Sunteți pe pagina 1din 11

*

METODOLOGIA CERCETĂRII
PERFORMANŢEI SPORTIVE ŞI
ÎN SĂNĂTATE

Curs introductiv

Curs nr.1
Descrierea disciplinei

 Activitatea în domeniul performanţei sportive şi a sănătăţi este una


de avangardă bazată pe un proces de cunoaştere permanentă
 Disciplina se doreşte o continuare la nivel superior a metodologiei
crcetării activităţior corporale, studiate ăn anul II licenţă
 Parcurgerea ei ajută la o înţelegere mai facilă a procesului de
cercetare ştiinţifică
Date despre disciplină
Denumirea disciplinei Metodologia cercetarii în performanţa
sportivă şi sănătate
Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Radu Ababei
Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Radu Ababei

Anul de II Semestrul III Tipul de evaluare COL


studiu

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei DAP


DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de
aprofundare
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la
alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
Număr de ore pe 2 Curs 1 Seminar 1
săptămână
Totalul de ore pe 28 Curs 14 Seminar 14
semestru din planul de
învăţământ

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore


Studiul după manual, suport de curs, bibliografie 24
şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe 24
platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, 28
portofolii şi eseuri
Tutoriat 20
Examinări 4
Condiţii
de desfăşurare a Studenții se vor prezenta la prelegeri, cu telefoanele mobile
cursului puse pe modul silenţios. Va fi permisă părăsirea de către
studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor
telefonice personale doar în cazuri de forţă majoră.
Nu va fi tolerată întârzierea la curs și seminar cu mai mult
de 5 minute
de desfăşurare a Se va susţine o lucrare de control la un seminar stabilit
seminarului aleatoriu. Referatele vor fi făcute în echipe iar nota va
aprecia efortul în echipă. Tentativa de fraudă sau frauda la
lucrarea de control atrage după sine interzicerea accesului
în examen.
30 % din seminare vor avea activitate practică la cluburile
de performanţă din Bacău
Competenţe specifice acumulate
• Identificarea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi a modelelor
Competenţe transversale Competenţe profesionale

cercetarea în sport şi sănătate


• Utilizarea metodelor proprii ştiinţelor înrudite pentru prelucrarea
şi interpretarea rezultatelor
• Explicarea mecanismelor motricităţii generale şi a mijloacelor
educaţiei fizice şi sportului
 

• Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de


lucru pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cercetare
în domeniul educaţiei fizice şi sportului
• Operarea cu programe digitale , documentarea şi comunicarea în
cercetare
 
Obiectivele disciplinei

Obiectivul  Pregătirea specialiştilor pentru activitatea de cercetare


general al avansată în domeniul educaţiei fizice, sportului şi
disciplinei kinetoterapiei
Obiectivele • Formarea capacităţii de lucru în echipe interdisciplinare
specifice de cercetare în domeniul educaţiei fizice sportului şi
kinetoterapiei
• Formarea deprinderilor de cercetare pe tot parcursul
vieţii
Conţinuturi

Metode de
Curs Nr. ore Observaţii
predare
Cercetarea în performanță sportivă și
2 ore prelegere 1 prelegere
sănătate
Măsurarea ca proces
2 ore prelegere 1 prelegere

Controlul capacităţii de performanţă.


2 ore prelegere 1 prelegere
Scopul, justificarea şi calităţile unui studiu
medical 2 ore prelegere 1 prelegere

Organizarea cercetării ştiinţifice


2 ore prelegere 1 prelegere

Prezentarea datelor cercetării


2 ore prelegere 1 prelegere

Deontologia cercetării în performanţă


sportivă şi sănătate 2 ore prelegere 1 prelegere
Bibliografie

ABABEI, R., Metodologia cercetării în domeniul activităţile corporale,


Ed. PIM, Iaşi, 2006
EPURAN,M., Metodologia cercetării activităţilor corporale, FEST,
Suceava, 2003
DRAGNEA,A., TUDOR, V.,Măsurarea şi evaluarea în activitatea de
educaţie fizică şi sport, Ed. Didactică şi pedagogică R.A., Bucureşti, 2000
THOMAS, J.,R., NELSON, J., K., Metodologia cercetării în
activitatea fizică, Ed. CCPS, Bucureşti 1996

Bibliografie minimală
ABABEI, R., Metodologia cercetării în domeniul activităţile corporale,
Ed. PIM, Iaşi, 2006
EPURAN,M., Metodologia cercetării activităţilor corporale, FEST,
Suceava, 2003
Evaluare
Pondere
Tip Metode de din
Criterii de evaluare
activitate evaluare nota
finală
Identificarea şi utilizarea conceptelor,
teoriilor şi a modelelor de cercetare în
performanță sportivă și sănătate
Utilizarea metodelor proprii ştiinţelor
înrudite pentru prelucrarea şi interpretarea
Curs rezultatelor Colocviu 50%
Explicarea mecanismelor motricităţii
generale şi a mijloacelor educaţiei fizice şi
sportului
Însuşirea problematicii tratate la curs şi
seminar;
Capacitatea de a proiecta şi susţine o lucrare
Referat 20%
de cercetare
Seminar
Capacitatea de a redacta o lucrare Lucrare 30%
 
Standard minim de performanţă
 Îndeplinirea standardelor la nivel minim al notei 5
Întrebări?