Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VI-a
Profesor: Dănuț Claudia
Aria curriculară: Om şi societate
Discplina de învăţământ: Educaţie interculturală
Unitatea 2- ,,Principii și valori ale societății interculturale,,
Tema lecţiei: Solidaritate - lipsa de solidaritate
Tipul lecţiei: recapitulare

Competențe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru
organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor
fapte, evenimente, procese din viaţa reală
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în
rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în analizarea
posibilităţilor personale de dezvoltare
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi
practice, în cadrul diferitelor grupuri
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil,
adecvat unei lumi în schimbare
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor
comunităţii
Competențe specifice:
1.2. Identificarea principiilor şi valorilor specifice
societăţii interculturale
2.2. Explicarea unor forme de abatere de la valorile
societăţii interculturale
3.2. Analizarea în echipă a unor modalităţi de
combatere, din perspectiva interculturalităţii, a
atitudinilor şi acţiunilor intolerante din şcoală, familie
şi din grupul de prieteni
4.2. Manifestarea unei atitudini tolerante faţă de
opiniile persoanelor care aparţin unor culturi diferite
Obiective operaţionale:
A. COGNITIVE:
OC1 - să selecteze corect trăsăturile morale care conduc la stabilirea unor relaţii pozitive între membrii
unui grup;
OC2 - să identifice termenii: solidaritate, lipsă de solidaritate din atitudinea personajelor pe baza
explicaţiilor, imaginilor date;
OC3 - sa exemplifice anumite situaţii ca fiind rezultatul solidarităţii sau lipsei de solidaritate;
OC4 - să introducă în enunţuri proprii cuvinte date din sfera valorilor civice;
OC5 - să argumenteze consecinţele trăsăturilor de caracter ilustrate de materialul predat;
OC6 - să rezolve corect exerciţiile şi sarcinile propuse în cadrul lecţiei

B. PSIHO-MOTORII:
OM1- să colaboreze cu ai lor colegi din echipă, dând dovadă de respect pentru opiniile celorlalţi chiar
dacă nu sunt în concordanţă cu propriile păreri;
OM2 - să manifeste un comportament adecvat muncii în echipă bazat pe cooperare, implicare, toleranţă,
responsabilitate, solidaritate.

C. AFECTIVE:
OC1 - vor participa cu interes la activităţile propuse;
OC2 - vor manifesta un comportament adecvat pe parcursul activităţilor;
STRATEGIA DIDACTICĂ : inductivă, euristică, de tip dialogat, bazată pe activitatea elevilor.
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE : observarea sistematică, aprecieri verbale, probă orală,
probă scrisă.
1. RESURSE PROCEDURALE :
a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul, brainstorming-ul
b) Forme de organizare : individuală, pe grupe, frontală.

2. RESURSE MATERIALE: planşe, biletele, fişe de evaluare, manualul, videoproiector, caiete.

3. RESURSE BIBLIOGRAFICE:
a) oficiale
 Program şcolară pentru clasa a VI- a, educaţie interculturală, Bucureşti, 2014.
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014

b) pedagogice
 Dumitriu Gh., Dumitriu C., Psihopedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.
c) metodico – didactice
c1. Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de Educație interculturală, învǎţǎmânt
gimnazial, Ed. ,,Aramis Print”, Bucureşti, 2001;
c2. Dumitra Radu, Gherghina Andrei, Manual pentru clasa a-VI-a,(semestrul I), Editura ,,Aramis
Print”, Bucureşti, 2006
 durata orei: 50’
Nr. Etapele lecţiei Ob. Conţinutul învăţării Strategii didactice
crt. Op. Metode şi Mijloace Forme Evaluare
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor procedee de de
învăţăm organiza
ânt -re
1. Conversaţia
Captarea Voi capta atenţia elevilor printr-
atenţiei un material power - point, în Elevii urmăresc cu atenţie materialul Explicaţia
5' care vor fi prezentate câteva prezentat. Video- Observarea
proiector sistematică
caracteristici ale solidarității a elevilor
realizând conexiunea cu situația frontal
actuală a refugiaților ucrainieni.
Îi voi întreba ce conexiuni pot Elevii răspund solicitărilor doamnei Exerciţiul
deduce pornind de la cuvântul profesoare
cheie ,,solidaritate,,

Enuntarea Anunţ obiectivele urmărite în -ascultă cu atenţie obiectivele conversaţia frontal aprecieri
2. obiectivelor lecţia de zi. urmărite. verbale
1' explicaţia

Adresez elevilor o serie de


întrebări cu privire la lecţia -Solidaritatea– lipsa de solidaritate Frontal
anterioară.
3. Actualizarea ,,Despre ce am discutat ora -Elevii răspund la întrebările adresate. conversaţia
cunoştinţelor O6 trecută?” planşă individua
3' O4 ,, Care sunt principiile societății l aprecieri
interculturale?”, ,,Prin ce se verbale
manifestă lipsa de solidaritate?

4. -Pornind de la materialul -Ascultă explicaţiile.


