Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Cluj-Napoca


Profesor: Ioan-Călin Hurgoiu
Data: 16.05.2019
Clasa: a VI-a B
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Călătorii de tot felul
Subiectul: Adjectivul
Tipul lecţiei: actualizare a cunoștințelor

COMPETENŢE GENERALE:
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de comunicare
monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de
realizare, cu scopuri diferite.

COMPETENŢE SPECIFICE: CONŢINUTURI ASOCIATE:


2.3 respectarea normelor morfosintactice - utilizarea corectă a părţilor de vorbire flexibile şi neflexibile
în propoziţii şi în fraze învăţate; construirea corectă a unor enunţuri din punct de
vedere sintactic;
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii - categorii morfologice specifice părţilor de vorbire
expresive a categoriilor gramaticale (actualizare şi conţinuturi noi): verbul, substantivul,
şi lexicale învăţate, într-un text citit pronumele, numeralul, adjectivul, adverbul, prepoziţia,
conjuncţia, interjecţia; relaţii şi funcţii sintactice; raporturi de
coordonare şi de subordonare
4.4 utilizarea corectă a flexiunii -părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul,
nominale şi verbale în textul scris, pronumele, numeralul, adjectivul)
utilizând corect semnele ortografice şi de - construirea corectă şi expresivă a unui text din punct de
punctuaţie vedere sintactic;

Competenţe derivate:
C1: asocierea adjectivelor cu substantivele potrivite contextului. (corelare cu c.s. 3.3);
C2: recunoașterea adjectivelor după diferite criterii (corelare cu c.s.3.3);
C 3: alcătuirea, în scris, a unor enunțuri în care să integreze adjective corespunzătoare cerinţelor date
(corelare cu c.s 2.3);
C4: explicarea ortografiei cuvintelor sau construcţiilor care conțin adjective (corelare cu c.s 3.3);
C5: redactarea unui text integrând adjective diferite (corelare cu c.s. 4.4);

1
Activităţi de învăţare:
A1: joc didactic pentru identificarea adjectivelor;
A2: activitate de analiză a adjectivelor identificate în enunțurile date;
A3: activitate de identificare a adjectivelor variabile /invariabile;
A4: exerciţii de folosire corectă a gradelor de comparație;
A5: exerciții de identificare a formei corecte a adjectivelor;

Strategii didactice

Metode şi procedee: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, cubul, explicaţia, scaunul autorului;
Metode de evaluare: observarea curentă, chestionarea orală, test formativ.
Forme de organizare: activitate frontală; activitate pe grupe de elevi; activitate individuală.

Resurse:
a. materiale şi mijloace tehnice de învătământ: tabla, caiete de notiţe, marker, fişe de lucru, test formativ.
b. umane şi capacităţi de învăţare: 30 elevi ai clasei a VI-a B; capacitatea de receptare a elevilor, capacitatea
elevilor de a colabora şi de a putea să redea cunoştinţele însuşite anterior; ritmuri de învăţare apropiate.
Condiţii prealabile:
- clasă omogenă;
- elevii vor lucra pe grupe compacte şi vor expune rezultatele produselor lor.
c. de timp: 50 de minute.
d. bibliografice:
1. oficiale: Curriculum şcolar naţional
2. metodice:
Florentina Sâmihăian, Limba și literatura română. Manual pentru clasa a VI-a, Art, București, 2018.
Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a V-a, Colecţia
Metodica activă, Piteşti: Ed. Paralela 45, București,2008.
Gabriela Pană Dindelegan, Gramatica limbii române pentru gimnaziu, Univers enciclopedic, București,
2019.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENŢELE
FORME ŞI
INSTRUIRII
CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE INSTRUMENTE
DIDACTICE/
DE EVALUARE
DURATA

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de


procedee învăţământ organizare a
activităţii
1. Momentul •Profesorul notează absenţii şi asigură Elevii își pregătesc lucrurile Conversația Manualul Activitate -
organizatoric un climat favorabil derulării activităţii necesare desfășurării lecției. Caietele frontală
de învăţare. Se restabileşte ordinea şi Instrumentele
1’ se pregătesc cele necesare de scris
desfăşurării lecţiei.

