Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Craiova
1.2.Facultatea/Departamentul Facultatea de Litere/Departamentul de
comunicare, jurnalism și ştiinţe ale educaţiei
1.3. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei
1.4.Ciclul de studii Nivelul I
1.5. Programul de studii/Calificarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei Educație fizică
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Aurora
Ungureanu-Dobre
2.4. Anul de 2.5. Semestrul Tipul de evaluare 2.6.Regimul disciplinei :
studiu: I I A/R Obligatorie/complementara

3. Timpul total estimat


3.1. Număr de ore pe 3.2. din care: 3.3. seminar/laborator:
săptămână: 1 curs: 1
3.4. Total ore din planul de 3.5. din care: 3.6. seminar/laborator:
învăţământ 28 curs: 28
Distribuţia fondului de timp 25 ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 4
şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat -
Examinări 1
Alte activităţi............................ 10
3.7. Total ore studiu 25
individual
3.8. Total ore pe 53
semestru
3.9. Număr credite 1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum -
4.2. de competenţe - Capacitate de practicare independentă a exercițiilor fizice.
- Utilizarea adecvată a terminologiei specifice educaţiei fizice.
- Selecţionarea şi introducerea conţinuturilor specifice ramurilor de
sport în context general de pregătire şi competiţie.
- Conceperea şi aplicarea unor sisteme de acţionare specifice unităţilor
de învăţare prevăzute în programa analitică.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului -


5.2. de desfăşurare a - baza materială sportivă a universităţii construită pentru a
seminarului/laboratorului deservi desfășurării activităților de educaţiei fizice.
6. Competenţe specifice acumulate:

6.1. Competenţe profesionale C1 Proiectarea unor programe de instruire sau


educationale adaptate pentru diverse niveluri de
vârsta/pregatire si diverse grupuri țintă.
C6 Autoevaluarea si ameliorarea continuă a practicilor
profesionale și a evoluției în cariera profesională.
6.2. Competenţe transversale
CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie
profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite,
specifice expertului în management şi evaluare
educaţională.
CT2 Cooperarea eficienta în echipe de lucru profesionale,
interdisciplinare, specifice desfasurarii proiectelor si
programelor din domeniul stiintelor educatiei.
CT3 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de
învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi
dezvoltării profesionale continue.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al Transmiterea unui ansamblu de cunoştinţe teoretico-


disciplinei metodice şi practice de specialitate ce urmăresc însușirea
acestora de către studenți, atât pentru practicare
independentă cât și în vederea exersării profesiunii
didactice în domeniul educaţiei fizice şi sportului la
nivelul învăţământului preșcolar și primar.
7.2. Obiectivele specifice C1.1 Identificarea si asimilarea principalelor teorii ale
învatarii, a continuturilor specifice si a curriculumului
disciplinelor predate si a principalelor orientari
metodologice specifice acestor discipline.
C1.2 Utilizarea, interpretarea, prelucrarea si aplicarea
cunostintelor de specialitate, psiho-pedagogice si
metodologice în cadrul întregului demers didactic de
proiectare a activitatilor instructiv-educative si a
materialelor didactice.
C6.1 Aplicarea metodelor si tehnicilor adecvate de
investigare si autoevaluare sistematica a practicilor
profesionale proprii.
C6.2 Utilizarea cunostintelor de baza pentru a analiza si
interpreta o gama larga de concepte de specialitate.
C6.4 Adoptarea unei abordari interogative si reflexive
privind practica profesionala, angajarea în pregatirea
profesionala si activitatea de formare continua.
8. Conţinuturi
8.1. Curs Metode de predare Observaţii

Bibliografie
8.2. Seminar/Laborator* Metode de predare Observaţii
- explicaţia,conversaţia; Folosirea, în plus, a
Organizarea colectivului de studenţi - demonstraţia, observaţia, audio-vizuale; materialelor didactice
Şcoala alergării - exersarea repetării, algoritmizarea, intuitive: machete,
Jocuri sportive bilaterale utilizarea reglatorilor metodici, întreceri. planșete pentru ușurarea
înțelegerii.
- explicaţia,conversaţia;
- demonstraţia, observaţia, audio-vizuale;
Şcoala alergării
- exersarea repetării, algoritmizarea,
Jocuri bilaterale
utilizarea reglatorilor metodici, întreceri.

- explicaţia,conversaţia;
- demonstraţia, observaţia, audio-vizuale;
Şcoala săriturii
- exersarea repetării, algoritmizarea,
Jocuri bilaterale
utilizarea reglatorilor metodici, întreceri.

