Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMA DE PSIHOLOGIE PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI


DIDACTIC II,

Profesori de psihologie

1. Implicaţiile psihologiei în domeniul activităţii educaţionale

1.1. Legătura psihologiei cu ştiinţele educaţiei.

1.2. Sistemul de legi din psihologie şi valoarea lor practică

1.3. Înţelegere, explicare, interpretare, previziune în psihologie

2. Învăţare şi dezvoltare

2.1. Conceptul de învăţare în sens larg şi restrâns

2.2. Formele şi nivelurile învăţării umane. Caracterizarea psihologică a învăţării şcolare.

2.3. Conceptul de dezvoltare psihică. Factorii fundamentali ai dezvoltării psihice. Ciclurile şi


stadiile dezvoltării psihice umane. Relaţia dintre dezvoltare şi învăţare.

3. Creativitatea şi dezvoltarea ei în şcoală

3.1. Conceptul de creativitate şi sensurile sale de bază. Factorii structurali ai creativităţii:


cognitivi şi non-cognitivi. Faze şi niveluri ale creativităţii.

3.2. Dezvoltarea şi stimularea creativităţii în şcoală. Inteligenţa emoţională şi creativitatea.

4. Personalitatea în contextul învăţării şcolare

4.1. Particlarităţi ale dezvoltării personalităţii elevilor în context şcolar. Posibilităţile investigării,
interpretării şi prognozării dezvoltării personalităţii elevilor

4.2. Personalitatea cadrului didactic: stilul de predare şi de comunicare, aptitudinea pedagogică,


atitudini şi trăsături caracteristice acestei profesii. Rolul profesorului de psihologie în orientarea
şi consilierea elevilor pentru carieră şi viaţă
5. Grupurile educaţionale

5.1. Particularităţile clasei de elevi ca grup social – aspecte generale şi diferenţiale.

5.2. Particularităţile relaţiilor interpersonale în grupurile formale şi informale de elevi.

Liderii în dinamica grupurilor şcolare. Metode de investigare a grupurilor şcolare

6. Cercetarea psihologică

6.1. Metode de cercetare în psihologie

6.2. Strategii de cercetare psihologică. Dificultăţi şi limite ale cercetării în psihologie

6.3. Contribuţia cercetării psihologice la optimizarea procesului instructiv – educativ în şcoală.

7. Probleme de didactică a psihologiei

7.1.Psihologia ca obiect de învăţământ. Locul şi rolul psihologiei în sistemul de discipline de


studiu în şcoală. Sarcinile şi responsabilităţile specifice ale profesorului de psihologie.

7.2.Particularităţile demersului metodic în predarea psihologiei în liceu. Relaţia finalităţi –


scopuri – obiective în predarea psihologiei în liceu. Obiectivele predării-învăţării psihologiei în
liceu; operaţionalizarea obiectivelor. Forme de organizare a procesului instructiv la obiectul
psihologie.

7.3.Proiectarea diactică în activitatea profesorului de psihologie. Etape ale proiectării didactice;


exigenţe ale proiectării lecţiei de psihologie. Tipuri de lecţie şi evenimentele lor. Selectarea şi
utilizarea creativă a informaţiilor în proiectarea demersurilor didactice; manualul şi bibliografia.
Fişa unor proiecte didactice.

7.4.Particularităţi ale predării lecţiei la psihologie. Strategii didactice specifice predării


psihologiei. Metode, mijloace şi materiale didactice folosite în predarea psihologiei. Strategii şi
modalităţi de integrare a activităţilor individuale şi de grup la lecţia de psihologie

7.5.Particularităţi ale evaluării rezultatelor învăţării la psihologie. Strategii de evaluare; aplicaţii


la domeniul psihologiei. Forme, modalităţi şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării la
psihologie. Locul şi rolul instrumentelor psihodiagnostice în evaluare.

