Sunteți pe pagina 1din 16

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VODĂ” ,

COM. MIHAI VITEAZU


JUDEŢUL: Cluj
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”
Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017

PLANIFICARE ANUALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a VI-a

COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL


1. CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII 9 - 9
CONTEMPORANE
2. VALORI ȘI PRINCIPII ALE 3 5 8
SOCIETĂȚII INTERCULTURALE
PERSOANA ÎN SOCIETATEA - 4 5
3. INTERCULTURALĂ
4. PROIECTUL EDUCAȚIONAL - 6 6
5. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 3 4 7
15 19 34

Competenţe generale:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și
comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor
grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător,
respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și economic activ

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte / evenimente / procese
din societatea contemporană
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de referință culturale variate
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale;
2.1.Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu caracter intercultural;
2.2.Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la
promovarea dialogului intercultural;
2.3.Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală;
3.1.Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și
față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite;
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite;

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a-VI-a
SEMESTRUL I
NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂP OBS.
CRT. CONȚINUT ORE T.
COMPETENȚE SPECIFICE
1. Evaluare inițială 1.1 Utilizarea corectă a termenilor specifici educației Introducere 1 S1
interculturale cu referire la fapte / evenimente / Evaluare iniţială
procese din societatea contemporană Prezentarea manualului şi a
conţinuturilor
2. Caracteristici 1.1 Utilizarea corectă a termenilor specifici educației
ale societății interculturale cu referire la fapte / evenimente / Identitate și diversitate culturală 10 S2
contemporane procese din societatea contemporană.  Diversitatea culturală - o S3
1.2 Identificarea propriilor repere de identitate caracteristică a societății
culturală, prin raportare la sisteme de referință S4
contemporane
culturale variate. S5
1.3 Analizarea unor situații în acord/dezacord cu  Caracteristici ale societății S6 Obs.
valorile și principiile societății interculturale. contemporane S7 curentă
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de  Identitatea culturală. S8
lucru referitoare la viața într-o societate interculturală. Complexitatea identității S9
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și personale în prezent. S10
față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și  Identitatea culturală proprie și S11
față de identitatea celor care aparțin unor culturi identitatea culturală a celorlalți
diferite  Patrimoniul cultural
3.2 Participarea la rezolvarea problemelor comunității,
manifestând empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite
Identitate și diversitate culturală

 Tradiții și obiceiuri
 Conservarea și promovarea
moștenirii culturalw
 patriotismul și manifestările
sale
 societatea multiculturală
Evaluare  societatea interculturală
5. Valori și 1.1 Utilizarea corectă a termenilor specifici educației Principii și valori ale societății
principii ale interculturale cu referire la fapte / evenimente / interculturale S12
societății procese din societatea contemporană.  Principiile și valorile unei 3 S13
interculturale 1.2 Identificarea propriilor repere de identitate societăți interculturale S14 Obs.
culturală, prin raportare la sisteme de referință curentă
(dezvoltarea identității culturale
culturale variate.
1.3 Analizarea unor situații în acord/dezacord cu proprii, acceptarea și respectarea
valorile și principiile societății interculturale. diversității, valorizarea pozitivă a
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de diferențelor, tratamentul egal al
lucru referitoare la viața într-o societate interculturală. persoanelor, solidaritate,
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și promovarea incluziunii sociale,
față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și dialogul intercultural)
față de identitatea celor care aparțin unor culturi
diferite
3.2 Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, manifestând empatie culturală în relațiile
cu persoane aparținând unor culturi diferite
6. Recapitulare – Recapitularea cunoștințelor 1 Testare
Evaluare Test S15 scrisă
semestrială

