Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data:6.05.2014
Propunator:
Scoala
Discilina: Cultură civica
Clasa a VII-a
Tema:,, Autoritaţile statului român”
Tipul lectiei: recapitulare şi sistematizarea cunoştinţelor
Scop: De a transmite, consolida și evalua cunoștințele referitoare la autoritatile statului, de a dezvolta la
elevi capacitatea de exprimare și analiză prin argumentare.
Competenţe specifice
1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte
1.2. Identificarea, în diferite contexte, a drepturilor omului şi a responsabilităţilor asociate fiecărui drept
3.1. Rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin asumarea unor responsabilităţi şi prin relaţionarea
pozitivă cu ceilalţi
4.2. Evaluarea unor situaţii concrete de încălcare a demnităţii persoanei, din perspectiva drepturilor omului
5.1. Participarea la negocierea drepturilor şi a responsabilităţilor în grupurile de apartenenţă
5.2. Adecvarea conduitei la diferite contexte situaţionale
La sfârşitul lecţiei, elevii vor avea competenţe să:
- să defineasca parlamentul si să menţioneze atribuţiile lui
- să precizeze structura parlamentului , precum şi modul de alegere al senatorilor şi deputaţilor
-să precizeze care e responsabilitatea Guvernului conform Constituţiei ţării
- sa prezinte structura şi învestitura Guvernului
-sa enumere atributiile Guvernului
-să identifice care e raportul Guvernului cu Parlamentul
- sa explice diferenta dintre administratie locala si centrala
- să precizeze, apelând la cunoştinţele anterioare, atribuţiile preşedintelui
-să identifice instanţele judecătoreşti
-să precizeze ce este statul de drept.
-să identifice simbolul justiţiei şi semnificaţia ei, pe baza anexei 1
- să explice cuvintele cheie ale lecţiei: preşedintele, atribuţii, jurământul preşedintelui
-să identifice atribuţiile şi sa explice modalitatea de alegere a preşedintelui în România;
- să caracterizeze funcţia de preşedinte al României
-să explica modalitatea prin care un preşedinte poate fi înlocuit înainte de a-şi termina mandatul
Metode:conversatia euristică, analiaza, instructajul, exemplul, metoda ciorchinelui,
observatia,dezbaterea, joc de rol,,Justitia- I.L. caragiale”
Mijloace/resurse:
- fise individuale,coli A4,markere de diferite culori,imagini,calculator.
- surse bibliografice;internet,Constituţia României,
Timp: 50 min.

Bibliografie :Cecilia Deme,Darius Borovic-Ivanov(coord),Ed.Civică-Ghidul Profesorului, d. Mirton,


Timişoara, 2003, Dorina Chiriţescu(coord), manual de Ed. Civica,ed.II,Ed. Mirton,Timişoara,2004
SCENARIUL DIDACTIC

Moment organizatoric: se aranjează băncile sub formă de U, Verifică prezenţa elevilor,


prezenţa mijloacelor didactice, tabla etc.
- Exerciţiu de spargere a gheţii (ice breaking): Sugeraţi cel puţin şase idei pentru a face mai
agreabilă sala de clasă unde învăţaţi.
- Profesorul anunta tema orei si obiectivele: Autorităţile statului român-recapitulare
Schiţa lecţiei se va realiza sub forma ciorchinelui
Captarea atenţiei:
Profesorul adresează o întrebare:,,Ce înţelegeţi prin autoritate?”,iar elevii încep sa dea
raspunsuri cât mai atractive.
Dirijarea şi desfăşurarea activităţii:
Adresează o serie de întrebări la care elevii încearcă să răspundă.
-Care sunt autoritaţile statului român?
- Definiţi parlamentul si menţionaţi atribuţiile lui
- Precizaţi structura parlamentului , precum şi modul de alegere al senatorilor şi deputaţilor

- Precizaţi care e responsabilitatea Guvernului conform Constituţiei ţării?


- Prezentaţi structura şi învestitura Guvernului
-Enumeraţi atributiile Guvernului
-Identificaţi care e raportul Guvernului cu Parlamentul
- Explicaţi diferenta dintre administratie locala si centrala
- Să citească compunerea:,, Cum ar arăta comuna mea daca aş fi primar”

- Explicaţi cuvintele cheie ale lecţiei: preşedintele, atribuţii, jurământul preşedintelui


-Rezolvaţi fişele de lucru referitoare la ,,Preşedintele României”
-Explicaţi modalitatea prin care un preşedinte poate fi înlocuit înainte de a-şi termina mandatul
- Prezentaţi o zi din viaţa preşedintelui(anexa 2)

-Identificaţi instanţele judecătoreşti


-Precizaţi ce este statul de drept?
-Identificaţi simbolul justiţiei şi semnificaţia ei, (pe baza anexei 1)
- Completati rebusul
- Interpretarea jocului de rol,, Justitia- I.L.Caragiale”

Fisa nr. 1
Se dă textul:

ART. 80
(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei
naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a www.referat.ro
autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile
statului, precum şi între stat şi societate.
Cerinţă:
1.Identificaţi rolul Preşedintelui.

Fişa nr. 2

Se dă textul:
ART. 81
(1) Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(2) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi
ale alegătorilor înscrişi în listele electorale.
(3) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al
doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute
în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
(4) Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României decât pentru cel mult
două mandate. Acestea pot fi şi succesive.

ART. 82
(1) Rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României este validat de Curtea
Constituţională.
(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului,
în şedinţă comună, următorul jurământ: "Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru
propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să
apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea,
independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".