7.6.Comunicarea profesor-elev. Particularităţile personalităţii profesorului şi comportamentul


didactic.
BIBLIOGRAFIE

1. Albulescu, I., Albulescu M. (2000). Predarea şi învăţarea disciplinelor socioumane, Iaşi:


Polirom.
2. Allport, G.W. (1991). Structura şi dezvoltarea personalităţii, Bucureşti:EDP.
3. Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Edward E.Smith, Daryl J.Bem, (2002), Introducere în
psihologie, Bucureşti: Editura Tehnică.
4. Băban, A. (coord.), (2001). Consiliere educaţională, Cluj –Napoca.
5. Bonchiş, E. (1999). Metodica predării psihologiei în liceu. Oradea: Ed. Imprimeriei de Vest.
6. Cergit, I., Neacşu, I., Negreţ, I., Pânişoară, I.O., (2001). Prelegeri pedagogice, Iaşi Editura
Polirom.
7. Child, D. (1997). Psychology and the Teacher, London and Washington: Cassel.
8. Coaşan, A. (2000). Metodica predării psihologiei. Timişoara: Ed. Augusta.
9. Cocoradă, E. (2006). Didactica Psihologiei. Braşov: Ed. Universităţii Transilvania.
10. Cosmovici, A., Iacob, L., (coord) (1999). Psihologia şcolară, Editura Polirom, Iaşi.
11. Craşovan, F., Vulcea-Macsinga, I. (1999). Profesor pentru elev, elev pentru profesor.
Timişoara: Ed. Mirton.
12. Creţu, Carmen (1997). Psihopedagogia succesului, Iaşi: Polirom.
13. Creţu, T.(2001). Psihologie generală, Bucureşti: Editura Credis.
14. Creţu, T., (2001), Adolescenţa şi contextul său de dezvoltare, Bucureşti: Credis.
15. Delors, J. (2000). Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO AL Comisiei Internaţionale
pentru Educaţie în secolul XXI, Iaşi: Polirom.
16. Fontana, D. (1995). Psychology for Teacher, , Houndmills, Basingstoke, London: MacMillan
Press LTD.
17. Gardner, H. (1996). Les inteligences multiples, Paris. Edition Retz.
18. Goleman, D. (2001). Inteligenţa emoţională, Bucureşti Ed.Curtea Veche.
19. Golu, P. (2001). Psihologia învăţării şi dezvoltării, Bucureşti: Editura Fundaţiei Humanitas.
20. Golu, P. (2001), Psihologie educaţională, Constanţa: Ed. EX PONTO.
21. Hamilton, R., Ghatala, Elizabeth (1994), Learning and Instruction. Educational Psychologie,
New York:McGraw-Hill Inc.
22. Marcus, S. (coord.) (1999). Competenţa didactică – perspectivă psihologică. Bucureşti:
Ed.All.
23. Mecu, C. (2003). Eu, profesor ?! Eu? ...Profesor! Introducere în psihologia educaţiei.
Bucureşti: Arhiepiscopia romano-catolică.
24. Mitrofan, N. (1997). Testarea psihologică a copilului mic, Bucureşti: Ed. Mihaela Press
S.R.L.
25. Mitrofan, N. (2005). Testarea psihologică. Inteligenţa şi aptitudinile. Iaşi: Editura Polirom.
26. Mitrofan Iolanda (2003) (Coord.). Cursa cu obstacole a dezvoltării umane, Iaşi: Polirom.
27. Neacşu, I. (1999). Instruire şi învăţare. Teorii, modele, strategii, Bucureşti: E.D.P.
28. Neacşu, I.(1990). Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Bucureşti: Editura Militară.
29. Negovan Valeria (2006). Introducere în psihologia educaţiei, Bucureşti: Editura Universitară.
30. Negovan Valeria (2007). Psihologia învăţării. Forme, stratgeii şi stil, Bucureşti: Editura
Universitară.
31. Podar, T., Coaşan, A. (2002). Didactica psihologiei. Iaşi: Polirom.
32. Pintrich, P.R., (2000). The role of motivation in promoting and sustaining selfregulated
learning, în SMITH, P.K., PELLEGRINI, A.D., (coord.) (2000), Psychology of Education. Major
Themes. Vol.II “Pupils and Learning”, Routledge Falmer. Taylor & Francis Group, London and
New York, pp.400 – 414
33. Potolea, D. (1989). Profesorul şi strategiile conducerii învăţării, în “Structuri, strategii şi
performanţe în învăţământ”, Bucureşti: Editura Academiei.
34. Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, B.Romiţă, Pânişoară, I.O. (coord.) (2008). Pregătirea
psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul didactic II.Iaşi: Polirom.
35. Radu, I., Druţu, I., Mare, V., Miclea, M., Podar, T., Preda, V., (1991). Introducere în
psihologia contemporană, Cluj-Napoca Editura Sincron.
36. Radu, I.T. (2000). Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti: EDP.
37. Reuchlin, M. (1999). Psihologie generală, Bucureşti: Ed.Ştiinţifică.
38. Roco, M., (2001). “Abordări psihologice despre creativitate în preajma mileniului III” în
Zlate, M. (coord) (2001), Psihologia la răspântia mileniilor, Iaşi: Editura Polirom.
39. Sălăvăstru, D., (1999). Didactica psihologiei. Perspective teoretice şi metodice. Iaşi: Editura
Polirom.
40. Siebert, H. (2001), Învăţarea autodirijată şi consilierea pentru învăţare, Institutul European,
Iaşi
41. Smith, P.K., Pellegrini, A.D., (coord.) (2000), Psychology of Education. Major Themes.
Vol.II “Pupils and Learning”, London and New York: Routledge Falmer. Taylor & Francis
Group.
42. Sprinthall, N.A., Sprinthall, R.C., OJA, S.N. (1994), Educational Psychology, McGraw –
Hill, Inc.New York, (…) Toronto.
43. Stan, E. (1999). Profesorul între autoritate şi putere. Bucureşti: Ed. Teora.
44. Şoitu, L. (1997), Pedagogia comunicării, E.D.P.R.A., Bucureşti.
45. Ungureanu, D. (1998), Copii cu dificultăţi de învăţare,E.D.P., R.A., Bucucreşti.
46. Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive, Iaşi: Ed.Polirom.
47. Zlate, M. (2001). „Trei psihologii”, în Zlate.M. (coord.), Psihologia la răspântia mileniilor,
Iaşi: Ed.Polirom.
48. Zlate.M. (coord.) (2001). Psihologia la răspântia mileniilor, Iaşi: Ed.Polirom.
49. Zlate, M. (2003). Eul şi personalitatea, Iaşi: Ed.Polirom.
50. Woolfolk, Anita E., (1998). Educational Psychology, London Toronto, Sydney, Tokyo,
Singapore: Allyn and Bacon, Boston.

