Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
1.3.Departamentul PSIHOLOGIE ŞI PEDAGOGIE
1.4.Domeniul de studii ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
1.5.Ciclul de studii LICENŢĂ
PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI
1.6.Programul de studii/Calificarea
PRESCOLAR

2.Date despre disciplină


2.1.Denumirea disciplinei TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII I
2.2. Codul disciplinei PSE_BV/PIPP/1/2/10
2.3. Titularul activităţilor de curs LECT.UNIV.DR. CORNEA GABRIELA
2.4.Titularul activităţilor de
seminar
2.5. Anul de studiu I 2.6.Semestrul 2 2.7. Tipul de E2 2.8.Regimul D
evaluare disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 3
Examinări 1
Alte activităţi: elaborare proiect pe una din tematicile prezentate la curs 4
3.7 Total ore studiu individual 69
3.9 Total ore pe semestru 125
3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Psihologia educaţiei, Fundamentele Pedagogiei, Teoria şi metodologia
curriculumului
4.2 de competenţe  C.2.4. Identificarea şi utilizarea conceptelor, modelelor şi strategiilor din educaţie
şi formare în abordarea procesuală a programelor educaţionale

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a  Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
cursului multimedia.
5.2. de desfăşurare a  Seminariile se desfăşoară în sal ă prevăzută cu acces la internet, echipament de
seminarului/laboratorului predare multimedia.
6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1.3. Adaptarea şi aplicarea principiilor şi modelelor de proiectare a activităţilor educaţionale / de
formare diferenţiate în funcţie de grupul ţintă

C2.3 Aplicarea eficientă a principiilor şi strategiilor didactice / de formare în realizarea activităţilor


educaţionale

C6.2 Utilizarea adecvată a cunoştinţelor specifice şi a rezultatelor cercetării pedagogice în analiza


activităţii profesionale

C1.5 Elaborarea proiectelor educaţionale utilizând conceptele, teoriile, paradigmele, modelele


instructiv-educative, principiile şi metodologiile specifice proiectării pedagogice.
Competenţe transversale

C.T.1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opţiuni


valorice explicite specifice specialistului în știinţele Educaţiei

C.T.3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale


la dinamica contextului social.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Stăpânirea conceptelor fundamentale ale domeniului, aplicarea creativă a
acestora în analiza, proiectarea, managementul unor secvenţe sau programe de
instruire.
7.2 Obiectivele specifice A.1. Cunoaștere, înţelegere și utilizare a limbajului specific privind: cadrul
conceptual al instruirii, rezultatele de învăţare vizate de instruire, modele ale
instruirii, tehnicile caracteristice pentru metode de instruire specifice;
A.2. Explicare și interpretare a necesităţii utilizării unor modele, metode,
tehnici de instruire în raport cu rezultatele de învăţare vizate, caracteristicile de
ordin cognitiv, motivaţional, atitudinal şi cultural al membrilor grupului expus
situaţiilor de instruire, resursele disponibile, cadrul de reglementare existent la
nivelul sistemului, instituţiei sau programului de studiu;
A.3. Aplicare, transfer și rezolvare de probleme: demonstrarea utilizării unor
metode/ tehnici de instruire în contexte determinate, cu adaptarea demersurilor
la caracteristicile de context;
A.4. Reflecţie critică și constructivă: identificarea unor preferinţe, goluri de
cunoaştere şi abilităţi de instruire deficitare la cadre didactice din instituţii
determinate, cu valorificarea ulterioară a informaţiilor acumulate în formularea
unor propuneri sau soluţii pentru introducerea unor factori de progres;
A.5. Creativitate si inovare: elaborarea unui proiect prin care să fie dezvoltate
instrumente de evaluare a calităţii instruirii furnizate individual de cadre
didactice determinate, sau derulate la nivelul unor instituţii sau programe de
instruire;
8. Conţinuturi
8.1. Module curs Metode de predare Observaţii
1. Instruirea ca expresie a relaţiei predare-învăţare- Prelegere Suportul de curs este distribuit
evaluare studenţilor pe cale electronică
1.1. Procesul de învăţământ – obiect de studiu al prin intermediul platformei
teoriei şi metodologiei instruirii Blackboard.
1.2. Obiectivele procesului de învăţământ
1.3.Modele de instruire: modelul behaviorist, modelul
cognitivist, modelul constructivist etc.

2. Relaţia educaţie-învăţare-instruire Prelegere Idem


2.1.Educaţia poate fi generic descrisă conceptual, în
termeni de proces/fenomen şi/sau de produs şi e
considerată în relaţie cu dezvoltarea persoanei care
deţine capacitatea de a fi educată.
2.2. Invăţarea este un fenomen al schimbărilor de
personalitate
2.3. Instruirea este o formă oficială de educaţie
(formală)

3. Modele ale instruirii. Modelul modular versus Prelegere, discuţie dirijată Idem
modelul lecţiei tradiţionale.
3.1. Modelul lecţiei tradiţionale: caracteristici,
avantaje și dezavantaje;
3.2. Modelul modular: caracteristici, avantaje și
dezavantaje;

4. Metodologia instruirii Prelegere, demonstrare Idem


4.1. Delimitări conceptuale. Modele şi forme de
organizare a instruirii
4.2 Metode şi tehnici de formare/instruire – funcţii,
tipologii, descrierea unor metode cu caracter activ şi
interactive

5. Stiluri de interacţiune didactică Prelegere, demonstrare Idem


5.1. Relaţia profesor-elev în contextul situaţiilor
educaţionale
5.2. Stiluri de învăţare
5.3.Stiluri de predare
5.4.Eficientizarea interacţiunii elev-profesor

6. Proiectarea didactică Prelegere, demonstrare Idem


6.1.Proiectarea pedagogică a activităţilor la nivelul
procesului de învăţământ
6.2. Etapele lecţiei
Proiectarea curriculară a activităţilor educative

7. Normativitatea didactică Prelegere, demonstrare Idem

Bibliografie

Obligatorie minimală

Cerghit, I. (2004), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii.


