Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Școala Gimnazială
Profesor:
Clasa: a V-a
Data: 04.11.2019
Obiectul : Limba și literatura română
Subiectul lecţiei : Adjectivul
Tipul lecţiei : recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

COMPETENŢE GENERALE:
2. receptarea mesajului scris de diverse tipuri;
3. redactarea textului scris de diverse tipuri;
4. utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.1. –corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și nonliterare, continue,
discontinue și multimodale;
2.4. –manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite;
3.3. –adecvarea textului scris la situația și scopul comunicării;
4.1.–utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru
înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;
4.5. -redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții .

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


1.Obiective cognitive:
C1. să definească adjectivul;
C2. să recunoască adjectivele din diferite texte;
C3. să realizeze acordul între adjective şi substantivele determinate;
C4. să analizeze adjective identificate în diferite texte ;
C5. să recunoască gradele de comparație ale adjectivului;

1
2.Obiective afective:
A1. să introducă cunoștințele accumulate în propriul sistem de valori;
A2. să conștientizeze importanța studierii limbii române;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode şi procedee: joc didactic, conversaţie, exerciţiul, ciorchinele, Gândiţi! Lucraţi în
perechi! Comunicaţi!
2. Materiale şi mijloace: fişe de lucru, table, flip-chart, manualul, videoproiectorul
3. Resurse: colectivul eterogen de elevi al clasei a V-a, 3 elevi cu CES
4. Evaluarea: evaluare orală şi scrisă (elevii vor completa fişele şi vor răspunde la întrebări),
observarea sistematică;
5. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate în perechi, activitate
individuală şi activitate pe grupe.
6. Material bibliografic:
Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru limba şi literatura
română, Clasa a V-a, Bucureşti, 2017.
Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Corint,
Bucureşti, 2010.
Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Limba şi literatura română pentru clasa a V-a,
Editura Aramis, Bucureşti, 2017.

2
SCENARIU DIDACTIC

Secvenţele Ob. Detalieri de conţinut Metode şi Evaluare


lecţiei/ Timpul Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee/
alocat Forme de
organizare
1. Moment Salută elevii şi notează în catalog Răspund salutului şi îşi pregătesc Conversaţia
organizatoric elevii absenţi. materialele necesare orei de limba
1’ Organizează clasa şi asigură şi literatura română
climatul necesar bunei desfăşurări
a activităţii propuse.
2. Verificarea Se verifică tema, făcându-se Elevii răspund întrebărilor Conversaţia Individual
temei și a aprecieri asupra rezolvării formulate de profesor. catehetică,
cunoștințelor cerinţelor. Completează ciorchinele. ciorchinele
anterioare Se verifică cunoştinţele asimilate
5’ anterior despre adjectiv,
structurându-se într-un ciorchine.
(Anexa 1)
3. Captarea Ice breaking Chestionarea
atenţiei Momentul de captare a atenției se Atașează orală
5’ va realiza sub forma unui joc. prenumelui un adjectiv potrivit.
Profesorul și unii elevi se prezintă
spunându-și prenumele și
caracterizându-se cu un adjectiv
care începe cu aceea și literă cu
care începe prenumele.
4. Anunţarea Enunță titlul și obiectivele lecției. Elevii scriu titlul lecţiei în caiete.
subiectului Scrie titlul pe tablă, cerându-le
3
lecţiei şi a elevilor să facă același lucru pe Expunerea
obiectivelor. caiete.
2’
5. Conducerea Profesorul împarte elevilor fișe Gândiţi! Lucraţi Observarea
învăţării C2 de lucru. (Anexa 2.) Organizaţi în Elevii rezolvă sarcinile. în perechi! sistematică a
25’ perechi, elevii vor avea de Comunicaţi! elevilor
rezolvat sarcinile de pe fișe. După expirarea timpului de lucru, Activitate în Aprecierea
C3 Se monitorizează activitatea câte un reprezentant din fiecare perechi răspunsurilor
fiecărui elev. echipa va citi răspunsurile.

6. Asigurarea Li se cere elevilor să rezolve Conversația Evaluarea


feedback-ului exerciţiile propuse în fişa de Elevii vor îndeplini sarcina de Explicația formativă
evaluare. Explică elevilor ce au lucru. Exercițiul
de făcut. (v. Anexa 3)

Se realizează pe tot parcursul orei


prin intermediul unor aprecieri Elevii primesc note pentru
verbale de tipul: Bravo! Da! contribuţia lor la desfăşurarea
Foarte bine!. Profesorul lecţiei.
formulează concluzii referitoare la
desfăşurarea lecţiei şi face
aprecieri despre modul în care
elevii au participat la lecţie. Elevii
care s-au afirmat sunt notaţi în
catalog, iar ceilalţi elevi vor fi
încurajaţi.
7. Asigurarea Se precizează tema pentru acasă, Notează tema în caiete.
retenţiei şi a se aduc explicaţii şi lămuriri, Conversaţia
transferului acolo unde este cazul.
4
Anexa 1.