2. Verificarea, •Profesorul reactualizează, prin Elevii răspund la întrebări. Conversația Caietele Activitate Evaluare orală
actualizarea conversaţie catihetică, noţiunile de catihetică Manualul frontală Calitatea şi
cunoştinţelor bază privind părțile de vorbire cantitatea
anterior învățate. răspunsurilor date
însuşite •Verifică modul de efectuare a temei
pentru acasă.
5’

3
3. Captarea Profesorul desenează la tablă un Elevii ascultă și respectă Jocul didactic Tabla Activitate Observare
atenţiei şi omuleţ. Elevii vor avea de scris pe indicațiile profesorului Post-it frontală sistematică a
crearea câte un postit, o caracteristică activităţii şi a
climatului personală pozitivă, care să comportamentului
afectiv completeze propoziția: „Eu sunt un Elevii completează elevilor
copil...”. postiturile primite.
6’
Profesorul adună postiturile, citind
cuvintele, postiturile vor fi lipite în
jurul omuleţului de pe tablă. Prima
caracteristică va fi exemplificată de Elevii răspund la întrebările Conversația
către profesor. profesorului.
Solicită elevilor să precizeze valoarea
morfologică a cuvintelor notate.

4. Comunicarea Profesorul face cunoscut elevilor Elevii își notează în caiete Conversația Tabla Activitate -
titlului lecţiei în faptul că urmează o lecție de titlul lecției și ascultă euristică Marker frontală
curs de actualizare a cunoștințelor despre cu atenție competenţele Caiete
desfăşurare şi adjectiv. derivate. Instrumente
enunţarea Notează pe tablă titlul „Adjectivul” şi de scris
competenţelor enunţă competenţele derivate.
derivate
2’
5. Prezentarea Clasa se va organiza în 6 grupe. Elevii vor lucra în câte șase Învățarea prin Tabla Activitate Observare
noului conţinut Profesorul le prezintă elevilor un cub grupe astfel încât fiecare descoperire Marker frontală sistematică a
şi dirijarea cu mai multe sarcini. Pentru a le grupă rezolvă sarcinile din Caiete activităţii şi a
învăţării rezolva ei trebuie să lucreze în echipă. fișele de lucru care au rolul Instrumente comportamentului
16’ Fiecare echipă își alege o sarcină de de a-i ajuta să-și actualizeze de scris elevilor
pe fața cubului, apoi își selectează fișa cunoștințele despre adjectiv. Conversaţia Fișă de lucru Activitate în
corespunzătoare: euristică grup
DESCRIE

4
COMPARĂ
ASOCIAZĂ
ANALIZEAZĂ Reprezentantul fiecărei Exercițiul Activitate Gradul de
ARGUMENTEAZĂ grupe prezintă fișele Cubul frontală înţelegere şi de
APLICĂ completate în fața clasei. Explicația Activitate în aplicare a
(Anexa1) grup noţiunilor noi
Actualizarea cunoştinţelor despre
adjectiv se realizează treptat, pe
parcursul lecţiei prin rezolvarea Învățarea prin
fiecărei sarcini de lucru. descoperire
După prezentarea la tablă a rezolvării
fișelor de lucru, profesorul împreună
cu elevii notează concluziile
referitoare la adjectiv într-o schemă.
Astfel, rezolvând sarcina Descrie se Elevii rezolvă exercițiile și Explicația
amintește definiția adjectivului. notează în caiet informațiile
Definiție: Adjectivul este partea de despre adjectiv.
vorbire flexibilă care exprimă
însușirea unui obiect.
Rezolvând cea de-a doua sarcină
Argumentează, elevii vor ajunge la
concluzia că adjectivele pot fi
clasificate după mai multe criterii:
după provenienţă (propriu-zise sau
provenite din alte părţi de vorbire –
verb la participiu, verb la gerunziu);
Rezolvarea celei de-a treia fișa de
lucru Aplică îi va conduce pe elevi la
concluzia că adjectivul se clasifică Elevii notează și prezintă
după flexiune ȋn variabile / informațiile solicitate.
invariabile.