- explicaţia,conversaţia;
Şcoala aruncării - demonstraţia, observaţia, audio-vizuale;
Jocuri bilaterale - exersarea repetării, algoritmizarea,
utilizarea reglatorilor metodici, întreceri.
- explicaţia,conversaţia;
Jocuri sportive bilaterale
- demonstraţia, observaţia, audio-vizuale;
Forţa
- exersarea repetării, algoritmizarea,
utilizarea reglatorilor metodici, întreceri.
Complex de exerciţii pentru - explicaţia,conversaţia;
prevenirea supraponderabilităţii - demonstraţia, observaţia, audio-vizuale;
(separat pentru fete şi pentru băieţi) - exersarea repetării, algoritmizarea,
Jocuri sportive bilaterale utilizarea reglatorilor metodici, întreceri.

Complex de exerciţii pentru - explicaţia,conversaţia;


prevenirea supraponderabilităţii - demonstraţia, observaţia, audio-vizuale;
(separat pentru fete şi pentru băieţi) - exersarea repetării, algoritmizarea,
Jocuri sportive bilaterale utilizarea reglatorilor metodici, întreceri.

Bibliografie

1. Cătăneanu M., S., Ungureanu A. (2011) – Educaţie fizică şi sportivă şcolară – Teoria şi
metodica predării - Editura Universitaria Craiova.
2. Cerghit, I., (2006), Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi.
3. Colibaba - Evuleţ, D., Bota, I. (1998)- Jocuri sportive - Teorie şi metodică, Ed. Aldin,
Bucureşti.
4. Demeter, A.- Fiziologia şi biochimia dezvoltării calităţilor motrice, Ed. Sport - Turism,
Bucureşti, 1983.
5. Ungureanu, A. (2013) - Predarea unităţilor de învăţare prin jocuri de mişcare – Ediţia a
II a Revăzută şi adăugită - Editura ProUniversitaria Craiova.
6. Ungureanu A. (2013) - Metodica Educaţiei Fizice în Învăţământul Preşcolar și Primar –
Editia a II a, revazuta si adaugita - Editura Universitaria Craiova.
7. Ungureanu, A. (2009) - Metodica educaţiei fizice şi sportului - Editura Universitaria,
Craiova.
8. Ungureanu, A. (2009) - Predarea lecţiei de educaţie fizică prin jocuri de mişcare –
Editura Universitaria Craiova.

NOTĂ:
1.Seminariile se vor desfășura pe bază de eseuri, referate, intervenții directe, dezbateri, lucru în grup, proiecte
etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor pedagogice însușite la


nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților comunității
epistemice/academice din domeniul științelor educației
 competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei –
vor satisface așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din
domeniul sistemului de învăţământ, al instituţiilor şi organizaţiilor
nonguvernamentale cu competenţe şi atribuţii în managementul şi evaluarea
proiectelor educaţionale.

10. Evaluare:

a) Metode de evaluare:
 pentru activitățile de seminar: analiza rezultatelor probelor de control + analiza
participării studentului la activitățile practice ale disciplinei și extraccuriculare
(concursuri și competiții sportive, cercuri științifice cu teme din sport) + participarea la
realizarea și prezentarea referatului (pentru cei scutiți parțial de efort, pentru
elaborarea căruia se vor folosi cel puțin 3 surse bibliografice)
 pentru activitățile de curs -

b) La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în %


[total = 100%]
răspunsurile la colocviu / probele de control (evaluare finală) - 40 %

Notele obţinute la testele periodice sau parţiale -

Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi - 20 %

Notele acordate pentru proiecte, teme de casă, referate, studii - 10 %


de caz, activități de voluntariat în domeniul sportului.
Notele acordate pentru participarea la concursuri și competiții - 30 %
sportive şi/sau la cercuri ştiinţifice cu teme din educație
fizică
Alte note ............................... -

Nota acordată la examinarea finală 100 %

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test
grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.
Lucrare scrisă (descriptivă + rezolvare de situaţii problematice)
Cerinţe minime de promovare (admis): Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10):
- frecvența minim la 60% și conduita la lucrările
practice; -
- participarea sau prezența, pentru vizionare si
susținere a colegilor participanți, la concursuri și
competiții sportive 10%;
- participare la acțiuni de voluntariat în domeniul
sportului 5 %;
- elaborarea referatelor stiintifice cu teme din
sport 5 %;
- participarea la sesiuni ştiinţifice studentesti cu
teme din educație fizică 5 %.

c) Evaluare finală
Activitate % Activitate %
1 0
seminar laborator

Evaluări periodice 1 0 % Tema de casa 4 0 % Proiect %

Evaluare finală 4 0 % [Repartizate: scris % oral %


1) 4 0

Data întocmirii:

Titular curs: Semnătura:

Titular aplicaţii / lucrări practice: Conf. univ. dr. Aurora Ungureanu-Dobre

Semnătura:

Director Departament,
Confuniv.dr. Claudiu Marian Bunăiașu