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
SEMESTRUL al II-lea
NR. DOMENIUL DE COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT ORE
1. Valori și principii 1.1 Utilizarea corectă a termenilor specifici educației Principii și valori ale societății 5 S16
ale societății interculturale cu referire la fapte / evenimente / interculturale S17
interculturale procese din societatea contemporană.  Abateri de la valorile și S18
1.2 Identificarea propriilor repere de identitate principiile societății S19
culturală, prin raportare la sisteme de referință S20
interculturale( intoleranța):
culturale variate.
1.3 Analizarea unor situații în acord/dezacord cu forme de intoleranță
valorile și principiile societății interculturale. (discriminare, segregare,
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de rasism, xenofobie)
lucru referitoare la viața într-o societate interculturală. manifestări și efecte ale
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și lipsei de solidaritate
față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și (marginalizare, excludere,
față de identitatea celor care aparțin unor culturi izolare)
diferite Evaluare
3.2 Participarea la rezolvarea problemelor comunității,
manifestând empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite
2. Persoana în 1.1 Utilizarea corectă a termenilor specifici educației
Persoana în societatea 6 S21
societatea interculturale cu referire la fapte / evenimente /
interculturală S22
interculturală procese din societatea contemporană.  Trăsături ale persoanei în S23
1.2 Identificarea propriilor repere de identitate societatea interculturală (spirit
culturală, prin raportare la sisteme de referință S24
deschis, flexibilitate, S25
culturale variate.
1.3 Analizarea unor situații în acord/dezacord cu cooperare, abilități relaționale S26
valorile și principiile societății interculturale. și comunicaționale)
 Comunicarea interculturală
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de
specificul comunicării
lucru referitoare la viața într-o societate interculturală.
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine șiinterculturale
față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și
bariere ale comunicării
față de identitatea celor care aparțin unor culturi interculturale (stereotipuri și
diferite prejudecăți)
reguli și principii pentru
facilitarea comunicării
interculturale
Evaluare
„ȘCOALA ALTFEL”
Activități extrașcolare și extracurriculare
3. Proiectul 1.1 Utilizarea corectă a termenilor specifici 6 S27
educației interculturale cu referire la fapte / Proiectul educațional S28
educațional S29
evenimente / procese din societatea Proiectul cetățeanul
contemporană. Portofoliul proiectului S30
S31
1.3 Analizarea unor situații în acord/dezacord cu
S32
valorile și principiile societății interculturale. Elaborarea și derularea proiectului
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect educațional intercultural
intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu  Identificarea și analiza
caracter intercultural. problemei
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect  Evaluarea proiectului propus
intercultural, la rezolvarea problemelor Anexe
comunității și la promovarea dialogului
intercultural
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini
de lucru referitoare la viața într-o societate
interculturală.
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de
sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală
proprie și față de identitatea celor care aparțin
unor culturi diferite
3.2 Participarea la rezolvarea problemelor comunității,
manifestând empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite
4. Recapitulare 1.1-3.2 Recapitularea cunoștințelor 2 S33
finală Test final S34
evaluare

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎMVĂȚARE


EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
SEMESTRUL I
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VODĂ” , COM. MIHAI VITEAZU

JUDEŢUL: Cluj
DOMENIUL DE CONȚINUT: Introducere
NUMĂR ORE ALOCATE: 1 oră

SPECIFICE.COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIAL PROCEDURALE DE
DATA E EVALUARE

1.1. - exerciții pentru identificarea a. frontală - autoevaluare


1. Introducere in 1.2. 1 oră termenilor sociali în texte diferite manualul a. individuală
studiul educației 1.3. 11 IX test
sociale 2.3.
Evaluare inițială 3.1.

DOMENIUL DE CONȚINUT: Caracteristici ale societății contemporane


NUMĂR ORE ALOCATE: 10 ore
SPECIFICE.COMPETENŢE

CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.


(detalieri) ORE / MATERIAL PROCEDURALE DE
DATA E EVALUARE

1. Ce este cultura ? -exerciții de descoperire și de a. frontală


Diversitatea 1 oră clarificare a unor termeni specifici a. individuală observarea
culturală o 18 IX domeniului, precum: identitate sistematică a
caracteristică a culturală, diversitate culturală, conversația elevilor
societății patrimoniu cultural/moștenire manualul descrierea
1.1.
culturală, societate interculturală,
1.2. 1 oră
2. Identitatea societate multiculturală, culegeri de comparaţia - autoevaluare
1.3.
personală 2.3. 25 IX -redactarea unui text plecând de la texte
3.1. termeni dați, specifici domeniului activitate pe
3. Identitatea 1 oră - exerciții de completare/de ilustrații grupe
culturală 2 X continuare a unui text, de
comentare a unor afirmații/enunțuri dicţionare metoda
4. Patrimoniul 1 oră referitoare la diferite aspecte ciorchinelui observarea
cultural. 9X privind interculturalitatea fişe de lucru sistematică a
Patrimoniul - realizarea unui glosar ilustrat cu analiza elevilor
cultural termenii cheie din domeniul sinteza
imaterial al educației interculturale joc de rol
societății - exerciții pentru identificarea temă în clasă/
termenilor civici și sociali în texte proiectul pentru acasă
5.Tradiții și 1 oră diferite lectura
obiceiuri 16 X - exerciții de identificare, prin dezbaterea
activități în perechi/echipă, a brainstormingul
6.Conservarea și valorilor și principiilor unei societăți test
promovarea 1 oră interculturale, în imagini, texte sau
23 X
moștenirii culturale în cazuri date
- studii de caz, în grupuri mici,
7.Patriotismul. Cum 1 oră pentru discutarea consecințelor
se manifestă 30 X care decurg din abaterea de la
patriotismul ? valorile și principiile societății
interculturale
8.Societatea 1 oră - realizarea, prin activități în
multiculturală 6 XI perechi/echipă, a unui „Calendar
intercultural”
9.Societatea 1 oră - participarea la jocuri de rol care
interculturală 13 XI valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri etnice,
10.Evaluare culturale, sociale diferite sau care au
1 oră nevoi speciale
20 XI
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VODĂ” , COM. MIHAI VITEAZU