Adrese Web
http://www.coe.uh.edu/courses/epsy3300/powerpointlinks.htm
http://education.gsu.edu/spehar/FOCUS/EdPsy/index.htm
http://teach.valdosta.edu/whuitt/materials/elecfile.html
http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/BanChanging.pdf
http://courses.ed.asu.edu/berliner/readings/journey.htm
http://chiron.valdosta.edu/whuitt/files/collegelearn.html
http://www.ncrel.org/engauge/skills/engauge21st.pdf
http://www.ncrel.org/engauge/skills/skillsbrochure.pdf
http://www.epinet.org/content.cfm/books_teacher_quality_execsum_intro

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMA de PEDAGOGIE pentru gradul didactic II

Profesori de toate specialităţile

Buşteni 2007

A. Prezentare generală; concepţie şi competenţe fundamentale ale domeniului de


specializare

Prezent programă reprezintă baza necesară pentru evaluarea/ testarea concepţiei, cunoaşterii ,
înţelegerii şi interpretării principalelor roluri profesionale ale funcţiei şi carierei didactice în
învăţământul românesc, în temeiul cărora sunt proiectate, aplicate şi inovate structurile şi
unităţile de competenţe corespunzătoare statutului socio-profesional asumat /jucat de cadrul
didactic.

Pentru înţelegerea cu claritate a valorilor conţinute de acestei programe facem precizarea că


experţii domeniului identifică şi acceptă existenţa a cel puţin două categorii de competenţe
majore, precum şi a următoarelor principale tipuri de competenţe asociate fiecărui tip major:

1) transversale/generice –cognitive, sociale/interpersonale şi de dezvoltare personală;

2) profesionale – generale şi de specialitate.


