competențele evaluate.
EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
22 iulie 2020
Probă scrisă LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI
MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA
(ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

EVALUATOR:NIȚESCU MONICA

SI Ite Puncta Puncta Justificare


m j j
barem acorda
t
A. 1 a 2 2 sinonim corect și enunț corect alcătuit

  b 1 1 exemplu corect de cuvânt ce conține diftong

c 1 1 explicarea corectă a rolului cratimei

d 1 1 valoare morfologică corectă

e 1 0 cuvântul dat exemplu nu este complement direct

Pagina 4 din 7
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
f 1 0 nu este stabilit corect felul propozițiției subordonate

g 1 0 propoziția subordonată nu este concesivă

h 2 2 explicare elaborată, adecvată


conţinutului și nuanțată, în limita de spațiu indicată
A2   2 2 încadrare corectă în curent literar

    4 4 titlu

  4 4 elemente de prozodie

  4 4 prezintă ideea poetică

  2 2 comentează două imagini

  4 0 nu are 500 de cuvinte

B. 1. a 2 0 rezolvare greșită

  1.b 2 2 rezultat corect

1.c 6 0 rezolvare greșită

2.a 3 2 scrie corect relația cerută, dar nu rezolvă

2.b 4 0  

2.c 3 2 scrie formula pentru suprafața vopsită dar greșește la calcule

3.a 2 2 rezultat corect

3.b 3 0 rezolvare greșită

3.c 5 0 rezolvare greșită

Total SI 31  

S II Ite Puncta Puncta Justificare


m j j
barem acorda
t
A   2 2 evaluat cu punctaj maxim, conform baremului

    1 1 evaluat cu punctaj maxim, conform baremului

  1 1 evaluat cu punctaj maxim, conform baremului

  2 2 evaluat cu punctaj maxim, conform baremului

  2 2 evaluat cu punctaj maxim, conform baremului

  1 1 evaluat cu punctaj maxim, conform baremului

Pagina 5 din 7
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
  1 1 evaluat cu punctaj maxim, conform baremului

B a 8 8 evaluat cu punctaj maxim, conform baremului

  b 7 3  Exemplificarea a fost superficială, ezitantă

Total SII   21

Din oficiu   10

Nota finală   6,2

Partea a II-a

Nr. Criterii de evaluare Calificativ


crt.
I S B FB E

1. Realizarea listei cu puncte tari/puncte slabe constatate


prin utilizarea itemilor obiectivi, la clasă sau în cadrul
evaluărilor naționale.

2. Proiectarea unui tip de item semiobiectiv cu un grad cât


mai scăzut de subiectivitate și a unui tip de item
semiobiectiv cu un grad cât mai ridicat de subiectivitate.

3. Realizarea analizei SWOT a itemilor subiectivi, după


modelul dat.

4. Evaluarea, pe baza baremelor de evaluare și notare, a


două dintre testele utilizate în cadrul examenelor și
concursurilor naționale din anii școlari precedenți.
Elaborarea a câte unui exemplu de răspuns pentru care
acordați punctajul minim, respectiv pe cel maxim
Pagina 6 din 7
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
prevăzut de barem, pentru un item semiobiectiv și unul
subiectiv din testele evaluate.

5. Realizarea unui raport de evaluare în care este


argumentat modul de distribuire a punctajului acordat
pentru fiecare item/sarcină de lucru/subiect prin raportare
la competențele evaluate.

Calificativ Evaluare Modul 2

Formatori:

1. Melcu Cornelia ________________________

2. Nour Eugenia ________________________

Pagina 7 din 7
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu

S-ar putea să vă placă și