Sunteți pe pagina 1din 7

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ

ÎN VEDEREA CONSTITUIRII
CORPULUI DE PROFESORI EVALUATORI
PENTRU EXAMENELE ȘI CONCURSURILE NAȚIONALE (CPEECN)

MODULUL I

Nume și prenume cursant: POPESCU ELENA


Specializarea : profesor pentru învățământul primar

M1 AP1 (45 de minute)

În raport cu articolele selectate din metodologia BAC, sub coordonarea


formatorilor, veți interveni online și veți exprima puncte de vedere referitor la
următoarele aspecte:

1.1. Ca președinte al centrului zonal de evaluare, care sunt aspectele pe care le


considerați esențiale în a le puncta în cadrul sesiunii de instruire pentru profesorii
evaluatori?
Rezolvare
Aspectele esențiale ca președinte al centrului zonal de evaluare:
- trebuie să fie obiectiv, profesionst;
- să fie atent la detalii;
- să fie responsabil;
- toate documentele să fie bine organizate (prezență, instruire,
borderouri);
- să fie clar tot ce prezintă;
- are rol de garant al egalității, prin modul în care transmite legislația în
vigoare celor care evaluează.
1.2. Contribuiți cu opiniile dvs pentru crearea unei liste de puncte tari/ puncte
slabe pe care le implică prevederea ca perechea de evaluatori să corecteze
independent fiecare dintre lucrările repartizate.

Rezolvare
Puncte tari Puncte slabe
Obiectivitate ( dacă corectează Experiența
singur poate fi obiectiv, fără a fi
perturbat)
Atenție Evaluarea în echipă- factor
perturbator( discuții: aici e așa, aici e
așa...), atenția dispare și diferența
dintre note este mare
Colaborarea nu este benefică/ nu este
obiectivă.
Asumarea punctajului pe care-l Timpul-ritmul de corectare al
dă evaluatorilor (duce la decalajul dintre
evaluatori)

1.3. Din perspectiva profesorului evaluator, justificați necesitatea prevederii


metodologiei din Art. 67 (8) privind interzicerea realizării de sublinieri/adnotări
pe lucrare.

Rezolvare
Lucrările se evaluează și se apreciază de fiecare evaluator separat
respectându-se baremele de evaluare și notare elaborate în cadrul Centrului de
evaluare și examinare. Orice subliniere/adnotare/mențiune pe lucrare poate
influența celălalt evaluator, practic îngreunând evaluarea obiectivă.Dacă
lucrarea este corectată de patru evaluatori și toți ar face adnotări , atunci
lucrarea va fi încărcată și greu de evaluat. Să nu dăm loc de interpretare.

AP 2 (45 de minute) În raport cu articolele selectate din metodologia BAC, sub


coordonarea formatorilor, veți interveni online și veți exprima puncte de vedere
referitor la următoarele aspecte:
2.1. Din perspectiva profesorului evaluator, în raport cu prevederea metodologiei
din Art. 12 (1), explicați utilitatea încadrării notelor acordate de cei 2 evaluatori
la evaluarea inițială a unei lucrări în marja de maximum 1 punct.
Care sunt elementele care pot conduce la diferențe de notare de peste 1 punct?
Rezolvare
Elementele care pot conduce la diferențe de notare de peste 1 punct:
- unul dintre evaluatori nu a fost obiectiv;
- factori fiziologici: neatenția /oboseala/numărul mare de lucrări ;
- neînțelegerea conținutului;
- pierderea unei foi din lucrare, involuntar;
- nerespectarea baremului;
- neatenție la însumarea punctajului obținut se uită cela 10 puncte din
oficiu și astfel apare diferența de 1 punct;
- itemii subiectivi pot duce la diferențe mari (literatură).
De aceea baremele trebuie să aibă o acuratețe mult mai mare, să nu fie
ambigue și eventual să fie puțin mai descriptive, mă refer la subiectele
care conțin itemi subiectivi.
2.2. Argumentați necesitatea înscrierii în metodologie a Art. 12 (2) privind
calcularea, de către președintele comisiei, a notei finale din cele 4 (patru) note,
după eliminarea celor două note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două
zecimale fără rotunjire, a celor două note – valori centrale.
Care pot fi implicațiile acestui mod de calcul?
Rezolvare
Neplăcuta implicație a acestui mod de calcul pentru candidat este de a-și
diminua nota. Atunci când ne gândim alegerea celor două punctaje centrale îmi
vine în minte zicala :”Adevărul este undeva la mijloc”.Cele două punctaje
extreme pot fi rezultatul unor erori de evaluare.Mă gândesc că acesta este
raționamentul care duce la această metodă de calcul, la adoptarea mediei
aritmetice nerotunjite dintre cele două valori de centru Punctajele moderate
reflectă adevărul.
2.3. Din perspectiva profesorului evaluator, argumentați necesitatea existenței
notarea unei lucrări în etapa de evaluare inițială și notarea în etapa de contestații
în marja de maximum 1,5 puncte.
Care sunt elementele care pot conduce la diferențe de notare de peste 1 ,5 puncte?

