Sunteți pe pagina 1din 15

`

PROIECT DIDACTIC

Data: 9 decembrie 2021


Clasa: a VII-a
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă
Propunător: Profesor Rusen Claudia-Diana
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învățământ: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Aproape de ceilalți
Tema lecției: Circumstanțialul de cauză
Tipul lecției: de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale, sociale, civice:


1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral.
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri.
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri.
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional.

1
Valori și atitudini:
1. Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii;
2. Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;
3. Formarea unor reprezentări culturale privind evoluția şi valorile literaturii române;
4. Cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare şi a încrederii în propriile abilități de comunicare;
5. Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalți;
6. Cultivarea unei atitudini pozitive față de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogățirea
orizontului cultural;
7. Dezvoltarea interesului față de comunicarea interculturală;

Competenţe specifice:
4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea clară şi precisă a intenţiilor
comunicative complexe;
4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu cele sintactice şi morfologice din limba
română standard;
4.4.Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă morfosintactică, fonetică și lexicală;

Obiective operaționale:
a) cognitive: pe parcursul și la sfârşitul demersului didactic elevii vor fi capabili:

O.C1: să identifice circumstanțialul de cauză în exprimarea orală si scrisă;


O.C2: să recunoască întrebările la care răspunde circumstanțialul de cauză;

2
O.C3: să identifice correct părțile de vorbire prin care se exprimă circumstanțialul de cauză;
O.C4: să cunoască topica, punctuația si ortografia circumstanțialului de cauză;
O.C5: să construiască enunțuri care includ circumstanțiale de cauză;

b) afective:
O.A.1. – elevii vor dovedi deschidere spre învăţarea problematizantă și spre rezolvarea cerințelor prin joc;
O.A2 – elevii vor manifesta interes faţă de caracterul personal al lecţiei, apelând la propria experienţă pentru a rezolva fișele de lucru;

c) psihomotorii:

O.P.M.1. – să-şi subordoneze acţiunile motorii intenţiei de comunicare;

O.P.M.2. – să-şi dirijeze mişcările pentru a folosi în mod igienic materialul didactic;

O.P.M3- să se deplaseze în spaţiul clasei pentru a soluţiona sarcinile primite;

O.P.M4- să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei.

Strategii didactice:
 Metode și procedee: conversația catehetică, asaltul de idei, învăţarea prin descoperire, explicaţia, exerciţiul oral şi scris, jocul didactic,
discuția.
 Mijloace de învăţământ: tablă, cretă/marker, manual, fişe de lucru, laptop, videoproiector, prezentare PowerPoint, platforme digitale,
(Kahoot, Mentimeter, Wordwall, Padlet, Bubbl.us), flipchart.

3
 Forma de organizare a clasei: frontală/ individuală.
Loc de desfăşurare: sala de clasă.
Forma de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecierea răspunsurilor primite.
Resurse: Din punct de vedere al capacității de învățare, clasa este omogenă. Majoritatea elevilor dispun de capacități receptive sporite, iar restul
posedă resurse suficiente pentru o bună colaborare cu profesorul în vederea desfășurării cu succes a activităților didactice.
Resurse:
a. Temporale: 50 minute

b. Bibliografie:

• Carmen Guguș, Ora de limba română, Editura Europolis, Constanța, 2004.


• Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș, Limba română, Manual pentru clasa a VII-
a, Editura Art Klett, 2019;
• Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș, Limba română, Caietul elevului, clasa a
VII-a, ed. Art Klett, 2021;
• Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română, București, 2017;
• Platforma online Eduboom: https://eduboom.ro/video/1142/circumstantialul-de-cauza

4
SCENARIUL DIDACTIC

Conținuturi/ tipuri de activități


Strategii didactice
Momentele
C.S. O.O. Activitatea Timp Evaluare
activităţii Activitatea profesorului Metode şi Mijloace Forma de
elevilor
procedee didactice organizare
Profesorul notează
Elevii îşi
absenţele şi își pregăteşte
pregătesc
materialele necesare
materialele
desfăşurării activităţii. Conversaţia Manualul Activitate 1 minut Observarea
1. Moment necesare,
De asemenea, profesorul Caietele frontală comportamentelor
organizatoric deschid caietele
va asigura liniștea și elevilor elevilor
și manualul.
disciplina clasei pentru o
bună desfășurare a
demersului didactic.
2. Verificarea 4.1. Profesorul verifică tema Elevii prezintă
5
temei elevilor, atât cantitativ, cât tema, o citesc, Conversaţia Caietele Activitate Analiza
minute
și calitativ. fac aprecieri, catehetică elevilor individuală răspunsurilor
Solicită elevilor, prin observații și Exercițiul Padlet Profesorul trece în
sondaj, să citească corectări. https:// revistă
rezolvarea temei, să facă ro.padlet.co răspunsurile

