Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PROGRAMĂ CURRICULARĂ A CURSURILOR DE PEDAGOGIE I


An universitar 2017/2018, semestrul II

I. Grup ţintă:
Programa se adresează studenţilor anilor I şi II, zi de la Facultatea de Horticultură
(specializările Horticultură, Ingineria mediului, T.P.P.A., Peisagisticǎ) şi studenţilor anului I,
de la specializarea Biologie (din cadrul Facultăţii de Horticultură), înscrişi la modulul
psihopedagogic organizat de DPPD şi este structurată pe două părţi: Introducere în pedagogie şi
Teoria si metodologia curriculum-ului.

II. Informaţii despre titularul de curs


Nume, titlul ştiinţific: Florentina Mogonea, conf. univ. dr.
Informaţii de contact: mogoneaf@yahoo.com
Consultaţii: cabinet 323

III. Situaţia disciplinei în planul de învăţământ:

Nr. ore pe

Forma de evaluare

Nr. de credite
Disciplina Perioada de

săptăm
studiu
Sem.

Nr. săpt.
An

Pedagogie I (Fundamentele C A
pedagogiei, Teoria şi
metodologia curriculum-
ului)
I 2 14 2 2 E 5

IV. Finalităţi educaţionale vizate


Activităţile de curs şi seminar desfăşurate cu studenţii vor urmări formarea competenţelor, a
abilităţilor didactico-pedagogice ale acestora. Printre obiectivele vizate, se pot aminti:
A. Obiective cognitive
 Cunoaşterea conceptelor pedagogice de bază, prin prisma trăsăturilor specifice;
 Înţelegerea principalelor teorii şi modele privind educaţia şi curriculumul şcolar, a
semnificaţiei şi utilităţii acestora pentru formarea profesorilor;
 Dezvoltarea capacităţii de a aplica noile cunoştinţe, concepte, în diferite situaţii educative
concrete;
 Însuşirea unor strategii active de realizare a unui feed-back operativ şi continuu
B. Obiective procedurale
 Structurarea cunoştinţelor şi a conceptelor privind problematica Fundamentelor pedagogiei şi
Teoriei curriculumului prin intermediul unor organizatori grafici;
 Construirea unor argumentări proprii în vederea susţinerii unor idei sau puncte de vedere;
 Formarea capacităţii de a valorifica teoriile şi modelele teoretice pentru rezolvarea unor
situaţii practice;
 Exersarea capacităţii de valorificare a documentelor curriculare în practica educativă;
 Formarea competenţei de elaborare a unor documente curriculare, prin valorificarea
modelelor de proiectare oferite;
C. Obiective atitudinale
 Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al profesorului),
fundamentate pe opţiuni valorice explicite.

1
 Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare.
Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală și
profesională.
 Dezvoltarea unui comportament empatic şi a orientării helping.

V. Conţinuturi. Planificarea activităţilor


1. FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI
Nr. Teme Subteme Nr. Săptă
crt. de mâna
ore
1. Pedagogia ca 1.1.Analiza reprezentărilor iniţiale ale studenţilor 4 C1, C2
ştiinţă despre pedagogie şi profesia didactică. ore
Comunicarea programei
1.2. Pedagogia – ştiinţa educaţiei: argumentare;
criterii epistemologice. Relaţia pedagogiei cu alte
ştiinţe. Sistemul ştiinţelor pedagogice.
2. Educaţia – 2.1. Ce este educaţia? Caracteristici şi funcţii ale 6 C3,
domeniu de studiu educaţiei. ore C4, C5
al pedagogiei 2.2. Factorii dezvoltării personalităţii: ereditate,
mediu, (auto)educaţie
2.3. Formele educaţiei: formală, nonformală,
informală
2.4. Dimensiunile educaţiei
2.4.1. Dimensiunile clasice ale educaţiei:
intelectuală, morală, estetică, fizică, profesională
2.4.2. „Noile educaţii”: pentru pace, pentru
cetăţenie democratică, nutriţională, ecologică,
antreprenorială, pentru comunicare şi mass-media,
pentru timp liber, pentru viaţa de familie, pentru
copiii cu CES etc
2.5. Problematica educaţiei contemporane.
Autoeducaţia. Educaţia permanentă.
3. Cercetarea 3.1. Esenţa cercetării pedagogice. Tipuri de 4 C6, C7
pedagogică cercetări ore
3.2. Metodologia cercetării pedagogice
3.3. Proiectul de cercetare pedagogică

2. TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUMU-ULUI


Nr. Teme Subteme Nr. Săptă
crt. de mâna
ore
4. Curriculum-ul 4.1. Accepţiuni ale conceptului de curriculum. 4ore C8, C9
şcolar - esenţă 4.2. Diversificarea curriculară. Tipuri de
curriculum.
4.3. Elementele componente ale curriculum-ului:
finalităţi, conţinuturi curriculare, strategii de
instruire, strategii de evaluare
5. Finalităţile 5.1. Tipuri de finalităţi. Paradigma competenţelor 4 C10,
educaţionale vs. paradigma obiectivelor ore C11
5.2. Derivarea pedagogică
5.3. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale
6. Conţinuturile 6.1. Sursele conţinuturilor şi criterii de selecţie 2 C12

2
curriculare 6.2. Modalităţi de organizare a conţinuturilor ore
7. Documentele 7.1. Clarificări terminologice 2 C13
curriculare 7.2. Planul – cadru de învăţământ – caracteristici şi ore
principii de concepere
7.3. Programa şcolară: caracteristici, structură
7.4. Manualul şcolar: caracterizare, funcţii, criterii
de elaborare.
7.5. Flexibilitate şi creativitate în elaborarea, de
către profesor, a documentelor curriculare
8. Sinteză. 2 C14
Recuperări ore

