Sunteți pe pagina 1din 10

PRELUCRĂRI ŞI OPŢIUNI CONTABILE PRIVIND

ACTIVELE BIOLOGICE ŞI PRODUSELE


AGRICOLE
A. Tratamente contabile promovate de OMFP nr. 1802/2014

Activele specifice activităților agricole sunt delimitate în trei categorii distincte:


Active biologice productive ”Orice active, altele decât activele biologice de natura stocurilor; de exemplu,
animalele de lapte, viţa-de-vie, pomii fructiferi şi copacii din care se obţine lemn
de foc, dar care nu sunt tăiaţi. Activele biologice productive nu sunt produse
agricole ci, mai degrabă, sunt active autoregeneratoare. Un activ biologic este
un animal viu sau o plantă vie”.
Active biologice de natura Active ”care urmează a fi recoltate ca produse agricole sau vândute ca active
stocurilor biologice” - (animalele destinate producţiei de carne, animalele deţinute în
vederea vânzării, peştii din fermele piscicole, culturile, cum ar fi cele de porumb
şi grâu, şi copacii crescuţi pentru cherestea etc.).
Produse agricole ”Produsele rezultate la momentul recoltării de la activele biologice ale entităţii,
de exemplu, lână, copaci tăiaţi, bumbac, lapte, struguri, fructe culese etc.”.
Active biologice productive (imobilizări corporale) / de natura stocurilor:
 se aplică regulile generale de recunoaştere, evaluare și amortizare (în cazul activelor biologice
productive) specifice activelor în general;
 evaluarea inițială se face la cost, determinat în funcție de modalitatea de intrare în entitate;
 sunt utilizate criteriile generale de recunoaștere:
a) entitatea controlează activul ca rezultat al evenimentelor trecute;
b) este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate activului să revină entităţii;
c) costul activului sau valoarea justă poate fi evaluat(ă) în mod credibil.
 încadrarea în categoria imobilizărilor corporale a activelor biologice productive dă posibilitatea să
se apeleze şi tratamentul contabil alternativ, bazat pe valoarea justă (reevaluarea imobilizărilor).
Operații specifice activelor biologice productive:
- recunoașterea inițială a activelor biologice productive achiziționate: % = 404
217
4426
- amortizarea activelor biologice productive: 6811 = 2817
- cheltuielile ocazionate de creşterea activelor biologice productive: 602 = 302
641 = 421
628 = 401 etc.
- creşterea de valoare a activelor biologice productive reevaluate: 217 = 105 sau
217 = 755
- scăderea de valoare a activelor biologice productive reevaluate: 105 = 217 sau
% = 217
105
655
- înregistrarea și reluarea deprecierii activelor biologice productive evaluate la 6813 = 2917
cost: 2917 = 7813
- vânzarea activelor biologice productive: 461 = %
7583
4427
- scoaterea din gestiune ca urmare a vânzării: % = 217
2817
6583
Operații specifice activelor biologice de natura stocurilor (stocurile sunt achiziționate) și produselor agricole:
- Achiziția activelor biologice pentru producție de carne: % = 401
361
4426
- Sacrificarea animalelor pentru obținerea cărnii: 606 = 361
- Cheltuieli ocazionate de sacrificarea animalelor: 6811 = 281
602 = 302
641 = 421 etc.
- Producția de carne obținută în urma sacrificării: 347 = 711
- Vânzarea cărnii către terți și descărcarea gestiunii: 4111 = %
7017
4427
711 = 347
- Când carnea este prelucrată în entitate (transferul gestionar și consumul): 301 = 347
601 = 301
- Obținerea produselor finite în urma prelucrării cărnii: 345 = 711
- Vânzarea producției obținute și descărcarea gestiunii: 4111 = %
7015
4427
711 = 345
Operații specifice activelor biologice de natura stocurilor (stocurile sunt produse de entitate) și produselor
agricole:
- Obținerea din producție proprie a animalelor 361 = 711
- Cheltuieli ocazionate de creșterea animalelor: 6811 = 281
602 = 302
641 = 421 etc.
- Sporul în greutate obținut la animale: 361 = 711
- Sacrificarea animalelor pentru obținerea cărnii: 711 = 361
- Producția de carne obținută în urma sacrificării: 347 = 711
- Vânzarea cărnii către terți și descărcarea gestiunii: 4111 = %
7017
4427
711 = 347
- Când carnea este prelucrată în entitate (transferul gestionar și consumul): 301 = 347
601 = 301
- Obținerea produselor finite în urma prelucrării cărnii: 345 = 711
- Vânzarea producției obținute și descărcarea gestiunii: 4111 = %
7015
4427
711 = 345
A. Tratamente contabile promovate de IAS 41 ”Agricultura”

