Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi Aviz Director, Prof.

Mihaela Miron
Disciplina: Educație socială – Educație interculturală
Anul şcolar: 2020 – 2021
Clasa: a VI – a A, B şi C Aviz responsabil comisie metodică, Prof. Anton Coralia
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA
Nr. de înregistrare ___________ din _________________

PROIECTARE DIDACTICĂ ANUALĂ


Competenţe generale:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri şi comunități, prin
utilizarea unor achiziții specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi
comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă şi întreprinzător, respectiv prin
manifestarea unui comportament social, civic şi economic active

Nr. Conţinuturi Semestrul I Semestrul II TOTAL


crt. ÎNCADRAREA MATERIEI ORE
1. Noțiuni introductive 1 ------- 1
2. Caracteristici ale societății contemporane 5 ------- 5
3. Persoana și societatea interculturală 6 4 10
4. Proiectul educațional intercultural ------- 10 10
5. “Şcoala altfel” – proiect educaţional ------- 1 1
6. Recapitulare - Evaluare 5 2 7
TOTAL ORE 17 17 34
Planificare realizată conform Programei şcolare pentru disciplina Educație socială, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN Nr. 3393 din 28.02.2017, Bucureşti 2017
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi
Disciplina: Educație socială – Educație interculturală
Anul şcolar: 2020 – 2021
Clasa: a VI – a A, B şi C
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I


Nr. Unitatea de Competenţe generale şi specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Observaţii
crt. învăţare ore
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața Test inițial de verificare a unor noțiuni specifice 1 S1
personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor disciplinei
achiziții specifice domeniului social Lecție introductivă. Obiectul Educației 1 S2
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale interculturale
Identitate și diversitate culturală:
cu referire la fapte / evenimente / procese din societatea
 Diversitatea culturală - o caracteristică a 1 S3
contemporană societății contemporane
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin  Complexitatea identității personale în
1. Caracteristici raportare la sisteme de referință culturale variate prezent. Identitatea culturală proprie și
ale societății 1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și identitatea culturală a celorlalți 
contemporane principiile societății interculturale a. patrimoniul cultural / moștenirea culturală 1 S4
b. tradiții și obiceiuri comune / diferite ale 1 S5
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru culturilor
investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și c. patriotismul și manifestările sale 1 S6
 Raportul „eu” – „ceilalți”, „noi” – 1 S7
comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice „ceilalți” în societatea multiculturală și în
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru societatea interculturală
rezolvarea unor probleme cu caracter intercultural Lecție recapitulativă 1 S8
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la Probă de evaluare 1 S9
rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului Principii și valori ale societății interculturale:
intercultural  Principiile și valorile unei societăți 2 S10-S11
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare interculturale (dezvoltarea identității
la viața într-o societate interculturală culturale proprii, acceptarea și
respectarea diversității, valorizarea
2. Persoana și 3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea
pozitivă a diferențelor, tratamentul egal al
societatea persoanelor, solidaritate, promovarea
spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea incluziunii sociale, dialogul intercultural)
interculturală unui comportament social, civic și economic activ  Abateri de la valorile și principiile
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, societății interculturale:
față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor care - forme de intoleranță (discriminare, segregare, 2 S12-S13
aparțin unor culturi diferite rasism, xenofobie)
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând - manifestări și efecte ale lipsei de solidaritate 2 S14-S15
empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi (marginalizare, excludere, izolare)
diferite Lecție recapitulativă 1 S16
Probă de evaluare 1 S17
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi
Disciplina: Educație socială – Educație interculturală
Anul şcolar: 2020 – 2021
Clasa: a VI – a A, B şi C
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II


Nr. Unitatea de Competenţe generale şi specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observaţii
crt. învăţare de ore
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața Persoana în societatea interculturală:
personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor  Trăsături ale persoanei în 1 S1
achiziții specifice domeniului social societatea interculturală
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu (spirit deschis, flexibilitate,
cooperare, abilități relaționale
referire la fapte / evenimente / procese din societatea contemporană
și comunicaționale)
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin  Comunicarea interculturală
2. Persoana și raportare la sisteme de referință culturale variate 
societatea 1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile a. specificul comunicării 1 S2
interculturală societății interculturale interculturale
b. bariere ale comunicării 1 S3
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea interculturale (stereotipuri și
unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin prejudecăți)
asumarea unor valori și norme sociale și civice c. reguli și principii pentru 1 S4
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea facilitarea comunicării
unor probleme cu caracter intercultural interculturale
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la
rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului Recapitulare – Evaluare (Persoana și 2 S5-S6
societatea interculturală: portofolii, cu
intercultural
fișele de lucru, fișele de observație,
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la eseuri etc.)
viața într-o societate interculturală Scoala altfel – proiect educațional 1 S7
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea Elaborarea și derularea unui proiect
spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea educațional intercultural (pe echipe /
unui comportament social, civic și economic activ independent):
3. Proiectul 3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți,  Alegerea temei 1 S8
educațional față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor care  Elaborarea fișei de proiect 2 S9-S10
intercultural aparțin unor culturi diferite  Derularea proiectului propus 4 S11-S14
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând  Evaluarea proiectului propus 2 S15-S16
empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi  Prezentarea proiectului final – 1 S17
diferite suport de hârtie / ppt

* Săptămâna 27 – 31.05.2021 este rezervată activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, având un orar specific.