DEFINIȚIE FUNCȚIE SINTACTICĂ GRADELE DE


COMPARAȚIE

ADJECTIVUL

FELUL ADJECTIVULUI GENUL


NUMARUL

SINGULAR PLURAL FEMININ MASCULIN NEUTRU


VARIABILE INVARIABILE

CU DOUĂ CU TREI CU PATRU


FORME FORME FORME

5
Anexa 2.

Fișa de lucru
1. DESCOPERIȚI INTRUSUL!

Printre adjectivele care îşi schimbă forma (variabile) s-au strecurat nişte „intruşi”. Dovedeşte-
ţi abilităţile de detectiv şi descoperă intruşii, notându-i în norişor.

bej sărac ciudat

important
elegant

mic perspicace

cumsecade
galben ade

mare
înţelept
gri

2. Completați spaţiile punctate cu forma potrivită a adjectivului dintre paranteze, astfel ȋncât
acesta să se acorde cu substantivul determinat:

  “ ............. ................ câmpie acu-i..............., ..........................,(vesel, verde. trist, vestejit)

         Lunca, bătută de brumă, acum pare....................;(ruginit)

         Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se dezlipesc,

         Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet ........................(omenesc).”

Sfârșit de toamnă, Vasile Alecsandri

Explicaţi cum se realizează acordul adjectivului cu substantivul determinat.

.........................................................................................................................................

6
3. Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, încercuiți
litera A, iar dacă este falsă, încercuiți litera F.

A/F Adjectivele mic, lung, străveziu sunt variabile cu patru forme.


A/F În propoziția Paltonul bej este modern. există două adjective
invariabile.
A/F Adjectivele mov și roz au la feminin formele movă și roză.

4. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:


 Adjectivele dulce, mare, verde sunt:
A)invariabile ; B)variabile cu două forme flexionare; C)variabile cu trei
forme flexionare.
 Adjectivul exprimă o însușire:
A)a unui substantiv; B)a unui verb; C)a unui pronume.
 Alege seria care conține adjective invariabile:
A)crem, alb, negru;
B)roz, kaki, feroce;
C)portocaliu, fericit, vesel.

5. Subliniați adjectivele din enunțurile de mai jos și menționați funcția sintactică a acestora.

“Mi se spunea Marenuca și numele indica o nuca cu cap mare, ușor bombat ce alerga
mărunțel pe două piciorușe mici și subțiri ca două fuse.”

Marenuca și televizorul, Ana- Maria Pătrașcu

6. Completați spațiile punctate cu informații corecte:

În propoziția Colegul lui de bancă era cel mai puţin înalt dintre toţi băieţii din clasă.
adjectivul subliniat este la gradul de comparație .......................................

În propoziția următoare Florile cele mai frumoase sunt cele de primăvară.adjectivul


îndeplinește funcția sintactică de .................................................

Gândiţi !

Lucraţi în echipă !

Comunicaţi !

7
Anexa 3.

Trenuleţul adjectivelor

Vă invit într-o călătorie cu trenuleţul în Lumea tainelor gramaticale. Pentru a obţine un


bilet de tren, sunteţi rugaţi să identificaţi adjectivele din textul următor, precizând câte forme
flexionare au.

“Pletele lui albe și crețe parcă sunt niște ciorchini de flori; sprincenele, mustățile,
barba... peste toate au nins anii mulți. Numai ochii bunicului au rămas ca odinioară: blânzi și
mângâietori.”

(Bunicul, Barbu Ștefănescu Delavrancea)

Astăzi m-am simţit:

8
Adjectivul

Sunt adjectivul, cuvântul care are


Mărime, formă, gust, culoare.
Sunt copăcelul îngândurat
De vântul toamnei spulberat;
O frunză roşie mai sunt
Şi-ntinsul, verdele pământ
Sunt norul alb şi trecător
Şi soarele strălucitor;
Rotundul măr, gustos, din pom,
Cules de înţeleptul om.
Am strai ales, de sărbători;
Pe unde trec eu semăn flori;
Chiar SUBSTANTIVUL, frate-meu,
Mă cheamă să-l ajut mereu.
Şi nu lipsesc din adunare,
Ca să împart la fiecare.
O însuşire, două, trei ...
Sunt bun şi darnic, dragii mei!
Isteţ, dorit şi inventiv,
Sunt renumitul: Adjectiv!

9
-Adjectivul- Fișă CES

Reține!

Adjectivul este partea de vorbire care își schimbă forma și care arată însușiri,
calități al unei ființe, lucru, fenomen al naturii. El însoțește întotdeauna un
substantiv.

1. Privește imaginea. Scrieți cât mai multe substantive însoțite de câte un


adjectiv.După ce ai terminat, poți colora.

Exemplu: copac înflorit


___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

2. Completează substantivele cu câte trei adjective:

elev - ___________________________________________________________

pâine - __________________________________________________________

carte - ___________________________________________________________

3. Unește corect:
mărime
amar roșu
forma
acru dreptunghiular
culoare
rotund dulce
gust
galben uriaș

mic lat

10
4. Subliniați adjectivele cu două linii:

Ionel este un pictor talentat.

Pe cer se arată soarele arzător.

Ana citește o carte interesantă.

Pe cerul senin se văd păsările călătoare.

5. Pune un adjectiv potrivit.

S-au întors din nou păsările __________________________.

Ionel Popescu este un copil _________________________.

Maria are o haină _____________________________.

Andrei este un elev______________________________.

11

S-ar putea să vă placă și