Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DISCIPLINEI

Didactica limbii şi literaturii române

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport / Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic
1.3 Catedra D.P.P.D.
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii/Calificarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar / Profesor pentru învăţământul
primar şi preşcolar

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Didactica limbii şi literaturii române
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Nicoleta CRÎNGANU
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Nicoleta CRÎNGANU
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20
Tutoriat 10
Examinări 12
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 92
3.9 Total ore pe semestru 120
3.10 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum • Însuşirea prealabilă a cunoştinţelor fundamentale de psihologie, pedagogie şi de management
al clasei de elevi.
4.2 de competenţe •

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a • Sala dotată cu aparatura necesară (videoproiector, tabla magnetică)
cursului
5.2. de desfășurare a • Sala dotată cu aparatura necesară (videoproiector, tablă magnetică, flip-chart) şi
seminarului/laboratorului amenajată corespunzător activităţilor de lucru pe grupe .
6. Competenţele specifice acumulate
Identificarea şi explicarea principalelor teorii ale învăţării, a conţinuturilor specifice şi a curriculumului
disciplinelor predate şi a principalelor orientări metodologice specifice acestor discipline.
Aplicarea eficientă a principiilor şi strategiilor didactice în realizarea activităţilor instructiv -educative
Competenţe profesionale
specifice nivelului de vârstă al grupului cu care se lucrează.
Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a activităţilor specifice
procesului instructiv-educativ din învăţământul preuniversitar.
Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi
metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi a
materialelor didactice.
Desfăşurarea activităţilor instructiv-educative conform prevederilor curriculare, utilizând modelele instructiv-
educative şi metodologiile de bază specifice procesului de educaţie şi formare.
Evaluarea eficacităţii strategiilor utilizate şi a impactului lor asupra preşcolarilor şi şcolarilor prin raportare la
standarde şi obiective enunţate în documentele curriculare.
Utilizarea informaţiilor obţinute din evaluări pentru o autoanaliză critică a propriei activităţi şi pentru continua
ameliorare a acesteia.
▪ Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite,
specifice specialistului în ştiinţele educaţiei.
transversale
Competenţe

▪ Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor si


programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei.
▪ Utilizarea unor metode si tehnici eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării
profesionale continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei • Conştientizarea necesităţii cunoştinţelor teoretice din domeniul
didacticii şi importanţa concordanţei acestora cu cele practic-aplicative în
formarea pentru profesia didactică.
7.2 Obiectivele specifice  Utilizarea în acord cu normele actuale a cunoştinţelor de limbă şi
literatură română şi de didactică aplicată în procesul instructiv –educativ.
 Dezvoltarea capacităţilor necesare implementării tehnicilor şi metodelor
didactice în activitatea de predare - învăţare.
 Formarea deprinderilor de operaţionalizare a obiectivelor, de realizare
a conţinuturilor ca sarcini de învăţare şi de adoptare a strategiilor
didactice specifice fiecărui moment instrucţional.
 Aplicarea adecvată a strategiilor evaluative în ideea asigurării obiectivităţii
aprecierii şi a stimulării interesului elevilor pentru învăţare.
 Adoptarea unei atitudini inovative, receptive, deschise faţă de schimbare,
optimizare şi asigurarea calităţii în educaţie.
 Promovarea relaţiilor interpersonale centrate pe valori şi principii
democratice în activitatea didactică.

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

Conceptul de didactică. Didactică generală - didactică specială. Prelegerea, dezbaterea, 2 ore