Cerinţe:
1.Identificaţi modul în care este ales Preşedintele Românie.
2. Comentaţi jurământul depus de Preşedinte.
Fişa nr. 3

Se dă textul:

ART. 85
(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte
Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi
numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.
ART. 87
(1) Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme
de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la
cererea primului-ministru, în alte situaţii.
(2) Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care participă
ART. 89
(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare,
Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de
încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai
după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.
ART. 92
(1) Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de
preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
(2) El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a
forţelor armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea Preşedintelui se supune ulterior
aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare.
(3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri
pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă Parlamentului, printr-un
mesaj.
ART. 93
(1) Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în
întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului încuviinţarea
măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.
ART. 94
Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) conferă decoraţii şi titluri de onoare;
b) acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral;
c) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;
d) acordă graţierea individuală.

Cerinţe:

1. Identificaţi atribuţiile pe plan intern ale Preşedintelui României.


2. În ce constau acestea?
Fişa nr.4

Se dă textul:

ART. 95
(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele
României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă
comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale.
Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.
(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul
deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.
(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se
organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.
ART. 97
(1) Vacanţa funcţiei de Preşedinte al României intervine în caz de demisie, de demitere din
funcţie, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de deces.
(2) În termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de Preşedinte al
României, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Preşedinte.
ART. 98
(1) Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie
sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură,
în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor.

Cerinţe:

1. Identificaţi situaţiile în care un preşedinte poate fi suspendat din funcţie şi schimbat


înainte de expirarea mandatului.
2. Cine poate să asigure interimatul în cazul în care Preşedintele este suspendat?
Anexa 1.

Simbolul justiţiei, care s-a păstrat pînă în prezent din antichitate, este reprezentat
prin zeiţa Themis (zeita dreptăţii divine) în chip de femeie severă, legată la ochi,
ţinînd într-o mînă o balanţă, iar în cealaltă – o sabie. Eşarfa care acoperă ochii
zeiţei simbolizează că judecătorul este singur, cu conştiinţa sa în faţa legii, care este
prestabilită, şi cu concepţia pe care el şi-o face despre ea, cu toată imparţialitatea,
libertatea şi cinstea. Balanţa din mîna stîngă a zeiţei sugerează ideea că judecătorul
trebuie să pună pe „cîntarul justiţiei” toate probele şi să lase ca balanţa să arate, în
condiţii de independenţă şi imparţialitate, unde este dreptatea. La judecarea
cauzelor, el trebuie să cîntărească drept interesele fiecărei părţi, fără să ţină seama
de consideraţiuni străine procesului. Acest judecător este deasupra părţilor în cauză,
chiar dacă una dintre ele este însăşi puterea sau administraţia. Sabia din mîna
dreaptă a zeiţei semnifică executarea silită a sentinţei.

În sălile de şedinţe ale Curţii Supreme de Justiţie se află imaginea Stemei de Stat,
iar în cea a Plenului se mai află Drapelul de Stat şi Constituţia Republicii Moldova.
La efectuarea justiţiei, judecătorii sunt îmbrăcaţi în mantii de culoare bordo,
judecătorii asistenţi – în mantii de culoare neagră, toţi purtînd insigne cu imaginea
Stemei de Stat. Curtea Supremă de Justiţie are sigiliu cu imaginea Stemei de Stat şi
cu denumirea sa.
Anexa 2
O zi din viata preşedintelui Traian Băsescu
Presedintele Traian Basescu a povestit ieri, in emisiunea "Sfertul academic" a
postului public de radio, cum decurge o zi de lucru ca sef de stat. Basescu a
spus ca prefera sa se imbrace intr-o tinuta lejera, cu un tricou sau un pulover si
cu blugi,
Presedintele Traian Basescu a povestit ieri, in emisiunea "Sfertul academic" a postului
public de radio, cum decurge o zi de lucru ca sef de stat. Basescu a spus ca prefera sa
se imbrace intr-o tinuta lejera, cu un tricou sau un pulover si cu blugi, daca in ziua
respectiva nu are primiri oficiale la Cotroceni. El ajunge la serviciu la ora 9.00 in
fiecare dimineata, dar ziua de lucru se poate prelungi catre miezul noptii. In cursul
zilei, seful statului a relatat ca are numeroase intrevederi, trebuie sa ia decizii
importante care necesita, in prealabil, discutii si analize. Abia dupa ora 19.00, seful
statului ramane in sfarsit singur in biroul sau si incepe sa citeasca documente, de
regula secrete si strict secrete, care impun si ele luarea unor decizii, si corespondenta
care soseste de la ambasade. "Viata curenta a presedintelui inseamna o reactie
imediata, de cele mai multe ori", a marturisit Traian Basescu.
Cand "sunt situatii in care nu-ti poti permite sa ramai cu masa plina de hartii pentru a
doua zi, pentru ca uneori este extrem de important ca raspunsul sa plece prompt",
presedintele a recunoscut ca nu ezita sa telefoneze colaboratorilor sai sau ministrilor
chiar dupa ora zece seara. (A.H.)
Senatul
Camera definiţie structură
deputaţilo
r

structură Guvern
condiţi
numire
i
definiţie

2.Executivă-

1.
Legislativă-
Parlament
Administraţia
Autorităţile publica Centrală
statului român
-recapitulare-
Statul de
drept Locală
4. Judecătorească
3. Preşedintele
României
definiţie
Rolul atribuţii
sancţionarea condiţi
i