Particularizând la domeniul profesional pe care îl avem în vedere, vom socoti drept centrale
următoarele categorii de competenţe :

(1) pedagogice – definite de abilităţile candidaţilor de a proiecta, conduce şi evalua procesul


de instruire, în armonie cu procesele de cunoaştere, asistare şi intervenţie specializată a
dezvoltării personalităţii elevilor;

(2) psiho-pedagogice – exprimând cunoaşterea şi consilierea elevilor, luarea în considerare a


diferenţelor în învăţare, abordarea diferenţiata a acestora, adaptarea şi tratarea elevilor cu cerinţe
educative speciale ( copii cu dizabilităţi ), precum şi a celor dotaţi .

(3) psiho-sociale - reflectate în capacităţile de proiectare a strategiilor de stimulare, control şi


monitorizare a interacţiunilor sociale cu elevii şi cu grupurile şcolare;

(4) manageriale – obiectivate în stăpânirea proceselor de planificare, de organizare şi de


conducere a clasei de elevi/ grupurilor de copii, elevi, tineri şi adulţi, se stimulare a relaţiilor
interpersonale pozitive

(5) instituţionale – exprimate în participarea la proiectele de dezvoltare instituţională , la


iniţierea şi promovarea inovaţiilor; în angajarea unor relaţii de parteneriat socio-educaţional cu
familia, cu alte instituţii şi organizaţii care au responsabilităţi educaţionale;

(6) managementul carierei - implicând participarea la propria dezvoltare profesională, la


promovarea abilităţilor reflective, la afirmarea unui stil propriu de instruire şi de viaţă
profesională.

Acestor competenţe li se asociază un registru bogat de valori, atitudini şi conduite specifice


profesiei didactice, care, de asemenea, constituie obiect al evaluării profesionale. Integrate în
registrul de scopuri, obiective şi ţinte acest registru de valori, atitudini şi conduite cuprinde
explicit:

- cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi pe relaţii democratice;

- promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice, în concordanţă cu idealul


educaţional;

- crearea unui climat socio-afectiv securizant, în clasa de elevi şi în spaţiul educaţional non-
formal;

- încrederea în puterea educaţiei, in capacitatea de formare si dezvoltare a individului

Examenele de definitivare în învăţământ şi de obţinere a gradului didactic II constând din


probe scrise – combinaţie de itemi tip grilă şi de subiecte în construcţie non-standard – va avea în
vedere testarea operativă a relevanţei pregătirii iniţiale pentru cariera didactică, din perspectiva
competenţelor, a atitudinilor şi a valorilor prezentate anterior.
Într-un mod mai specific, evaluarea competenţelor va avea în vedere
următoarele paliere / tipuri de definire si explicitare a competenţelor, subsumate şi examinate
pentru fiecare categorie de competenţe anterior listate ( 1 – 6), reflectate în structuri, unităţi şi
indicatori de competenţe generale şi specifice

a. competenţe privind cunoaşterea, înţelegerea şi de utilizarea operaţională adecvată a


conceptelor pedagogice şi psiho-pedagogice;

b. abilităţi de explicare şi de interpretare a ideilor, a concepţiilor, a modelelor, a teoriilor şi a


paradigmelor în domeniu;

c. competenţe de tip practic - aplicativ şi de transfer, verificabile în proiectarea, conducerea şi


evaluarea activităţilor de învăţare, în utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente coerente de
autocunoaştere şi de reflexivitate profesională;

d. abilităţi de gândire critică şi evaluativ-constructivă a unor proiecte, procese şi fenomene


prezente în teoria şi în practica educaţională, în rezolvarea de probleme în domeniul de studii

e. competenţe privind educaţia imaginativă şi domeniul strategiilor specifice stimulării


conduitei creativ-inovative în aria de referinţă a profesiei didactice.

Concepţia, principiile şi criteriile care stau la baza selecţiei prezentei tematicii sunt
următoarele::

a) statutul şi competenţele aferente carierei didactice ;

b) continuitatea progresivă cu valorile curriculare din modulul de pregătire psiho-pedagogică


iniţială;

c) coerenţa şi relevanţa conţinuturilor si a unitatilor de competenta in interiorul ariilor


curriculare şi a unităţilor de competenţă;

d) eficacitatea practică şi socială a conţinuturilorpentru registrul activităţilor desfăşurate de


cadrul didactic în unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar, asociată cu interesele de bază
ale elevilor cu care lucrează şi/sau interacţionează;

e) raportarea la dificultăţile majore pedagogice, psiho-pedagogice, psihosociale ş.a.,


