Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Trandafir Ioana – Andreea


Data: 9.05. 2019
Clasa: a V-a
Obiectul: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Timpul legendelor
Subiectul: Atributul
Tipul lecției: însușire de noi cunoștințe

COMPETENȚE SPECIFICE:
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor
comunicative
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacţiunea
verbală
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
 O1. să definească atributul;
 O2. să precizeze care sunt întrebările la care răspunde atributul;
 O3. să recunoască atributul în exemplele propuse;
 O4. să recunoască părţile de vorbire prin care se exprimă atributul;
 O5. să rezolve corect exerciţiile propuse;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode și procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, descoperirea, demonstraţia, explicaţia, exemplificarea, brainstorming, eseul de 5 minute
Mijloace de învățământ: fișe de lucru, manual, foi, markere, flipchart
Forme de organizare: frontal, individual

BIBLIOGRAFIE:
- „Limba și literatura română” manual de clasa a V-a, Cătălina Popa, Onorica Tofan, Elena Corcăcel, Viorica Isaia, Editura Intuitext,
București, 2017;
- „Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise”, Alina Pamfil, Ed. Paralela 45, București, 2006;
- „Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba și literatura română” – învățământ primar și gimnazial, Ministerul Educației și
Cercetării, 2002.
- Gramatica limbii române pentru gimnaziu , coordonator Gabriela Pană Dindelegan, Ed. Univers Enciclopedic Gold, București, 2019
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Secvenţele Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică Evaluare
Crt instruirii
.

Resurse Resurse Forme de


Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedurale materiale organizare

1. Moment Profesorul stabileşte un climat Elevii anunță absenții și îşi Conversația Frontal
organizatoric favorabil derulării activităţii de pregătesc materialele necesare
1 min. învăţare.Notează absenţii, se începerii activităţii.
stabileşte ordinea şi se pregătesc
cele necesare desfăşurării lecţiei.
2. Reactualizarea Aprecierea
cunoştinţelor Profesorul verifică tema – atât Elevii citesc și corectează tema Conversația Caietele Frontal răspunsurilor
învăţate cantitativ, cât și calitativ. acolo unde este cazul. Exercițiul elevilor Observarea
anterior sistematică
3 min
3. Captarea Pe o foaie de flipchart, profesorul
atenţiei/discuţii are desenat un ciorchine.(anexa 1)
pregătitoare Elevii vor avea de scris, câte o Elevii ascultă indicațiile Conversația Aprecierea
Frontal
2 min. caracteristică a fiecăruia, care să profesorului și ies pe rând să Ciorchinele Flipchart răspunsurilor
Individual
completeze propoziţia „Eu sunt un completeze ciorchinele. Brainstorming Observarea
copil....”, scisă în centrul sistematică
ciorchinelui. Prima caracteristică va
fi exemplificată de către profesor.
4. Anunţarea Profesorul va cere elevilor să Elevii vor identifica părțile
subiectului extragă una dintre propoziţiile nou principale de propoziție,
lecţiei noi şi-a formate şi împreună cu profesorul să subiectul și predicatul, și Conversația Tabla Observarea
obiectivelor menţioneze din ce părţi de întrebările la care răspund Explicația Caietele sistematică
urmărite propoziţie este formată. acestea ( cine?, ce face?). elevilor Frontal
2 min. Profesorul va conduce elevii spre
subiect şi predicat şi va cere de la ei Elevii vor asculta explicațiile Aprecierea
să menţioneze că sunt părţi profesorului. răspunsurilor
principale de propoziţie, care Vor nota titlul lecției pe caiet.
răspund la întrebările „cine” şi „ce
face”, pentru ca mai apoi să
descopere atributul, pe care l-au
menţionat chiar ei.
Astfel, li se va preciza elevilor titlul
lecţiei de zi, „Atributul”, care va fi
scris pe tablă.
5. Dirijarea Profesorul va nota pe tablă două Elevii notează cele două
învăţării enunțuri.( Demetra era sora Herei. enunțuri și identifică părțile de
35 min Doi dintre oameni au găzduit-o în vorbire pe care le determină
coliba lor.) și va cere elevilor să cuvintele subliniate (substantiv,
identifice ce părți de vorbire numeral cu valoare
determină cuvintele subliniate și să substantivală). Aceștia
precizeze la ce întrebări răspund. precizează întrebările la care Observarea
răspund ( a cui?, care?) Conversația Tabla Frontal sistematică
Pe baza răspunsurilor primite, Explicația Caietul Individual Aprecierea
profesorul notează la tablă definiția elevilor răspunsurilor
atributului și întrebările la care Elevii notează definiția Exercițiul
răspunde acesta. atributului și întrebările la care
Atributul este partea secundară răspunde acesta.
de propoziție care determină un
substantiv sau un înlocuitor al
acestuia ( pronume sau un
numeral cu valoare substantivală).
Întrebări: care?,ce fel de?,
ai,a,al,ale cui?, cât? câtă?câți?
câte?

