Sunteți pe pagina 1din 7

FISA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea din Bucureti


Psihologie i tiinele Educaiei
Pedagogie
tiinele educaiei
Licen

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII
PROF.UNIV.DR. ROMITA IUCU
2.2. Titularul activitilor de curs
2.3. Titularul activitilor de seminar ASIST.UNIV.DRD. ELENA MARIN
2.4. Anul de studiu
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de E 2.7.Regimul
2
I
evaluare
disciplinei

Ob

3. Timpul total estimat


3.1. Numr de ore pe sptmn
3.4. Total ore din planul de nvmnt

4
56

3.2. Din care Curs


3.5. Din care Curs

2
28

3.3. Seminar/laborator
3.6. Seminar/laborator

Distribuia fondului de timp


Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe
teren
Pregtire seminarii/ laborator, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7. Total ore de studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numr de credite

2
28
Ore
22
10
14
4
10
60
60
5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Fundamentele pedagogiei
pedagogie generala, curriculum educational

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/ laboratorului

sal dotat cu videoproiector


sal dotat cu videoproiector

6. Competene specifice acumulate


Competene 1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvata a noiunilor specifice
profesionale disciplinei)
cunoaterea diverselor unghiuri de abordare ale procesului de nvmnt, formele,

Competene
transversale

structurile principale ale acestuia i relaiile dintre acestea;


utilizarea teoriei i a metodologiei instruirii la construirea unor situaii instructiveducative (de nvare) pe baza procedurilor nvate, la diverse teme de specialitate;
descrierea modului de utilizare al diverselor metode i tehnici de instruire n practica
colar pe baza cunoaterii teoriei i metodologiei instruirii;
2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese,
precum i a coninuturilor teoretice si practice ale disciplinei)
explicarea diferenelor dintre principalele modele ale instruirii si modele ale procesului
de nvmnt
interpretarea avantajelor si a limitelor modelelor studiate in contextul personal al
reprezentrilor procesului de nvmnt
3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activitilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare)
evidenierea specificului proiectrii activitii didactice i demonstrarea modului n care
vor aplica n practica colar, coninutul acestei activiti;
interpretarea unor componente structurale ale strategiilor instrucionale att n faza de
proiectare ct i n cea de implementare
implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor n procesul de
nvmnt;
1. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul tiinific
/ cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori si relaii democratice / promovarea unui
sistem de valori culturale, morale i civice / valorificarea optima si creativa a propriului
potenial n activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea
inovaiilor tiinifice / angajarea in relaii de parteneriat cu alte persoane - instituii cu
responsabiliti similare / participarea la propria dezvoltare profesionala)
participarea la propria dezvoltare profesionala i la definirea unui stil propriu de
instruire;
manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul instruirii

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei asimilarea coninuturilor teoretice si practice ale disciplinei n
vederea proiectrii, conducerii si evalurii activitilor practice
specifice procesului didactic, precum i utilizarea unor metode,
tehnici si instrumente de investigare a realitii colare.
7.2. Obiectivele specifice

cunoaterea diverselor unghiuri de abordare ale procesului


de nvmnt, formele, structurile principale ale acestuia i
relaiile dintre acestea;
utilizarea teoriei i a metodologiei instruirii la construirea unor
situaii instructiv-educative (de nvare) pe baza procedurilor
nvate, la diverse teme de specialitate;
descrierea modului de utilizare al diverselor metode i tehnici
de instruire n practica colar pe baza cunoaterii teoriei i
metodologiei instruirii;
explicarea diferenelor dintre principalele modele ale instruirii

si modele ale procesului de nvmnt


interpretarea avantajelor si a limitelor modelelor studiate in
contextul personal al reprezentrilor procesului de
nvmnt
evidenierea specificului proiectrii activitii didactice i
demonstrarea modului n care vor aplica n practica colar,
coninutul acestei activiti;
interpretarea unor componente structurale ale strategiilor
instrucionale att n faza de proiectare ct i n cea de
implementare
implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea
inovaiilor n procesul de nvmnt;

8. Coninuturi
8.1. Curs

Metode de predare

1. Didactica intre clasic si modern

Prelegere
Dezbatere
Prelegere
Dezbatere

2. Teoria instruirii conexiuni in interiorul tiinelor


educaiei

3. Fundamentele teoretico - metodologice ale teoriei Prelegere


Dezbatere
instruirii
4. nvarea - instruirea - predarea: interdependente Prelegere
Dezbatere
si determinri
5. Procesul de nvmnt:

Prelegere
Dezbatere

5.1.