JUDEŢUL: Cluj
DOMENIUL DE CONȚINUT: Valori și principii ale societății interculturale
NUMĂR ORE ALOCATE: 4 (3+ 1 ) ore

SPECIFICE.COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIAL PROCEDURALE DE
DATA E EVALUARE

-exerciții de descoperire și de a. frontală


1.Educația clarificare a unor termeni specifici a. individuală observarea
1.1. 1 oră
interculturală. domeniului, precum: identitate sistematică a
1.2. 27 XI
Principii și valori culturală, diversitate culturală, conversația elevilor
1.3.
patrimoniu cultural/moștenire manualul descrierea
2.3.
culturală, societate interculturală,
3.1.
societate multiculturală, culegeri de comparaţia
3.2 -redactarea unui text plecând de la texte
termeni dați, specifici domeniului activitate pe - autoevaluare
- exerciții de completare/de ilustrații grupe
2.Tratamentul egal 1 oră continuare a unui text, de
al persoanelor și 4 XII comentare a unor afirmații/enunțuri dicţionare metoda
solidaritatea referitoare la diferite aspecte ciorchinelui
.Promovarea privind interculturalitatea fişe de lucru
incluziunii sociale - realizarea unui glosar ilustrat cu analiza observarea
și a dialogului termenii cheie din domeniul sinteza sistematică a
social educației interculturale joc de rol elevilor
- exerciții pentru identificarea
termenilor civici și sociali în texte proiectul
diferite lectura temă în clasă/
- exerciții de identificare, prin dezbaterea pentru acasă
activități în perechi/echipă, a brainstormingul
1 oră valorilor și principiilor unei societăți
3. Recapitulare 11 XII interculturale, în imagini, texte sau
în cazuri date test
- studii de caz, în grupuri mici,
pentru discutarea consecințelor
care decurg din abaterea de la
valorile și principiile societății
1 oră interculturale
4.Evaluare 18 XII - realizarea, prin activități în
semestrială perechi/echipă, a unui „Calendar
intercultural”
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri etnice,
culturale, sociale diferite sau care au
nevoi speciale
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎMVĂȚARE
EDUCAȚIE SOCIALĂ –EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a-VI-a

SEMESTRUL al II-lea
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VODĂ” , COM. MIHAI VITEAZU

JUDEŢUL: Cluj
DOMENIUL DE CONȚINUT: Valori și principii ale societății interculturale
NUMĂR ORE ALOCATE: 6 ( 5 +1 ) ore
SPECIFICE.COMPETENŢE

CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.


(detalieri) ORE / MATERIAL PROCEDURALE DE
DATA E EVALUARE

-exerciții de descoperire și de a. frontală


clarificare a unor termeni specifici a. individuală observarea
1. .Intoleranța 1 oră domeniului, precum: identitate sistematică a
15 I
culturală, diversitate culturală, conversația elevilor
patrimoniu cultural/moștenire manualul descrierea
2. Discriminare. 1 oră culturală, societate interculturală,
Formele 22 I societate multiculturală, culegeri de comparaţia
discriminării -redactarea unui text plecând de la texte
1.1.
termeni dați, specifici domeniului activitate pe - autoevaluare
1.2.
- exerciții de completare/de ilustrații grupe
1.3.
continuare a unui text, de
2.3.
comentare a unor dicţionare metoda
3.1. 1 oră
3.Xenofobia, afirmații/enunțuri referitoare la ciorchinelui
rasismul și 3.2 29 I diferite aspecte privind fişe de lucru
segregarea interculturalitatea analiza observarea
- realizarea unui glosar ilustrat cu sinteza sistematică a
termenii cheie din domeniul joc de rol elevilor
educației interculturale
- exerciții pentru identificarea proiectul
termenilor civici și sociali în texte lectura temă în clasă/
diferite dezbaterea pentru acasă
1 oră
4.Manifestări și - exerciții de identificare, prin brainstormingul
5 II
efecte ale lipsei de activități în perechi/echipă, a
solidaritate valorilor și principiilor unei
societăți interculturale, în imagini, test
1 oră texte sau în cazuri date
6.Marginalizarea, 12 II - studii de caz, în grupuri mici,
excluderea și pentru discutarea consecințelor
izolarea care decurg din abaterea de la
valorile și principiile societății
interculturale
1 oră - realizarea, prin activități în
19 II
6. Evaluare perechi/echipă, a unui „Calendar
intercultural”
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri
etnice, culturale, sociale diferite sau
care au nevoi speciale
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VODĂ” , COM. MIHAI VITEAZU

