Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Sociologie-Psihologie
1.3.Departamentul Sociologie-Psihologie
1.4.Domeniul de studii Psihologie
1.5.Ciclul de studii Master
1.6.Programul de studii/Calificarea Psihologie clinică şi intervenţie psihologică

2.Date despre disciplină


2.1.Denumirea disciplinei INTERVENŢIE ÎN CONDUITELE ADICTIVE
2.2. Codul disciplinei U_SP/PSI/PCIP/2/4/14
2.3. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Catalina Tudose
2.4.Titularul activităţilor de Conf. univ. dr. Catalina Tudose
seminar
2.5. Anul de studiu II 2.6.Semestrul IV 2.7. Tipul de evaluare E4 2.8.Regimul O
disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40
Tutoriat 16
Examinări 2
Alte activităţi: Elaborare proiect 30
3.7 Total ore studiu individual 158
3.9 Total ore pe semestru 200
3.10 Număr de credite 8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum • Nu este cazul
4.2 de competenţe • Nu este cazul

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a • Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de
cursului predare multimedia
5.2. de desfăşurare a • Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi material didactic
seminarului/laboratorului adecvat
6. Competenţele specifice acumulate
C1.1. Explicarea şi interpretarea fenomenelor psihologice in tulburarile adictive
C1.2 Să-şi însuşească informaţiile şi noţiunile specifice domeniului, să înţeleagă evoluţia în timp a
domeniului şi să opereze cu concepte specifice
C1.3 Să-şi formeze deprinderea de a acţiona autonom pentru a observa, analiza, interpreta şi oferi
soluţii problemelor concrete referitoare la pacienţii cu tulburări adictive
Competenţe profesionale

C1.5 Să dobândească structuri de gândire psihologică, respectiv, să-şi formeze deprinderi de


identificare şi de studiu sistematic al problemelor socio-umane

C2.3 Să culeagă, analizeze şi interpreteze date şi informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura de specialitate
în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete

C5.5 Să se implice în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice

CT1 Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologiei specifice în exercitarea


profesiei
transversale
Competenţe

CT2 Formularea unor tehnici eficiente pentru munca intr-o echipa multidisciplinară, pe diverse nivele
de interventie
CT3 Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la
dinamica contextului social

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei • Familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază şi conceptele
specifice comportamentelor adictive

• Asigurarea unui bagaj de cunoştinţe care să permită studenţilor


să identifice diferitele comportamente adictive

• Constituirea bazelor teoretice necesare în practica consilierii


pacienţilor cu tulburări adictive

7.2 Obiectivele specifice • Să identifice pacienţii cu tulburări adictive


• Sǎ explice şi să interpreteze adecvat simptomatologia diferitelor
tulburări adictive
• Să utilizeze adecvat metodele şi tehnicile de cunoaştere teoretică
şi practică, cu scopuri explicativ-interpretative, dar şi practic-
aplicative transpuse în elaborarea de eseuri, studii, proiecte,
microcercetări etc.
• Să manifeste o atitudine pozitivă şi responsabilă faţă de
domeniul ştiinţific al psihologiei generale
• Sǎ manifeste interes şi receptivitate crescândă faţă de înţelegerea
şi explicarea corectă din punct de vedere ştiinţific a proceselor şi
fenomenelor întâlnite în viaţa şi activitatea cotidiană
• Sǎ dezvolte şi să manifeste capacitate de relaţionare, de analiză,
viziune anticipativă şi comportament proactiv în contexte de
cunoaştere psihologică
• Sǎ promoveze un sistem de valori culturale morale şi civice
• Să valorifice optim şi creativ propriul potenţial în activităţile
ştiinţifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Noţiuni introductive. Toleranţa. Sevrajul. Prelegere interactivă, cu Suportul de curs este distribuit
utilizarea de suport power- studenţilor pe cale electronică
Dependenţa psihicâ. Harm reduction, tipuri de
point şi acces la resurse
intervenţii. multimedia ( 3 activități
de seminar)
2. Sevrajul alcoolic. Dependenţa alcoolică. Idem ( 3 activități de Idem
Abordari psihoterapeutice ale dependenţei la seminar)
alcool.

3. Intoxicaţia şi sevrajul la amfetamine, cocaină, Idem ( 2 activități de Idem


cannabis şi opioizi. seminar)

4. Tulburări de conduită alimentară – din Idem ( 3 activități de Idem


perspectiva tulburărilor adictive seminar)

5. Cleptomania. Jocul patologic. Semne de Idem ( 3 activități de Idem


utilizare abuzivă a computerului seminar)

Bibliografie :
1. Prelipceanu, D. (2004), Abuzul şi dependenţa de substanţe psihoactive, Editura Info medica, Bucuresti

2. Prelipceanu, D. (2011), Psihiatrie Clinică, Editura Medicală, Bucureşti

3. ICD-10 Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament (1998), Editura ALL, Bucureşti

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii


1. Noţiuni introductive. Dependenţa. Dependenţa Problematizare ( 4 Studenţii vor studia anterior
psihică activități de seminar) materialele de studiu
Problematizare ( 4 Studenţii vor studia anterior
2. Sevrajul alcoholic
activități de seminar) materialele de studiu
Problematizare ( 4 Studenţii vor studia anterior
3. Intoxicaţia şi sevrajul la amfetamine
activități de seminar) materialele de studiu
Problematizare( 4 Studenţii vor studia anterior
4. Intoxicaţia şi sevrajul la cocaină
activități de seminar) materialele de studiu
Problematizare( 4 Studenţii vor studia anterior
5. Intoxicaţia cu cannabis
activități de seminar) materialele de studiu
Problematizare ( 4 Studenţii vor studia anterior
6. Intoxicaţia şi sevrajul la opioide
activități de seminar) materialele de studiu
Problematizare( 4 Studenţii vor studia anterior
7. Tulburări de conduită alimentară-tulburări adictive
activități de seminar) materialele de studiu
Bibliografie :
1. Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale ediţia a IV a (2000), Asociaţia psihiatrilor liberi din
Romania, Bucureşti

2. Saddock B., (2007), Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry,
Lippincott Williams & Wilkins; Tenth, North American Edition

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea conţinutului disciplinei şi a competenţelor propuse cu specialişti din domeniul adictiei (profesori,
cercetători, angajatori din domeniul educaţiei)

10. Evaluare:
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota finală
10.4 Curs Implicarea în prelegere cu Se înregistrează frecvenţa şi
întrebări, comentarii, soliditatea interacţiunii 10%
exemple
10.5 Seminar/laborator Implicarea în pregătire şi Se înregistrează frecvenţa şi
discutarea problematicilor soliditatea interacţiunii
30%
propuse. Implicarea activă
în aplicaţiile practice
10.6 Standard minim de Elaborarea şi susţinerea unui proiect cu o temă la alegere din
performanţă tematica propusă pentru activităţile de laborator

10.7 Evaluare finală 60%

Data completării: Semnătura titularului de curs, Semnătura titularului de seminar,

30.09.2013 …………….................. …………………………………..

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

30.09.2013 ………………………………

S-ar putea să vă placă și