Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

STUDENT: ION MARIAN-LAURENȚIU


INSTITUȚIA: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, București
CLASA: a VI-a A
DATA: 08.12 2021
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: VERBUL
TIPUL LECŢIEI: recapitularea cunoştinţelor;
SCOPUL LECŢIEI: actualizarea cunoştinţelor elevilor despre verb, utilizarea corectă a verbelor în
contexte date în funcție caracteristicile acestora, perfecţionarea exprimării şi dezvoltarea gândirii
logico-creatoare;

COMPETENȚE SPECIFICE:

 2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învațate, în diverse tipuri de propoziții;


 3.4 sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citate;
 4.3 înlănțuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice și de
punctuație;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

 să identifice verbele la modurile şi timpurile studiate;


 să recunoască verbe predicative, copulative şi auxiliare;
 să precizeze funcţia sintactică a verbelor la modurile predicative și nepredicative;
 să ortografieze corect formele verbale;
 să recunoască conjugările verbului;
 să analizeze verbele indicate.

STRATEGII DIDACTICE:

a. Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul oral, scris,
individual;
b. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală;
c. Modalități de evaluare: evaluare frontală, verbală;
d. Resurse materiale: fişe de lucru, laptop, videoproiector, tablă;

1
RESURSE:
a. Bibliografie:
Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru limba şi literatura română. Clasa a VI-
a, Bucureşti, 2017 - Anexa nr. 2 la ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393 / 28.02.2017,
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Pană Dindelegan, Gabriela, GRAMATICA LIMBII ROMÂNE PENTRU GIMNAZIU, Editura Univers
Enciclopedic Gold, București, 2019.

b. Resurse umane: 33 de elevi.

c. Timp: 45 de minute.

2
SCENARIUL DIDACTIC

STRATEGII DIDACTICE Evaluare


MOMENTELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA
INSTRUIRII PROFESORULUI ELEVULUI Metode Mijloace de Forme de
învăţământ organizare
2’
1. MOMENT Profesorul stabileşte ordinea şi disciplina, apoi pregăteşte Elevii îşi pregătesc Conversaţia frontală
ORGANIZATORIC materialele necesare orei de limba română. cele necesare orei de
Se face prezenţa elevilor. limba română.

2. VERIFICAREA Se verifica tema, atât cantitativ, cât şi calitativ, corectând Elevii verifică Conversaţia manualul 3’
TEMEI ŞI A greşelile. exerciţiul dat. individuală
CUNOŞTINŢELOR caietele
ACUMULATE
ANTERIOR

Elevii se vor gândi la


3. CAPTAREA Captarea atenţiei şi introducerea în activitatea propriu-zisă se va soluții și vor Joc didactic caietele 5’
ATENŢIEI face printr-un joc didactic (Anexa 1, prezentarea ppt). Profesorul descoperi ce categorii Frontal
prezintă o ilustrație PowerPoint în care se vor regăsi câteva ale verbului se prezentare Orală
elemente specifice anotimpului de iarnă, care vor fi asociate cu ascund în spatele ppt
categoriile verbului. ilustrațiilor.

4. ANUNŢAREA 2’
TEMEI Astăzi vom recapitula toate noțiunile legate de verb și vom Elevii vor scrie în
lucra și câteva exerciții în scopul fixării noțiunilor. cele din urmă titlul Explicaţia Frontală
lecţiei în caiete:
Recapitulare verb.

5. DIRIJAREA După recapitulare sistematică a verbului și a principalelor Elevii își vor însuși Explicația
ÎNVĂŢĂRII caracteristici, profesorul împarte cu ajutorul elevilor fișele de informațiile din nou, / fișa de lucru Frontală 25’ Observarea
lucru (Anexa 2). după care vor rezolva Conversația sistematică
Se vor rezolva împreună exercițiile, atât oral, cât și pe fișe, în împreună cu
scris. profesorul exercițiile.

3
Elevii noteză pe fișă
1. Conjugați următoarele verbe la modul și timpul dintre paranteze : conjugarea corectă Exercitiul
a) A STA (indicativ, perfect compus, pers. a III-a, pl.) fiecărui verb. gramatical
..............................
b) A IERTA (indicativ, imperfect, pers. I, sg.)
…………………..
c) A DESENA (conjunctiv, perfect, pers. I , pl.)
..............................
d) A ÎNMÂNA (imperativ, persoana a II-a, sg.)
........……………..
e) A FI (condiţional - optativ, prezent, pers. a II- a, pl.)
........……………..
Elevii completează
2. Scrie în spaţiul rezervat, modul şi funcția sintactică a verbelor subliniate: spațiile punctate cu Exercițiul
a) Scrie tema astăzi! rezolvările, analizând gramatical
……..…………………………. verbul după mod și
b) Ştiu conjuga orice verb.
………………………………………. funcție sintactică.
c) Aș mânca orice acum. Caietele
…………….…………...……………. elevilor / Frontală
d) A învăţa este o plăcere. Fișa de lucru
............…………………….……………
e) A ieşit fără să salute. Elevii scriu
............………………………………… propozițiile în caiete
și înlocuiesc modul Exercițiul
3. Transformaţi enunţurile de mai jos, înlocuind verbele la modul conjunctiv cu cel gramatical
conjunctiv cu verbe la modul infinitiv: infinitiv.
a) Maria poate să vorbească fără întrerupere două ore. Oral/Scris
b) N-a îndrăznit să-i spună adevărul. Elevii vor participa la Conversația
c) Dan a putut să ia zece.
actualizarea
Se vor aminti caracteristicile verbelor copulative. cunoștințelor.

Elevii vor construi o


4. Completează propoziţiile de mai jos, respectând indicația dintre propoziție în care
verbul A FI să ceară Exercițiul
paranteze :
un predicat nominal gramatical
Jocurile erau …………………………….. (PREDICAT NOMINAL) și o alta în care
Profesorul era ……………………………. (PREDICAT VERBAL) verbul deja A FI, deja
existent, să fie
predicativ.

4
Elevii vor corecta Exercițiu de
formele verbale scriere Caietele Frontală
7. Corectaţi greşelile:
greșite, corectă elevilor/
a) Eu crez o poezie. argumentându-le. Fișa de lucru
b) Să fi politicos!
c) Fi atent! Oral/Scris
d) Nu fii obraznic!
e) Să nu fi dezordonat!
f) Ar fii frumos să vi cu ea la eveniment

Profesorul cere elevilor să rezolve singuri ultimul exercițiu de


6. OBŢINEREA pe fișă. (Anexa 2). Elevii vor rezolva
PERFORMANŢEI exerciţiul. Exercițiul Fișă Individual 5’
ŞI ASIGURAREA Acesta va verifica răspunsurile date de elevi. gramatical Oral/Scris
TRANSFERULUI

Profesorul face aprecieri globale şi individuale asupra


7. EVALUARE modului de participare pe tot parcursul orei și felicita elevii Individual 3’ Oral
pentru participarea la oră.

Profesorul prezintă tema pentru acasă: Alcătuiți o compunere Conversația


în care să vă imaginați că sunteți ajutorul primar al lui Moș Elevii vor nota în
Crăciun. În compunerea voastră trebuie să folosiți doar verbe caiete tema primită.
la timpul perfect-compus al indicativului și minimum 5 forme
verbale nepersonale, pe care să le precizați.

S-ar putea să vă placă și