întâmpinate de cadrele didactice în practica şcolară, la nevoia de consolidare şi de rafinare a unor
competenţe dobândite în cadrul procesului de formare si dezvoltare profesională;

f) adecvarea la parcursurile de formare/calificare , la parcursurile reformei curriculare şi


adaptabilitatea la contexte profesionale, socioculturale, economice şi tehnologice în schimbare

g) stabilitatea utilizării tematicii pe o perioadă medie de timp( circa 4 ani şcolari); rata de
actualizare ştiinţifică – conceptuală, metodologică şi aplicativă este acceptată şi recomandată a se
realiza şi într-un termen mai scurt în cazul unor schimbări semnificative la nivelul paradigmelor
sau abordărilor majore din domeniul ariei curriculare sau al disciplinei/disciplinelor respective;

h) consensualitatea specialiştilor domeniului, exprimată la nivel instituţional sau al


comunităţii ştiinţifice, reprezentate de centrele universitare, în cooperare cu beneficiari, cu
ofertanţi de formare acreditaţi de MECT;

i) dezvoltarea şi inovarea metodologică, prin reflecţie asupra teoriei şi practicii educaţionale, la


nivel naţional şi internaţional.

Tematică generală Gradul II

I. Educatia, invatamantul si societatea cunoasterii in sec. XXI: context, tendinte, reforme.


Documente si strategii UE si CE (Lisabona, Bologna, Copenhaga, Berlin).

II. Managementul calitatatii în educaţie. Domenii, criterii, standarde si mecanisme de asigurare a


calitatii procesului si sistemului de invatamant din Romania.

III. Statutul epistemologic al pedagogiei. Normativitatea pedagogica. Educatia: forme (formala,


nonformala, informala), domenii educationale (educatia intelectuala, morala, estetica si artistica,
fizica si sportiva, tehnologica/profesionala). Noile educaţii. Alternative educaţionale. (Step-by-
Step, Montessori, Waldorf). Educatia permanenta. Autoeducatia.

IV. Educabilitatea: concept, factori (ereditatea, mediul, educaţia, omul insusi/sinele). Teorii
fundamentale (ereditarismul, ambientalismul, epigenetismul piagetian). Mediile educationale.

V. Structura şi dinamica personalităţii (temperament, caracter, aptitudini). Motivatia pentru


cariera didactica si managementul carierei didactice.

VI. Finalitatile educatiei: clasificare (ideal educational, scop, obiective) Taxonomii (Bloom,
Krathwohl, Harrow, D’Hainaut), proceduri de operationalizare. Aplicatii.

VII. Teoria si metodologia curriculum-ului: statut epistemologic, dezvoltari actuale, documente


curriculare, teorii privind proiectarea si dezvoltarea curriculumului scolar. Continuturi: concept,
criterii de selectie, organizare, modalitati de integrare curriculara (monodisciplinaritatea,
pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea)
VIII. Procesul de învăţământ – analiză conceptuală, abordări structural -sistemice , funcţionale şi
interacţionale. Aplicatii.

IX. Învăţarea: delimitari conceptuale, conditii interne si externe, stiluri de invatare. Teorii ale
invatarii. Aplicaţii .

X. Predarea: concept, modele, strategii, relatia stiluri de predare – stiluri de invatare. Aplicaţii.

XI. Strategii didactice. Metode si tehnici moderne de invatamant (brainstorming, SINELG,


Fishbowl – tehnica acvariului – Mozaicul, Controversa creativa/academica, Jocurile de spargere
a ghetii / Ice Breaking etc.) Forme de organizare a procesului de invatamant (frontal, grupal si
individual). Instruirea asistata de calculator. Interactiunea obiective-continuturi-strategii in
instruirea scolara. Aplicatii.

XII. Comunicare si relatii de comunicare pedagogica. didactica: modele. Gestionarea conflictelor


si prevenirea violentei in scoala. Aplicatii.

XIII. Evaluarea scolara: definire, etape, functii, forme, strategii si metode (traditionale si
complementare). Elaborarea probei de evaluare. Interactiunea predare-invatare-evaluare:
semnificatii si interpretari actuale. Aplicaţii.

