Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

DATA: 21.10.2020
ŞCOALA: Școala Gimnazială „Lucreția Suciu” Oradea
CLASA: a VI-a B
PROFESOR: Danciu Diana Maria

COMPETENŢE SPECIFICE:
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul și pe parcursul activităţii, elevii vor fi capabili:
O1. să recunoască verbele din contexte date;
O2. să completeze un text lacular cu verbe potrivite;
O3. să identifice verbele la modurile personale/ formele verbale nepersonale din textele date;
O4. să conjuge verbe la modul și timpul indicat;
O5. să analizeze verbe din punct de vedere morfosintactic.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: se vor folosi, alternativ sau combinat, mijloace şi metode, precum: conversaţia, problematizarea, analiza
morfosintactică, jocul didactic, exerciţiul, explicaţia, concursul, exerciţiul de dezgheţ.

b) Mijloace de învăţământ: caietele elevilor, fişe de lucru, tabla, manualul.

1
c) Forme de evaluare: observarea sistematică a activităţii elevilor, aprecieri orale şi scrise.

d) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.

BIBLIOGRAFIE:

1. Apetroaiei, Elena, Strategii activ - participative în predarea - învăţarea limbii şi literaturii române, Piteşti, Editura Paradigme,2009.
2. Cîrstea, Mihaela Daniela, Avram, Viorica, Sanda, Ileana, Dragomirescu, Alexandra, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VI-a,
Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018;.
3. Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu, Structuri didactice deschise, ediţia a III-a, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.
4. Pamfil, Alina, Studii de didactica literaturii române, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006;
5. Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Ghid pentru susţinerea examenelor de definitivare şi de acordare a
gradelor didactice, Bucureşti, Editura Corint, 2010.
6. Programa şcolară revizuită „ Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a „ Aprobată prin ordinul ministrului, nr. 3393/ 28.02.2017.
7. Pană Dindelegan, Gabriela, Gramatica limbii române pentru gimnaziu, Editura Univers Enciclopedic, București, 2019.

SCENARIUL DIDACTIC

Nr.
Crt. Momentele Conținut informațional și demersul didactic Elemente de Evaluare
lecției strategie
didactică
Activitatea Activitatea elevilor Resurse Resurse Forme de
propunătorului procedurale materiale organizare
1. Moment Asigură ordinea şi Se pregătesc pentru lecţie. Conversaţia Catalogul Activitate
organizatoric pregăteşte materialele Discuţia frontală
necesare pentru lecţie.

2. Verificarea Verifică tema cantitativ şi Expun modul de realizare Conversaţia Caietele Activitate Aprecieri

2
temei calitativ, solicitând a temei. Fac observaţii, elevilor frontală şi verbale
elevilor, prin sondaj, să aprecieri, corectări. individuală
citească rezolvarea temei,
să facă observaţii şi
corectările ce se impun.
Face aprecieri asupra
modului de realizare a
temei.
3. Actualizarea Se face prin intermediul
cunoștințelor unui joc didactic. Elevii Elevii identifică valoarea Conversația
însușite sunt rugați să precizeze de adevăr a fiecărei Problematizare
anterior care dintre afirmațiile afirmații și aduc a Frontal Aprecieri
următoare sunt adevarate și argumente în sprijinul Jocul didactic verbale
care nu. Dacă le consideră răspunsurilor date acolo
adevărate vor ridica mâna unde este necesar.
sus, dacă le consideră false
vor pune mâna pe cap.
1.Verbul este partea de
vorbire care arată
însușirile unui obiect.
2. Predicatul nominal este
alcătuit din verb copulativ
și nume predicativ.
3.Modul imperativ are
forme și pentru persoana l.
4.Complementul este o
parte de vorbire.
5. Modul conjunctiv și
condițional-optativ au câte
două timpuri.