București: Editura Aramis.
Florea, Nadia, Ţăranu, Mihaela, coord. (2007), Pedagogie. Curs de formare iniţială pentru cariera
didactică. București: Ed. Fundaţiei România de Mâine.
Ionescu, M., Radu, I. (2004), Didactica modernă. Cluj-Napoca: Editura Dacia.
Iucu, R. (2008), Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative. Iaşi: Editura Polirom.
Lisievici, P. (2002), Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente. București: Editura Aramis.
Lisievici, P. (coord.), Ţăranu Mihaela, Tudorică Roxana (2005), Pedagogie. Concepte, metode şi tehnici
esenţiale. București: Editura Fundaţiei România de Mâine.
Potolea, D., Neacșu, I., Iucu, R. B., Pânișoară I.-O. coord, (2008), Pregătirea psihopedagogică. Manual
pentru definitivat și gradul didactic II. Iași: Editura Polirom.

Suplimentară
Neacşu, I. (1999), Instruire şi învăţare. București: Editura Didactică şi Pedagogică.

Facultativă
Lisievici, P. (1997), Calitatea învăţământului. București: Editura Didactică și Pedagogică R.A.
Marzano, R. J., Norford, Jennifer, S., Painter, Diane, E., Pickering, Debra, J., Gaddy, Barbara, B. (2001), A
Handbook for Classroom Instruction that Works. Alexandria, VA: Association for Supervision and
Curriculum Development.

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observaţii


Relaţia instruire- învăţare- educaţie studii de caz Se recomandă
consultarea
bibliografie
indicate
Modele de instruire şi competenţe didactice specifice – prezentare şi dezbateri Idem
în formularea obiectivelor procesului de învăţământ.

Modele ale instruirii: ce modele sunt preferate de - discuţie dirijată Idem


elevi?

Stilul de predare şi efectele lor formative - discuţie dirijată Idem

Tipologii şi caracteristici generale ale stilurilor de – prezentare şi dezbateri Idem


comunicare didactică.

Strategii didactice - discuţie dirijată Idem

Metodele de instruire – tipologie, caracteristici - demonstrare


generale, valoare şi limite ale diferitelor metode de
instruire.

Metoda expunerii – exersarea unor tehnici de motivare - demonstrare Idem

Metoda expunerii – exersarea unor tehnici de facilitare - demonstrare Idem


a înţelegerii

Metoda problematizării – exersarea tehnicii solicitării - demonstrare Idem


iniţiale

Metoda problematizării – exersarea tehnicilor de – demonstrare Idem


moderare

Procesul de învăţământ – domeniul fundamental al – prezentare şi dezbateri Idem


proceselor de instruire şi educare.

Construcţia strategiei didactice şi nivelurile proiectării – prezentare şi dezbateri Idem


didactice.

Competenţele educaţionale ale cadrului didactic. – prezentare şi dezbateri Idem


9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este racordat la conţinutul unor cursuri de profil din alte centre universitare din ţara si din
străinătate şi se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în concordanţa cu Sistemul
Operaţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România în general si specifice domeniului Ştiinţele
Educaţiei, în special.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota finală
10.4 Curs Stăpânirea conceptelor, Proiect (redactare + prezentare) 20%
selectarea surselor de
informare şi relevanţa
temei alese, structurarea
materialului

Stăpânirea conceptelor, Evaluare prin test utilizând tehnici 80%


realizarea obiectivelor obiective, cu ajutorul platformei
specifice ale cursului Blackboard.

10.5 Seminar/laborator Participarea activă şi Observare( urmată de furnizarea -


productivă la discuţii, de feedback suportiv)
originalitatea
răspunsurilor date

10.6 Standard minim de performanţă

A.1. Studenţii vor asocia în mod corect seturi de cuvinte cheie cu conceptele, modelele de instruire,
metodele de instruire, metode şi tehnici de instruire.
A.2. Studenţii vor putea evoca sau selecţiona dintr-o listă furnizată, cel puţin două aspecte care să
explice sau să justifice utilizarea unei metode de instruire sau tehnici de instruire.
A.3. Metodele şi tehnicile de instruire demonstrate de studenţi vor fi identificabile și adecvate în raport
cu solicitările formulate.
A.4. Tehnicile de instruire selectate vor fi adecvate în raport cu rezultatele de învăţare vizate, iar
studenţii vor putea evoca cel puţin o justificare pentru decizia operată.
A.5. Proiectul va respecta recomandările privind cantitatea minimă de informaţie, va fi produsul muncii
studentului (nu preluat de pe un site internet), va fi în consistent cu tema evidenţiată de titlu, va
evidenţia stăpânirea unor elemente de metodologie a cercetări și a unor norme de redactare a unui
document știinţific.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar,


Lector. univ.dr. Cornea Gabriela Lector. univ.dr. Cornea Gabriela

Data avizării în departament Semnătura Directorului de departament


Lect. univ. dr. Babonea Adina

S-ar putea să vă placă și