Rezolvare
Elementele care pot conduce la diferențe de notare de peste 1 ,5 puncte:
- omisiunea punctajului unui subiect în borderou;
- acordarea/ neacordarea punctajului pentru numărul de cuvinte, pentru
a fi obiectivi;
- prea multă scrictețe sau erori de calcul.

.
AP 3 (60 de minute) În raport cu articolele selectate din metodologiile DEF/ TIT,
sub coordonarea formatorilor, veți interveni online și veți exprima puncte de
vedere referitor la următoarele aspecte:

3.1. Exprimați argumentat opinii în legătură cu prevederea metodologiei din Art.


35 (1) -DEF, privind ponderea dintre subiectul de specialitate și subiectul de
metodică.
Există riscuri de interpretare /subiectivism în raport cu evaluarea subiectului de
metodică?
Rezolvare
Da, există riscuri de interpretare. Fiecare vede lecția în felul său. În funcție
de pregătire, în funcție de înclinații.Atunci e posibil ca ceeea ce gândește
candidatul să nu fie pe placul tău si atunci să subevaluezi acea lucrare.Este
corect 60%(specialitate) și 30%(metodică) deoarece candidatul nu are practică
/vechime. Cei care au experiență didactică pot avea și creativitate în partea de
metodică, pentru că ea se capătă cu timpul . Este clar că un absolvent de liceu
pedagogic când va merge la astfel de examene va scrie ce a citit în carte sau
din ce a văzut la lecțiile unde a fost practicant.
Cei care nu stăpânesc subiectul de teorie, nu stăpânesc nici practica.
3.2. Exprimați argumentat opinii în legătură cu prevederea metodologiei din Art.
35 (5) -DEF, privind calcularea notei finale a lucrării ca media aritmetică a
notelor acordate de cei 3 evaluatori.
Rezolvare
Sunt de acord cu prevederile metodologiei privind calcularea notei finale a
lucrării ca media aritmetică a notelor acordate de cei 3 evaluatori. Diferența
fiind mai mare de 1 punct înseamnă că undeva s-a strecurat o greșeală ( un
evaluator a fost mai indulgent sau chiar neatent) și este nevoie de părea celui de
al treilea evaluator. Astfel s-ar elimina erorile și s-ar ajunge la un grad sporit de
obiectivitate, o apropiere cât mai mare de adevăr, de prestația candidatului și ar
conduce la eliminarea erorilor de evaluare.

3.3. Exprimați argumentat opinii în legătură cu de prevederea metodologiei din


Art. 70 (9) -TIT, privind stabilirea notei finale ca fiind nota acordată prin consens.
Rezolvare
Subiectele sunt ample, sunt complexe, necesită redactare susținută,
argumentare și nu cred că există o singură variantă adevărată. Există mai
multe variante potrivite pentru anume situații ilustrate în rezolvarea unui
anumit subiect. De aceea, cred că se optează pentru consens, pentru că sunt mai
multe tipuri de răspuns corect.

