Sunteți pe pagina 1din 12

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT DEPARTAMENTUL DE DISCIPLINE TEORETICE I KINETOTERAPIE EDUCAIE FIZIC I SPORT LICEN KINETOTERAPIE I MOTRICITATE SPECIAL Kinetoterapeut

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei KINESIOLOGIE 2.2 Titularul activitilor de curs Conf.univ. SANDOR IOSIF 2.3 Titularul activitilor de seminar / LP Conf.univ. SANDOR IOSIF 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: 3.7 Total ore studiu individual 83 3.8 Total ore pe semestru 3.9 Numrul de credite 42 5

1 14 ore 45 14 12 8 2 2

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competene Nu este cazul 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a seminarului

Sal de curs dotat cu aparatur de videoproiecie Sal de seminar dotat cu aparatur de videoproiecie

Competene Competene profesionale transversale

6. Competenele specifice acumulate C1 Proiectarea modular (Kinetoterapie i motricitate special, Sport i performan motric, Educaie fizic i sportiv) i planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar. C2 Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu accent interdisciplinar (Kinetoterapie i motricitate special, Sport i performan motric, Educaie fizic i sportiv). C3 Utilizarea elementelor de management i marketing specifice domeniului.

CT1 Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional n scopul inseriei i adaptabilitii la cerinele pieei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personal.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice

Orientarea i pregtirea studen ii n vederea studierii aprofundate a domeniilor lor de interes legate de activitatea motric. Abilitarea studenilor cu sistemul de cunotine aparinnd mai multor domenii integrate ntr-un corp unitar de cunotin e. Cunoaterea i aplicarea mijloacelor specifice care s ofere studenilor perspective de ocupare de locuri de munc disponibile n domeniile de studiu din timpul studiilor i din practica lor profesional. narmarea studenilor cu o larg palet de cunoatere i nelegere a experienelor de activitate motric din domenii aparinnd diferitelor ramuri de sport, din practicarea exerciiilor fizice, din activitatea desurat la diferite locuri de munc, din domeniul de reabilitare/refacere, precum i din cele ntlnite n via a de zi cu zi. Familiarizarea studenilor cu subdisciplinele academice ale kinesiologiei ce cuprind filosofia, istoria, sociologia activitilor fizice, precum i n ceea ce privete comportamentul motor, sportul, psihologia exerciiului fizic i al sportului, biomecanica si fiziologia activitii fizice. Descrierea de locuri de munc pentru fiecare domeniu al kinesiologiei n vederea educrii studenilor pentru alegerea unei cariere academice n concordan cu posibilitile i aspiraiile fiecruia. Definirea responsabilitilor i cerinelor profesionale n sntate, fitness, exerciii terapeutice, n cadrul procesului instructiv-educativ de predare, n coaching, management i sport. Metode de predare Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Observaii 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

8. Coninuturi 8.1 Curs 1. Introducere n kinesiologie i activitatea motric 2.nv area motric 3. Aspecte ale istoriei, sociologiei i filosofiei activitilor motrice 4. Comportamentul motor

5. Aspecte ale domeniului educaional, competiional i al timpului liber ca parte a experienei activitilor motrice 6. Aspecte ale domeniului expresiei i comunicrii prin micare i a independen ei func ionalee ca parte a experienei activitilor motrice 7. Aspecte ale domeniului sntii i al celui profesional ca parte a experienei activitilor motrice 8. Aspecte ale biomecanicii activitilor motrice 9. Aspecte ale Fiziologia activitilor motrice 10. Cariere profesionale n sntate i fitness 11. Cariere profesionale n predarea educaiei fizice 12. Cariere profesionale n coaching i instructaj sportiv 13. Cariere profesionale n management sportiv

Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv

4 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore Total 28 ore

Bibliografie 1. Bota Aura 2007, Kinesiologie, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, R.A. 2. Crstea Gheorghe 2000 Teoria i metodica educaiei fizice i sportului, Bucureti, Ed. AN-DA, 3 Dragnea Adrian & colab 2006, Educaie Fizic i Sport teorie i didactic, Bucureti, FEST. 4. Dragnea Adrian, Bota Aura 1999, Teoria Activitilor Motrice, Bucureti, Ed Didactic i Pedagogic, R.A. 5. Hoffman Shirl (editor) 2009, Introduction to Kinesiology, Third Edition: Studying Physical Activity, Champaign, Il, Human Kinetics. 6.Sandor Iosif 2008, Bazele generale ale Teoriei Educaiei Fizice i Sportului, Cluj-Napoca, Curs, Uz intern. 8.2 Seminar / LP Metode de predare Observaii 1. Acivitatea motric, nvarea motric Prezentare de referate, 2 ore discuii tematice 2. Activitatea motric i sferele sale de exprimare Prezentare de referate, 2 ore discuii tematice 3. Rolul ereditii i mediului n desfurarea Prezentare de referate 2 ore activitilor motrice discuii tematice 4. Valori promovate de activitile motrice prin Prezentare de referate, 2 ore sport i competi ie discuii tematice 5. Kinesiologia i metodele de cercetare Prezentare de referate, 2 ore specifice discuii tematice 6. Etnicitate, rasism, fair-play, toleran i Prezentare de referate, 2 ore activitile motrice. discuii tematice Cariere profesionale n domeniul activitilor motrice Prezentare de referate, 2 ore discuii tematice Bibliografie

PROQUEST 5000 : http://proquest.umi.com/login EBSCO :http://search.ebscohost.com


MLA International Bibliography (colecie abonata cu sprijinul Ageniei Naionale de Cercetare tiinifica) Mod de acces : http://collections.chadwyck.co.uk/marketing/home_mla.jsp Periodicals Archive Online ( colecie abonata cu sprijinul Ageniei Naionale de Cercetare tiinifica) Mod de acces: http://pao.chadwyck.co.uk CARI ELECTRONICE:

SpringerLink. Books. Science & Law - 2008 http://springerlink.comNew! SpringerLink. Books. Earth and Environmental Science - 2008 http://springerlink.com New! SpringerLink. Books. Mathematics & Statistics - 2008 http://springerlink.com New! Science Direct. Books. Physics & Astronomy - 1995-2006 http://www.sciencedirect.com New! SAGE. Enciclopedia of Anthropology http://www.sage-ereference.com New! SAGE. Enciclopedia of Terrorism http://www.sage-ereference.com New! SAGE.21 St. Century Sociology http://www.sage-ereference.comNew! SAGE. Social Science Research Methods http://www.sage-ereference.com New! Cambridge Companion Online http://cco.cambridge.org New Baza de date JSTOR. Sect. Arts & Science Collections I - acces numai n biblioteca Mod de acces: http://www.jstor.org

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Coninutul disciplinei este coroborat ateptrile reprezentanilor comunitii, a asociaiilor profesionale i angajatorilor respectnd cerinele legilor n vigoare. 10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

nsuirea, cunoaterea, Evaluare scris prezentarea i explicarea 10.4 Curs corect a conceptelor i noiunilor specifice domeniului de activitate. 10.5 Seminar Prezentarea i sus inerea Notare curent 20% public a unui referat tematic Activitatea n cadrul Notare curent 20% seminariilor 10.6 Standard minim de performan Cunoaterea i aplicarea procedeelor metodice, a mijloacelor de rezolvare a obiectivelor instructiveducative specifice domeniului de activitate.

