Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca


Psihologie i tiine ale Educaiei
tiine ale Educaiei
tiine ale educaiei
Licen
Pedagogia nvmntului Primar i Precolar

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Teoria i metodologia instrurii
2.2 Titularul activitilor de curs
Prof. univ. dr. Vasile Chi
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul

Lect. univ. dr. Dana Jucan


I
2.6. Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual
42
3.8 Total ore pe semestru
84
3.9 Numrul de credite
5

1
14
18
6
14
2
2
-

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Parcurgerea disciplinelor Fundamentele Pedagogiei i Teoria i
Metodologia Curriculumului
4.2 de competene
Atitudine creativ, deschidere fa de nou, competene cognitive i
instrumental-aplicative.
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfurare a
cursului
5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

Sal de curs dotat cu tabl, video-proiector, ecran, laptop

Sal de curs dotat cu tabl, video-proiector, ecran, laptop, flipchart

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


Realizarea activitilor specifice procesului instructiv-educativ din nvmntul primar i
precolar

Aplicarea principiilor i metodelor didactice specifice activitilor / disciplinelor predate


care s asigure progresul precolarilor / colarilor mici

Evaluarea eficacitii strategiilor utilizate i a impactului lor asupra colarilor


mici/precolarilor prin raportare la standarde i obiective enunate n documentele
curriculare

Realizarea activitilor instructiv-educative care s respecte i s ilustreze principiile i


metodologiile specifice didacticilor aplicate n nvmntul precolar i primar

Transpunerea n practic a cunotinelor privind etapele metodologice de realizare a


activitilor specifice procesului instructiv-educativ din nvmntul precolar i primar

Utilizarea cunotinelor de specialitate, psiho-pedagogice i metodologice n realizarea


activitilor instructiv-educative din nvmntul precolar i primar

Aplicarea principiilor i a normelor de deontologie profesional, fundamentate pe opiuni


valorice explicite, specifice specialistului n tiinele educaiei

Cooperarea eficient n echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice


desfurrii proiectelor i programelor din domeniul tiinelor educaiei

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

cunoaterea i aplicarea n contexte educaionale a conceptelor i


principiilor de baz ale Teoriei i Metodologiei Instruirii
nsuirea operaional a conceptelor i principiilor cu care
opereaz didactica;
identificarea statutului i importanei didacticii generale i a
didacticilor speciale n sistemul tiinelor educaiei;
analizarea principalelor direcii de aciune n didactic;
achiziionarea cunotinelor eseniale referitoare la procesul de
nvmnt, la componentele i subcomponentele sale i formarea
unei viziuni sistemice asupra acestuia;
formarea unor abiliti practice specifice profesiei didactice.

8. Coninuturi
8.1 Curs
Metode de predare
CURS 1. Didactica - tiin pedagogic fundamental Prelegerea
(evoluia conceptului de didactic n diacronie, participativ
obiectul de studiu al didacticii, funciile didacticii)

Observaii
2 ore

CURS 2. Didactica - tiin pedagogic fundamental Prelegerea


(relaia dintre didactica general i didacticile speciale/ participativ
metodicile, didactica colar general - ramur de baz
a didacticii generale, relaia dintre didactica colar
general i didacticile speciale)

2 ore

CURS 3. Didactica - tiin pedagogic fundamental Prelegerea


(dezvoltarea didacticii n timp, paralela dintre participativ
didactica tradiional i didactica modern)

2 ore

CURS 4. Finalitile educaionale

Prelegerea
participativ

2 ore

CURS 5. Procesul de nvmnt - concept i practic

Dezbaterea

2 ore

CURS 6. Procesul de nvmnt - mod particular de Prelegerea cu


oponent
comunicare interuman

2 ore

Prelegerea
participativ

2 ore

Dezbaterea

2 ore

Dezbaterea
Expunerea

4 ore

Dezbaterea

2 ore

CURS 12. Formele de organizare a procesului de Dezbaterea


nvmnt

2 ore

CURS 13. Lecia. Categorii i variante. Repere Dezbaterea


Prelegerea
metodice n organizarea i desfurarea leciei.
participativ

2 ore

Prelegerea
participativ

2 ore

CURS 7. Coninutul nvmntului

CURS 8. Strategii de instruire i autoinstruire.


Proiectarea didactic
CURS 9 i 10 Metodologia didactic

CURS 11. Mijloacele de nvmnt. Informatizarea


nvmntului i nvarea multimedia

CURS 14. Evaluarea didactic


Bibliografie

Albulescu, I. (2004), Pragmatica predrii. Activitatea profesorului ntre rutin i creativitate, Editura Presa
Universitar Clujean, Cluj-Napoca
Boco, M. (2002), Instruire interactiv. Repere pentru reflecie i aciune, Editura Presa Universitar
Clujean, Cluj-Napoca
Boco, M. (coord.), Jalba, G. Felegean, D. (2004), Evaluarea n nvmntul primar. Aplicaii practice,

