Sunteți pe pagina 1din 6

Școala Gimnazială Părău

Județul Brașov
Prof. Lisianu-Dudu Laura
Aria curriculară: Om și Societate

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ


Anul școlar 2020-2021
Disciplina: Educație Socială
Clasa a VII-a

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10
puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. Nota finală se calculează prin împărțirea
punctajului total acordat pentru test la 10.

Numele și prenumele elevului ......................................................................


Data susținerii testului ................................................................................

1. Alegeți răspunsul corect:


Protejarea și promovarea diversității culturale exprimă în primul rând:
a) Existența identității personale;
b) Recunoașterea diversității culturale de către stat;
c) Existența culturii;
d) Garantarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

10p
2. Completează corect spațiile punctate:

1. Obiceiurile, tradițiile, meșteșugurile constituie patrimoniul .................


2. Deviza Uniunii Europene este: ...............................................
3. A accepta idei, religii, obiceiuri diferite de ale tale înseamnă a fi .......................
4. O formă de derapaj a sentimentului patriotic este ...............................................
20p
3. Asociază elementele din coloana A cu elementele corespunzătoare din coloana B:
A B
1. Xenofobia a. Moștenirea culturală și istorică a fiecărui popor
2. Patrimoniu cultural b. Sprijin reciproc
3. Tradiție c. Dragostea față de țară
4. Solidaritate d. Ura față de străini
e.Obicei, datină, credință a unui grup social
20p

1
Școala Gimnazială Părău
Județul Brașov
Prof. Lisianu-Dudu Laura
Aria curriculară: Om și Societate

4 . Citește cu atenție enunțurile de mai jos și notează A-Adevărat sau F-Fals:

1. Principiile nu au la bază valori.


2. Educația interculturală contribuie la modelarea personalității în sensul înțelegerii, acceptării și
valorizării personale a diferitelor tipuri de diferențe.
3. Dialogul intercultural este un principiu specific societății interculturale.
4. Dialogul intercultural trebuie realizat de pe poziții diferite, specifice cuturii de apartenență.
20p

5. Enumeră cinci calități pe care trebuie să le aibă o persoană care trăiește într-o societate
interculturală:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

20p

2
Școala Gimnazială Părău
Județul Brașov
Prof. Lisianu-Dudu Laura
Aria curriculară: Om și Societate

Barem de corectare și notare


Educație socială, clasa a VII-a

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10
puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. Nota finală se calculează prin împărțirea
punctajului total acordat pentru test la 10.

1. Se acordă 10 puncte pentru încercuirea răspunsului corect: d).

2. Se acordă 5 puncte pentru completarea corectă a spațiilor punctate, după cum urmează: 1=
patrimoniul cultural; 2= "Unitate în diversitate!"; 3= tolerant; 4=oricare dintre termenii:
xenofobie, rasism, naționalism. (4x5p)=20p

3. Se acordă 5 puncte pentru fiecare asociere corectă: 1=d); 2=a); 3=e); 4=b) (4x5p)=20p

4. Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1=F; 2=A; 3=A; 4=F (4x5p)=20p

5. Se acordă 4 puncte pentru oricare dintre următoarele calități enumerate: empatie, toleranță,
solidaritate, respect, flexibilitate (4x5p)=20p

3
Școala Gimnazială Părău
Județul Brașov
Prof. Lisianu-Dudu Laura
Aria curriculară: Om și Societate

MATRICEA DE SPECIFICAȚIE
CLASA A VII-A, EDUCAȚIE SOCIALĂ

COMPETENŢE
1.1.Utilizarea 1.2. Identificarea 1.3. Analizarea 3.1.Manifestarea unei
corectă a termenilor propriilor repere de unor situați în atitudini pozitive față
specifici educației identitate culturală, acord sau dezacord de sine și față de
interculturale cu prin raportare la cu valorile și ceilalți, față de
referire la sisteme de referință principiile societății identitatea culturală
fapte/evenimente/ culturale variate. culturale proprie și față de
procese din identitatea celor care
societatea aparțin unor culturi
contemporană. diferite

Conţinuturi
Identitate și X X
diversitate
culturală
Principii și X
valori ale
societății
interculturale
Persoana în X X
societatea
interculturală

4
Școala Gimnazială Părău
Județul Brașov
Prof. Lisianu-Dudu Laura
Aria curriculară: Om și Societate

INTERPRETAREA TESTULUI

1. Disciplina: Educație socială

2. Data: 02.10.2020

3. Clasa: a VII- a

4. Subiectul: TEST INIŢIAL

5. Profesor: Lisianu-Dudu Laura

6. Competenţe:
1.1.Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte/evenimente/
procese din societatea contemporană.
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de referință culturale
variate.
1.3. Analizarea unor situați în acord sau dezacord cu valorile și principiile societății culturale.
3.1.Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală
proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite.

7. Număr de elevi: 12

8. Număr de elevi prezenţi la test: 12

9. Analiza rezultatelor:

Nota 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10


Număr de 0 2 2 2 4 2 0
note

PUNCTE POZITIVE PUNCTE SLABE


1. În proporție de 95% elevii au știut să 1. În proporție satisfăcătoare elevii dovedesc
rezolve toți itemii care urmăreau că știu să se folosească de ceea ce cunosc
măsurarea competențelor de identificare sau de ceea ce descoperă;
și analizare a reperelor de identitate 2. Elevii au prezentat dezinteres față de
culturală și a valorilor și principiilor unei activitățile cerute prin testarea inițială;
societăți culturale specifice disciplinei; 3. În proporție de 20% elevii nu au înțeles ce
nivelul elevilor este minim spre au de făcut și nu au reușit să respecte
mediu;dintr-un număr de 12 elevi testați, 6 indicațiile date de profesor;
elevi (50%) au reușit să răspundă aproape 4. Elevii prezintă lacune în recunoașterea
complet și corect integral cerințelor; 99,9% unor termeni specifici disciplinei;
dintre elevi au înțeles cerințele itemilor 5. Elevii nu sunt obișnuiți să utilizeze cele
prevăzuți în test. învățate;

5
Școala Gimnazială Părău
Județul Brașov
Prof. Lisianu-Dudu Laura
Aria curriculară: Om și Societate

2. În proporție de 80% elevii dovedesc 6. În proporție de 20% elevii prezintă


competențe de completare, enumerare și dificultăți la completare, enumerare și
corelare (asociere), ceea ce dovedește asociere, confundând termenii sau nefiind
înțelegerea cerințelor de lucru. capabili să înțeleagă sensul acestora.
3. În proporție de 90% elevii dovedesc că pot
atinge competențe de nivel minim spre
mediu.

10. Media pe clasă: 7,16

11. Notele cele mai mari:


1. 9
2. 8
12. Notele cele mai mici:
1.6
2.5
13. Măsuri de remediere:

 Adaptarea conținuturilor de învățare la nivelul de înțelegere al elevilor;


 Utilizarea metodelor activ-participative prin care să fie menținut interesul elevilor pentru
disciplina Educație Socială. Metodele tradiționale trebuie să fie aplicate la mediul pe care elevul
îl cunoaște folosind exemplificarea, astfel încât elevul să înțeleagă și să-și însușească
cunosștințele specifice disciplinei;
 Fișele de lucru diferențiate în funcție de nivelul de înțelegere al elevilor;
 Muncă individuală și lucrul cu manualul;
 Exerciții pentru formarea unui vocabular de specialitate;
 Evaluarea și înregistrarea progresului de învățare, inclusiv prin autoevaluare.