Sunteți pe pagina 1din 5

FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Institutia de invatamant superior Universitatea”Lucian Blaga” din Sibiu


1.2 Facultatea/Departamentul De Stiinte/Stiintele mediului ,Fizica si
Educatie Fizica si Sport
1.3 Domeniul de studii Educatie Fizica si Sport
1.4 Ciclul de studii Licenta
1.5 Programul de studii/Calificarea Educatie Fizica si Sport/Licentiat in
Educatie Fizica si Sport

2. Date despre disciplina

2.1Denumirea Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi


disciplinei sport
2.2 Titularul Lector univ.dr.Bădescu Delia
activitatilor de curs
2.3 Titularul Lector univ.dr.Zaharie Nicoleta
activitatilor de seminar
2.4 Anul de 2.5 2.6 Tipul de 2.7 Regimul
studiu - II Semestrul - evaluare –E disciplinei - O
II

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice)

3.1 Număr de ore pe 3 din care: 3.2 2 3.3 seminar/laborator 1


săptămână curs
3.4 Total ore din 42 din care: 3.2 28 3.3 seminar/laborator 14
planul de învăţământ curs
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 14
specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
Tutoriat 1oră/săpt
Examinări 20min/stud
Alte activităţi .................................. 3
3.7 Total ore studiu individual 42
3.9 Total ore pe semestru 86
3.10 Numărul de credite 5

4. Preconditii (acolo unde este cazul)

4.1 de -
curriculum
4.2 de -
competente

5. Conditii (acolo unde este cazul)

5.1 de Baza didactica a ULBS


desfasurare a
cursului
5.2 de Baza didactica a ULBS
desfasurare a
seminarului/labor
atorului

6. Competente specifice acumulate

Cunoasterea,intelegerea si utilizarea limbajului specific,explicare si


transversaompetente profesionalCompetente

interpretare,aplicare si transfer in rezolvare de probleme,reflectie critica


si constructiva,creativitate si inovare.
e

Utilizarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru


dezvoltarea personala si profesionala.
le

7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul Dezvoltarea capacităţii de organizare a activităţii de


general al cercetare ştiinţifică specifică domeniului;
disciplinei Însuşirea metodologiei de cercetare a componentelor
specifice educaţiei fizice şi sportive şcolare;

7.2 Obiectivele  Dobîndirea elementelor privind întocmirea unor


specifice lucrări ştiinţifice, utilizând metodele cercetării
științifice;
 Însuşirea şi aplicarea tehnicilor de analiză şi
interpretare a rezultatelor obţinute;
 Identificarea posibilităţilor de intervenţie pentru
ameliorarea unor componente ale educaţiei fizice şi
sportive.

8. Continuturi

8.1 Curs Metode de predare Observatii

Curs introductiv, prezentarea 2 ore


cursului și a cerințelor
disciplinei.
Ştiinţa şi caracteristicile ei; Prelegere, conversaţie 2 ore
Ştiinţa activităţilor corporale; euristică, power point

Fundamentarea ştiinţifică a Prelegere 2 ore


educaţiei fizice; Metodele
gândirii logice

Metode cu grad larg de Prelegere 2 ore


generalitate utilizate în
cercetarea specifică educaţiei
fizice şi sportive. Formularea
ipotezelor.
Cercetarea bibliografică de Prelegere, conversaţie 2 ore
specialitate; euristică, power point
instrumentele cercetării
ştiinţifice.
Prelegere, conversaţie 2 ore
Metoda observaţiei; euristică, power point
Prelegere, conversaţie 2 ore
Metoda anchetei; euristică, power point
Prelegere, conversaţie 2 ore
Ancheta sociometrică; euristică, power point
Experimentul; Prelegere, conversaţie 4 ore
euristică, power point
Studiul activitatilor si actelor Prelegere, conversaţie 2 ore
motrice euristică, power point

