Sunteți pe pagina 1din 1

ȘCOALA PROFESIONALĂ DUMEȘTI

NR........../.....................................

CERERE

Subsemnatul(a)............................................................................................., salariat/ă la

ȘCOALA PROFESIONALĂ DUMEȘTI din localitatea DUMEȘTI, județul IAȘI, pe un post de

............................................................, identificat(ă) prin actul de identitate...............cu seria.......

și numărul..............................., eliberat de ......................................................................................,

la data de...................................................., având CNP...................................................................,

SOLICIT/ NU SOLICIT voucherele de vacanță pe anul 2020.

Declar pe propria răspundere că BENEFICIEZ/ NU BENEFICIEZ de alte vouchere de va-

canță oferite de un alt angajator.

DATA: NUME ȘI PRENUME/ SEMNĂTURA

Doamnei Director de la Școala Profesională Dumești, localitatea Dumești, județul Iași

S-ar putea să vă placă și