Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
1.3.Departamentul PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
1.4.Domeniul de studii ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
1.5.Ciclul de studii LICENȚĂ
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR
1.6.Programul de studii/Calificarea
ȘI PREȘCOLAR

2 .Date despre disciplină


2.1.Denumirea disciplinei DIDACTICA DOMENIULUI OM ȘI SOCIETATE
2.2. Codul disciplinei PSE/PIPP/3/6/12
2.3. Titularul activităţilor de Conf.univ. dr. Silviu Șerban
curs
2.4.Titularul activităţilor de Conf.univ. dr. Silviu Șerban
seminar
2.5. Anul de studiu III 2.6.Semestrul II 2.7. Tipul de E 2.8.Regimul DS
evaluare disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 1 3.3 seminar/laborator 1
curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 14 3.6 seminar/laborator 14
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 11
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 11
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11
Tutoriat 6
Examinări 8
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual 47
3.8 Total ore pe semestru 75
3.9 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum -
4.2 de competenţe -

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a -
cursului
5.2. de desfăşurare a -
seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

1
C1.2 Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-
Competenţe profesionale pedagogice şi metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităţilor
instructiv-educative şi a materialelor didactice;
C1.3 Aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea activităţilor instructiv-
educative specifice nivelului de vârstă al grupului cu care se lucrează;
C2.1 Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a
activităţilor specifice procesului instructiv- educativ din învăţământul preşcolar şi primar;
C2.4 Evaluarea eficacităţii strategiilor utilizate şi a impactului lor asupra şcolarilor
mici/preşcolarilor prin raportare la standarde şi obiective enunţate în documentele curricular;
C2.5 Realizarea unor activităţi instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze principiile
şi metodologiile specifice didacticilor aplicate în învăţământul preşcolar şi primar;
C4.5 Elaborarea de proiecte educaţionale în vederea optimizării procesului de adaptare
şcolară şi socială a preşcolarilor/şcolarilor mici/elevilor.
CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe
opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;
transversale
Competenţe

CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice


desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;
CT3 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere
formării şi dezvoltării profesionale continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


1 Obiectivul general al disciplinei Formarea unei concepţii sistemice asupra rolului şi locului ariei
curriculare în cadrul procesului de învăţământ, din perspectiva
asigurării calităţii în educaţiei.
Proiectarea activităţii didactice, pe baza sugestiilor metodologice
2. Obiectivele specifice oferite de programele şcolare;
Aplicarea strategiilor educaţionale centrate pe elev şi a noilor
tehnologii informaţionale specifice ariei curriculare;
Elaborarea şi valorificarea instrumentelor de evaluare în cadrul
procesului instructiv – educativ din învăţământul preuniversitar;
Promovarea unei atitudini inovative, receptive, deschise,
responsabile faţă de dezvoltare

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Didactica disciplinelor socio-umane. Aspecte Prelegere, discurs, dialog,


introductive. Valorile societății contemporane și prezentare PowerPoint
educația umanistă
2. Proiectarea, organizarea și desfășurarea lecției Prelegere, discurs, dialog,
specifice disciplinelor socio-umane prezentare PowerPoint
3. Abordarea strategică a procesului de predare- Prelegere, discurs, dialog,
învățare specific disciplinelor socio-umane prezentare PowerPoint
4. Strategii expozitive în predarea disciplinelor Prelegere, discurs, dialog, Materiale
socio-umane prezentare PowerPoint support ale
prelegerilor sunt
5. Strategii euristice în predarea disciplinelor Prelegere, discurs, dialog, accesibile în
socio-umane prezentare PowerPoint platforma
6. Strategii care au ca obiectiv prioritar Prelegere, discurs, dialog, Blackboard
exprimarea personalității elevului în predarea prezentare PowerPoint
disciplinelor socio-umane
2
7. Elemente de docimologie didactică. Prelegere, discurs, dialog,
Problematica evaluării în cadrul disciplinelor prezentare PowerPoint
socio-umane. Interacțiunile sociale și competența
comunicativă în predarea și învățarea disciplinelor
socio-umane