Structura si conceptualizare

5.2.

Modele structural funcionale ale


procesului de nvmnt

6. Strategiile instruirii:

Prelegere
Dezbatere

6.1.

Metodologia instruirii

6.2.

Sistemul metodelor de instruire

6.3.

Mijloacele de instruire

6.4.

Structuri si forme de organizare ale


instruirii:

clasic

si

modern

in

configurarea formelor de organizare a


instruirii;
6.5.

Strategia instruirii: operatori si valori


constitutive:

Observaii

6.6.

Alternative moderne ale strategiilor de


instruire: instruirea si praxiologia;
studiul de caz; portofoliul instrucional;
instruirea

si

organizatorul

gndirea
grafic

critica:

al

gndirii;

rezolvarea de probleme; instruirea si


gndirea creativa: instruirea si teoria
inteligentele multiple: centrele de
6.7.

nvare, pachetele de nvare ,


instruirea

si

inter-culturalitatea:

nvarea prin cooperare, simularea si


jocul de rol
7.

Relaii si interaciuni educaionale:


7.1.

Specificul relaiilor educaionale in

Prelegere
Dezbatere

procesul de predare nvare


7.2.

Stilurile de predare: personalitate si


stil. Stilul didactic si aptitudinea
pedagogica.
problemele

Definirea
care

stilurilor,

compun

stilul

educaional. Stil de predare - stil de


nvare: conexiuni.
8. Proiectarea activitilor instructive:
8.1.

Activitate

practica

de

alctuirea

unor

instrumente

suporturi

pentru

discutarea acestora

proiectare,

proiectare

si
/

Prelegere
Dezbatere

9.

Calitatea instruirii:
9.1.

Specificitatea conceptului de calitate a

Prelegere
Dezbatere

instruirii: tehnici standard si nonstandard utilizate in studiul calitii


instruirii;
Intervenii

in

scopul

optimizrii

procesului de instruire: rolul conexiunii


inverse in procesul de reglare;
9.2.

Proiectarea si construcia unui ghid


(grila) de evaluare a activitilor
instrucionale

10. Metodologia cercetrii pedagogice in domeniul


instruirii
11. Curs deschis

Prelegere
Dezbatere
Prelegere
Dezbatere

Bibliografie
1. Arends, I., R., Learning To Teach, McGraw-Hill, inc, San Francisco, 1998
Bucureti, 2002
2. Bocos, Musata, Instruire interactiva, Presa Universitara Clujeana, 2002
3. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative i complementare, Editura Aramis, 2002
4. Cerghit, I., Neacu, I., Negret, I., Pnioar, I. O., Prelegeri pedagogice,editura Polirom, Iai,
2001
5. Cerghit, I.,"Metode de nvmnt ", Bucureti, EDP, 1998 / Ed.Polirom, 2006
6. Iucu, B. Romi, Instruirea colar, Editura Polirom, Iai, 2002
7. Iucu, B.Romita, Instruirea scolara- perspective teoretice si plicative, Editura Polirom, Iasi, 2008
8. Knud, I., Contemporary Teories of Learning Routledge, 2009
9. Neacu,I., Instruire i nvare, EDP, Bucureti, 1999
10. Pun, E., Potolea, D., (coord.), Pedagogie fundamente teoretice i demersuri aplicative, Editura
Polirom, Iai, 2002
11. Panisoara, I.O, Negret,I.Dobridor, Stiinta invatarii de la teorie la practica, Ed.Polirom, Iasi, 2005
12. Panisoara,I.O., Profesorul de succes, Ed.Polirom, Iasi, 2009
A. Suport de curs principal
Iucu, R., Teoria i metodologia instruirii, Suport de curs, 2005
C. Alte surse utile
...
Seminar

