Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

Pedagogie I
(Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculum-ului)

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport / Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic
1.3 Catedra D.P.P.D.
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei
1.5 Ciclul de studii Ciclul I: Studii universitare de licenţă
1.6 Programul de studii/Calificarea Program de studii psihopedagogice de certificare pentru profesia didactică
(nivelul I – iniţial) / Profesor

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculum-ului)
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. hab. Marin Simona
Conf. univ. dr. hab. Anghelache Valerica
Conf. univ. dr. Caciuc Viorica - Torii
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Valerica Anghelache; Conf. univ. dr. Viorica-Torii Caciuc; Lect.
univ. dr. Cristina Butnaru – Sandache; Asist. drd. Daniela Bobocea
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20
Tutoriat 5
Examinări 4
Alte activităţi................................... -
3.7. Total ore studiu individual 69
3.9. Total ore pe semestru 125
3. 10. Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  cunoştinţe fundamentale de Psihologia educaţiei
4.2 de competenţe  de analiză a fenomenului educaţional;

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a cursului - sala dotată cu aparatura necesară (videoproiector, tablă magnetică)
5.2. de desfășurare a - sala dotată cu aparatura necesară (videoproiector, tablă magnetică, flipchart) si
seminarului/laboratorului amenajată corespunzător activităţilor de lucru pe grupuri.
6. Competenţele specifice acumulate
 Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor şi a teoriilor fundamentale în domeniu;
transversaleCompetenţe profesionaleCompetenţe

 Înţelegerea statutului epistemologic specific ştiinţelor educaţiei şi a rolului acestora în pregătirea pentru cariera
didactică;
 Formarea şi dezvoltarea unui model de personalitate umană prin asumarea obiectivelor promovate la nivelul
tuturor dimensiunilor educaţiei;
 Cunoaşterea statutului, a rolurilor şi standardelor profesionale pentru cariera didactică;
 Analiza, interpretarea şi corelarea intra- şi interdisciplinară a conţinuturilor educaţionale;
 Analiza, prelucrarea şi optimizarea conţinuturilor curriculare;
 Interpretarea critică a teoriei şi practicii educaţionale şi integrarea optimă a datelor în diverse aplicaţii;
 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite,
specifice unui cadru didactic;
 Utilizarea unor metode si tehnici eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi dezvoltării
profesionale continue;
 Manifestarea unei atitudini pozitive, active, creative şi reflexive şi a spiritului critic faţă de profesia didactică şi
propria formare continuă;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei  formarea unei concepţii ştiinţifice cu privire la particularităţile fenomenului
educaţional;
7.2. Obiectivele specifice  cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale din domeniul
pedagogiei;
 cunoaşterea unor strategii variate, moderne, de formare şi dezvoltare a
personalităţii umane;
 interpretarea critică a teoriei şi practicii educaţionale prin analiza diferitelor
concepte, modele teoretice şi acţionale şi integrarea optimă a datelor în diverse
aplicaţii;
 valorificarea componentelor educaţiei – intelectuală, moral-civică,
profesională, estetică, fizică şi igienico-sanitară – pentru formarea şi dezvoltarea
modelului actual de personalitate umană;
 dezvoltarea capacităţii de analiză şi proiectare a activităţilor curriculare;