Limba şi literatura română - componentă fundamentală a explicaţia,
curriculum-ului şcolar. Funcţiile limbii române ca disciplină studiul de caz,
şcolară în învăţământul primar. conversaţia euristică,
Reforma curriculară în învăţământul primar. Programa şcolară: observaţia, 1 oră
Comunicare în limba română - abordarea integrată a învăţării. problematizarea.
Realizarea competenţelor generale şi specifice.
Manualul alternativ - criterii de selecţie. 1 oră
Strategii didactice specifice limbii şi literaturii române. 2 ore
Îmbinarea metodelor de comunicare orală cu cele scrise.
Mijloace didactice specifice şi nespecifice. Lecţia – microsistem
de instruire.
Particularităţi ale formării capacităţii de citire în perioada 4 ore
preabecedară. Dezvoltarea vorbirii în perioada preabecedară.
Analiza componenţială în etape: propoziţie, cuvânt, silabă, sunet.
Citirea în perioada abecedară: pronunţia sunetelor. Citirea
cuvintelor, propoziţiilor, textelor. Perioada postabecedară.
Consolidarea deprinderilor de citire. Procesul scrierii în clasa
I. Scrierea literelor, cuvintelor, propoziţiilor în perioada
abecedară. Exersarea deprinderilor de scriere în perioada
postabecedară: copierea, transcrierea, dictarea.
Lectura - finalităţi şi obiective specifice. Criterii de selectare 2 ore
a titlurilor şi autorilor. Importanţa cunoaşterii literaturii pentru
copii. Strategii specifice în lecţiile de lectură. Şi moda lităţi de
evaluare. Lectura suplimentară la clasele I-IV.
Organizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. 2 ore
Evaluarea – activitate de măsurare, de interpretare a datelor şi de
adoptare a deciziilor educaţionale.
Bibliografie
Barbu, M., Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Ed. „Gh. Alexandru”, Craiova,
2003
Bărbulescu, Gabriela, Beşliu, Daniela, Metodica predării limbii şi literaturii române in învăţământul primar, Editura
Corint, 2009.
Cerghit , I. Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
Cerghit , I. Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, EDP, Bucureşti, 1983
Cristea, S., Teorii ale învăţării. Modele de instruire, EDPRA, Bucureşti, 2005.
Gheorghe, Alexandru şi colaboratorii, Metodica activităţii didactice simultane la două şi mai multe clase la ciclul
primar, Editura „Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2004;
Ilie, Emanuela, Didactica limbii şi literaturii române, Editura Polirom, Iaşi, 2014.
Ionescu, Miron; Chiş, Vasile, Strategii de predare-învăţare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 2001;
Ionescu, Miron, Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2000;
Norel, Mariana, Didactica predării limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar, GRUPUL EDITORIAL
AR, 2010.
Nuţă, S., Metodica predării limbii române la clasele primare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002
Oprea C. L., Strategii didactice interactive, EDPRA, Bucureşti, 2007
Popescu, Elena Logel, Dumitru, Stroescu-Logel Elena, Sinteze de metodica a predării limbii si literaturii romane
învăţământul primar, Editura CARMINIS, Piteşti, 2007.
Stan, Liliana, Pedagogia preşcolarităţii şi şcolarităţii mici, Editura Polirom, Iaşi, 2014.
Şerdean, I., Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Ed. Corint, Bucureşti, 2007.
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
Comunicare în limba română - abordarea integrată a învăţării. Exerciţii aplicative de 2 ore
Modele de proiectare: proiectarea didactică (lectura programei lucru individual si în grup,
şcolare, modalităţi de corelare eficientă a competenţelor generale, studiul de caz, observaţia,
a competenţelor specifice, a conţinuturilor şi a activităţilor de jocul de rol, dezbaterea,
învăţare); proiectarea anuală, semestrială şi pe unităţi de învăţare. simularea de situaţii,
Aplicaţii. metode de dezvoltare a
Exerciţii de operaţionalizare a obiectivelor. Exigenţele selectării gândirii critice, conversaţia 1 oră
elementelor de conţinut. Condiţiile utilizării eficiente a euristică, brainstormingul
resurselor.Aplicaţii.
Tipologia lecţiei.Proiectul didactic. Elaborarea strategiei 2 ore
didactice în funcţie de obiective. Scenariul didactic. Evenimentul
instrucţional: etapele lecţiei de limbă şi literatură română. xerciţii
de realizare a unor scenarii didactice în funcţie de conţinutul
studiat.Aplicaţii.
Particularităţi ale însuşirii normelor limbii literare la ciclul 3 ore
primar.Modalităţi de dezvoltare, fixare şi nuanţare a
vocabularului elevilor. Procesul scrierii în ciclul primar. Perioade
ale învăţării scrisului. Simularea activităţilor de deprindere: a
elementelor grafice, a literelor propriu-zise, a ansamblurilor de
litere: silabe, cuvinte. Exersarea formelor de cultivare a unei
scrieri corecte. Ortografia şi punctuaţia. Citirea ortografică.
Transcrierea. Copierea. Dictarea: tipurile sale. Autodictarea.
metode de evitare a confuziei omofonelor. Ortogramele.
Aplicaţii.
Receptarea textului literar în ciclul primar. Elemente structurale 2 ore
ale textului literar:
-specificul abordării textului epic;
-specificul abordării textului liric;
-modalităţi operaţional-strategice de studiere a unui text literar.
Condiţiile formării capacităţilor narative şi descriptive: Povestirea
-tipologia şi exigenţele povestirii; Etapele şi formele descrierii.
Realizarea portretului. Recunoaşterea calităţilor şi formarea
deprinderilor de caracterizare a personajelor.Aplicaţii pe text.
Opţionalul de limbă şi literatură română. Elaborarea unei 2 ore
programe interdisciplinare la limba şi literatura română.
Evaluarea randamentului şcolar în studiu limbii şi literaturii 2 ore
române. Strategii de evaluare. Cultivarea capacităţii de
autoevaluare la elevi.
Bibliografie
Barbu, M., Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Ed. „Gh. Alexandru”, Craiova,
2003
Bărbulescu, Gabriela, Beşliu, Daniela, Metodica predării limbii şi literaturii române in învăţământul primar, Editura
Corint, 2009.
Cerghit , I. Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
Cerghit , I. Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, EDP, Bucureşti, 1983
Cristea, S., Teorii ale învăţării. Modele de instruire, EDPRA, Bucureşti, 2005.
Gheorghe, Alexandru şi colaboratorii, Metodica activităţii didactice simultane la două şi mai multe clase la ciclul
primar, Editura „Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2004;
Ilie, Emanuela, Didactica limbii şi literaturii române, Editura Polirom, Iaşi, 2014.
Ionescu, Miron; Chiş, Vasile, Strategii de predare-învăţare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 2001;
Ionescu, Miron, Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2000;
Norel, Mariana, Didactica predării limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar, GRUPUL EDITORIAL
AR, 2010.
Nuţă, S., Metodica predării limbii române la clasele primare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002
Oprea C. L., Strategii didactice interactive, EDPRA, Bucureşti, 2007
Popescu, Elena Logel, Dumitru, Stroescu-Logel Elena, Sinteze de metodica a predării limbii si literaturii romane
învăţământul primar, Editura CARMINIS, Piteşti, 2007.
Stan, Liliana, Pedagogia preşcolarităţii şi şcolarităţii mici, Editura Polirom, Iaşi, 2014.
Şerdean, I., Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Ed. Corint, Bucureşti, 2007.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• Parcurgerea acestei discipline va dezvolta studenţilor competenţe de analiză şi interpretare a particularităţilor
procesului de predare - învăţare - evaluare din învăţământul preprimar şi primar , precum şi de aplicare
adecvată a strategiilor didactice în proiectarea activităţilor instructiv-educative specifice nivelului de vârstă
al grupului de elevi.

