Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI,


PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

FIŞA DISCIPLINEI
„PSIHOPATOLOGIA LA COPIL”

Anul universitar
2018 - 2019
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD
învăţământ superior
1.2 Facultatea ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
1.3 Departamentul PEDAGOGIE, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
1.4 Domeniul de studii PSIHOLOGIE
1.5 Ciclul de studii MASTER
1.6 Programul de studii CONSILIERE ŞI EVALUARE PSIHOLOGICĂ

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei FmJA1O02 Psihopatologia la copil
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Loredana-Ileana Vîşcu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Sonia Ignat
2.4 Anul de I 2.5 II 2.6 Tipul de E 2.7 Regimul Aprofundare
studiu Semestrul evaluare disciplinei obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 2 3.3 seminar/laborator 1
curs
3.4 Total ore din planul de 42 din care: 3.5 28 3.6 seminar/laborator 14
învăţământ curs
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20
Tutoriat 10
Examinări 5
Alte activităţi................................... 13
3.7 Total ore studiu individual 108
3.9 Total ore pe semestru 150
3. 10 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  - Psihologia copilului, Psihiatria copilului
4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a cursului  Videoproiector
5.2. de desfășurare a  Videoproiector
seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice de acumulat


transversaleCompetenţe profesionaleCompetenţe
C1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei
 C3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie
 C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
 C5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice

 CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în


exercitarea profesiei

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul  Să se familiarizeze cu principalele curente și abordări din domeniul
general al disciplinei psihopatologiei la copil
7.2 Obiectivele  introducerea studenţilor în limbajul, metodologia şi perspectiva de
specifice abordare specifice psihologiei la copil;
 însuşirea teoriilor psihopatologia la copil;
 relaţionarea corectă a teoriilor cu metodologia de specialitate şi formarea
deprinderilor de utilizare a metodelor utile investigaţiei în psihopatologia
la copil;
 să dezvolte studenţilor abilităţi argumentative, pe domeniul de
specialitate.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Definiţii, precizări conceptuale, Studiu individual-dezbatere 2
repere de analiză ale tulburărilor
psihice la vârsta copilăriei.
2. Vulnerabilitate, conflict, criză şi Studiu individual-dezbatere 2
aspecte ale comunicării.
3. Evaluarea psihopatologică a Exerciţii şi aplicaţii statistice 2
copilului şi a adolescentului.
4. Psihogeniile la vârsta copilăriei. Aplicaţii practice 2
5. Tulburările comportamentale la Prezentare şi aplicaţii 2
copil: clasificări şi abordări specifice.
6. Tulburări de conduită, tulburări ale Studiu individual-dezbatere 2
relaţionării şi tulburarea hiperkinetică.
7. Tulburări de alimentaţie. Prezentare şi aplicaţii 2
Balbismul. Stereotipia la copil.
8. Tulburări anxioase. Aplicaţii practice 2
9. Medicină psihologică şi Aplicaţii practice 2
psihosomatică, tulburări somatoforme.
10. Tulburări afective la copil. Studiu individual-dezbatere 2
11. Schizofrenia, particularităţi la Studiu individual-dezbatere 2
copil.
12. Abuzul şi neglijarea copilului. Studiu individual-dezbatere 2
13. Toxicomaniile: prevenţie şi Studiu individual-dezbatere 2
combatere.
14. Terapii: psihofarmacologie, Prezentare/exemplificare. 2
psihoterapie.
8. 2. Seminar Metode de predare Observaţii
1. Relaţiile interdisciplinare ale Studiu individual-dezbatere 1
psihopatologiei copilului.
2. Normal şi patologic la vârsta Studiu individual-dezbatere 1
copilăriei în bio-psiho-socialul
contemporan.
3. Stres şi adaptare, sănătate şi boală. Exerciţii şi aplicaţii statistice 1
4. Psihogeniile la vârsta copilăriei. Aplicaţii practice, studii clinice 1
5. Psihopatologie şi exprimare Prezentare şi aplicaţii 1
corporală.
1. Comunicarea cu copilul pacientul. Studiu individual-dezbatere 1
6. Tulburări de alimentaţie la copil – Prezentare cazuri clinice - aplicaţii 1
etiologie și terapeutică.
7. Psihologia intervenţiei terapeutice Aplicaţii practice 1
Bibliografie
1. Cădariu Loredana (2005), Dezvoltarea umană. Stadiile dezvoltării umane, Editura
Promarketing, Reşiţa;
2. Creswell, C., Apetroaia, A., Murray, L., Cooper, P. (2013). Cognitive, Affective, and
Behavioral Characteristics of Mothers With Anxiety Disorders in the Context of Child Anxiety
Disorder, Journal of Abnormal Psychology, Vol. 122, No. 1, 26–38.
3. Dobrescu Iuliana, (2003), Psihiatria copilului şi a adolescentului – ghid practic, Ed.
Medicală, Bucureşti;
4. Drobot Loredana, (2009), Psihopatologie şi psihoterapii, I, II, Editura Eftimie Murgu,
Reşiţa;
5. Enăchescu Constantin, (2001), Tratat de psihopatologie, ediţia a II-a, Ed. Tehnică,
Bucureşti;
6. Fuchs Thomas, (2010), Temporality and psychopathology, Phenom Cogn Sci, DOI
10.1007/s11097-010-9189-4
7. Kopala-Sibley Daniel,; Jelinek Caitlin,; Kessel Ellen, [...]Klein Daniel, (2017), Parental
depressive history, parenting styles, and child psychopathology over 6 years: The contribution
of each parent's depressive history to the other's parenting styles, Development and
Psychopathology, Cambridge University Press 2017
8. Marcelli Daniel, şi Braconnier Alain, (2006), Tratat de psihopatologia adolescenţei, Ed.
Fundaţiei Generaţia;
9. Mitrofan Iolanda, (coord.), (2001), Psihopatologia, psihoterapia şi consilierea copilului,
abordare experienţială, Colecţia Alma Mater, Ed. Sper, Bucureşti;
10. Salmon Karen,; O'Kearney Richard,; Reese Elaine,; Fortune Clare-Ann, (2016), The
Role of Language Skill in Child Psychopathology: Implications for Intervention in the Early
Years, Clinical Child and Family Psychology Review, DOI: 10.1007/s10567-016-0214-1
11. Tudose Florin, (2000), O abordare modernă a psihologiei medicale, Ed. InfoMedica,
Bucureşti;
12. Tudose Florin, (2006), Fundamente în psihologia medicală, psihologie clinică şi
medicală în practica psihologului, ediţia a II-a, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti;
13. Tudose Florin, (2002), Psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, Ed. Infomedica,
Bucureşti;
14. Vîşcu Loredana – Ileana, (2015), Psihopatologia infantilă, Ed. Publi Banat, Reşiţa;
15. Yontef Gary, and Lynne Jacobs, capitol “Introduction to Gestalt Therapy”, în Raymond
J. Corsini, Danny Wedding (2013), Current Psychotherapies, 10th edition, Belmont, CA:
Brooks/Cole
16. *** (1994), Tratat de psihiatrie Oxford, Bucureşti, editat de Asociaţia Psihiatrilor
Liberi, Geneva, Initiative on Psychiatry.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
 Conţinuturile disciplinei precum şi metodologia de predare au fost stabilite împreună cu
alte cadre didactice specialişti în domeniul psihologiei; temele studiate reflectă cele mai
importante aspecte ale psihopatologiei la copil.

10. Evaluare
Tip de 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
activitate evaluare din nota
finală
10.4. Curs Cunoaşterea terminologiei utilizate în Examen scris 50%
domeniu. Capacitatea de utilizare adecvată
a noţiunilor din domeniu
10.5. Însuşirea problematicii tratate la curs şi Prezentarea referatului, 50%
Seminar seminar. Realizarea unui referat. portofoliului.
10.6. Standard minim de performanţă
 Stăpânirea la un nivel minim a cunoştinţelor acumulate pe parcursul semestrului şi evaluate
prin examen.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

....................... ............................................. .............................................

Data avizării în catedră Semnătura şefului catedrei

....................... .............................................