XIV. Proiectarea, implementarea si evaluarea documentelor curriculare (plan, programa, manual,


auxiliare). Aplicaţii.

XV. Succesul şi insuccesul şcolar: cauze şi forme de manifestare. Strategii de abordare


psihopedagogică a dificultăţilor în învăţarea şcolară. Programe de intervenţie personalizată.
Asistenta psihopedagogica in scoala. Aplicaţii.

XVI. Managementul institutiei scolare: fundamente teoretico-metodologice. Stiluri de conducere.


Schimbare si dezvoltare organizationala. Descentralizare invatamantului: rol, functii, mecanisme.

XVII. Educatia elevilor cu nevoi speciale. Creativitate, inovaţie şi educaţie pentru excelenţă a
copiilor/elevilor/tinerilor cu potenţial aptitudinal ridicat. Metode de cultivare a talentelor si de
stimulare a creativitatii. Asigurarea sanselor egale in educatie. Etica si nediscriminare.

XVIII. Managementul proiectelor de cercetare in stiintele educatiei.

XIX. Personalitatea cadrului didactic. Profesionalizarea carierei didactice: statut, roluri,


competenţe, standarde. Formare initiala si continua, evaluare si autoevaluare

Bibliografie generală - Autori români / în limba română


1. *** Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

2. *** Legea Statutul personalului didactic nr. 128/1997, republicată, cu modificările şi


completările ulterioare.

3. OECD( 2000) . Analiza politicilor naţionale în domeniul educaţiei: Romania


( trad.). Bucureşti: MEN.

4. U.E. ( 2006) . Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Report
2006. Bruxells: European Commission.

5. Antonesei, L.(2002). O introducere în pedagogie. Dimensiuni axiologice şi


transdiscip0linarre ale educaţiei. Iaşi: Polirom.

6. Albu, G. ( 2001) Mecanisme psihopedagogice ale evaluării şcolare: Ploieşti. . Editura Univ.
Ploieşti.

7. Bârlogeanu, L.( coord) ( 2005).Identitate şi globalizare. Bucureşti: Humanitas Educaţional.

8. Bîrzea, C.( coord).( 2001). Învăţatea permanentă-prioritate a politicii educaţionale din


România. Bucureşti: ISE.

9. Bîrzea, C.( 1995). Arta şi ştiinţa educaţiei. Bucureşti: EDP.

10. Bocoş, M. ( 2002). Insturea interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune. Cluj- Napoca:
Editura Presa Universitară Clujeană.

11. Bocoş, M.( 2005) Teoria şi practica cercetării pedagogice. Ed. a III – a. Cluj-Napoca :
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.

12. Cerghit, I. ( 2007). Metode de învăţământ.Ed. a IV-a. Iaşi : Polirom

13. Cerghit, I. (2002). Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi


strategii. Bucureşti: Ed. Aramis.

14. Cerghit, I, Vlăsceanu, L. ( coord. ) ( 1988). Curs de pedagogie. Bucureşti : Tipografia Univ
din Bucureşti.

15. Cerghit, I., Neacşu, I. Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, I.-O.(2001). Prelegeri pedagogice.
Iaşi: Polirom.

16. Chiş,V. ( 2005). Pedagogia contemporană-Pedagogia pentru competenţe. Cluj-Napoca:


Editura Cărţii de Ştiinţă.

17. Cozma, T.(2002).O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea. Iaşi: Polirom.
18. Cozma, T. (2002). Introdicere în pedagogie. Iaşi: Ed. Univ. Al.I. Cuza.

19. Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.) ( 1998). Psihologie şcolară.Iaşi: Polirom.