3.4. Exprimații opinii privind diferențele ce țin de cele 3 tipuri de evaluări : BAC,
DEF, TIT.
Implică aceste diferențe competențe diferite de evaluare?
Rezolvare
- diferența de lucrări;
- nivelul de pregătire al profesorilor (noi profesorii pentru învățământul
primar , greu putem corecta lucrări pentru TIT sau DEF dacă nu avem
o experiență .Profesorii de gimnaziu se adaptează foarte greu
corecturii la liceu sau invers. Cei de liceu sunt mai exigenți la
gimnaziu) ;
- la nivel de metodică apar diferențe;
- dacă la TIT se dă nota prin consens, la celelalte nu mai există acest
consens, vine o altă echipă de evaluatori sau al treilea evaluator. Aici
sunt diferențele dintre cele trei tipuri de evaluări.

AP 4 (30 minute)

Prezentați și comentați spețe, din perspectiva experienței pe care o dețineți, privind


exercitarea dreptului de contestare a procesului de evaluare în cadrul:
- procesului de evaluare internă, curentă - formativă;
- procesului de evaluare curentă, sumativă;
- procesului de evaluare externă (ENVIII, BAC, olimpiade și concursuri)

Rezolvare
- Contestația- rezultatul nemulțumirii candidatului față de rezultatul
obținut. De foarte multe ori, la contestație rezultatele pot fi mai mici decât
la prima corectare. Este un drept pe care îl are evaluatul. Este necesar ca
baremul să fie cunoscut în detaliu de candidați pentru a evita contestațiile
fără fundament. Aceste cazuri depind de multe ori de lipsa unui nivel
corect de autoapreciere. Evaluarea să nu se facă contracronometru.

AP 5. (30 de minute)
Selecție suport curs:
Calitatea procesului de evaluare externă (prin evaluări, examene și concursuri)
presupune bune practici din perspectiva următoarelor principale componente:

Rezolvare
Precizați 1-2 riscuri privind fiecare dintre componentele enunțate anterior.

1. proiectarea instrumentelor de evaluare (probe de examen);

- subiecte realizate greșit (în cadrul concursurilor candidații și-au dat


seama că unele probleme nu aveau soluții de rezolvare sau structura
subiectului nu era în conformitate cu programa după care au învățat)
- dimensiunea subiectelor
2. administrarea instrumentelor de evaluare la nivel de sistem;
- subiectele vin târziu, se întârzie, candidații a aștept[ foarte mult în săli și
acesta a fost un factor de stres atât pentru candidați și cât pentru comisie;
- probleme tehnice legate de aparatură, de conexiune la internat;
- numărul lucrărilor să fie în funcție de complexitatea subiectului, a
baremului și implicit a evaluării.
3. coordonarea, la nivel sistemic, a evaluării și a notării probelor de examen
administrate;
-
- Capacitatea de selecție a evaluatorilor, de multe ori nu există instructaje
din cauza timpului ( fiind specializări diferite) Calendarul nu impune un
număr de ore pentru a sta de vorbă cu fiecare evaluator/pe discipline. Se
intră la corectat și acel front comun/punct de vedere nu există și ca
urmare apar diferențe mari de notare între cei doi evaluatori.
- Gestionarea problemelor umane și încrederea în oamenii cu care lucrezi
în echipă și tratarea cu încredere
4. raportarea rezultatelor evaluării;
- neatenția în transcrierea notelor, oboseală( atenție sporită la
informaticianul care introduce rezultatele , dar și noi care verificăm să nu
fie vreo scăpare între notele de la evaluare date de evaluatori și diferența
de punctaj să nu fie mai mare de 1 punct)
- numărul evaluatorilor insuficient în unele situații și a timpului scurt

5. feedback-ul și asumarea „lecțiilor învățate” pentru proiectarea următorului


ciclu de evaluare.
- subiectivism;
- lipsa oamenilor pregătiți.

S-ar putea să vă placă și