Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Data: 30.10.2020
Școala: Școala Gimnazială Nr. 1, Iaslovăţ
Clasa: a VIII- a
Profesor: Cotleţ Alina
Disciplina: Educație socială - Educație economico- financiară
Aria curriculară: Om şi societate
Unitatea de învăţare: Banii şi bugetul
Titlul lecţiei: Alegerea unui scop. Planuri de acțiune pentru atingerea scopului
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe.
Timp: 50 minute
Condiţii prealabile: elevii au cunoştinţe anterioare despre dimensiunea economică a cetăţeniei,
despre consumator şi producător, precum şi relaţiile dintre agenţii economici.
Scopul (obiectivul fundamental al) lecţiei : familiarizarea elevilor cu importanţa stabilirii unui
scop, realizarea unui plan de acţiune şi utilizarea resurselor potrivite pentru atingerea scopului
propus.

Competenţe specifice vizate:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației economico-financiare cu referire la


fapte/evenimente economico-financiare
1.3. Manifestarea interesului pentru identificarea unor modalități de economisire și pentru reducerea
risipei de resurse financiare
3.1. Elaborarea unui plan de acțiune personal/al familiei, manifestând inițiativă și responsabilitate

Obiective operaţionale :
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:
 O1: să definească termenii scop şi plan de acţiune;
 O2: să identifice beneficiile alegerii unui scop ;
 O3: să stabilească un plan de acţiune pentru atingerea scopului;
 O4: să formuleze scopuri personale şi resursele necesare pentru atingerea acestora.

Strategii de predare – învăţare:


 Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, explicaţia, dezbaterea, exerciţiul.
 Mijloace de învăţământ: manualul digital, imagini, studiu de caz.
 Moduri de organizare a învăţării: frontal şi individual.

Bibliografie :
 Daniela Barbu, Viorica-Bella Dorin, Nina Mihai, Daniela Mînzu, Cătălina Luiza Neagu,
Educaţie Socială, Manual pentru clasa a VIII-a, Editura CD PRESS, Bucureşti, 2020.
 Elena Lucia Bălan, Ortansa Moise, Violeta Elena Hera, Educaţie Socială, Manual pentru
clasa a VIII-a, Editura Grup Media Litera, 2020.

1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
1. Momentul organizatoric ( 1 minut )

Profesorul stabileşte climatul socio-afectiv necesar desfăşurării lecţiei, pregăteşte materialele


ce urmeză să fie folosite, notează absenţii.
Elevii îşi vor pregăti materialele necesare desfăşurării lecţiei în bune condiţii şi ascultă cu
atenţie indicaţiile profesorului.

2. Captarea atenţiei ( 5 minute )

Profesorul citeşte paragraful din imaginea de mai jos pe care o afişează elevilor :

Profesorul adresează întrebări elevilor despre care este scopul exprimat în paragraful dat,
alegerile făcute de părinţi pentru suplimentarea veniturilor şi la ce au renunţat pentru a reduce
cheltuielile.

Resurse procedurale şi materiale: expunerea, conversaţia, explicaţia; manual, imagini.


Activitate: frontală şi individuală
Evaluare: observarea sistematică a elevilor.

3. Enunţarea obiectivelor (2 minute)

Profesorul anunţă începerea unei noi unităţi de învăţare denumită „Banii şi bugetul”, apoi
precizează tema lecţiei „Alegerea unui scop. Planuri de acțiune pentru atingerea scopului”.
Subliniază performanțele la care vor ajunge elevii cu condiția participării active la lecție.
Elevii rețin tema anunțată, notează titlul lecției pe caiete şi conștientizează performanțele la
care vor ajunge ca urmare a atingerii obiectivelor operaționale expuse.

Resurse procedurale şi materiale: expunerea; manual.


Activitate: frontală şi individuală
Evaluare: observarea sistematică a elevilor.

2
4. Comunicare noilor cunoştinţe (15 minute) –expunerea şi explicaţia.

Profesorul scrie pe tablă definiţia scopului.

SCOPUL ţinte către care tinde cineva, ceea ce îşi propune să realizeze.
Profesorul insistă asupra faptului că dincolo de satisfacerea nevoilor curente, apar proiecte
speciale care presupun eforturi, consum de resurse materiale, umane, financiare etc.