JUDEŢUL: Cluj
DOMENIUL DE CONȚINUT: Persoana în societatea interculturală
NUMĂR ORE ALOCATE: 5 ( 4 +1 ) ore

SPECIFICE.COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
(detalieri) ORE / MATERIAL PROCEDURALE DE
DATA E EVALUARE

1.Persoana și 1 oră -exerciții de descoperire și de clarificare manualul observarea


drepturile culturale. 26 II a unor termeni specifici domeniului, a. frontală sistematică a
Trăsături ale precum: identitate culturală, diversitate b. individuală elevilor
persoanei în culturală, patrimoniu cultural/moștenire
societatea culturală, societate interculturală,
interculturale societate multiculturală,
-redactarea unui text plecând de la
termeni dați, specifici domeniului
2.Specificul 1 oră - exerciții de completare/de continuare a
4 III conversația
comunicării unui text, de comentare a unor
interculturale afirmații/enunțuri referitoare la diferite descrierea
aspecte privind interculturalitatea culegeri de - autoevaluare
- realizarea unui glosar ilustrat cu texte comparaţia
3.Bariere în 1 oră termenii cheie din domeniul educației
1.1. activitate pe
comunicarea 11 III interculturale ilustrații
1.2. grupe
interculturală - exerciții pentru identificarea
1.3.
termenilor civici și sociali în texte diferite dicţionare
2.3. metoda
- exerciții de identificare, prin activități observarea
3.1. ciorchinelui
în perechi/echipă, a valorilor și fişe de lucru sistematică a
4.Dialogul 3.2 principiilor unei societăți interculturale, elevilor
intercultural. Reguli în imagini, texte sau în cazuri date analiza
1 oră sinteza
și principii pentru - studii de caz, în grupuri mici, pentru
18 III
facilitarea discutarea consecințelor care decurg din joc de rol temă în clasă/
comunicării abaterea de la valorile și principiile pentru acasă
interculturale societății interculturale proiectul
- realizarea, prin activități în lectura
perechi/echipă, a unui „Calendar dezbaterea
intercultural” brainstormingul test
5. Evaluare 1 oră - participarea la jocuri de rol care
25 III valorizează relaționarea pozitivă cu copiii
care provin din grupuri etnice, culturale,
sociale diferite sau care au nevoi speciale
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VODĂ” , COM. MIHAI VITEAZU

JUDEŢUL: Cluj
DOMENIUL DE CONȚINUT: Proiectul educațional
NUMĂR ORE ALOCATE: 6 ore

SPECIFICE.COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
(detalieri) ORE / MATERIAL PROCEDURALE DE
DATA E EVALUARE

1.Proiectul 1 oră -exerciții de descoperire și de clarificare a. frontală


educațional 22 IV a unor termeni specifici domeniului, a. individuală observarea
precum: identitate culturală, diversitate sistematică a
culturală, patrimoniu cultural/moștenire conversația elevilor
1 oră
2.Proiectul culturală, societate interculturală, manualul descrierea
29 IV
cetățeanul societate multiculturală,
-redactarea unui text plecând de la culegeri de comparaţia
termeni dați, specifici domeniului texte
1.1.
2 ore - exerciții de completare/de continuare a activitate pe - autoevaluare
1.2.
3.Portofoliul 6V unui text, de comentare a unor ilustrații grupe
1.3.
proiectului 13 V afirmații/enunțuri referitoare la diferite
2.1
aspecte privind interculturalitatea dicţionare metoda
2.2
- realizarea unui glosar ilustrat cu ciorchinelui
termenii cheie din domeniul educației fişe de lucru
2.3.
interculturale analiza observarea
3.1.
- exerciții pentru identificarea sinteza sistematică a
1 oră
4.Identificarea și 3.2 20 V
termenilor civici și sociali în texte diferite joc de rol elevilor
analiza problemei - exerciții de identificare, prin activități
în perechi/echipă, a valorilor și proiectul
principiilor unei societăți interculturale, lectura temă în clasă/
în imagini, texte sau în cazuri date dezbaterea pentru acasă
5.Evaluarea 1 oră - studii de caz, în grupuri mici, pentru brainstormingul
proiectului propus 27 V discutarea consecințelor care decurg din
abaterea de la valorile și principiile
societății interculturale test
- realizarea, prin activități în
1 oră perechi/echipă, a unui „Calendar
3VI
5. Recapitulare intercultural”
6. Evaluare finală - participarea la jocuri de rol care
1 oră
valorizează relaționarea pozitivă cu copiii
10 VI
care provin din grupuri etnice, culturale,
sociale diferite sau care au nevoi speciale

S-ar putea să vă placă și