Prezentarea Explicaţia Manual frontal şi
prezentat, anunţ activitățile
noului conţinut -Scriu data şi titlul lecţiei pe caiete. Exerciţiul Caiete individua
2' l
didactice.
-Scriu titlul lecţiei pe tablă:
Caiete
Solidaritate – lipsa de
solidaritate

Solicit elevilor să fie atenți la Deschid caietele și privesc cu atenţie


5. Dirijarea materialul prezentat materialul prezentat
învăţării O2 frontal aprecieri
30' O4 exerciţiul verbale
Sarcina nr. 1
Ce atitudine identificăm în Manual
situația prezentată?
Numesc un elev pentru a Elevul numit răspunde corect la
răspunde la întrebare. întrebare.
Voi numi un alt elev ca să Urmăresc cu atenţie şi răspund corect
O1 citească fragmentul din dreapta la exerciţiile propuse.
imaginii şi pe baza acestuia să
răspundă la întrebarea: ,,Ce Elevii citesc întrebarea şi răspund
putem face pentru ei?” corespunzător. conversaţia
frontal
Privesc cu atentie imaginile şi răspund exerciţiul Observarea
Sarcina nr.2 la întrebările adresate. sistematică
explicaţia a elevilor
Voi împărţi elevilor câte 2-3
O5 bileţele, pe care îi voi ruga să
scrie ,,Ce înseamnă pentru ei
solidaritatea – lipsa de Primesc cu entuziasm fișa de lucru şi Biletele
solidaritate?”. rezolvă sarcina cerută. colorate
O6 Aceasta sarcină are rolul de a
extrage de la ei definiţia
solidarităţii, respectiv lipsei de
solidaritate. Posibile răspunsuri ale elevilor:
Pe baza răspunsurilor oferite de exerciţiul individua
elevi, vom formula definiţia Solidaritate = ajutor, a fi alături de l
solidarităţii, respectiv lipsei de cineva, sprijin, afecţiune, etc.
solidaritate. Lipsa de solidaritate = a nu oferi ajutor
Voi proiecta definiția la nevoie, a nu fi alături de cineva, etc. Manual
solidarității, iar elevii vor scrie
în caiete ideile principale. observaţia
Prin solidaritate înţelegem
dispoziţia sufletească, atitudinea
morală a unei persoane de a se Elevii notează definiţiile în caiete. Caiete
implica, de a fi alături de cineva
care trece printr-un moment exerciţiul
dificil.
Lipsa de solidaritate înseamnă frontal aprecieri
neimplicare, indiferenţă faţă de verbale
problemele cu care se confruntă Bilete
O2 ceilalţi.
De asemenea, le voi explica
faptul ca solidaritatea trebuie Caiete de
manifestată fără a se aştepta o lucru
O4 răsplată, deoarece oricare Explicatia
dintre noi am putea trece printr-
o situaţie dificilă. Asculta cu atentie explicatiile oferite.
Sarcina nr.3
Voi împarti clasa în patru
grupe. Liderii grupelor vor fi
O1 solicitaţi să conducă demersul Exerciţiul
didactic Pe fișele de lucu vor Pe grupe
găsi un chestionar cu diferite Liderii grupelor extrag bileţelele si Conversatia
întrebări la care vor încerca să citesc situaţia-problemă în care se află
răspundă corect.Voi avea personajul/personajele sale. Individua
rugamintea să rezolve sarcina în l
cele 10 min alocate pentru a observarea
stabili câștigătorii concursului. -se consulta intre ei, noteaza solutiile exerciţiul sistema-
O5 Le voi da timp de gândire gasite, apoi numesc pe cineva sa le tică
câteva minute. citeasca.
Sarcina nr. 3 Rezolva exerciţiul solicitat în scris,
După rezolvarea primului după care vor prezenta oral
O6 exerciţiu din manual, le atrag argumentele găsite.
atenţia asupra celui de-al doilea,
acesta având următoarea cerinţă:
,,Aşază în ordine cuvintele,
descoperă proverbul şi scrie-l pe
caiet.”
Ce înţelegeţi prin acest proverb?
exerciţiul
O1 Sarcina nr.6 Elevii citesc enuntul şi răspund Individua
Voi împărţi din nou bileţele corespunzător. l
elevilor. Vor avea de identificat conversatia
O6 elemente culturale ucrainiene. Plansa
Pe tablă va fi o planşă cu Proverbul descoperit este: ,,Unde-i
imagini ilustrând elemente unul nu-i putere, unde-s doi puterea Biletele
culturale ucrainiene sub care vor creşte!” explicatia
scrie denumirea corectă. - răspund cu propriile cuvinte la
întrebare. Lipici
Copiii vor nota pe bilețele denumirea aprecieri
elementelor culturale. exercitiul verbale
Rând pe rând vor ieşi în faţa clasei ,
O5 vor citielementele identificate de ei şi
Observarea
vor alege partea potrivită unde trebuie
sistematică
lipit bileţelul. a elevilor
Asa vor proceda cu toate bileţelele.

6. Obtinerea -Împart elevilor căte o fişă de


performantei O1 lucru. (ANEXA 1). -Elevii rezolvă exerciţiile de pe fişa de explicaţia Individu fişe de
5' -Anunţ timpul de rezolvare : 5 lucru, după ce primesc toate exerciţiul al lucru
O2 min explicaţiile necesare.
-Supraveghez întregul demers şi
O3 intervin cu explicaţii acolo unde
este cazul.
7. Fedback-ul Se realizează pe baza unor
2' O4 întrebări:
,,Despre ce am discutat la lecţia
de astăzi?”, ,,Ce este -elevii răspund la întrebări
solidaritatea?”, ,,Dar lipsa de
solidaritate?”, ,,Este bine să fim
solidari cu ceilalţi?”, ,,De ce?”
8. Evaluarea Fac aprecieri verbale asupra - Sunt atenţi la aprecierile explicaţia frontal aprecieri
performanţei participării elevilor la lecţie. profesoarei. verbale
1'
9. Retenţia şi -Ascultă îndrumările si noteaza tema aprecierea frontal Manual
transferul -Anunţ tema pentru acasă: in caiete verbală Caiete
1' Realizați un afiș în care să
promovați solidaritatea cu
poporul ucrainean.
PROIECT DIDACTIC

CLASA A VI A

PROFESOR: DĂNUȚ CLAUDIA

TEMA: SOLIDARITATEA -LIPSA DE SOLIDARITATE

S-ar putea să vă placă și