5
Adjectivele sunt:
a. Variabile, când îşi modifică
forma în vorbire.
Acestea pot avea patru forme, trei
forme, două forme.
b. Invariabile, când nu îşi
modifică forma în vorbire
Exercițiul
După rezolvarea fișei de lucru
Compară, elevii își vor aminti Elevii rezolvă exercițiile și Conversaţia
gradele de comparație: își notează în caiet. euristică
Gradele de comparaţie ale
adjectivului sunt:
1.Gradul pozitiv
2.Gradul comparativ de
-superioritate
-egalitate
-inferioritate
3.Gradul superlativ
a) relativ
- de superioritate
-de inferioritate
b) absolut
Exercițiile de pe fişă Asociază ȋi ajută
pe elevi să descopere că adjectivul se
acordă în gen, număr şi caz cu
substantivul pe care îl determină.
Elevii rezolvă exercițiile de pe fișa
Analizează, descoperind funcţiile
sintactice îndeplinite de adjectiv.
6. Obţinerea *Profesorul solicită elevilor să Elevii ascultă și respectă Explicaţia Activitate Observare
redacteze o compunere de 6 – 10 indicațiile profesorului. frontală sistematică a

6
performanţei şi rânduri în care să descrie una dintre Elevii rezolvă sarcinile date. activităţii şi a
realizarea încăperile unei fabrici de ciocolată, comportamentului
feedback-ului folosind următoarele adjective: Citesc textele. Scaunul Activitate în elevilor.
10’ colorată, senzațională, delicios, autorului grup
uimitoare, ușor, frumoasă. Formulează aprecieri şi
*Profesorul solicită câte un elev din recomandări în legătură cu
fiecare grupă să citească textul. redactarea textului şi cu Conversaţia
Ceilalţi elevi formulează aprecieri şi modul de prezentare a examinatoare
recomandări în legătură cu redactarea acestuia.
textului şi cu modul de prezentare a
acestuia.
7. Integrarea •Elevii primesc sarcina de a rezolva Elevii vor completa fişele de Exercițiul Fișele de Activitate Test
evaluării de tip un test formativ (Anexa 2). lucru individual, fără nici un lucru individuală Formativ
formativ -Explică elevilor modul de rezolvare sprijin din partea profesorului. individual
a sarcinilor. Elevii ascultă și respectă
7’ •Prezintă soluțiile sarcinilor de lucru indicațiile profesorului. Conversaţia Activitate
și punctajul oferit pentru fiecare examinatoare frontală Autoevaluare
răspuns.
•Verifică punctajele obținute de elevi.
8. Asigurarea •Comunică tema pentru acasă. Se *Elevii ascultă și respectă Conversaţia Tema pentru Activitate Observarea
retenţiei și a oferă trei variante: (Anexa 3). indicațiile profesorului. euristică acasă frontală sistematică a
transferului Tema 1: activității și a
☺ Citește cu atentie textul de mai *Elevii îşi notează tema şi Explicația comportamentului
1’ jos pentru a rezolva cerintele. ascultă indicaţiile elevilor
„Pe lacul luciu din gradina cu florile profesorului.
neclintite de nicio adiere, cu crengile
nestrăbătute de niciun foşnet, pe lacul
adormit ce pare o uriaşă lespede de
cristal ce acoperă o altă gradină
fermecată, lebăda... trece ca o
închipuire, cu aripile ca două scoici de

7
argint....”(Emil Gârleanu –
„Singuraticii”)
1.Subliniază adjectivele din text
2.Analizează adjectivele subliniate
la exercitiul anterior.
Tema 2:
Într-o compunere de 10 rânduri
realizează o descriere a animalului
preferat, folosind cel puţin 5
adjective pe care le vei sublinia.
Dă un titlu expresiv compunerii
tale.
9. Evaluarea •Pentru a observa cum li s-a părut *Elevii evaluează Conversaţia Fișa de Activitate Apreciere verbală
activității lecţia elevilor, profesorul distribuie o activitatea, răspunzând la euristică evaluare a frontală
2’ fișă de evaluare (Anexa 4). întrebările profesorului. activității
•Apreciază global și individual .
aportul elevilor la lecție. Apreciere cu nota
•Notează elevii cu participare
reprezentativă la activitate.

