Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Data: 15.03. 2019

Şcoala: Şcoala Gimnazială Nr.1 Valea Seacă

Clasa: a VII a

Profesor: Paval Otilia

Disciplina: Cultură civică

Aria curiculară: Om şi societate

Unitatea de învăţare: Sistemul politic în România

Titlul lecţiei: Forme de guvernământ și regimuri politce

Tipul lecţiei: predare – învățare

Timp: 50 minute.

Competente generale:

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente,
procese din viaţa reală
2. Aplicarea cunoștințelor specifice științelor sociale în rezolvarea unor situații problemă, precum și în analizarea posibilităților personale
de dezvoltare.
4. Manifestarea unui comportament social activ și responsabil, adecvat unei lumi în schimbare.

Competenţe specifice

1.3. Identificarea principalelor valori, principii, instituții și practici democratice.

2.3. Compararea principalelor forme de guvernământ și regimuri politice moderne și contemporane.

2.4. Explicarea unor valori și principii constituționale din țara noastră.

4.3. Argumentarea unei opinii în favoarea respectării principiilor și valorilor democratice.


Competenţe operaţionale: pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

C1 – să definească termenii: regim politic, fomă de guvernământ;

C2 – compare regimurile politice ;

C3 – să indentifice forma de guvernământ și regimul politic din România;

C4 – să argumenteze care dintre regimurile politce oferă cele mai multe avantaje pentru cetățean;

Strategii didactice:

a) metode şi procedee: conversaţia euristică, expunerea, descoperirea, comparaţia, modelarea,dezbaterea/

b) forme de organizare a activităţii: activitate individuală, frontală şi lucrul în perechi.

c) mijloace didactice: manualele alternative, tabla, creta, fişe de lucru, calculator,videoproiector

Evaluare: ce dovezi există că elevii au învăţat lecţia?

a) de conţinut: răspunsurile la întrebări,rezolvarea fiselor de lucru, rezolvarea temei ptr.acasă;


b) de utilizare a operaţiilor gândirii: efectuarea comparațiilor, argumentarea răspunsurilor;
c) evaluarea realizată de profesor: observarea sistematică, stimularea participării elevilor la demersul didactic, deschiderea spre dialog atât
între elevi cât și între elevi și profesor, analiza răspunsurilor, aprecierea răspunsurilor corecte, notarea elevilor la sfârșitul orei.
Bibliografie:

1. Cultură civică, manual pentru clasa a VIII – a, Editura Corint, București.


Structura organizatorică şi metodică
Conținut Strategii
informativ didactice
Etapele lecției Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare

Asigurarea Apreciere
orală
1.Organizarea condițiilor Realizarea unui Verifică prezența elevilor,
climat cooperant prezența mijloacelor didactice,
clasei optime Pregătesc materialele pentru lecție. Conversație
tabla etc.
pentru frontală Atenţionare
(2 minute) desfășurarea
activității

Adresează frontal întrebări Sunt atenţi şi formulează răspunsurile Conversație Apreciere


aşteptate de profesor: frontală orală a
2.Reactualizarea Asigurarea Titlul lecției elevilor din lecţia anterioară: corectitudinii
cunoștințelor legăturii cu anterioare: 1. Teritoriul, populația și autoritatea răspunsurilor
lecția 1. Precizați cele trei elemente politică.
(5 minute ) Teorii despre constitutive ale statelor? 2. Funcția legislativă, executivă și
anterioară.
stat 2. Enumerați cele mai judecătorească.
importante funcții ale
autorității politice.

Titlul lecției : Profesor relatează o scurtă Sunt atenţi şi formulează soluții Apreciere
întâmplare ipotetică: pentru problema enunțată. orală a
3.Captarea Forme de corectitudinii
atenţiei si guvernământ și ”Pasagerii din două nave
Conversația răspunsurilor
anunţarea noii regimuri police naufragiate ajung pe o insulă.
lecţii Pe această insulă există o euristică Analiza
singură sursă de hrană, nucile răspunsurilor
(3 minute) de cocos. Ambele grupuri
ajung la sursa de hrana în
același timp. Deoarece fiecare
își dorește să obțină cât mai
multe nuci, se iscă conflictul.
Cum are trebui să procedeze
oamenii astfel încât resursele
să fie împărțite în mod
echitabil?

