Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Disciplina: Comunicare în Limba Română


Subiectul lecției: Dulapul cu „A fost” după Silvia Kerim
Unitatea de învățare: Copilăria cea veselă și nevinovată
Clasa: a II-a C
Propunătoare: Ignat Dalina Laura

Cluj Napoca
2018
PROIECT DIDACTIC

1. Şcoala Gimnazială „ Ion Agârbiceanu” Cluj Napoca


2. Data: 15.05.2018
3. Clasa: a II-a C
4. Obiectul (Disciplina): Comunicare în Limba Română
Discipline implicate: Dezvoltare personală
Arte vizuale și abilități practice
5. Subiectul lecţiei: Dulapul cu „A fost” după Silvia Kerim
6. Unitatea de învăţare: Copilăria cea veselă și nevinovată
7. Obiectivul fundamental al lecţiei: sistematizarea, consolidarea și fixarea cunoștințelor în
vederea dezvoltării capacităților de înțelegere a mesajului scris, a capacității de
exprimare orală și scrisă, pe baza noțiunilor dobândite anterior
8. Competențe generale:
Comunicare în Limba Română
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
3. Receptarea unei varități de mesaje scrise
Dezvoltare Personală:
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
Arte vizuale și abilități practice
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare
diverse
9. Compențe specifice:
Comunicare în Limba Română
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare.
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic.
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut.
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul
cunoscut.
Dezvoltare Personală
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate.
Arte vizuale și abilități practice
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici
accesibile.
10. Obiective operaţionale:
Comunicare în Limba Română
O1 – să formuleze răspunsuri referitoare la conținutul și mesajul textului, pornind de la la
întrebările adresate de către propunătoare
O2 – să citească textul dat în mod coerent, utilizând intonația potrivită prin respectarea
semnelor de punctuație;
O3 – să rezolve cerințele primite pe baza conținutului textului, notând răspunsurile corecte pe
fișele de lucru;

Dezvoltare Personală
O1 – să recunoască cel puțin 3 emoții de bază (fericire, tristețe, furie) din cele prezentate, prin
oferirea unei situații exemplu pentru fiecare din ele;
O2 – să argumenteze modalitatea de decorare a „Dulapului meu”, exprimându-și emoțiile cu
privire la propriile amintiri;

Arte vizuale și abilități practice


O1 – să lipească jetoanele reprezentând emoțiile, folosind tehnici elementare de lipire, în
vederea realizării produsului final („Dulapul meu”)

11. Metode didactice: conversația, explicația, problematizarea, observaţia, lectura explicativă,


citirea pe roluri, exercițiul, metoda cadranelor, lucru individual, demonstrația, lipirea
12. Mijloace şi materiale didactice:
demonstrative: mijoace audioviziuale, PPT reprezentând harta lecturii, fișa de lucru și fișa cu
metoda cadranelor
distributive: fișe de lucru, fișe reprezentând harta lecturii, fișe cuprinzând metoda cadranelor,
plicuri care conțin șabloane reprezentând un dulap și jetoane reprezentând emoții diferite
13. Strategia didactică: euristică
14. Categoria de lecţie: de sistematizare, consolidare și fixare de cunoștințe
15. Varianta de lecţie: integrată
16. Forme de organizare a activităţii elevilor: individual, frontal
17. Efectivul clasei: 29 de elevi
18. Modalităţi de evaluare:
Forme de evaluare: formativă
Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, analiza
răspunsurilor elevilor, aprecieri verbale
19. Prof. înv. primar: Niculina Ungur
20. Bibliografie:
a) oficială:
 Programă școlară în vigoare pentru clasa pregătitoare, I și a II-a, Comunicare în
Limba Română
 Mihăilescu Cleopatra, Pițilă Tudor, Comunicare în Limba Română – clasa a II-a,
volumul al II-lea
b) pedagogică
 Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006
 Ionescu Miron, Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca, 2003
c) metodico-didactică
 Molan Vasile, Didactica disciplinelor – Comunicare în limba română și limba și
literatura română din învățământul primar, Editura Miniped, București, 2014
I. Organizarea lecţiei

Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţii instructiv-educative: aerisirea sălii de clasă, aranjarea
mobilierului şi pregătirea materialelor didactice corespunzătoare.