Pe o foaie de flipchart profesorul are Elevii ascultă indicațiile Conversația Flipchart Frontal Observarea
notate câteva enunțuri în care există profesorului și identifică părțile Explicația Caietul Individual sistematică
atribute subliniate. (anexa 2) de vorbire prin care se exprimă elevilor Aprecierea
Acesta cere elevilor să precizeze ce atributul. Exercițiul răspunsurilor
parte de vorbire sunt atributele Notează pe fleepchart și în
subliniate în fiecare enunț. caiete.

Profesorul oferă elevilor o fișă de Fișa de Frontal


lucru (anexa 3). Aceștia au ca Elevii primesc fișa de lucru, Exercițiul lucru Individual Observarea
sarcină să rezolve exercițiile ce ascultă indicațiile profesorului Conversația Tabla sistematică
presupun identificarea atributelor, și rezolvă exercițiile pe fișă și Aprecierea
recunoașterea părții de vorbire prin la tablă. răspunsurilor
care se exprimă acestea, alcătuirea
de enunțuri în care să existe diferite
părți de vorbire cu funcție de atribut
și realizarea acordului adjectivelor
cu funcția sintactică de atribut cu
substantivele pe care le determină.
6. Asigurarea Profesorul cere elevilor să descrie, Elevii ascultă indicațiile Eseul de 5 Caietul Frontal Observarea
feedbackului în 30-50 de cuvinte, grădina bunicii, profesorului și realizează textul minute elevilor Individual sistematică
şi evaluarea folosind cel puțin 5 atribute descriptiv. Aprecierea
5 min. exprimate prin diferite părți de răspunsurilor
vorbire.
7. Asigurarea Profesorul anunță tema pentru acasă: Elevii notează tema pentru Conversația Caietele Frontal
retenţiei şi a caietul special, paginile 75 și 76. acasă. elevilor
transferului
2 min.
ANEXA 1

EU SUNT
UN COPIL
ANEXA 2

Cartea de poezii scrisă de Mihai Eminescu este pe masă.

Florile de la Mihai sunt foarte frumoase.

Hainele lor au fost spălate de bunica.

Poveștile dumnealui ne captivează.

Volumele celor doi sunt acolo.

Am nevoie de două caiete.

Răspunsul celui de-al doilea a fost greșit.

Al treilea elev a câștigat o medalie.

Împărații locuiesc în palate mari și frumoase.


ANEXA 3
FIȘĂ DE LUCRU

1. Citește cu atenție textul următor, apoi încercuiește răspunsul corect:

„Atlas a adus mărul de aur al Hesperidelor lui Hercule, a participat la lupta cu giganții – prima generație de divinități monstruoase, violente
– și, de partea titanilor împotriva olimpienilor. Învins de către aceștia din urmă, el a fost pedepsit de Zeus, fiind osândit să poarte veșnic pe umerii
lui bolta cerească. Conform unei alte tradiții, Atlas ar fi fost împietrit de către Perseu, fiind transformat în stâncă la vederea chipului Meduzei.”
( https:// ro.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mitologie))

 În enunțul Atlas a adus mărul de aur al Hesperidelor lui Hercule,.... există:


a) Un atribut exprimat prin adjectiv și două atribute exprimate prin substantive proprii;
b) Un atribut exprimat prin substantiv comun și două atribute exprimate prin substantive proprii;
c) Două atribute exprimate prin substantive proprii

 Există atribut exprimat prin numeral în structura:


a) prima generație de divinități monstruoase;
b) Conform unei alte tradiții;
c) Învins de către aceștia din urmă.

 Atributele din structura fiind osândit să poarte veșnic pe umerii lui bolta cerească sunt:
a) veșnic, umeri, cerească;
b) veșnic, lui, cerească;
c) lui, cerească.

2. Adaugă substantivului serbare din enunțul El participă la serbare:


a) Un atribut exprimat prin adjectiv.......................................................................................................
b) Un atribut exprimat prin substantiv...................................................................................................
c) Un atribut exprimat prin pronume personal.....................................................................................

3. Construiește enunțuri în care cuvintele date să aibă funcția sintactică de atribut:


 substantivul floare la numărul plural
 substantivul roman
 numeralul cardinal zece
 pronumele personal lui
 adjectivul minunată
4. Realizează acordul adjectivelor care au funcția sintactică de atribut, cu substantivele pe care le determină:
 Fetele (zglobiu) aleargă prin pădurea (des).
 Liniștea (adânc) din codru e tulburată de cântece (vesel).

5. Precizează partea de vorbire prin care se exprimă atributele din enunțul următor:
Plimbarea prin pădurea muzelor ne-a trimis în lumea lor minunată.

S-ar putea să vă placă și