Metode de predare

Observaii

1. Didactica si relaiile ei cu teoria instruirii.


Fundamentele teoretico metodologice
ale teoriei instruirii.
2. Teorii contemporane ale nvrii - Sistemul
comprehensiv al nvrii (Knud Illeris)
3. Teorii contemporane ale nvrii - o teorie sociala a
nvrii (Etienne Wenger)
4. Teorii contemporane ale nvrii - nvarea
experenial (Peter Javis)
5. Pragmatismul: o teorie a nvrii pentru viitor (Bente
Elkjaer)
6. Teorii contemporane ale nvrii - teoria inteligentelor
multiple (Haward Gardner)
7. Procesul de nvmnt - cadrul de realizare al
instruirii. Dimensiuni si caracteristici generale.

8. Metodologia instruirii. Metode, tehnici, mijloace de


instruire. Rolul
strategiilor didactice.
9. Organizarea instruirii. Moduri si forme de organizare a
procesului
didactic. Lecia - forma principal de organizare a
instruirii.
10. Realizarea instruirii ca activitate de predare
nvare - evaluare.
11. Seminar final

Brainstorming
Controversa
academica
Dezbatere
Studiul de caz;
Dezbatere
Studiul de caz;
Dezbatere
Studiul de caz;
Dezbatere
Studiul de caz;
Dezbatere
Studiul de caz;
Dezbatere
STAD (Student Teams
Achievement Division)
Metoda nvrii pe grupe
mici;
Dezbatere
Metoda Jigsaw
(Mozaicul);
Dezbatere
Phillips 6/6;
Dezbatere
Diagrama cauzelor i a
efectului
Masa rotund;
Metoda R.A.I. ;

Bibliografie
1. Arends, I., R., Learning To Teach, McGraw-Hill, inc, San Francisco, 1998
Bucureti, 2002
2. Bocos, Musata, Instruire interactiva, Presa Universitara Clujeana, 2002
3. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative i complementare, Editura Aramis, 2002
4. Cerghit, I., Neacu, I., Negret, I., Pnioar, I. O., Prelegeri pedagogice,editura Polirom, Iai,
2001
5. Cerghit, I.,"Metode de nvmnt ", Bucureti, EDP, 1998 / Ed.Polirom, 2006
6. Iucu, B. Romi, Instruirea colar, Editura Polirom, Iai, 2002
7. Iucu, B.Romita, Instruirea scolara- perspective teoretice si plicative, Editura Polirom, Iasi, 2008
8. Knud, I., Contemporary Teories of Learning Routledge, 2009
9. Neacu,I., Instruire i nvare, EDP, Bucureti, 1999
10. Pun, E., Potolea, D., (coord.), Pedagogie fundamente teoretice i demersuri aplicative, Editura
Polirom, Iai, 2002
11. Panisoara, I.O, Negret,I.Dobridor, Stiinta invatarii de la teorie la practica, Ed.Polirom, Iasi, 2005
12. Panisoara,I.O., Profesorul de succes, Ed.Polirom, Iasi, 2009

1. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
n urma parcurgerii disciplinei Teoria i metodologia instruirii se dorete consolidarea competenelor
didactice prin explicarea diferenelor dintre principalele modele ale instruirii si modele ale procesului de
nvmnt, precum i dezvoltarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul instruirii.

10. Evaluare
Tip de activitate
10.4. Curs
10.5. Seminar/
Laborator

10.1.
Criterii
de
evaluare
Participare la
activitatea didactica

10.2.
Metode
evaluare
Examen scris

de

Jurnal reflexiv
Participare la
activitatea didactica
si de
cercetare
Efectuarea activitilor Portofoliu
individuale: teme /
referate / eseuri /
traduceri / proiecte etc.

10.3. Pondere din nota


final
50 %
30%

20%

Standard minum de
performan
o Rspunsuri corecte la 40 % dintre itemii cu caracter reproductiv
o Cunoaterea noiunilor de baza in proporie de 60%
o Stpnirea la nivel satisfctor de performanta, fr omisiuni sau erori fundamentale si frecventa a
principalelor competente subsumate celor doua categorii : interpretare si aplicaii

Data Completrii
...
Data avizrii n
departament
...

Semntura titularului de curs


...

Semntura titularului de seminar


...
Semntura
Departament
...

Directorului

de

S-ar putea să vă placă și