II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI


Evenimentele Activitatea propunătoarei Activitatea Ob. Met. Mijl. Modalităţi
instruirii elevilor op. did. did. de
eval.
1. Captarea şi Proiectarea unor imagini audiovizuale care Vizionează filmul. Laptop, Observarea
orientarea surprind informațiile necesare pentru Conversaţia video- comporta-
atenţiei scrierea unui jurnal. proiector mentului
Timp=3 minute elevilor

2.Reactualiza- Adresarea unor întrebări cu privire la Observarea


rea filmulețul vizionat comporta-
structurilor mentului
însuşite „Despre ce a fost vorba în filmuleț?” Conversaţia elevilor
anterior „Ce înseamnă un jurnal?” Analiza
Timp=5 minute „În care dintre lecțiile pe care le-ați făcut a Răspund la întrebări. O1 răspunsu-
fost vorba despre un jurnal?” Explicația rilor
„Despre ce a fost vorba în acel text?” Aprecieri
verbale
3. Prezentarea Voi prezenta subiectul lecției și activitățile Conversaţia Observarea
optimă a pe care le vom desfașura în această ora comporta-
noului într-un mod cât mai accesibil, menționând mentului
conţinut importanța identificării mesajului textului. elevilor
Timp=1 minut

4.Dirijarea Solicit elevilor să deschidă manualul la Citesc textul din manual. O2 Conversaţia Manual Observarea
Învăţării pagina corespunzătoare și propun citirea Citirea pe compor-
Timp=20 min. ștafetă, după care citirea pe roluri. roluri tamentului
elevilor
Adresez întrebări pe baza textului:
Care sunt personajele din textul dat? Răspund întrebărilor O1 Lectura
Ce citea bunica? adresate. explicativă Analiza
De ce credeți că bunica și-a șters ochii? Explicația răspunsu-
Ce îi spune bunica fetiței despre jurnal? Problemati- rilor
Ce află fetița despre dulapul cu „A fost”? zarea elevilor
Câte fragmente are textul?
Care este primul fragment?
Dar al doilea fragment? (Solicit unui elev să Citesc primul fragment.
citească primul fragment, apoi al doilea Citesc al doilea fragment
fragment).
Aprecieri
Fac aprecieri verbale asupra răspunsurilor verbale
din partea elevilor cu privire la conținutul
textului.

Distribui fișele cu harta lecturii, pe care o Completează Harta O3 Exercițiul Fișe Analiza
voi completa frontal cu elevii. (Anexa 1) Lecturii Harta răspunsu-
Solicit elevilor să identifice titlul și autorul Lecturii rilor elevilor
textului, personajele din text, numărul de PPT
fragmente și ideile principale aferente
fiecărui fragment.

Propun rezolvarea exercițiilor de pe fișa de Rezolvă fișa de lucru. O3 Exercițiul Fișe de


lucru, rezolv exercițiile frontal cu elevii. lucru
(Anexa 2) PPT

5.Fixarea şi Distribui fișele de lucru și solicit elevilor să Rezolvă fișa de lucru. O3 Metoda Fișe de Observarea
consolidarea lucreze individual. (Anexa 3) cadranelor lucru comporta
cunoştinţelor PPT mentului și
Corectez frontal fișa de lucru împreună cu Lucru analiza
Timp=10 elevii. individual răspunsu-
minute rilor
elevilor
Aprecieri
verbale

6.Asigurarea Inițiez discuții despre amintirile și emoțiile Participă la discuție. Conversaţia Observarea
feed-back-ului pe care le simt oamenii si despre O1 Problema- compor-
(Retroacţiune întâmplările notate într-un jurnalul pornind tizare tamentului
a şi de la sintagma din text “Cu cat elevilor
feedbackul) îmbătrănești, devii mai bogat”.
Distribui șabloanele reprezentând dulapul Analiza
T= 10 minute și plicurile care conțin jetoane Explicaţia răspunsu-
reprezentând diferite stări afective. rilor și
Prezint elevilor fiecare emoție și solicit Recunosc emoțiile. D.P. PPT lucrărilor
oferirea unor exemple pentru fiecare. Oferă exemple. O1 elevilor
Solicit elevilor să lipească doar acele Demonstra- Șabloan Observaea
jetoane care corespund cu emoțiile pe care Lipesc jetoanele. AVAP ția e dulap compor-
le simt în legătură cu întâmplările din viața O1 Lipirea Jetoane tamentului
lor. (Anexa 5 “Dulapul meu”). Lucru emoții elevilor
Le propun să scrie cuvinte care se individual Lipici
potrivesc “dulapului lor” și să-l coloreze așa Realizează „Dulapul meu” D.P. Analiza
cum își doresc, oferindu-le câteva exemple. O2 lucrărilor
Solicit elevilor să vorbească despre modul realizate
în care și-au realizat dulapul și sa
argumenteze alegerea făcută. Aprecieri
verbale

8. Evaluarea Frontal, apreciez activitatea elevilor şi Conversaţia Manual Observaea


performanței produsele realizate. Fac aprecieri asupra compor-
și tema pentru modului în care au rezolvat sarcinile propuse. tamentului
acasă - Temă pentru acasă: exercițiile 1,3 și 5 din elevilor
Timp=1 minut manual, pagina 51.

S-ar putea să vă placă și