Editura Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca


Chi, V. (2002), Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca
Chi, V. (2001) Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura PUC, Cluj-Napoca
Chi, V. (2005), Pedagogia contemporan - Pedagogia pentru competene, Editura Casa Crii de tiin,
Cluj-Napoca
Cuco, C. (2002), Pedagogie, ediia a doua, revzut i adugit, Editura Polirom, Iai
Ionescu, M., Radu, I., Salade, D. (coord.) (1997), Dezbateri de didactic aplicat, Editura Presa Universitar
Clujean, Cluj-Napoca
Ionescu, M., Radu, I., Salade, D. (coord.) (2000), Studii de pedagogie aplicat, Editura Presa Universitar
Clujean, Cluj-Napoca
Ionescu, M. (coord.) (1998), Educaia i dinamica ei, Editura Tribuna nvmntului, Bucureti
Ionescu, M., Radu, I. (coord.), (2001), Didactica modern, ediia a II-a, revizuit, Editura Dacia, ClujNapoca
Ionescu, M., Chi, V. (coord.) (2001), Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorilor, Editura Presa
Universitar Clujean, Cluj-Napoca
Iucu, R.B., (2001), Instruirea colar. Perspective teoretice i aplicative, Editura Polirom, Iai
Iucu, R.B., Manolescu, M., (2001), Pedagogie, Editura Fundaiei Culturale "Dimitrie Bolintineanu",
Bucureti
Radu, I., Ionescu, M. (1987), Experien didactic i creativitate, Editura Dacia, Cluj-Napoca
Stan, C. (2001), Autoevaluarea i evaluarea didactic, Editura Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
SEMINAR 1: Didactica actual/ modern - obiect de nvarea prin
studiu, funcii i importan
descoperire

Observaii
1 ora

SEMINAR 2: Locul didacticii generale i al nvarea bazat pe


rezolvare de
didacticilor speciale n sistemul tiinelor educaiei
probleme
SEMINAR 3: Direcii de aciune i cercetare n nvarea bazat pe
rezolvare de
didactica actual/ modern
probleme
SEMINAR
4:
Operaionalizarea
obiectivelor Jocul de rol
educaionale - Aplicaii ale modelului lui Mager

1 ora

SEMINAR 5: Abordarea sistemic a procesului de nvarea bazat pe


proiect
nvmnt

1 ora
1 ora
1 ora

Jocul de rol

1 ora

SEMINAR 7: Aplicaii: structurarea i organizarea Jocul de rol

1 ora

SEMINAR 6: Variabilele procesului de nvmnt

coninuturilor, proiectarea coninuturilor


SEMINAR 8: Proiectarea didactic la nivel micro. nvarea bazat pe
Elaborare de planificri semestriale, anuale, planificri rezolvare de
pe unitate de nvare i proiecte de activitate didactic probleme

1 ora

SEMINAR 9 i 10: Criterii n alegerea metodelor de Jocul de rol


nvmnt. Ilustrarea utilizrii metodelor didactice

2 ore

SEMINAR 11: Articularea mijloacelor de nvmnt nvarea bazat pe


n strategiile i autoinstruire; Mijloacele tehnice de proiect
instruire; Aplicaii practice - utilizarea computerului n nvarea programat
instruire i autoinstruire

1 ora

SEMINAR 12: Alternative educaionale

1 ora

nvarea prin
descoperire
SEMINAR 13: Categorii/ tip i variante de lecii - Jocul de rol
Exerciii aplicative
SEMINAR 14: Metode de evaluare tradiionale i Problematizarea
alternative

1 ora
1 ora

Bibliografie
Albulescu, I. (2004), Pragmatica predrii. Activitatea profesorului ntre rutin i creativitate, Editura Presa
Universitar Clujean, Cluj-Napoca
Boco, M. (2002), Instruire interactiv. Repere pentru reflecie i aciune, Editura Presa Universitar
Clujean, Cluj-Napoca
Chi, V. (2002), Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca
Cuco, C. (2002), Pedagogie, ediia a doua, revzut i adugit, Editura Polirom, Iai
Ionescu, M., Radu, I., Salade, D. (coord.) (2000), Studii de pedagogie aplicat, Editura Presa Universitar
Clujean, Cluj-Napoca
Ionescu, M., Radu, I. (coord.), (2001), Didactica modern, ediia a II-a, revizuit, Editura Dacia, ClujNapoca
Ionescu, M., Chi, V. (coord.) (2001), Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorilor, Editura Presa
Universitar Clujean, Cluj-Napoca
Iucu, R.B., (2001), Instruirea colar. Perspective teoretice i aplicative, Editura Polirom, Iai
Iucu, R.B., Manolescu, M., (2001), Pedagogie, Editura Fundaiei Culturale "Dimitrie Bolintineanu",
Bucureti
Radu, I., Ionescu, M. (1987), Experien didactic i creativitate, Editura Dacia, Cluj-Napoca
Stan, C. (2001), Autoevaluarea i evaluarea didactic, Editura Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor


profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei se axeaz pe dezvoltarea competenelor profesionale i a celor transversale n
concordan cu Sistemul operaional al calificrilor din nvmntul superior din Romnia, n general
i specifice Domeniului tiinelor Educaiei n special.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din


nota final
75%

Examen scris
-organizarea i coerena
coninutului informaional
-evidenierea aplicabilitii
temei teoretice
-limbajul psihopedagogic
utilizat
10.5 Seminar/laborator
-capacitatea de transpunere Portofoliu
25%
n practic a coninuturilor
teoretice
-potenialul creativ
demonstrat pe parcursul
activitilor de seminar
-capaciti de analiz i
sintez a unui material
-originalitatea manifestat
de student la activitile de
seminar, dar i n
ntocmirea portofoliului
10.6 Standard minim de performan
Asimilarea de noiuni teoretice i practice, de comportamente i atitudini, ntr-un demers coerent,
reflectat de curriculum universitar, n conformitate cu prevederile cadrului naional al calificrilor din
nvmntul superior.
10.4 Curs

Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

..........................

...............................

...................................

Data avizrii n departament


...........................................

Semntura directorului de departament


............................

S-ar putea să vă placă și