Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Data:
Unitatea şcolară: Școala cu clasele I-VIII ”Ion Agârbiceanu” Alba Iulia
Clasa: a VII -a
Profesor: Spînu Ana-maria
Aria curriculară: Om și Societate
Disciplina: Cultură Civică
Conţinutul învăţării: Omul – ființă socială: Viața în societate / Persoana
Tipul lecţiei: de transmitere de noi cunoștințe

Obiectivul general:
- informativ: de a evalua nivelul cunoștințelor generale despre cultura civică și educația civică
- formativ: formarea unei atitudini civice, democratice și responsabile
Competenţe specifice:
1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte
2.1. Caracterizarea persoanei în diferite ipostaze: membru al unei familii, al unui grup social, al comunităţii
2.2. Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale din perspectiva specificului acestora, precum şi a relaţiilor interpersonale ce pot lua naştere în cadrul
grupurilor
3.1. Rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin asumarea unor responsabilităţi şi prin relaţionarea pozitivă cu ceilalţi

Obiective de referinţă:
- Aducerea în discuție a cunoștințelor despre cultură civică și educație civică, cetățenie, democrație în decursul istoriei
- Însușirea și sedimentarea cunoștințelor despre om, persoană, unicitatea sa, dar și asemănările și deosebirile care unesc sau diferențiază oamenii;
sistematizarea cunoştinţelor referitoare la om ca ființă socială precum şi însuşirea şi utilizarea corectă a limbajului cu conținut civic în contextul
acestui conținut tematic.

Obiective operaţionale:
O1 - Să definească termenii de “cetățean”, “democrație”, “educație pentru democrație”;
O2 – Să listeze trăsături definitorii pentru disciplina “cultură civică”;
O3 - Să definească “educația civică”;
O4 - Să definească cu propriile cuvinte sintagma “omul – individ unic”;
O5 - Să prezinte asemănări și diferențe între oameni;
O6 - Să enumere tipuri de acte morale;
O7 - Să definească termenul “demnitate” în contextul propriei vieți;
O8 - Să aplice adecvat, coerent, în diferite contexte, limbajul civic.
1
Strategia didactică:
▪ Resurse procedurale:
- Brainstorming, conversaţia liberă, conversația de consolidare și sistematizare, exerciţiul, demonstrația, studiul de caz, analiza de text.

▪ Resurse materiale:
- Fișe de lucru
- Manualul

▪ Forme de organizare:
- Pe grupe

Forma de evaluare: Orală


Durata: 50 minute
Locul desfăşurării: Sala de clasă

Bibliografie:
- Dakmara Georgescu, Doina-Olga Ștefănescu – Cultură civică, Manual pentru clasa a VII-a, Ed. Humanitas Educational, București, 2013
- Mariana Pintilie – Metode moderne de învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, Ed. Facil, Cluj-Napoca, 2000

Motto: "Nu fi l i psi t d e resp ect n i ci față d e tine însuți, nici față de alții. " John Locke

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Obiect. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Mijloace de Evaluare
didactice învățământ
1.Moment - asigur climatul necesar desfăşurării - comunică absenții
organizatoric/Pregătirea orei, notez elevii absenţi - se pregătesc pentru oră
clasei pentru activitate - comunică alte aspecte
(3 min.) relevante pentru oră

2. Captarea atenției. -propun elevilor să realizăm un - enunță orice cuvânt legat


Precizarea materiei brainstorming despre termeni cu care s- de termenii listați
supusă recapitulării au mai întâlnit în viața de zi cu zi și -participă activ la activitatea -explicația -evaluez atenția și
(15 min.) mediul școlar: cultură civică, educație de învățare prin comparare interesul elevilor
civică, cetățean, iar în acest sens – tabla -activ.frontală -manual
se împarte în trei părți - comparația
O2 -definesc termenii de cultură civică și
O3 educație civică cât mai aproape de
înțelesul elevilor
-împreună cu elevii comparăm ce
însemna “cetățean” în Grecia Antică,
Roma Antică, Evul Mediu, Epoca
Modernă
3. Pregătirea pentru -rog elevii să discute pe două grupe -elevii discută pe grupe și -conversația
tema nouă O1 despre termenul “democrație” și listează ce au găsit euristică -manual -aprecierea
(22 min.) “societate democratică” răspunsurilor
-unesc ceea ce au găsit ambele grupe și -sunt atenți și rețin ce a emis
definesc termenii cealaltă grupă
-pregătesc elevii pentru analiza de text -rezolvă exercițiul -activitate
Anunțarea subiectului ex.1 pag.9 din Manual, identificând și individuală
lecției și a obiectivelor notând în caiet cuvintele importante
sale legate de înțelegerea democrației