8. Conţinuturi
8. 1. Curs Metode de predare Observaţii
1. Pedagogia – ştiinţa educaţiei: prelegerea, conversaţia, explicaţia,
Problematica pedagogiei ca ştiinţă. Definirea conceptului. demonstraţia, problematizarea,
Constituirea şi evoluţia pedagogiei ca ştiinţă. Sistemul ştiinţelor exerciţiul, observaţia, studiul de
pedagogice. Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe. Educaţia ca obiect de caz, brainstorming-ul etc.
studiu al pedagogiei. Conceptul de educaţie. Caracteristicile
fenomenului educaţional: caracterul social, specific uman,
caracterul istoric, naţional, prospectiv, permanent. Funcţiile
educaţiei. Formele educaţiei şi interdependenţa dintre ele.
2. Problematica educaţiei contemporane:
Educaţia permanentă şi autoeducaţia. Caracterul permanent al
educaţiei. Autoeducaţia: definirea conceptului. Educaţia premisă a
autoeducaţiei. Pregătirea şi îndrumarea procesului de autoeducaţie.
Noile educaţii: concept, obiective, esenţă, conţinut, modalităţi de
implementare.
3. Potenţialul uman în educaţie:
Procesul de dezvoltare fizică şi dezvoltare psihică. Factorii formării
şi dezvoltării personalităţii: ereditatea, mediul şi educaţia. Rolul
conducător al educaţiei în formarea personalităţii. Profilul
psihopedagogic: concept, tipuri, stadii ale dezvoltării ontogenetice,
concluzii psihopedagogice.
4. Finalităţile şi componentele educaţiei :
Ideal, scop, obiective educaţional. Componentele educaţiei:
intelectuală, moral – civică şi religioasă, estetică, profesională,
fizică şi igienico – sanitară.
5. Medii educaţionale:
Şcoala; rolul profesorului / dirigintelui / consilierului şcolar;
competenţe profesionale în domeniul educaţiei. Familia. Alţi factori
educativi.
6. Problematica, conceptul şi tipurile de curriculum:
Scurt istoric al conceptului de curriculum. Conceptul şi
problematica curriculumu-lui. Tipuri de curriculum.
7. Categorii de obiective educaţionale:
Conceptul de obiectiv educaţional. Tipologia obiectivelor
educaţionale. Operaţionalizarea obiectivelor. Valoarea şi limitele
operaţionalizării obiectivelor.
8. Conţinuturi curriculare:
Delimitări conceptuale. Conţinuturi ale învăţământului şi
conţinuturi ale educaţiei. Selecţia conţinuturilor (surse şi criterii).
Transpunerea conţinuturilor în documentele şcolare (plan cadru de
învăţământ, programe şcolare, materiale curriculare, manuale
şcolare, orarul şcolar). Modalităţi de organizare a conţinutului.
9. Problematica proiectării curriculare:
Delimitări conceptuale. Nivele de decizie ale proiectării curriculare.
Etapele elaborării unui curriculum. Controverse în componenta
conceptuală a curriculum-ului. Proiectarea standardelor curriculare.
Bibliografie
1. Barna, A., Antohe, G. (2006) - Curs de pedagogie, vol. I-II, Ed. Logos, Galaţi;
2. Barna, A. (1995) - Autoeducaţia. Probleme teoretice şi metodologice, E.D.P., Bucureşti
3. Bontaş I. (1994) – Pedagogie, Editura All, Bucureşti
4. Călin, M. (1996) - Teoria educaţiei. Fundamentarea epistemică şi metodologică a acţiunii educative, Editura All,
Bucureşti
5. Cerghit, I., Neacşu, I., Pânişoară, I. O., Negreţ, I.(2001) - Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi;
6. Creţu, C., (1999) - Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţiei, curs, Ed. Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi
7. Creţu, C., (1998) - Curriculum diferenţiat şi personalizat, Ed. Polirom, Iaşi
8. Cristea, S. (2000) - Dicţionar de termeni pedagogici, E.D.P., Bucureşti;
9. Cucoş, C. (2006) - Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi;
10.Jinga, I., Istrate, E. (1998) - Manual de pedagogie, Editura All, Bucureşti
11. Joiţa, E. (2002) – Educaţia cognitivă, Editura Polirom, Iaşi
12. Landsheere, G. de (1975) – Evaluarea continuă a elevilor şi examenele, E.D.P., Bucureşti;
13. Landsheere, G. şi V., (1979) - Definirea obiectivelor educaţiei (trad.), E.D.P. Bucureşti
14. Momanu, M. (2002) – Introducere în teoria educaţiei, Editura Polirom, Iaşi
15. Negreţ-Dobrodor, I. (2008) – Teoria generală a curriculumului educaţional, Editura Polirom, Iaşi
16.Nicola, I. (2004) - Tratat de pedagogie şcolară, Ed. Aramis, Bucureşti;
17.Niculescu, R.,(2000) - Curriculum educaţional, Ed. Prohumanitas, Bucureşti.
18.Păun, E., Potolea. D. (2002) - Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Editura Polirom, Iaşi.
19.Planchard, E. (1992) - Pedagogie şcolară contemporană, E.D.P., Bucureşti.
20.Slama-Cazacu, T. (1995) - Logică şi limbaj educaţional , E.D.P., Bucureşti
21.Stanciu, I (1995) - Şcoala şi doctrinele pedagogice în secolul XX, E.D.P., Bucureşti
22.Stanciu, M.,(1999) - Reforma conţinuturilor învăţământului, Ed. Polirom, Iaşi.
23.Ungureanu, D., (1999) - Educaţie şi curriculum, Ed. Eurostampa, Timişoara