20. Creţu. C. ( 1998). Curriculum diferenţiat şi personalizat. Iaşi: Polirom

21. Creţu, C. ( 2000).Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei. Iaşi: Edit Univ. “ AL. I.
Cuza” Iaşi.

22. Cristea, S. (coord). ( 2006). Curriculum pedagogic. Bucureşti: EDP

23. Cristea, S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: EDP.

24. Crişan, A. ( coord.) (1996). Curriculum şcolar. Ghid metodologic. MEdC., ISE. Bucureşti:
( f.ed).

25. Cucoş, C. ( 2002). Pedagogie. Ed. a II-a. Iaşi : Polirom.

26. Cucos, C. (1998) (coord.) Psihopedagogie pentru exemenele de definitivat si grade didactice,
Polirom, Iasi

27. Cucos. C., (2006), Informatizarea in educatie, Editura Polirom, Iasi.

28. Dragu, A.(1996). Structura personalităţii profesorului. Bucureşti: EDP.

29. Dumitru , I. ( 2000). Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. Timişoara: Ed. Univ.
de Vest.

30. Ezechil, L. (2002). Comunicarea educaţională în context şcolar. Bucureşti: EDP.

31. Ionescu, M., Chiş, V. (2001). Pedagogie . Suporturi pentru formarea profesorilor. Cluj-
Napoca: Editura Press Universitară Clujeană.

32. Ionescu, M., Radu, I.( coord). (2001).Didactica modernă. Cluj-Napoca: Editura Dacia.

33. Ionescu, M.( 2005). Instrucţie şi educaţie. Arad: Vasile Goldiş University Press.

34. Ionel, V. ( 2004). Fundamentele pedagogiei. Craiova.:Editura Universitaria.

35. Iucu, R.B. (2001). Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative. Iaşi: Polirom.

36. Iucu, R.B. ( 2000). Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretico-
metodologice. Iaşi: Polirom.

37. Iucu, R.B. ( 2004). Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii. Bucureşti:
Humanitas educational.
38. Joiţa, E, ( 2005) Strategii constructiviste în formarea iniţială a profesorului, vol I. Craiova:
Ed. Universitaria.

39. Joiţa, E., Ilie, V., Frăsineanu, E. ( 2003). Pedagogie – Educaţie şi curriculum. Craiova. :
Ed. Universitaria.

40. Jinga, I. Negreţ, I.( 2004). Inspecţia şcolară şi designul instrucţional. Bucureşti : Ed.
Aramis.

41. Maciuc, I. ( 2000). Dimensiuni sociale şi aspecte instituţionale ale educaţiei. Craio9va :
Editura SITECH

42. Manolescu, M. (2006). Evaluarea şcolară. Metode , tehnici, instrumente. Bucureşti :Editura
Meteor.

43. MEdC ( 2004). Indicatori pentru educaţie şi formarea profesională. Studiu comparativ.
Bucureşti: ( f.e.).

44. Neacşu, I. (1999). Instruire şi învăţare. Ediţia a II-a. Bucureşti : EDP.

45. Neacşu, I. (1990). Metode şi tehnici moderne de învăţare eficientă. Bucureşti. : Editura
Militară

46. Neacşu, I., Felea ,Gh.(coord.) (2004). Asigurarea calităţii în educaţie. Valori europene şi
proiecte româneşti în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar. Galaţi;:
Şcoala Gălăţeană

47. Negreţ-Dobridor, I. ( Pânişoară, I.-O.(2005). Ştiinţa învăţării. Iaşi. Polirom.

48. Negreţ-Dobridor, I. ( 2004). Didactica nova. Bucureşti: Editura Aramis.

49. Nicola , I.(2000) . Tratat de pedagogie. Bucureşti: EDP.

50. Niculescu, R.M.( coord.) (2001).Pregătirea iniţială, psihologică, pedagogică şi metodică a


profesorilor. Braşov: Edit. Universităţii. “Transilvania”, Braşov.

51. Oprea , C. L. ( 2003). Pedagogie. Alternative metodologice interactive. Bucureşti: Editura


Universităţii din Bucureşti.

52. Panţuru, S.( 2002). Elemente de teoria şi metodologia instruirii. Braşov: Editura Universităţii
“ Transilvania”, Braşov.

53. Păun, E. ( 1998). Şcoala - abordare sociopedagogică. Iaşi : Polirom.

54. Păun, E., Potolea , D. ( coord.)( 2002). Pedagogie . Fundamentări teoretice şi demersuri
aplicative. Iaşi: Polirom.
55. Pânişoară, I.-O. ( ( 2006). Comunicarea eficientă. Ed. a III-a. Iaşi : Polirom.

56. Potolea, D. (1996). Scopuri şi obiective ale procesului didactic. În Sinteze pe teme de
didactică modernă. Culegere (coord I.T. Radu) .Bucureşti: Tribuna învăţământului.