-rog elevii să comenteze pe patru grupe -rezolvă sarcina de lucru, un -activitate pe -aprecierea
caricatura de la pag.10 Manual, listând reprezentant al fiecărei grupe argumentelor
rezultatele în caiete. grupe enunță de au scris -conversația
-discutăm împreună examinatoare

-evaluarea atenției
3
Transmiterea -rog elevii să privească cu atenție Fișa -elevii rezolvă cerința și -aplicație și participării
cunoștințelor nr. 1 care arată o persoană și să discută despre ce au notat individuală
Persoana și Unicitatea răspundă scurt la întrebările listate pe -manual
fiecărei Persoane fișă
-pornind de la afirmațiile lui John Locke -sunt atenți la definirea
care definește persoana prin referire la termenilor -documentar
identitatea personală dată de rațiune,
reflecție, gândirea sinelui, conștiință, -exemplul -aprecierea
prezint elevilor înțelesul termenilor de răspunsurilor
“persoană”, “unicitate a persoanei”

O4 -pe Fișa nr. 2 rog elevii împărțiți în două -elevii lucrează și discutăm
grupe să scrie asemănări între oameni – apoi împreună cele notate -comparația
O5 o grupă și deosebiri între oameni – -aprecierea
cealaltă grupă -activ frontală modului de
operare cu unele
concepte
-rog elevii să dea exemple de acte -elevii definesc termenul și -învățarea prin -manual
O6 morale și să definească moralitatea după aduc câteva exemple, le descoperire
înțelesul lor notează
-aprecierea
răspunsurilor
O7 -rog elevii să comentăm împreună -elevii se implică activ în a
afirmația: “Dreptul tuturor persoanelor comenta afirmația și notăm -fișe de lucru
de a trăi în demnitate nu poate fi aspectele esențiale ale ei -evaluarea
O8 niciodată anulat. Existența diferențelor spiritului de
dintre oameni nu trebuie să ducă la colaborare
tratamente discriminatorii. Deși pot fi
foarte diferite, toate persoanele sunt
egale în demnitate.”

-definesc termenii de “moralitate” și -elevii rețin și câțiva enunță -conversația de -evaluarea


“demnitate” într-un mod cât mai definirea celor doi termeni consolidare și capacității de a
accesibil sistematizare argumenta și de a-
și susține opiniile

4
4. Fixarea cunoștințelor - propun ca elevii să listeze câteva - listează cuvinte-cheie la -aprecierea
Asigurarea feed-back- cuvinte-cheie pe care le-au reținut din care profesorul dă feed-back capacității de a
ului timpul ore -adresează întrebări -feed-back-ul -manualul utiliza termenii cu
(10 min.) -anunț și explic tema pentru acasă profesorului în cazul în care conținut civic
nu au înțeles ceva -aprecierea
- rog elevii să formuleze un feed-back -notarea elevilor
privind cele învățate și cum cred ei că
au asimilat aceste cunoștințe - se implică în acordarea de
- formulez aprecieri cu privire la feed-back profesorului
activitatea elevilor din timpul orei, - ascultă aprecierile
gradul de implicare activă și de profesorului.
asimilare a cunoștințelor.

SCHEMA LECȚIEI

OMUL – FIINȚĂ SOCIALĂ – VIAȚA ÎN SOCIETATE – PERSOANA

I. Educația civică – educație pentru democrație


1. Definirea termenilor de “cultură civică”, “educație civică”, “cetățean”,
2. Consolidarea cunoștințelor despre “democrație” și “societate democratică”
3. “Cetățean” în cele mai importante momente din istorie
4. Rolul culturii și educației civice

II. Persoana și unicitatea persoanei


1. Definirea termenului “persoană”
2. Asemănări și deosebiri între oameni
3. Moralitate și acte morale
4. Demnitatea persoanei

5
FIȘA NR 1 – Răspundeți pe scurt:

- De ce nu sunt toți oamenii la fel?


- ……………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………..

- A fi diferit înseamnă a fi inferior?


- ………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………

- Sunt toți oamenii persoane?


- ………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………….

- Ce credeți că este demnitatea persoanei?


- ………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………

- Când este încălcată demnitatea unei persoane?


- ………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………

6
FIȘA NR 2 – Aplicație practică

ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI
ÎNTRE OAMENI