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii


1. Obiective educaționale urmărite în studiul Conversaţia, explicaţia,
disciplinelor socio-umane exerciţiul, problematizarea,
studiu de caz, prezentare
PowerPoint
2. Aspecte ale comunicării didactice în Conversaţia, explicaţia,
proiectarea, organizarea și desfășurarea specifice exerciţiul, problematizarea,
disciplinelor socio-umane studiu de caz, prezentare
PowerPoint
3. Proiectarea didactică în diciplinele socio-umane Conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, problematizarea,
studiu de caz, prezentare
PowerPoint Fiecare student
4. Aspecte specifice ale predării și învățării Conversaţia, explicaţia, va realiza două
disciplinelor socio-umane exerciţiul, problematizarea, referate din
studiu de caz, prezentare tematica și
PowerPoint bibliografia de
5. Procedee discursive utilizate în predarea Conversaţia, explicaţia, curs și seminar
disciplinelor socio-umane exerciţiul, problematizarea,
studiu de caz, prezentare
PowerPoint
6. Itemi obiectivi și itemi semiobiectivi în Conversaţia, explicaţia,
procesul evaluării specific disciplinelor socio- exerciţiul, problematizarea,
umane studiu de caz, prezentare
PowerPoint
7. Itemi subiectivi și metode complementare în Conversaţia, explicaţia,
procesul evaluării specific disciplinelor socio- exerciţiul, problematizarea,
umane studiu de caz, prezentare
PowerPoint
Bibliografie
 *** - Ghid metodologic. Aria curriculară Om şi Societate, Liceu, MEC-CNC, 2002.
 Albulescu, I., Albulescu, M., Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane. Elemente de
didactică aplicată, Polirom, Iaşi, 2000;
 Bocoș, M., Jucan, D., Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumului, Paralela
45, Pitești, 2019;
 Bocoș, M., Jucan, D., Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării, Paralela 45,
Pitești, 2019;
 Bontaș, I., Pedagogie. Tratat, Ediția a V-a revăzută și adăugită, ALL, București, 2001;
 Cazacu, A. M., Didactica filosofiei, Editura Fundației ”România de Mâine”, București, 2003;
 Cerghit, I., Metode de învăţământ, Polirom, Iaşi, 2006;
 Cerghit, I., Neacşu, I., Pânişoară, I. O., Negreţ, I., Prelegeri pedagogice, Polirom, Iaşi, 2001;
 Cristea, G.C., Managementul lecției, EDP, București, 2003;
 Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici, EDP, Bucureşti, 1996/2000;
 Cucoş, C., Istoria pedagogiei. Idei și doctrine pedagogice fundamentale, Polirom, Iași, 2001;
 Cucoş, C., Pedagogie, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Polirom, Iaşi, 2014;
 Ionescu, M., Bocoș, M. (coord.), Tratat de didactică modern, Paralela 45, Pitești, 2017;
 Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară, Aramis, Bucureşti, 2004;
 Oțet, F. (coord.) - Ghid de evaluare la disciplinele socio-umane, SNEE, București, 2000;
3
 Pânișoară, I.-O., Comunicarea eficientă, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Polirom, Iași, 2008;
 Păun, E., Potolea, D., Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Polirom, Iaşi,
2002;
 Radu, I. T., Evaluarea procesului de învăţământ, EDP, Bucureşti, 2005;
 Stoica, A. (coord.), Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori, SNEE, București,
2001;
 Tiron E., Stanciu T., Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării, EDP, 2019;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Disciplina îşi propune să formeze o serie de competenţe caracteristice ocupaţiilor de educator sau cadru
didactic în învăţământul primar

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs  Participarea activă la cursuri
şi seminarii.  Înregistrarea prezenţelor Verificarea pe
 Capacitatea de a înțelege și a  Evaluarea celor 2 parcurs 1 – 10%
defini conceptele verificări pe parcurs Verificarea pe
fundamentale ale  Evaluarea finală din parcurs 2 – 10%
disciplinei . sesiune Examen final – 80%
10.5 Seminar
10.6 Standard minim de performanţă
Să dovedească însușirea minimă a materiei.
Îndeplinirea criteriilor de evaluare la nivelul de 45% din nivelul maxim

Data completării: Semnătura titularului de curs, Semnătura titularului de seminar,


28.09.2021

Data avizării în departament: Semnătura directorului de departament,

S-ar putea să vă placă și