3
Exerciţiu de dezgheţ: Se Fișa
4. realizează cu ajutorul unui Explicația Frontal Aprecieri
Captarea Elevii completează textul verbale
text lacunar din care
atenției cu verbe potrivite.
lipsesc verbele.
Cum este acest text? De
ce nu are înţeles?
Se rescrie textul la tablă/pe
caiete împreună cu elevii
(Anexa 1)
5.
Enunţarea
temei şi a
obiectivelor
propuse

Deducem că fără verbe


comunicarea nu are înţeles,
ceea ce înseamnă că
verbele au un rol extrem de
important în propoziţie Elevii notează titlul lecției Tabla
(mai ales în relaţiile în caiet și ascultă Conversația Caietele Frontal
(sintactice) dintre explicațiile profesorului. elevilor
participanţii la
acţiune/eveniment.
Se trece titlul lecţiei pe
tablă și se anunţă
obiectivele.
Azi vom face exerciţii cu şi
despre verbe, vom repeta
modurile, timpurile, tot
4
ceea ce aţi studiat până
acum despre această parte
de vorbire.
6. Dirijarea Joc: „Ieri, Azi, Mâine”
învățării Profesorul va realiza pe
tablă trei coloane Elevii completează Jocul didactic Tabla Individuală Aprecieri
corespunzătoare celor trei coloanele la tablă și în Caietele Frontală verbale
cuvinte, iar elevii vor caiete.
completa după model cu
verbele: a visa, a zâmbi, a
merge, a lupta.
Exemplu: a visa= am visat-
visez- voi visa Elevii descoperă verbele Problematizare Fișe
Activitate pe Aprecieri
ascunse, subliniindu-le cu a Tabla
echipe verbale
o linie, apoi le grupează Caietele
Concurs în funcție de criteriul ales.
Liderul primei echipe care
1.Găsiţi verbele ascunse în
termină exercițiul va oferi
următorul şir de cuvinte:
răspunsul.
veste, carte, a desenat,
devreme, pian, spusese,
citeşte, iaurt, a dansa,
rezolvase, petrecere, Elevii găsesc intrusul și
cântat. participă cu plăcere la Problematizare
Fișe
concurs. Liderul fiecărei a
Tabla Aprecieri
Grupați pe două coloane grupe va da răspunsul.
Activitate pe verbale
verbele găsite: moduri echipe
personale și forme verbale
nepersonale.

2. Caută intrusul din


următorul şir de cuvinte.
5
Gr.I: „am desenat, ai Aprecieri
desenat, a desenat, voi Activitate pe verbale
Elevii notează verbele la Fișe echipe
desena, aţi desenat, au
modurile și formele Tabla
desenat”.
verbale cerute, iar liderul
Gr.II: „lucrasem, lucraseşi, grupei citește răspunsul. Problematizare
lucrase, am lucrat, a
lucraserăţi, lucraseră”.
Gr.III: „cântam, cântai,
cânta, cântaserăm, cântați,
cântau”
Gr.IV: dansai, dansași,
dansă, dansam, dansarăți,
dansară.

3. Prâslea povesti toată


istoria şi le spuse cât de
greu este a ieşi deasupra
pământului şi le arătă
mărul de aur al zmeului.
Atunci, împăratul îi chemă
pe feciorii lui cei mai mari,
dar aceştia văzându-l pe
Prâslea au vrut a se
ascunde.

Gr.I și II: notaţi doar


verbele la modurile
personale!

6
Gr.III și IV: notaţi doar
formele verbale
nepersonale!

Se verifică fiecare exerciţiu


frontal(Anexa 2).

7. Asigurarea 4. Analizaţi morfologic și


retenției și a sintactic verbele din
transferului următoarele enunţuri:
Elevii analizează cu Analiza Fișa de Activitate pe Aprecieri
Gr.I și II: Copiii aleargă atenţie verbele date. morfosintactică lucru grupe verbale
veseli pe covorul de frunze.
Gr.III și IV: Animalele
pădurii vor căuta hrană
pentru iarnă. Un membru din echipă va Activitate pe
Jocul didactic Aprecieri
începe, iar ceilalți, în Activitate grupe
În măsura timpului verbale
ordine, vor conjuga la orală
disponibil, se va realiza un
fiecare persoană.
joc: „Lanţul verbelor”-
conjugarea verbelor la
toate persoanele şi la
diferite moduri (a ajuta, a
cânta, a petrece, a conduce
).