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare din nota
finală
Gradul de implicare în Evaluare orală, 60%
dezbaterile de pe parcursul observaţie sistematică
10.4 Curs cursurilor.
Examen scris din tematica de Examen final scris.
curs.
10.5 Seminar/laborator Implicarea constantă în Evaluare orală, 40%
discuţii şi în rezolvarea observaţie sistematică
sarcinilor de seminar.
Calitatea realizării temelor/ Evaluare pe parcurs/ formativă
proiectelor de casă. Portofoliul,
(realizarea a două proiecte Observaţia sistematică
didactice la specialitate şi 2
instrumente de evaluare
utilizate la clasă: o probă de
evaluare formativă şi o probă
de evaluare sumativă )
10.6 Standard minim de performanţă
Participare nesistematică la activităţile de seminar (dezbateri, rezolvarea sarcinilor individuale şi de grup de pe parcursul
seminariilor);
Pe parcurs şi la evaluarea finală: Cunoştinţe minimale din problematica disciplinei, capacitate medie de sintetizare,
explicare şi exemplificare, de transfer şi utilizare a cunoştinţelor și metodelor însuşite.
Capacitatea de autocorectare a greşelilor.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

....................... ............................................. .............................................

Data avizării în catedră Semnătura şefului catedrei

....................... .............................................

S-ar putea să vă placă și