Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Propunător: prof. Constantin Crăescu


Data: 09-III-2010
Clasa: a VII-a
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Istorie
Subiectul: Al II-lea război mondial
Tipul lecţiei: de predare-învăţare (asimilare de noi cunoştinţe)
Obiective operaţionale:
O1 – să poziţioneze statele lumii în funcţie de atitudinea manifestată faţă de tratatele
de pace de la Paris-Versailles;
O2 – să deducă semnificaţia tratatelor din perioada interbelică;
O3 – să prezinte principalele momente ale afirmării Germaniei în perioada
interbelică;
O4 – să extragă, dintr-un text, cauzele celui de-al doilea război mondial;
O5 – să stabilească, prin analizarea hărţii, grupările politico-militare care s-au
confruntat în război;
O6 – să ordoneze cronologic principalele momente ale războiului;
O7 – să alcătuiască enunţuri cu termenii istorici nou însuşiţi („blitzkrieg”,
„ultimatum”)

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, prelegerea, observaţia, exerciţiul, munca
cu manualul.
Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, slide-uri power point, imagini,
ecran panoramic, coli de flip-chart, marker.
Forme de organizare a actvităţii: frontală şi individuală.
Resurse: clasa de elevi
Bibliografie: A. J. P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial, traducere
de Lucian Leuştean, Iaşi, Polirom, 2001.

1
Desfăşurarea activităţii

Evenimentul Obiective Conţinutul didactic Strategia didactică Forme de Evaluare


didactic operaţionale organizare
Momentul organizatoric Se pregăteşte sala de clasă şi materialul necesar bunei Frontală
desfăşurări a orei. Se notează absenţele elevilor.
Reactualizarea O1 Un elev prezintă o planşă, realizată în prealabil, în care este
cunoştinţelor anterioare trecută poziţia statelor lumii faţă de sistemul tratatelor de la Conversaţia euristică Frontală Capacitatea de a
Versailles. Se va discuta, pentru fiecare stat în parte, şi se Planşe pt. flip-chart sintetiza
vor stabili motivele care au determinat adoptarea unei asfel Marker informaţiile
de atitudini.
O2 Un al doilea elev va prezenta o nouă planşă, în care vor fi Capacitatea elevilor
trecute principalele tratate bi şi multiraterale încheiate între de a surprinde
statele lumii în perioada interbelică şi semnificaţia acestora. semnificaţiile unui
Un alt elev va prezenta principalele momente ale act politic
O3 ascensiunii Germaniei, până la izbucnirea războiului.
Captarea atenţiei Se va urmări o scenă de luptă din al doilea război mondial. Observaţia Capacitatea de
elevilor Elevii vor trebui să observe tehnica de luptă folosită în Laptop Frontală observare
acest război. Videoproiector
Anunţarea subiectului Se anunţă subiectul noii lecţii şi obiectivele operaţionale.
lecţiei şi a obiectivelor
operaţionale
Dirijarea învăţării O4 Elevii vor primi fişe pe care sunt trecute conţinuturile
unor documente istorice. Se va da citire primului document. Conversaţia euristică Capacitatea de a
După lectură, elevii vor trebui să extragă cauzele care au Observaţia înţelege un text
dus la izbucnirea celui de-al doilea război mondial (fişa nr. Laptop
1) Videoproiector
O5 Elevii vor analiza harta expusă pe ecranul panoramic şi Ecran panoramic Capacitatea de a
vor stabili grupările politico-militare care s-au confruntat în Slide-uri power point utiliza informaţiile
război, Axa (Germania, Italia, Japonia, Ungaria, România, cartografice
Bulgaria) şi, ulterior, Naţiunile Unite (Marea Britanie,
SUA, URSS ) (fişa nr.2) Frontală
O6 După stabilirea cauzelor imediate ale războiului, cu
ajutorul textului din manual, elevii vor stabili, în ordine Expunerea
cronologică, principalele evenimente ale războiului: Prelegerea
1. Izbucnirea războiului: invadarea Poloniei la 1 sept.
1939 şi înfrângerea ei în 3 săpt. Franţa şi Anglia
Atlasul istoric

2
declară război Germaniei. Capacitatea de a
2. Agresiunea germană în Vest: aprilie 1940, Harta celui de-al doilea ordona cronologic
invadarea Danemarcei şi Norvegiei; mai 1940, război mondial evenimente istorice
invadarea Olandei şi Belgiei; 22 iunie înfrângerea
şi capitularea Franţei; eşecul german în „bătălia Munca cu manualul
pentru Anglia”.
3. Invadarea sud-estului Europei; România suferă
amputări teritoriale în urma ultimatum-ului
sovietic şi a Dictatului de la Viena; Iugoslavia şi
Grecia au fost invadate de către forţele Axei.
4. Atacul împotriva URSS, 22 iunie 1941, ofensivă
oprită chiar în faţa Moskovei. Al doilea eşec al
„Războiului-fulger”. (Profesorul va explica acest
termen, pe care elevii îl vor reţine la vocabular).
5. Ofensiva japoneză în Oceanul Pacific, atacul
aerian asupra bazei navale americane de la Pearl
Harbour, 7 dec. 1941, şi intrarea SUA în război.
6. Luptele din Africa, înfrângerea germanilor şi
italienilor la El’Alamein, oct. 1942. debarcarea
anglo-americanilor, obţinerea victoriei în Africa,
invadarea Italiei.
Fixarea cunoştinţelor Se cere elevilor să alcătuiască enunţuri în care să folosească Capacitatea de a
asimilate O7 termenii istorici nou însuşiţi. „război fulger” şi Exerciţiul Individuală utiliza termeni
„ultimatum”. istorici în enunţuri
Se cere elevilor să prezinte, în mod cronologic, eşecurile de specialitate
suferite de Germania şi aliaţii ei în prima parte a războiului
Asigurarea retenţiei şi a Elevii vor avea ca temă pt. acasă realizarea unei planşe în Frontală
transferului care să prezinte principalele direcţii de expansiune ale
Germaniei

3
Anexa nr. 1

Citiţi cu atenţie textul şi identificaţi etapele creării Axei şi a Pactului Anticomintern:

Sprijinul acordat de Germania agresiunii militare săvârşite de Italia în Abisinia şi


sprijinul comun acordat de aceste două state rebeliunii fasciste din Spania, le vor apropia una
de cealaltă. Ele vor pecetlui aceste bune relaţii prin semnarea în octombrie 1936 a unui
protocol cunoscut sub numele de Axa Berlin-Roma. O lună mai târziu, în noiembrie 1936,
Germania şi Japonia vor încheia o înţelegere îndreptată împotriva comunismului, cunoscută
sub numele de Pactul Anticomintern. La 6 noiembrie 1937 va adera la acest pact şi italia
fascistă. Se realiza astfel alianţa statelor fasciste, care va duce lumea cu paşi repezi spre
război.

Anexa nr. 2

Citiţi cu atenţie textul şi identificaţi cauzele imediate ale izbucnirii războiului:

După numai două decenii de pace, s-a dezlănţuit un nou război mondial. Germania
pretindea că frontierele şi condiţiile ce-i fuseseră impuse prin Tratatul de la Versailles îi
„sufocă” dezvoltarea şi că are nevoie de un „spaţiu vital”, de lărgirea ei în Europa şi de
colonii. Aceleaşi pretenţii de expansiune le manifesta Italia în zona Mediteranei şi în Africa,
iar Japonia în Extremul Orient, mai cu seamă în dauna Chinei, dar râvnind şi la acapararea
resurselor economice ale întregii Asii de sud-est şi ale Pacificului de Vest.