7
Glumă:
Profesorul conjugă verbul
a se juca:
Noi ne jucăm, voi vă
jucaţi, ei/ele se joacă ... ce
timp este?
Elevii răspund: Timpul ...
pauzei!
Se vor efectua aprecieri
asupra lecţiei și se vor nota
elevii.
8. Tema Profesorul propune ca temă Elevii vor desena Explicația Caietele Activitate
pentru acasă fişa Despre emoticuri în funcţie de Conversația elevilor frontală
noi în verbe. (Anexa 3-fişa cum s-au simţit în timpul
temă ) orei.

Anexa 1

8
Completați textul cu verbe potrivite contextului:

„Pe muşchiul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara _____ jos lângă iedul ei. Acesta şi-______ capul cu botul mic,
catifelat şi umed, pe spatele mamei lui şi, cu ochii închişi,________ dezmierdat. Căprioara îl _____, şi limba ei subţire ____
uşor blana moale, mătăsoasă a iedului. ” ( „Căprioara”, de Emil Gârleanu )

Anexa 2

Concurs 1.Găsiţi verbele ascunse în următorul şir de cuvinte: veste, carte, a desenat, devreme, pian, spusese, citeşte, iaurt, a dansa, rezolvase,
petrecere, cântat. Grupați aceste verbe pe două coloane: moduri personale și forme verbale nepersonale.
2. Caută intrusul din următorul şir de cuvinte.
Gr.I: am desenat, ai desenat, a desenat, voi desena, aţi desenat, au desenat.
Gr.-II: lucrasem, lucraseşi, lucrase, am lucrat, lucraserăm, lucraserăţi, lucraseră.
Gr.III: cântam, cântai, cânta, cântaserăm, cântați, cântau
Gr.IV: dansai, dansași, dansă, dansam, dansarăți, dansară.

3. Prâslea povestind toată istoria şi le spuse cât de greu este a ieşi deasupra pământului şi le arătă mărul de aur căzut al zmeului. Atunci, împăratul
îi chemă pe feciorii lui cei mai mari, dar aceştia văzându-l pe Prâslea s-au ascuns.
Gr.I și II: Notaţi doar verbele la modurile personale.
Gr.III și IV: Notaţi doar verbele la modurile nepersonale.
4.Analizaţi verbele din următoarele enunţuri:
Gr.I Copiii aleargă veseli pe covorul de frunze.
Gr.II Animalele pădurii vor căuta hrană pentru iarnă

ANEXA 3 FIŞĂ INDIVIDUALĂ


9
TEMA
DESPRE MINE ÎN VERBE

SUNT:........................................................................................................................................
AŞ VREA....................................................................................................................................
PĂSTREZ....................................................................................................................................
MI-AŞ FI DORIT.........................................................................................................................
NU ÎMI PLACE............................................................................................................................
MĂ TEM DE................................................................................................................................
AUD...............................................................................................................................................
ÎMI PARE RĂU CÂND.................................................................................................................
ÎMI PLACE SĂ..............................................................................................................................
NU SUNT........................................................................................................................................
DANSEZ CÂND.............................................................................................................................
CÂNT CÂND..................................................................................................................................
NICIODATĂ NU VOI.....................................................................................................................
RAR..................................................................................................................................................
PLÂNG ATUNCI CÂND.................................................................................................................
SUNT CONFUZ(Ă) CÂND..............................................................................................................
AM NEVOIE DE..............................................................................................................................
AR TREBUI SĂ................................................................................................................................
AŞ PUTEA SĂ..................................................................................................................................

10

S-ar putea să vă placă și