10.3 Pondere din nota final 60%

Data completrii 25.09.2012

Semntura titularului de curs Conf.univ.dr. SANDOR IOSIF

Semntura titularului de seminar Conf.univ.dr. SANDOR IOSIF

Data avizrii n departament 27.09.2012

Semntura directorului de departament Conf.univ.dr. RARES POP CIOCOI

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT DEPARTAMENTUL DE SPORTURI INDIVIDUALE EDUCAIE FIZIC I SPORT LICEN EDUCAIE FIZIC I SPORTIV Profesor de educaie fizic

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei KINESIOLOGIE 2.2 Titularul activitilor de curs Conf.univ. SANDOR IOSIF 2.3 Titularul activitilor de seminar / LP Conf.univ. SANDOR IOSIF 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: 3.7 Total ore studiu individual 83 3.8 Total ore pe semestru 3.9 Numrul de credite 42 5

1 14 ore 45 14 12 8 2 2

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competene Nu este cazul 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a seminarului

Sal de curs dotat cu aparatur de videoproiecie Sal de seminar dotat cu aparatur de videoproiecie

Competene Competene profesionale transversale

6. Competenele specifice acumulate C1 Proiectarea modular (Kinetoterapie i motricitate special, Sport i performan motric, Educaie fizic i sportiv) i planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar. C2 Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu accent interdisciplinar (Kinetoterapie i motricitate special, Sport i performan motric, Educaie fizic i sportiv). C3 Utilizarea elementelor de management i marketing specifice domeniului.

CT1 Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional n scopul inseriei i adaptabilitii la cerinele pieei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personal.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice

Orientarea i pregtirea studen ii n vederea studierii aprofundate a domeniilor lor de interes legate de activitatea motric. Abilitarea studenilor cu sistemul de cunotine aparinnd mai multor domenii integrate ntr-un corp unitar de cunotin e. Cunoaterea i aplicarea mijloacelor specifice care s ofere studenilor perspective de ocupare de locuri de munc disponibile n domeniile de studiu din timpul studiilor i din practica lor profesional. narmarea studenilor cu o larg palet de cunoatere i nelegere a experienelor de activitate motric din domenii aparinnd diferitelor ramuri de sport, din practicarea exerciiilor fizice, din activitatea desurat la diferite locuri de munc, din domeniul de reabilitare/refacere, precum i din cele ntlnite n via a de zi cu zi. Familiarizarea studenilor cu subdisciplinele academice ale kinesiologiei ce cuprind filosofia, istoria, sociologia activitilor fizice, precum i n ceea ce privete comportamentul motor, sportul, psihologia exerciiului fizic i al sportului, biomecanica si fiziologia activitii fizice. Descrierea de locuri de munc pentru fiecare domeniu al kinesiologiei n vederea educrii studenilor pentru alegerea unei cariere academice n concordan cu posibilitile i aspiraiile fiecruia. Definirea responsabilitilor i cerinelor profesionale n sntate, fitness, exerciii terapeutice, n cadrul procesului instructiv-educativ de predare, n coaching, management i sport. Metode de predare Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Observaii 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

8. Coninuturi 8.1 Curs 1. Introducere n kinesiologie i activitatea motric 2.nv area motric 3. Aspecte ale istoriei, sociologiei i filosofiei activitilor motrice 4. Comportamentul motor

5. Aspecte ale domeniului educaional, competiional i al timpului liber ca parte a experienei activitilor motrice 6. Aspecte ale domeniului expresiei i comunicrii prin micare i a independen ei func ionalee ca parte a experienei activitilor motrice 7. Aspecte ale domeniului sntii i al celui profesional ca parte a experienei activitilor motrice 8. Aspecte ale biomecanicii activitilor motrice 9. Aspecte ale Fiziologiei activitilor motrice 10. Cariere profesionale n sntate i fitness 11. Cariere profesionale n predarea educaiei fizice 12. Cariere profesionale n coaching i instructaj sportiv 13. Cariere profesionale n management sportiv

Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv

4 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore Total 28 ore

Bibliografie 1. Bota Aura 2007, Kinesiologie, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, R.A. 2. Crstea Gheorghe 2000 Teoria i metodica educaiei fizice i sportului, Bucureti, Ed. AN-DA, 3. Dragnea Adrian & colab 2006, Educaie Fizic i Sport teorie i didactic, Bucureti, FEST. 4. Dragnea Adrian, Bota Aura 1999, Teoria Activitilor Motrice, Bucureti, Ed Didactic i Pedagogic, R.A. 5. Hoffman Shirl (editor) 2009, Introduction to Kinesiology, Third Edition: Studying Physical Activity, Champaign, Il, Human Kinetics. 6. Sandor Iosif 2008, Bazele generale ale Teoriei Educaiei Fizice i Sportului, Cluj-Napoca, Curs, Uz intern. 8.2 Seminar / LP Metode de predare Observaii 7. Acivitatea motric, nvarea motric Prezentare de referate, 2 ore discuii tematice 8. Activitatea motric i sferele sale de exprimare Prezentare de referate, 2 ore discuii tematice 9. Rolul ereditii i mediului n desfurarea Prezentare de referate 2 ore activitilor motrice discuii tematice 10. Valori promovate de activitile motrice prin Prezentare de referate, 2 ore sport i competi ie discuii tematice 11. Kinesiologia i metodele de cercetare Prezentare de referate, 2 ore specifice discuii tematice 12. Etnicitate, rasism, fair-play, toleran i Prezentare de referate, 2 ore activitile motrice. discuii tematice Cariere profesionale n domeniul activitilor motrice Prezentare de referate, 2 ore discuii tematice Bibliografie

PROQUEST 5000 : http://proquest.umi.com/login EBSCO :http://search.ebscohost.com


MLA International Bibliography (colecie abonata cu sprijinul Ageniei Naionale de Cercetare tiinifica) Mod de acces : http://collections.chadwyck.co.uk/marketing/home_mla.jsp Periodicals Archive Online ( colecie abonata cu sprijinul Ageniei Naionale de Cercetare tiinifica) Mod de acces: http://pao.chadwyck.co.uk CARI ELECTRONICE:

SpringerLink. Books. Science & Law - 2008 http://springerlink.comNew! SpringerLink. Books. Earth and Environmental Science - 2008 http://springerlink.com New! SpringerLink. Books. Mathematics & Statistics - 2008 http://springerlink.com New! Science Direct. Books. Physics & Astronomy - 1995-2006 http://www.sciencedirect.com New! SAGE. Enciclopedia of Anthropology http://www.sage-ereference.com New! SAGE. Enciclopedia of Terrorism http://www.sage-ereference.com New! SAGE.21 St. Century Sociology http://www.sage-ereference.comNew! SAGE. Social Science Research Methods http://www.sage-ereference.com New! Cambridge Companion Online http://cco.cambridge.org New Baza de date JSTOR. Sect. Arts & Science Collections I - acces numai n biblioteca Mod de acces: http://www.jstor.org

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Coninutul disciplinei este coroborat ateptrile reprezentanilor comunitii, a asociaiilor profesionale i angajatorilor respectnd cerinele legilor n vigoare. 10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

nsuirea, cunoaterea, Evaluare scris prezentarea i explicarea 10.4 Curs corect a conceptelor i noiunilor specifice domeniului de activitate. 10.5 Seminar Prezentarea i sus inerea Notare curent 20% public a unui referat tematic Activitatea n cadrul Notare curent 20% seminariilor 10.7 Standard minim de performan Cunoaterea i aplicarea procedeelor metodice, a mijloacelor de rezolvare a obiectivelor instructiveducative specifice domeniului de activitate.