24.Văideanu, G., (1988) - Educaţia la frontiera dintre milenii, colecţia „Idei contemporane, Ed. Politică, Bucureşti
25. Vlăsceanu, L. coord. (2002) - Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum-ul învăţământului
obligatoriu, vol. I - II, Editura Polirom, Iaşi
26.*** - Revista de pedagogie, colecţia 1990 – 2006;
27.*** - Tribuna învăţământului, colecţia 1990 – 2006.
8. 2. Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
1. Educaţia şi problematica lumii contemporane: educaţia şi conversaţia euristică, explicaţia,
caracteristicile ei; funcţiile şi formele educaţiei. dezbaterea, studiul de caz,
2. Educaţia permanentă şi autoeducaţia; tehnici de muncă problematizarea, brainstorming-ul,
intelectuală. exerciţiul etc.
3. Factorii formării şi dezvoltării personalităţii: ereditatea, mediul
şi educaţia.
4. Profilul psihopedagogic: concept, tipuri, stadii ale dezvoltării
ontogenetice, concluzii psihopedagogice.
5. Componentele educaţiei: educaţia intelectuală, educaţia moral-
civică şi religioasă, educaţia estetică, profesională, fizică şi
igienico – sanitară; noile educaţii.
6. Mediile educaţionale; rolurile şi competenţele profesorului.
7. Profesorul diriginte şi ora de dirigenţie.
8. Conceptul şi problematica curriculum-ului şcolar; tipuri de
curriculum şcolar.
9. Proiectarea curriculară. Nivele de decizie şi componente ale
proiectării curriculare. Documentele proiectării curriculare.
Analiza acestor documente şi aplicaţii.
10. Obiective educaţionale: concept, tipologie, operaţionalizare.
Valoarea şi limitele operaţionalizării obiectivelor. Aplicaţii.
11. Transpunerea conţinuturilor curriculare în documentele
şcolare: plan cadru de învăţământ, programe şcolare, materiale
curriculare, manuale şcolare, orarul şcolar. Analiza acestor
documente şi aplicaţii.
Bibliografie
1. Barna, A., Antohe, G. (2006) - Curs de pedagogie, vol. I-II, Ed. Logos, Galaţi;
2. Barna, A. (1995) - Autoeducaţia. Probleme teoretice şi metodologice, E.D.P., Bucureşti
3. Bontaş I. (1994) – Pedagogie, Editura All, Bucureşti
4. Călin, M. (1996) - Teoria educaţiei. Fundamentarea epistemică şi metodologică a acţiunii educative, Editura All,
Bucureşti
5. Creţu, C., (1999) - Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţiei, curs, Ed. Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi
6. Cristea, S. (2000) - Dicţionar de termeni pedagogici, E.D.P., Bucureşti;
7. Cucoş, C. (2006) - Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi;
8. Jinga, I., Istrate, E. (1998) - Manual de pedagogie, Editura All, Bucureşti
9. Landsheere, G. şi V., (1979) - Definirea obiectivelor educaţiei (trad.), E.D.P. Bucureşti
10.Momanu, M. (2002) – Introducere în teoria educaţiei, Editura Polirom, Iaşi
11. Negreţ-Dobrodor, I. (2008) – Teoria generală a curriculumului educaţional, Editura Polirom, Iaşi
12.Nicola, I. (2004) - Tratat de pedagogie şcolară, Ed. Aramis, Bucureşti;
13.Planchard, E. (1992) - Pedagogie şcolară contemporană, E.D.P., Bucureşti.
14.Stanciu, M.,(1999) - Reforma conţinuturilor învăţământului, Ed. Polirom, Iaşi.
15.Ungureanu, D., (1999) - Educaţie şi curriculum, Ed. Eurostampa, Timişoara
16.Văideanu, G., (1988) - Educaţia la frontiera dintre milenii, colecţia „Idei contemporane”, Ed. Politică, Bucureşti
17. Vlăsceanu, L. coord. (2002) - Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum-ul învăţământului
obligatoriu, vol. I - II, Editura Polirom, Iaşi
18.*** - Revista de pedagogie, colecţia 1990 – 2006;
19.*** - Tribuna învăţământului, colecţia 1990 – 2006.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Parcurgerea acestei discipline va dezvolta studenţilor competenţe de analiză şi interpretare a particularităţilor
fenomenului educaţional, precum şi a modalităţilor de proiectare a conţinuturilor învăţământului în manieră
intra- şi interdisciplinară;
10. Evaluare
10.3 Pondere din
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală
- gradul de implicare în dezbateri
Observaţia sistematică, autoevaluare,
10.4. Curs - cunoştinţe temeinice din 60%
probe scrise
problematica disciplinei
- participare activă şi sistematică
la dezbaterile de la seminar;
- capacitate sporită de transfer a Portofoliul, observaţia sistematică,
10.5. Seminar/laborator informaţiei de specialitate; 40%
investigaţia
- calitatea temelor de studiu
individual (referate, eseuri,
proiecte, studii de caz, etc. )
10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoştinţe minimale din problematica disciplinei;
 Capacitate minimală de transfer a informaţiei de specialitate
 Obţinerea a minimum 2 pct. pentru activitatea de seminar şi 3 pct. la lucrarea scrisă

S-ar putea să vă placă și