8
ANEXA 1

Grupa 1
DESCRIE
1. Descrieți obiectele reprezentate în imagini folosind adjectivele potrivite.

gingaşi gustos plăpânzi strălucitor roşu copt arzător auriu firavi albi crud cald

2. Descrieți obiectele numite de următoarele substantive cu adjective potrivite care exprimă


însuşiri :
 bunică:
_______________________________________________________________
_
________________________________________________________________

 zăpadă:
_______________________________________________________________
_
________________________________________________________________

 floare:
_______________________________________________________________
__
_____________________________________________________________

9
Grupa 2
ARGUMENTEAZĂ

1.Argumentează din ce parte de vorbire provin adjectivele din exemplele de


mai jos:

a) Această pisică a supravieţuit.

b) Cărțile cumpărate sunt pe masă.

c) Mâna sângerândă îl doare.

d) Acea rochie a îmbrăcat-o.

e) Cartea citită a fost împrumutată.

f) Vocea tremurândă se auzea din depărtare.

10
Grupa 3
Aplică
1. Completați în tabelul de mai jos formele potrivite ale următoarelor adjective:
simplu, cuminte, mare, roz, nou, blând ,înflorit, mic,lila.

SINGULAR PLURAL TOTAL FORME


MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ
Băiat frumos Fată frumoasă Băieți frumoși Fete frumoase Variabil - 4 forme

11
Grupa 4
COMPARĂ

1. Comparați cele două forme și tăiați-o pe cea greșită:

a. A fost o călătorie fascinant/fascinantă.

b. Valurile sunt lina/line acum.

c. Adjectivul subliniat/subliniată trebuie analizat.

d. Trebuie să spăl pantalonii pătat/pătați/pătate.

e. Părinţii acestui copil talentat/talentată sunt mândri de el.

f. I-am dat fetiţei cuminte/cuminți o bomboană.

g. Prin aer zboară fluturi alb/albi.

h. Plopi înalt/înați străjuiesc străzile.

i. Frunza îngălbenite/îngălbenită s-a desprins de pe crenguța uscate/uscată

j. Părinții grijuliu/grijulii au venit la ședință.

12
Grupa 5
ASOCIAZĂ

1.Asociați gradele de comparație din coloana A cu adjectivele corespunzătoare din coloana B:

A
B.
1.POZITIV: a. mai puțin harnic
2. COMPARATIV DE SUPERIORITATE:
b. foarte harnic
3. COMPARATIV DE EGALITATE:
4. COMPARATIV DE INFERIORITATE: c. mai harnic

5. SUPERLATIV RELATIV DE SUPERIORITATE: d. cel mai puțin harnic


6. SUPERLATIV RELATIV DE INFERIORITATE:
e. la fel de harnic
7. SUPERLATIV ABSOLUT:
f. tare harnic

g. harnic

h. cel mai harnic

2. Alcătuiți enunțuri cu formele adjectivului bun la toate gradele de comparaţie:

►BUN◄

POZITIV:
COMPARATIV DE SUPERIORITATE:
DE EGALITATE:
DE INFERIORITATE:

SUPERLATIV RELATIV DE SUPERIORITATE:


DE INFERIORITATE:

SUPERLATIV ABSOLUT

13
GRUPA 6
ANALIZEAZĂ
1. Analizați adjectivele din enunțurile următoare:

Dan este bun.


El este un copil bun.
Andrei este un copil foarte blând.
Domnul Popescu era sufletist.