Indicatori statistico-matematici Prelegere, conversaţie 4 ore


uzuali în analiza datelor euristică, power point
obţinute prin măsurare;
Prelegere, power point 2 ore
Reprezentarea grafică;

Redactarea lucrărilor Prelegere, conversaţie 2 ore


ştiinţifice; euristică, power point
Redactarea lucrărilor Prelegere, conversaţie 2 ore
științifice. Planul lucrărilor de euristică, power point
diplomă şi structura acestuia.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observatii

Clasificarea ştiinţelor. Locul Explicatia,Demonstratia 1 oră


ştiinţei activităţilor corporale
în cadrul sistemului ştiinţelor.
Activităţile corporale –
tipologie;
Aplicaţii ale proceselor gândirii Explicatia, Demonstratia 1oră
logice în terminologia educaţiei
fizice şi sportului. Introducere
în calculul statistic.
Metode cu grad larg de Explicatia, Demonstratia 1 oră
generalitate – particularităţi de
utilizare. Calcularea valorilor
centrale (media aritmetică,
mediana)
Observaţia – aplicaţie. Explicatia, Demonstratia, 2 ore
Întocmirea unui raport de studiul de caz
observaţie. Calculul indicilor de
abatere
Chestionarul – aplicaţii. Explicatia, Demonstratia, 1 oră
Conceperea unor chestionare studiul de caz
utilizabile în educaţie fizică şi
sport. Calculul corelaţiei
Testul sociometric – aplicaţie. Explicatia, Demonstratia, 2 ore
Elemente de interpretare studiul de caz
statistică.
Experimentul – aplicaţii. Explicatia, Demonstratia, 1 oră
Prezentarea unor cercetări bazate studiul de caz
pe metoda experimentală;
Măsurarea vitezei şi acceleraţiei Explicatia, Demonstratia, 1 oră
mişcărilor. Măsurarea forţei şi studiul de caz
detentei.
Indicatori statistico-matematici Explicatia, Demonstratia, 1 oră
uzuali – analiza unor şiruri de studiul de caz
date obţinute prin măsurare,
exprimate prin diferite unităţi:
timp, spaţiu, greutate;
Întocmirea de tabele şi Explicatia, Demonstratia, 1 oră
reprezentări grafice studiul de caz
Lucrările ştiinţifice: structură, Explicatia, Demonstratia, 1 oră
conţinut, cerinţe bibliografice, studiul de caz
tehnoredactare;
Planul lucrării de diplomă – Explicatia, Demonstratia, 1 oră
aplicaţii. studiul de caz

Bibloigrafie:
1. Epuran M., Metodologia cercetării activităţilor corporale, Edit.FEST, Bucureşti,
2005
2. Niculescu M., Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi sport,
Edit.BREN, Bucureşti, 2003;
3. Dragnea A., Măsurarea şi evaluarea în educaţie fizică şi sport, Edit.Sport-
Turism, Bucureşti, 1984,
4. Sanislav M., Metodologia cercetării activităţilor corporale, Edit. Alma-Mater,
Sibiu, 2002.

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor


comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si angajatori din domeniul
aferent programului

Disciplina corespunde standardelor generale ale domeniului; continutul disciplinei


este coroborat cu cerintele MEC, Inspectoratul Scolar Judetean.

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de 10.2 Metode de 10.3 Pondere din


evaluare evaluare nota finala
10.4 Curs Participarea la 5%-
activitatiile
teoretice
Gradul de acumulare Examen teoretic 50%
a cunostiintelor (scris)
teoretice
10.5 Participarea activă 5%
Seminar/laborator la seminarii
Realizarea şi Verificare partiala 40%
prezentarea
referatelor
solicitate pe
parcursul
semestrului
*10.6 Standard minim de performanta:- Nota 5 (la toate metodele de evaluare)

Data completării
1.02.2015
Semnătura titularului de seminar Semnătura titularului de curs
Lector dr. Zaharie Nicoleta
Lector dr. Bădescu Delia