57. Potolea, D. (1989 ). Profesirul şi strategiile de conducere a a învăţării. În L. Vlăsceanu, I.


Jinga. Stucturi, strategii şi performanţe în învăţământ. Bucureşti: Editura Academiei.

58. Potolea, D., Manolescu, M. (1995).Teoria şi practica evaluării educaţiei. MEdC. Bucureşti :
PIR.

59. Potolea, D. Manolescu, M. (1996). Teoria şi metodologia curriculumului. MEdC. Bucureşti:


PIR.

60. Preda, V. (1985) . Strategii de instruire. Cluj-Napoca:

61. Radu, UI. ( 1991). Introducere în psihologia contemporană . Cluj-napoca:Editura Sincron

62. Radu I. T. (1999). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: EDP.

63. Stoica, A. ( coord.)( 2001).Evaluarea curentîă şi examenele. Ghid pentru profesori. Buc.:
Edit. ProGnosis.

64. Stoica, A., Mihail, R. (2006). Evaluarea educaţională. Inovaţii şi perspective. Bucureşti:
Humanitas Educaţional.

65. Şoitu, L. (1997). Pedagogia comunicării. Bucureşti:EDP.

66. Stan, E. ( 2006 ). Managementul clasei.. Bucureşti: Editura Aramis.

67. Stanculescu, E., (2005) Elemente de psihologia educatiei, Ed. Carta Universitară, Bucuresti

68. Toma St. ( 1994). Profesorul, factor de decizie . Bucureşti : Ed. Tehnică.

69. Tomşa, Gh. ( 1999). Consilierea şi orientarea în şcoală. Bucureşti: Ed. Casa de editura şi
Presă Viaţa Românească

70. Ungureanu, D. ( 1999). Teoria curriculumului. Timişoara: Ed.Mirton.

71. Văideanu, G. ( 1988). Educaţia la frontiera dintre milenii. Buc.: Ed. Politică.

72. Vlăsceanu, L., Neculau,A., Miroiu, A., Mărginean, I., Potolea, D. (coord.) (2002). Şcoala la
răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului preuniversitar. Studiu de
impact. Vol. I şi II. Iaşi: Polirom.

73. Voiculescu, F. (2005). Manual de pedagogie contemporană Partea I. Cluj-Napoca.: Eitura


Risoprint.
74. Zlate , M. (coord.)( 2001). Psihologia la răspântia dintre milenii. Iaşi: Polirom.

Bibliografie generală Traduceri din literatura străină.

1. Ausubel D.P., Robinson, R. (1981). Învăţarea şcolară. O introducere în psihologia


pedagogică. Bucureşti : EDP.

2. Agenţia Naţională Socrates (1996). Combaterea eşecului şcolar.. Bucureşti: EDP.

3. Botkin, J., Elmandjra, M., Maliţa, M.( 1981). Orizontul fără limite al învăţării. Bucureşti:
Ed. Politică.

4. Dave, H. R. (sub red) (1991).Fundamentele educaţiei permanente. Bucureşti: EDP

5. D` Hainaut, L. (coord.) ( 1981). Programe de învăţământ şi educaţie permanentă.


Bucureşti : EDP

6. Davitz, G., Ball, S. (1978). Psihologia procesului educaţional

7. De Landsheere, G. (1975). Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Bucureşti: EDP.

8. Dellors,J. (coord.). (2000). Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei


Internaţioanale pentru Educaţie.

9. Gagne, R.M. , Briggs, L. (1977). Principii de design al instruirii. Bucureşti : EDP

10. Geissler, E.(1981). Mijloce de educaţie . Bucureşti: EDP..

11. Hayes, N., Orell,S.(1997). Introducere în psihologie.Bucureşti:

12. Kidd, J. R. (1981). Cum învaţă adulţii. Bucureşti: EDP.

13. Lowe; H. (1978). Introducere în psihologia învăţării la adulţi. Bucureşti: EDP.:

14. Monteil, J.M:,(1997). Educaţie şi formare. Iaşi : Polirom.

15. Meyer, G. (2004). De ce şi cum evaluăm ? Iaşi: Polirom.

16. Peretti, A. de (1996) . Educaţia în schimbare. Iaşi: Ed. Spiru Haret.

S-ar putea să vă placă și