Adjectivul Felul Funcția sintactică Caz

2. Alcătuiţi câte un enunţ în care adjectivul sincer să îndeplinească funcţia sintactică de:
a. atribut adjectival:
……………………………………………………………………………………………..

b. nume predicativ:
…………………………………………………………………….………………………

14
ANEXA 2

Numele şi prenumele:............................................................

Clasa a VI-a B

Adjectivul

TEST FORMATIV

1. Scrie formele adjectivului înalt la toate gradele de comparaţie:

►înalt◄
POZITIV:
COMPARATIV DE SUPERIORITATE:
DE EGALITATE:
DE INFERIORITATE:

SUPERLATIV RELATIV DE SUPERIORITATE:


DE INFERIORITATE:

SUPERLATIV ABSOLUT

4p (8x0,5p.)

2. Notează câte două exemple de:

a) adjective variabile;
b) adjective invariabile;
2p ( 4x0,5p.)
3. Alcătuiește câte un enunţ în care adjectivul fricos să îndeplinească funcţia sintactică de:
c. atribut adjectival :
……………………………………………………………………………………………..

d. nume predicativ:
…………………………………………………………………….………………………

2 p ( 2x1p.)

Se acordă 2 p. din oficiu.

15
Anexa 3

Tema 1:
☺ Citește cu atentie textul de mai jos pentru a rezolva cerintele.
„Pe lacul luciu din gradina cu florile neclintite de nicio adiere, cu crengile nestrăbătute de niciun
foşnet, pe lacul adormit ce pare o uriaşă lespede de cristal ce acoperă o altă gradină fermecată,
lebăda... trece ca o închipuire, cu aripile ca două scoici de argint....”
(Emil Gârleanu – „Singuraticii”)
1. Subliniază adjectivele din text
2. Analizează adjectivele subliniate la exercitiul anterior.

Tema 2
Într-o compunere de 10 rânduri realizează o descriere a animalului preferat, folosind cel
putin 5 adjective pe care le vei sublinia. Dă un titlu expresiv compunerii tale.

Tema 3
Exerciţii din manual.

16
Anexa 4
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

Completează fişa de autoevaluare a activităţii

1. Ce am învăţat din această activitate?


______________________________________________________

2. Ce dificultăţi am întâmpinat în această activitate ?


______________________________________________________

3. Ce aş face pentru a-mi îmbunătăţi activitatea?


______________________________________________________

4. Eu cred că merit nota……….. şi sunt…….

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

Completează fişa de autoevaluare a activităţii:

1. Ce am învăţat din această activitate?


______________________________________________________

2.Ce dificultăţi am întâmpinat în această activitate ?


______________________________________________________

3.Ce aş face pentru a-mi îmbunătăţi activitatea?


______________________________________________________

4.Eu cred că merit nota……….. şi sunt…….

17
Oglinda tablei
I. Definiție: Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care exprimă însușirea unui obiect.

II. Clasificare: după provenienţă -propriu-zise sau provenite din alte părţi de vorbire – verb la participiu: cartea citită;
-verb la gerunziu: vocea tremurândă;

după flexiune: -variabile (când îşi modifică forma în vorbire).Acestea pot avea patru forme, trei forme, două
forme.Ex:mare/mari; frumos/frumoasă/frumoși/frumoase.
- invariabile(când nu îşi modifică forma în vorbire). Ex:oliv, gri, lila.

III. Gradele de comparaţie ale adjectivului sunt:


POZITIV: frumos;
COMPARATIV DE SUPERIORITATE: mai frumos;
DE EGALITATE:la fel de frumos;
DE INFERIORITATE:mai puțin frumos;

SUPERLATIV RELATIV DE SUPERIORITATE:cel mai frumos;


DE INFERIORITATE:cel mai puțin frumos;

SUPERLATIV ABSOLUT foarte frumos;


tare frumoasă:
IV. Adjectivul se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul pe care îl determină.

V. Functii sintactice: Atribut adjectival: El este un copil frumos.


Nume predicativ: El este harnic.

18
19