5
observațiile și corectările
ce se impun. Elevii au avut
ca temă pentru acasă m/
exercițiul 3 de la pagina dianadumitr
73, din manual: Alcătuiește ache46/
elevilor,
câte un enunț pentru df7fzwfjnn
făcând aprecieri
fiecare funcție sintactică a von9yr
asupra acestora
gerunziului menționată la
rubrica Repere.
Elevii a trebuit să încarce
tema pe platforma Padlet
sau să o prezinte de pe
caiete.
3. Captarea 4.1. O.C2 Cadrul didactic le solicită Elevii rezolvă
atenţiei și 4.2. elevilor să completeze un sarcina de lucru.
actualizarea wordcloud pe platforma Ulterior, Conversația Mentimeter Activitate 8 Analiza
cunoştinţelor online Mentimeter, unde rezultatele vor fi Descoperirea https:// frontală minute răspunsurilor
asimilate vor scrie una sau mai multe prezentate şi dirijată www.menti Activitate Aprecieri verbale
anterior părți de propoziție (funcții discutate Jocul didactic meter.com/ individuală
sintactice) pe care aceștia s/
le cunosc. În acest fel, se 05aa894191
vor actualiza cunoștințele e5d1c74a80

6
asimilate anterior. c5b9d2552
Captarea atenției se va d88/
realiza prin intermediul Elevii sunt fea77339ad
exercițiului 1 din manual, atenți, privesc 81/edit
de la pagina 75. Profesorul imaginea și Manual
le prezintă elevilor o planșă răspund digital
din romanul grafic cerințelor. Prezentare
Zâmbește de Raina PowerPoint
Telgemeier și le solicită
elevilor să precizeze unde
se petrece scena, cine
rostește cele două replici și
în ce ordine.
Cadrul didactic notează pe
tablă, dar și power point
următorul enunț: Fiica mea
tocmai a leșinat din Elevii răspund:
neglijența voastră și partea de
adresează întrebarea: ce propoziție scrisă
credeți că exprimă partea colorat exprimă
de propoziție scrisă cauza acțiunii.
colorat? Aveți în vedere

7
întrebarea la care
răspunde.

Profesorul va anunța titlul Elevii notează


lecției: Circumstanțialul titlul în caiete și
de cauză pe care îl va nota conştientizează Conversaţia Caietele Activitate 1 minut
4. Enunțarea pe tablă. De asemenea, în obiectivele. elevilor frontală
temei şi a această etapă se vor anunța Tabla
obiectivelor obiectivele urmărite în
operaționale demersul didactic.
Comunicarea obiectivelor
se va face într-o manieră
accesibilă elevilor.
5. Dirijarea 4.1. O.C
1 Profesorul le solicită Elevii răspund
învățării 4.2. O.C2 elevilor să răspundă solicitărilor. Conversația PowerPoint Activitate 25 Aprecierea
4.4. O.C3 următoarei cerințe: Răspuns posibil: Asaltul de Caietele frontală minute răspunsurilor
O.C4 Precizează dacă părțile de Partea de vorbire idei Elevilor Activitate
O.C5 propoziție scrise colorat scrisă cu roșu nu individuală
 „Fiica mea tocmai a constituie o
leșinat din complinire
neglijența obligatorie,
voastră!!“ enunțul putând fi

8
 „Neînvățând, am înțeles și fără
luat notă mică.” precizarea
 constituie o condiție respectivă.
obligatorie, fără de care Circumstanțialul
propozițiile nu au sens, sau de cauză
una facultativă, care oferă din neglijența
informații în plus și să-și și adjectivul
justifice răspunsurile. posesiv
 Cadrul didactic prezintă un voastră
PowerPoint cu definiția pot lipsi fără ca Expunerea PowerPoint Activitate Aprecierea
circumstanțialului de enunțul să Caietele frontală răspunsurilor
cauză, definiție dedusă de devină elevilor
elevi. negramatical
 Pentru ca elevii să sesizeze Elevii
la ce întrebări răspunde vizionează și iau Expunerea Videoclip
circumstanțialul de cauză, notițe. Învățarea prin Eduboom
profesorul le prezintă descoperire PowerPoint
elevilor un videoclip
interesant. Elevii identifică
întrebările, iar profesorul le
inserează în power-point.
 Cadrul didactic propune,