 Nu se face distincția între activele biologice productive și cele de natura stocurilor (problematica este
abordată la nivelul conceptului general de active biologice);
 Criteriile de recunoaștere inițială sunt similare cu cele promovate de OMFP 1802/2014 (exercitarea
controlului, probabilitatea generării de beneficii viitoare și evaluarea credibilă);
 Diferența majoră care delimitează cele două abordări constă în promovarea de către IAS 41 a
modelului bazat pe valoarea justă în procesul de evaluare a activelor biologice și produselor agricole;
 Potrivit IAS 41 ”un activ biologic/produsele agricole recoltate din activele biologice trebuie
evaluat/e la recunoașterea inițială și la finalul fiecărei perioade de raportare la valoarea justă
minus costurile generate de vânzare”;
 Evaluarea la valoarea justă netă impune recunoașterea în contul de profit și pierdere a eventualelor
pierderi sau câștiguri.
 Ca excepție de la tratamentul de bază, atunci când valoarea justă nu poate fi determinată într-o
manieră credibilă, IAS 41 precizează că ”activul biologic în cauză trebuie evaluat la costul său
minus orice amortizare cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate”.
Exemplu:
O entitate achiziționează o turmă de vaci la un cost de 150.000 lei. Dacă entitatea ar decide vânzarea
turmei, ar fi pusă în situația de a suporta cheltuieli generate de vânzare în sumă de 11.000 lei. La finele
exercițiului valoarea justă este estimată la nivelul sumei de 155.000 lei, iar costurile generate de
vânzarea turmei sunt estimate la 12.000 lei.

- recunoașterea inițială la valoarea justă netă (150.000 – 11.000) și evidențierea pierderii aferente
recunoașterii inițiale:
% = 404 178.500
2411 139.000
6571 11.000
4426 28.500

- la finele exercițiului se înregistrează câștigul realizat din modificarea valorii juste nete (155.000 –
12.000 – 139.000 = 4.000 lei):
2411 = 7571 4.000

2411 „Active biologice productive evaluate la valoarea justă”


6571 ”Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive”
7571 ”Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive
Exemplu:
O entitate achiziționează o turmă de vaci la un cost de 150.000 lei. Dacă entitatea ar decide vânzarea
turmei, ar fi pusă în situația de a suporta cheltuieli generate de vânzare în sumă de 11.000 lei. Dintre
cele 100 de vaci achiziționate, 10 sunt gestante și urmează ca în perioada următoare să fete, valoarea
estimată a vițeilor fiind de 40.000 lei.

- recunoașterea inițială la valoarea justă netă (150.000 – 11.000) și evidențierea pierderii aferente
recunoașterii inițiale:
% = 404 178.500
2411 139.000
6571 11.000
4426 28.500

- pentru cei 10 viței fătați se va contabiliza câștigul aferent recunoașterii inițiale:


2411 = 7571 40.000

2411 „Active biologice productive evaluate la valoarea justă”


6571 ”Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive”
7571 ”Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive
Exemplu:
O entitate deține o turmă de vaci, care la 31.12.N sunt evaluate la o valoare justă minus costurile de vânzare de
150.000 lei. Producția de lapte este evaluată la valoarea justă estimată pe baza prețului de piață al zonei, în sumă de
11.000 lei. Entitatea estimează că pentru vânzarea laptelui vor fi suportate cheltuieli de 2.000 lei. Pentru prelucrarea
laptelui sunt ocazionate cheltuieli de 3.000 lei. La 31.12.N+1, turma de vaci este evaluată la o valoare justă minus
costurile de vânzare de 152.000 lei.
- Recunoașterea inițială a produselor agricole la valoarea justă netă (11.000 – 2.000):
347 = 7572 9.000
- Înregistrarea costurilor ocazionate de prelucrarea laptelui:
6xx = % 3.000
281
3xx
4xx
- obținerea produselor finite (laptele prelucrat prin pasteurizare):
345 = % 12.000
711 3.000
347 9.000
- câștigul din creșterea valorii turmei de vaci (152.000 – 150.000):
2411 = 7571 2.000

7572 ” Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice de natura stocurilor”.