.C. 1 1. Am concluzionat mai sus că, 1.Elevii dau exemple.


pentru a funcționa optim
grupurile de oameni au nevoie Observarea
de organizare și norme. Ce s- sistamatică
4.Dirijarea 2. Elevii notează în fișele de lucru. Conversație
învățării și ar întâmpla dacă într-un stat frontală
dobândirea nu ar exista norme?
Atenţionarea
de noi 2. Profesorul prezintă definiția răspunsurilor
formei de guvernământ: greşite
cunoștințe
Forma de guvernământ
(25 minute) reprezintă modul în care se
constitue, se organizează și 3. Pe baza culturii generale, elevii
funcționează instituțiile puterii identifică exemple de state care
în stat. corespund pentru fiecare categorie.
3. Profesorul prezintă
clasificarea formelor de
C .2
guvernămant.

4. Profesorul prezintă definiția


regimului politic.
4. Elevii noteaza definiția în fisa de
C.3 Regimul politic se definește în lucru
funcție de ansamblul de
Observarea
metode prin care se exercită
puterea și prin tipurile de Expunere
relații dintre stat și cetățeni. frontală. sistematică.

Profesorul enumeră cele trei


tipuri de regimuri politice.

Observarea
comportamen
5. Fixarea C.3 1.Distribuie elevilor fişele de 1. Rezolvă cerinţele tului elevilor.
cunoştinţelor şi lucru
atingerea feed- C.4 Analiza
back-ului 2. Analizează răspunsurile răspunsurilor.
Itemi pe bază de 2. Urmăresc cu atenţie şi pun întrebări Activitate
elevilor Stimularea
întrebări. frontală
(10 minute) Evaluarea participării
3.Adresează frontal întrebări
finală Comparația elevilor.
elevilor din lecția predată. 3.Sunt atenți, reflectează și răspund la
întrebări. Dezbaterea

Precizarea
activităților
pe care elevii De pregătit lecția.

6. Tema pentru le vor Ex. 4 pag 27. Ascultă și notează. Explicația. Atenționarea.
acasă desfășura
acasă Aprecierea.
(5 minut)
Anexa 1.

Forme de guvernământ și regimuri politice

Forma de guvernământ reprezintă .......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................., întreaga putere
aparține monarhului (rege, domnitor, faraon, prinț, emir)
,este prezentă în istorie din antichitate până la începutul
secolului XX. Exemple:

......................................................... monarhul conduce


pe baza une constituții (legea fundamentală a statului),
puterea fiind execitatată și de către alte instuții ale
statului: Parlament, instanțe judecătorești. Exemple:

Forme de guvernământ:

........................................................................,
președintele este ales de parlament. Exemple:

............................................................................,
președintele este ales de către cetățeni Exemple:
Anexa 2 Fișa de lucru

Regimul politic .........................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Regimul politic democratic Regimul politic totalitar Regimul politic autoritar


 Guvernarea poporului;  Subordonare totala a cetatenilor;  Controlul statului asupra societății civile nu
 Separarea puterilor in stat;  Nesepararea puterilor; este total;
 Pluralism politic;  Puterea detinuta de un singur partid (fascism in  Limitarea drepturilor și libertăților
 Garantarea drepturilor Italia, Nazism in Germania, Comunism in Romania); cetățenilor;
cetatenilor prin Constitutie  Incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor;  Diminuarea atribuțiilor instiutuțiilor
si respectarea lor;  Ordinea in stat este mentinuta prin forta si democtatice, în special a parlamentului;
 Conducatorii sunt supusi teroare.  Existența unei anumite libertăți de
legilor si limitati de aceasta. exprimare în sfera privată;
 Specifice statelor din America Latină până
în anii 80, sunt actuale în state din Africa
(Congo) și Asia (Indonezia, Birmania),

Exerciții:

1. Forma de guvernare a statului român este ............................................................, iar regimul politic ........................................................................................ .

Citiți caracteristicile fiecărui regim politic și stabiliți care dintre acestea resprectă cetățeanul, acordându-i drepturi și libertăți.
Anexa 3. Rebus

1. Forma de guvernare in care presedintele este ales de cetateni se numeste republica.........(13 litere);
2. Pluralismul politic este o trasatura a regimului politic ......... (10 litere);
3. Puterea in monarhii se transmite ereditar sau prin........(9 litere);
4. Marea Britanie are ca forma de guvernamant ………..(8 litere);
5. Cunoscut lider autoritar german............Hitler (5 litere);
6. Forma de guvernare a statului roman este ................. (9 litere);
7. In cadrul monarhiei constitutionale monarhul conduce pe baza unei .......... (11 litere).
8. In timpul regimului autoritar erau limitate drepturile si ............... cetatenilor(11 litere)
9. Regimul totalitar comunist in Romania l-a avut ca lider si pe Nicolae ............ (9 litere)
1

S-ar putea să vă placă și