10.3 Pondere din nota final 60%

Data completrii 25.09.2012

Semntura titularului de curs Conf.univ.dr. SANDOR IOSIF

Semntura titularului de seminar Conf.univ.dr. SANDOR IOSIF

Data avizrii n departament 27.09.2012

Semntura directorului de departament Lect. dr. POP IOAN NELU

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT JOCURI SPORTIVE EDUCAIE FIZIC I SPORT LICEN SPORT I PERFORMAN MOTRIC Antrenor ntr-o ramur sportiv

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei KINESIOLOGIE 2.2 Titularul activitilor de curs Conf.univ. SANDOR IOSIF 2.3 Titularul activitilor de seminar / LP Conf.univ. SANDOR IOSIF 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: 3.7 Total ore studiu individual 83 3.8 Total ore pe semestru 3.9 Numrul de credite 42 5

1 14 ore 45 14 12 8 2 2

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competene Nu este cazul 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a seminarului

Sal de curs dotat cu aparatur de videoproiecie Sal de seminar dotat cu aparatur de videoproiecie

Competene Competene profesionale transversale

6. Competenele specifice acumulate C1 Proiectarea modular (Kinetoterapie i motricitate special, Sport i performan motric, Educaie fizic i sportiv) i planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar. C2 Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu accent interdisciplinar (Kinetoterapie i motricitate special, Sport i performan motric, Educaie fizic i sportiv). C3 Utilizarea elementelor de management i marketing specifice domeniului.

CT1 Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional n scopul inseriei i adaptabilitii la cerinele pieei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personal.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice

Orientarea i pregtirea studen ii n vederea studierii aprofundate a domeniilor lor de interes legate de activitatea motric. Abilitarea studenilor cu sistemul de cunotine aparinnd mai multor domenii integrate ntr-un corp unitar de cunotin e. Cunoaterea i aplicarea mijloacelor specifice care s ofere studenilor perspective de ocupare de locuri de munc disponibile n domeniile de studiu din timpul studiilor i din practica lor profesional. narmarea studenilor cu o larg palet de cunoatere i nelegere a experienelor de activitate motric din domenii aparinnd diferitelor ramuri de sport, din practicarea exerciiilor fizice, din activitatea desurat la diferite locuri de munc, din domeniul de reabilitare/refacere, precum i din cele ntlnite n via a de zi cu zi. Familiarizarea studenilor cu subdisciplinele academice ale kinesiologiei ce cuprind filosofia, istoria, sociologia activitilor fizice, precum i n ceea ce privete comportamentul motor, sportul, psihologia exerciiului fizic i al sportului, biomecanica si fiziologia activitii fizice. Descrierea de locuri de munc pentru fiecare domeniu al kinesiologiei n vederea educrii studenilor pentru alegerea unei cariere academice n concordan cu posibilitile i aspiraiile fiecruia. Definirea responsabilitilor i cerinelor profesionale n sntate, fitness, exerciii terapeutice, n cadrul procesului instructiv-educativ de predare, n coaching, management i sport. Metode de predare Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Observaii 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

8. Coninuturi 8.1 Curs 1. Introducere n kinesiologie i activitatea motric 2.nv area motric 3. Aspecte ale istoriei, sociologiei i filosofiei activitilor motrice 4. Comportamentul motor

5. Aspecte ale domeniului educaional, competiional i al timpului liber ca parte a experienei activitilor motrice 6. Aspecte ale domeniului expresiei i comunicrii prin micare i a independen ei func ionalee ca parte a experienei activitilor motrice 7. Aspecte ale domeniului sntii i al celui profesional ca parte a experienei activitilor motrice 8. Aspecte ale biomecanicii activitilor motrice 9. Aspecte ale fiziologiei activitilor motrice 10. Cariere profesionale n sntate i fitness 11. Cariere profesionale n predarea educaiei fizice 12. Cariere profesionale n coaching i instructaj sportiv 13. Cariere profesionale n management sportiv

Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv

4 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore Total 28 ore

Bibliografie 1. Bota Aura 2007, Kinesiologie, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, R.A. 2. Crstea Gheorghe 2000 Teoria i metodica educaiei fizice i sportului, Bucureti, Ed. AN-DA, 3 Dragnea Adrian & colab 2006, Educaie Fizic i Sport teorie i didactic, Bucureti, FEST. 4. Dragnea Adrian, Bota Aura 1999, Teoria Activitilor Motrice, Bucureti, Ed Didactic i Pedagogic, R.A. 5. Hoffman Shirl (editor) 2009, Introduction to Kinesiology, Third Edition: Studying Physical Activity, Champaign, Il, Human Kinetics. 6.Sandor Iosif 2008, Bazele generale ale Teoriei Educaiei Fizice i Sportului, Cluj-Napoca, Curs, Uz intern. 8.2 Seminar / LP Metode de predare Observaii 13. Acivitatea motric, nvarea motric Prezentare de referate, 2 ore discuii tematice 14. Activitatea motric i sferele sale de exprimare Prezentare de referate, 2 ore discuii tematice 15. Rolul ereditii i mediului n desfurarea Prezentare de referate 2 ore activitilor motrice discuii tematice 16. Valori promovate de activitile motrice prin Prezentare de referate, 2 ore sport i competi ie discuii tematice 17. Kinesiologia i metodele de cercetare Prezentare de referate, 2 ore specifice discuii tematice 18. Etnicitate, rasism, fair-play, toleran i Prezentare de referate, 2 ore activitile motrice. discuii tematice Cariere profesionale n domeniul activitilor motrice Prezentare de referate, 2 ore discuii tematice Bibliografie

PROQUEST 5000 : http://proquest.umi.com/login EBSCO :http://search.ebscohost.com


MLA International Bibliography (colecie abonata cu sprijinul Ageniei Naionale de Cercetare tiinifica) Mod de acces : http://collections.chadwyck.co.uk/marketing/home_mla.jsp Periodicals Archive Online ( colecie abonata cu sprijinul Ageniei Naionale de Cercetare tiinifica) Mod de acces: http://pao.chadwyck.co.uk CARI ELECTRONICE:

SpringerLink. Books. Science & Law - 2008 http://springerlink.comNew! SpringerLink. Books. Earth and Environmental Science - 2008 http://springerlink.com New! SpringerLink. Books. Mathematics & Statistics - 2008 http://springerlink.com New! Science Direct. Books. Physics & Astronomy - 1995-2006 http://www.sciencedirect.com New! SAGE. Enciclopedia of Anthropology http://www.sage-ereference.com New! SAGE. Enciclopedia of Terrorism http://www.sage-ereference.com New! SAGE.21 St. Century Sociology http://www.sage-ereference.comNew! SAGE. Social Science Research Methods http://www.sage-ereference.com New! Cambridge Companion Online http://cco.cambridge.org New Baza de date JSTOR. Sect. Arts & Science Collections I - acces numai n biblioteca Mod de acces: http://www.jstor.org

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Coninutul disciplinei este coroborat ateptrile reprezentanilor comunitii, a asociaiilor profesionale i angajatorilor respectnd cerinele legilor n vigoare. 10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

nsuirea, cunoaterea, Evaluare scris prezentarea i explicarea 10.4 Curs corect a conceptelor i noiunilor specifice domeniului de activitate. 10.5 Seminar Prezentarea i sus inerea Notare curent 20% public a unui referat tematic Activitatea n cadrul Notare curent 20% seminariilor 10.8 Standard minim de performan Cunoaterea i aplicarea procedeelor metodice, a mijloacelor de rezolvare a obiectivelor instructiveducative specifice domeniului de activitate.

10.3 Pondere din nota final 60%

Data completrii 25.09.2012

Semntura titularului de curs Conf.univ.dr. SANDOR IOSIF

Semntura titularului de seminar Conf.univ.dr. SANDOR IOSIF

Data avizrii n departament 27.09.2012

Semntura directorului de departament Conf.univ.dr. DOBOI ERBAN

S-ar putea să vă placă și