Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Şcoala : Şcoala Gimnaziala


Data: 28.01. 2021
Clasa : a VIII-a
Propunător : Porf.
Disciplina : Educaţie Socială /Educaţie Financiară
Manualul :Manual de Educaţie Socială, autori Elena Lucia Bălan, Ortansa Moise,Violeta Elena Moise; Editura Litera 2020
Unitatea de Învaţare : Bugetul familiei/personal
Subiectul : Bugetul familiei
Tipul lecţiei : Mixtă

Competenţe specifice :

1.1 Utilizarea corectă a termenilor specifici educaţiei economico/financiare cu referire la fapte/evenimente economico/financiare.
1.2 Asumarea calităţii de consumator avizat de bunuri şi servicii , de servicii financiare care işi exercită drepturile şi reponsabilităţile.
1.3 Manifestarea interesului pentru identificarea unor modalităţi de economisire şi pentru reducerea risipei de resurse financiare .
2.1 Întocmirea prin lucru în echipă a unui buget lunar al familiei/personal în scopul exersării bunei gestionari a veniturilor.
Scopul lecţiei :Educarea copiilor în a gestiona cu succes resursele financiare proprii.
Obiective operaţionale: Pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili :
O1: Să elaboreze un plan de lucru personal/al familiei cu iniţiativă şi reponsabilitate.
O2: Să aleagă de forma responsabilă produse de economisire/ creditare prin compararea avantajelor şi riscurilor acestora.
O3: Să participe la investigarea unor probleme specifice grupurilor şi comunităţilor de apartenenţă.
O4: Să identifice modalităţi de economisire şi de reducere a risipei financiare.

Strategia didactică:

(d)Resurse :Manual de Educaţie Socială8, autori Elena Lucia Bălan, Ortansa Moise,Violeta Elena Moise; Editura Litera 2020

Strategii didactice:
a) metode:
M1: explicaţia
M2: conversaţia
M3: expunerea
M4: observația
M5: demonstrația
M6: exercițiul
M7: lucrul cu manualul
M8: învățarea prin descoperire
M9: problematizarea
b) mijloace didactice:
m1: tabla digitală
m2: catalogul profesorului
m3: caietul elevului
m4: manualul digital
m5: pix
m6: computer
m7: imagini de pe net
c) forme de organizare a activităţii:
F1: frontală
F2: individuală
F3: pe grupe
Resurse
● temporale: 40 de minute
● spaţiale (locul de desfăşurare): mediul on – line

Bibliografie : E. L. Bălan , O. Moise, V. E. , Hera, manualul ” Educație socială”, clasa a- VIII- a, Editura Litera, aprobată prin O.M. nr. 3393 din
28.02.2017, pag. 41-43.

Nr.. Etapele/secve Activitatea Profesorului Activitatea Elevului Strategii si Forme si Instrumente de


Crt. nţele lecţiei şi Procedee Didactice Evaluare
timpul afectat
Momentul Consemneaza absenţii Comunică absenţii Conversaţia
Organizatoric Pregăteşte materialele necesare desfaşurării lecţiei Pregătesc materialele
necesare desfăşurării lecţiei Observaţia
Profesorul verifică dacă elevii şi-au îndeplinit
1, sarcinile de muncă primite acasă Elevii prezintă sarcinile
Verificarea indeplinite Conversaţia

Anunţarea Observaţia
lecţiei noi Profesorul le comunică elevilor titlul lecţiei noi : Elevii sunt atenţi la spusele Conversaţia
2, Bugetul familiei profesorului
Dobândirea Profesorul începe expunerea invitându-i pe elevi să Elevii citesc, analizează, Explicaţia
noilor argumenteze următorul enunț: argumentează textul și Expunerea
cunoştinţe „Un buget arată banilor tăi încotro să se îndrepte, în răspund la întrebările
loc să-i lași pe ei să decidă unde să se îndrepte.” profesorului.
(Dave Ramsey, om de afaceri american)
3, Observarea sistematică a
După aceea realizează un brainstorming privind Elevii răspund la întrebări elevilor
noţiunile economico/financiare
Ajută la realizarea schiţei Predarea-învăţarea
Ulterior prezintă schiţa lecţiei cu ajutorul elevilor lecţiei interactivă centrată
 notează definiţia; pe elev
 prezintă definiţia bugetului familiei;  răspund solicitărilor
 stabileşte care sunt componentele bugetului; profesorului; Învaţarea prin
 înmânează fiecărui elev câte o fişă de lucru  completează descoperire
în care se va realiza legătura dintre termeni ciorchinele cu
 precizează modul în care se determină termenii Observaţia
tipurile de buget corespunzători
 stabileşte etapele pentru proiectarea notează pe caiete
bugetului.  urmăresc explicaţia Predarea-învăţarea
profesorului; interactivă centrată
Profesorul ii ajută pe elevi sa conştientizeze pe elev
importanţa reducerii risipei financiare

Profesorul invită elevii sa deschidă manualele şi să Elevii sunt atenţi la spusele


rezolve in perechi cerinţele de la pagina 42 profesorului

Elevii colaborează pentru


rezolvarea cerinţelor
Realizarea Profesorul discută cu elevii principalele informaţii Elevii raspund întrebărilor Verificarea
Feedback-ului dobândite în lecţia de azi , insintând cu precădere profesorului cunoştinţelor Observarea sistematică a
4, asupra activității de învățare de la pagina 43-Mini elevilor
cercetare Conversaţia
Problematizarea
Aprecierea Profesorul face aprecieri generale si individuale Elevii iau notiţe cu spusele Conversaţia Aprecierea verbală
activităţii privind implicarea elevilor în predarea noilor profesorului
5, elevilor şi cunoştinţe si le dă subiect de gândire pentru ora
tema pentru urmatoare : „Bugetul lunar al elevului”. Observaţia
acasă