VI. Strategii de instruire


Strategii de instruire: euristice, conversative, analitice, inductive, deductive
Metode şi procedee: problematizarea, conversaţia euristică, studiul de caz, exerciţiul,
brainstorming, brainwriting, jocul de rol
Materiale didactice: fişe de lucru, materiale – suport, scheme cognitive
Forme de organizare: frontală, pe grupe, individuală
VII. Modalitatea de evaluare:
Evaluarea este cumulativă. Astfel, pe parcursul semestrului, studenţii vor realiza o analiză
comparativă de texte pedagogice (1.5 p) şi un eseu (1.5 p). Punctajul de la lucrările aplicative se
adaugă la cel obţinut la examenul susţinut la sfârşitul semestrului.

VIII. Bibliografie recomandată:


 Bîrzea, C. (1998). Arta şi ştiinţa educaţiei. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A.
 Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-
ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Piteşti: Editura Paralela
45.
 Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, I-O. (2001). Prelegeri pedagogice.
Iaşi: Editura Polirom.
 Ciolan, L. (2002). Reforma curriculară în învăţământul liceal românesc: premise, politici,
metodologii. Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. (coord. E. Păun şi
D. Potolea). Iaşi: Editura Polirom. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.
 Cojocariu, V.M. (2007). Fundamentele Pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului.
Bucureşti: EditutaV&Integral.
 Creţu, D. (1999). Psihopedagogie. Elemente de formare a profesorilor. Sibiu: Editura
Imago.
 Cucoş, C. (2014). Pedagogie, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom.
 Frăsineanu, Ec. S. (2014). Pedagogie. Managementul clasei. Craiova: Eitura Sitech.
 Ilie, V. (2007). Pedagogie. Perspective teoretice şi aplicative. Craiova: Editura
Universitaria.
 Ilie, V. (2013). Clasic şi modern în abordarea conţinuturilor curriculare. Bucureşti: E.D.P.
 Ilie, V. (2015). Repere în formarea iniţială a profesorilor. Craiova: Editura Sitech.
 Ionel, V.( 2004). Fundamentele pedagogiei. Craiova: Eitura Sitech.
 Ionescu, M. (2003). Instrucţie şi educaţie. Paradigme, strategii, orientări, modele. Cluj-
Napoca.
 Joiţa E. (2003). Pedagogie – educaţie şi curriculum. Craiova: Editura Universitaria.
 Joiţa, E. (coord.). (2006). Pregătirea pedagogică a studenţilor – sarcini şi instrumente de
învăţare independentă, constructivistă – Pedagogie. Managementul clasei de elevi. Craiova:
Editura Universitaria.

3
 Joiţa, E. (coord.). (2007). Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învăţare
cognitiv-constructivistă. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A.
 Maciuc, I. (1998). Puncte de reper în pregătirea pentru profesiunea didactică. Universitatea
din Craiova.
 Maciuc, I. (2007). Clasic şi modern în pedagogia actuală. Tratat. Craiova: Editura Sitech.
 Maciuc, I. (coord.). (2005). Şcoala democraţiei şi formarea profesorilor. Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică R.A.
 Maciuc, I. (coord.). (2006). Formarea profesorilor de religie. Craiova: Editura Sitech.
 Mogonea, F.R. (2008). Pedagogie pentru viitorii profesori. Craiova: Editura Universitaria.
 Mogonea, F. (2013). Fundamentele pedagogie. Teoria şi metodologia curriculumului.
Sinteze teoretice şi instrumente aplicative pentru formarea profesorilor. Craiova: Editura
Universitaria.
 Mogonea, F.R. (2014). Dezvoltarea personalităţii umane, în context curricular şi
extracurricular. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.
 Negreţ-Dobridor, I. (2007). Teoria generală a curriculumului educaţional.Iaşi: Editura
Polirom.
 Niculescu, R.M. (2003). Teoria şi managementul curriculum-ului. Braşov:
EdituraUniversităţii Transilvania.
 Niculescu, R.M. (2010). Curriculum între continuitate și provocare . Braşov:
EdituraUniversităţii Transilvania.
 Oprescu, V. (1996). Fundamentele psihologice ale pregătirii şi formării didactice. Craiova:
Editura Universitaria.
 Păun, E., Potolea, D. (coord.). (2002). Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri
aplicative. Iaşi: Editura Polirom.
 Pera, A. (2011). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului
(Pedagogie I), Note de curs.
 Popescu A. M. (2008). Puncte de sprijin în învățarea pedagogiei pentru studenții viitori
profesori. Craiova: Editura Universitaria.
 Potolea, D. (2002). Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare multidimensională.
Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. (coord. E. Păun şi D. Potolea).
Iaşi: Editura Polirom.
 Potolea, D. şi Manolescu, M. (2005). Teoria şi metodologia curriculumului. M.Ed.C.:
Proiectul pentru Învăţământul rural.
 Salade, D. (1998). Dimensiuni ale educaţiei. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,
R.A.
 Stan, E. (2004). Pedagogie postmodernă. Iaşi: Institutul European.
 Ştefan, M.A. (2008). Facilitarea şi îndrumarea învăţării pedagogiei. Rolul seminariilor
specifice în formarea iniţială a profesorilor. Craiova : Editura Universitaria
 Ungureanu, D. (1999). Teoria curriculumului. Timişoara: Editura Mirton.

S-ar putea să vă placă și