9
pentru următoarea Elevii participă
activitate, exercițiul 4 din cu interes la Exercițiul Tablă Activitate
manual, ce are în vedere rezolvarea Caietele frontală
exersarea întrebărilor la exercițiului și elevilor Activitate
care circumstanțialul de analizează individuală
cauză răspunde. Exercițiul exercițiile.
se rezolvă la tablă, dar și în
Power-point. De asemenea,
se analizează la tablă
circumstanțialele de cauză
identificate.
 În urma rezolvării,
Elevii observă
profesorul ghidează
că acest
discuția astfel încât să se Învățarea prin Prezentare Activitate
circumstanțial
concluzioneze care sunt descoperire Powerpoint frontală Aprecierea
poate fi exprimat
părțile de vorbire prin care Explicația Caietele răspunsurilor
prin diferite părți
poate fi exprimat elevilor
de vorbire.
circumstanțialul de cauză.
 Plecând de le enunțurile:
 A făcut niște greșeli de Elevii compară
 redactare din grabă. enunțurile Conversația PowerPoint Activitate
prezentate și Problematizar Caiete

10
 De zgârcit, nu le-a dat deduc topica ea elevilor frontală
 copiilor nimic, se deduc circumstanțialul
conținuturile teoretice ui de cauză.
legate de topica
circumstanțialului de
cauză.
 Profesorul le solicită Elevii citesc

elevilor să citească un text textul, identifică Exercițiul Manual


scurt din manualul digital circumstanțialele digital Activitate
și să identifice cele două de cauză și individuală
circumstanțiale de cauză răspund. Aprecierea
existente. răspunsurilor
 Profesorul le solicită Elevii trebuie să
elevilor să rezolve un asocieze Exercițiul Wordwall
exercițiu pe wordwall. acțiunile sau https:// Activitate
 După rezolvarea trăsăturile din wordwall.n frontală
exercițiului, profesorul le prima coloană et/
solicită elevilor să cu posibilele resource/
identifice circumstanțialul cauze 25882392
de cauză și să precizeze menționate în
verbul cu care intră în coloana a doua.
relație.

11
 Cadrul didactic le solicită
elevilor să rezolve
Elevii
exercițiul 6 de la pagina
completează fișa
76. Exercițiul se regăsește Fișă de
de lucru.
pe o fișă de lucru. Elevii au Exercițiul lucru
Activitate
la dispoziție două minute. (anexa 1)
individuală

6. Obținerea 4.1. O.C1 Profesorul distribuie Elevii sunt Exercițiul Laptop Activitate 5 Aprecierea
performanței 4.2. O.C2 elevilor un test în format rugați să se Videoproie individuală minute răspunsurilor
conecteze cu
O.C3 electronic pe platforma ctor
nume și
O.C4 Kahoot. Le permite prenume, apoi Aplicația
elevilor să utilizeze răspund cerinței. Kahoot
telefonul sau tableta, le https://
transmite codul de acces. create.kaho
Testul are patru întrebări, ot.it/
pentru fiecare întrebare details/
timpul de gândire este de 1 d5520881-
minut. 461d-4bdc-
b37a-
820497f148

12
58
Profesorul le adresează Elevii răspund
elevilor câteva întrebări, cerinței Caiete
pentru a se asigura că și-au profesorului, Platforma
sistematizat informațiile Notează schița online Actitivate
despre circumstanțialul de în caiete. Conversația Bubbl.us frontală
cauză. Se realizează o hartă https://
O.C1
mentală pe o platformă bubbl.us/
7. Asigurarea O.C2
online, concomitent cu 12793816 5
retenţiei şi a 4.2. O.C.3
realizarea acesteia pe tablă. Flipchart minute
transferului. O.C.5 Aprecierea
Profesorul le solicită
răspunsurilor
elevilor să formuleze un Exercițiu Activitate
enunț care să includă un individuală
circumstanțial de cauză.
Enunțurile vor fi scrise pe
postit-uri și lipite pe
flipchart.
Încheierea şi 4.2. O.C5 Profesorul face aprecieri Elevii notează Conversația Caiete Activitate 1minut Aprecieri verbale
evaluarea privind activitatea elevilor tema. frontală
şi transmite tema pentru
activităţii
acasă: exercițiul de la
rubrica Provocări, pagina
76: Redactează un articol

13
pentru revista școlii despre
o faptă bună pe care ai
făcut-o sau pe care o poți
face pentru comunitatea ta.
Subliniază predicatele
verbale și încercuiește-le
pe cele nominale.
Precizează circumstanțele
faptei bune la care te
referi, utilizând
circumstanțialele învățate.
Subliniază-le conform
indicațiilor:

circumstanțial de loc
(galben);
circumstanțial de timp
(albastru);
circumstanțial de mod
(verde);
circumstanțial de cauză
(roșu).

14
15

S-ar putea să vă placă și