ALEGEREA UNUI SCOP – ajută la alegerea priorităţilor, motivează, întăreşte încrederea în forţele
proprii. Scopuri: educaţia copiilor, sănătatea, petrecerea timpului liber.
REALIZAREA UNUI SCOP  presupune alocarea de resurse, adică planuri de acţiune pentru
creşterea veniturilor şi scăderea cheltuielilor. De obicei, creştem veniturile, scădem cheltuielile.
Profesorul subliniază importanța elaborării unui plan de acțiune eficient şi notează pe tablă o
schemă orientativă:

Plan de acţiune:

1. Stabilim scopul
2. Notăm paşii de acţiune pt îndeplinirea scopului
3. Fixăm termene (timpul pt o anumită sarcină)
4. Alocăm resurse
5. Verificăm- identificăm măsurile necesare pt. prevenirea obstacolelor
6. Acţionăm implementăm planul de acţiune

Ȋn continuare sunt enumerate tipurile de resurse necesare pentru realizarea scopului propus:
materiale: locuintă, autoturism, aparate electrocasnice; financiare: venituri; umane: persoanele
care contribuie la atingerea scopurile; resurse personale (voinţă, creativitate, încredere etc);
informaţionale : nivelul cunoştinţelor asimilate; resurse de timp: timpul estimat pentru
realizarea unui scop.

Elevii notează în caiete definiţiile şi schemele prezentate, urmând a prelucra informaţiile în


vederea formării propriei imagini asupra conceptelor abordate.

Resurse procedurale şi materiale: conversaţia euristică, expunerea, explicaţia; manual, tablă.


Activitate: frontală şi individuală
Evaluare: observarea sistematică a elevilor.

5. Dirijarea învăţării şi asigurarea feed-backului (10 minute)

Profesorul se asigură că elevii au înţeles corect conţinuturile prezentate prin adresarea unor
întrebări de control.Apoi, îşi reorganizează expunerea pentru a obţine o mai bună întelegere a
conţinuturilor din partea elevilor.

Elevii răspund întrebărilor adresate de profesor.Formulează dificultăţile întâmpinate în


înţelegerea noţiunilor.Notează în caiet explicaţiile profesorului.

3
Resurse procedurale şi materiale: conversaţia euristică, expunerea, explicaţia;
manualul digital.
Activitate: frontală şi individuală
Evaluare: observarea sistematică a elevilor, evaluarea orală.

6. Intensificare retenţiei şi asigurarea transferului ( 10 minute).

Profesorul invită elevii să participe la ativitatea propusă în manualul digital unde se poate accesa
următoarea schemă detaliată:

Elevii vor analiza schema, o vor completa pe caiete, apoi vor citi răspunsurile date.

Resurse procedurale şi materiale: conversaţia euristică, exerciţiul; manual, laptop, tablă.


Activitate: frontală şi individuală
Evaluare: observarea sistematică a elevilor, evaluarea orală.

7. Recapitularea şi sistematizarea conţinuturilor (5 minute)

Profesorul reia succint noţiunile introduse pe parcursul lecţiei şi remarcă legăturile cu anumite
cunoştinte dobândite anterior printr-o schiţă rezumativă scrisă pe tablă. Adresează întrebări de
verificare pentru a se asigura de înţelegerea şi aplicarea corectă a conţinuturilor predate.

Elevii noteză schiţa pe caiete, precum şi informaţiile adiţionale oferite de profesor, apoi răspund
întrebărilor puse de acesta.

Resurse procedurale şi materiale: expunerea, conversaţia, explicaţia; manual.


Activitate: frontală şi individuală
4
Evaluare: observarea sistematică a elevilor, evaluarea orală.

8. Stabilirea temei pentru acasă (2 minute)

Profesorul face recomandări pentru studiul individual şi anunţă tema pentru acasă (completarea
unui rebus).

Elevii notează în caiete tema pentru acasă şi adresează întrebări în cazul în care au nelămuriri cu
privire la rezolvarea acesteia.

5
SCHIŢA TABLEI

ALEGEREA UNUI SCOP.


PLANURI DE ACŢIUNE PENTRU ATINGEREA SCOPULUI

Dincolo de satisfacerea nevoilor curente, apar proiecte speciale care presupun eforturi, consum
de resurse materiale, umane, financiare etc.

SCOPUL ţinte către care tinde cineva, ceea ce îşi propune să realizeze.

ALEGEREA UNUI SCOP – ajută la alegerea priorităţilor, motivează, întăreşte încrederea în forţele
proprii. Scopuri: educaţia copiilor, sănătatea, petrecerea timpului liber.

REALIZAREA UNUI SCOP  presupune alocarea de resurse, adică planuri de acţiune pentru
creşterea veniturilor şi scăderea cheltuielilor. De obicei, creştem veniturile, scădem cheltuielile.

Resurse :

1. Materiale : locuintă, autoturism, aparate electrocasnice;


2. Financiare: venituri;
3. Umane: persoanele care contribuie la atingerea scopurile; resurse personale (voinţă,
creativitate, încredere etc)
4. Informaţionale : nivelul cunoştinţelor asimilate;
5. Resurse de timp: timpul estimat pentru realizarea unui scop.

Plan de acţiune:

 Stabilim scopul
 Notăm paşii de acţiune pt îndeplinirea scopului
 Fixăm termene (timpul pt o anumită sarcină)
 Alocăm resurse
 Verificăm- identificăm măsurile necesare pt. prevenirea/depăşirea
obstacolelor

6
 Acţionăm implementăm planul de acţiune

S-ar putea să vă placă și