Sunteți pe pagina 1din 20

Plan de lecţie

- literatură-
Data: 15-01-2013
Student: Agoşton Carmen Claudia
Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I – VIII, Nr. 11
„Nicolae Iorga”, Baia Mare

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Disciplină: Limba şi literatura română
Clasa: a V – a B
Durata lecţiei: 50 de minute
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştiinţe de literatură
Subiectul lecţiei: „Amintiri din copilărie – La cireşe”, de Ion
Creangă

Competenţe generale:
 receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
 utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în
producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologata
şi dialogată
 receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în
scopuri diverse
 utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de
mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

Competenţe specifice:
 identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un text literar sau
nonliterar
 folosirea unor tehnici/strategii de lucru cu textul/cartea

Valori şi atitudini:

1
 cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului
estetic în domeniul literaturii
 stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu
diversele mesaje receptate

Motivaţia:
 Este o lecţie valoroasă prin folosirea unor procedee şi metode de
predare activ – participative; cultivarea interesului pentru lectură şi a
plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii; stimularea
gândirii autonome,reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje
receptate; cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a
încrederii în propriile abilităţi de comunicare; abordarea flexibilă şi
tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi; să devină conştienţi de
propria gândire şi de folosire a limbajului personal; dezvoltarea interesului
faţă de comunicarea interculturală; cultivarea sentimentelor de dragoste
faţă de scriitor şi opera lui.

Obiective operaţionale: (la sfârşitul lecţiei elevii vor fi


capabili)

a). Cognitive
 O1- să citească textul corect, conştient şi expresiv
 O2- să identifice autorul, naratorul şi personajele din text
 O3- să alcătuiască propoziţii cu expresiile noi (regionalismele)
întâlnite în text
 O4- să precizeze modurile de expunere folosite în text
 O5- să răspundă corect la întrebările referitoare la conţinutul
textului
 O6- să povestească conţinutul lecturii
 O7- să cunoască opera marelui scriitor
 O8- să extragă mesajul educativ al textului

b). Psihomotorii
 O9- să utilizeze corect mijloacele auxiliare
 O10- să ortografieze corect cuvinele

2
c). Afective
 să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul clasei
 să manifeste interes pentru opera marelui scriitor Ion Creangă
 să participe activ la activităţile desfăşurate

Resurse
a). Procedurale
 Metode şi procedee:
1. de comunicare orală:
 Expozitive: explicaţia, expunerea, povestirea, instructajul verbal
 Conversative: conversaţia, discuţia colectivă
2. de explorare:
 Directă: observaţia dirijată, citirea expresivă
 Indirectă: tehnici din gândirea critică – explozia stelară
 Forme de organizare: indivdual, frontal

b). Materiale
 Manualul, tabla, creta, caietele elevilor,

c). Resurse şi managementul timpului


 Spaţiul de lucru – sala de clasă
 Timpul de lcuru – 50 de minute
 Capacităţi normale de învăţare ale elevilor, cunoştiinţele lor
anterioare

Forme şi tehnici de evaluare:


 observarea sistematică
 aprecieri verbale

3
Bibliografie
 Limba română, manual pentru clasa a V-a, Ed. Humanitas
Educaţional, Bucureşti 2009
 Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru
limba şi literatura română. Clasa a V-a, Bucureşti, 2009.
 Creangă, Ion, Poveşti, povestiri, amintiri, Editura Eminescu,
Bucureşti, 1987.
 Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 1996.
 www.didactic.ro
 www.ro.vikipedia.org

4
Scenariul didactic
Strategii
Ob didactice
Momente . Forme Resurs Evaluar

Timp
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
le lecţiei Op de e e
. organi proced
zare urale
1). Pregăteşte materialele necesare
Se pregătesc pentru ora
Moment lecţiei, asigură disciplina si Conversaţ
2’ de limba şi literatura Frontal
organizat ordinea în clasă, notează ia
română
oric absenţele.
Elevii numiţi citesc
Numeşte câţiva elevi care citesc
2). rezolvarea exerciţiilor,iar Conversaţ
selectiv exerciţiile avute ca temă.
Verificar 3’ ceilalţi intervin, se Frontal ia Aprecieri
Face unele corecturi şi observaţii
ea temei corectează dacă este Explicaţia
dacă este cazul.
cazul.

5
Profesorul împarte elevilor nişte
3).
fişe pe care se află un rebus. Le
Verificar Aprecieri
spune acestora că au la dispoziţie
ea 5 minute pentru a-l rezolva. Frontal Conversaţ Observar
cunoştinţ 5’ (Anexa1). Se verifică oral Elevii rezolvă rebusul. Indivdua ia ea

elor rebusul. Copiii observă ca pe l Explicaţia sistemati


coloana A-B a ieşit cuvântul că
anterioar
copilărie.
e

Strategii
Ob didactice
Momente . Forme Resurs Evaluar
Timp

Activitatea profesorului Activitatea elevilor


le lecţiei Op de e e
. organi proced
zare urale

6
4). 4’ Elevii răspund cerinţelor Frontal Aprecieri

Captarea Profesorul scrie în mijlocul tablei profesorului şi notează Conversaţ


cuvântul Copilărie, îi roagă pe în caiete ce se află pe ia
atenţiei
elevi să facă acelaşi lucru în tablă.
caietele lor. Le spune elevilor să
se gândească la primul
cuvânt/expresie ce le vine în
gând la auzul cuvăntului
copilărie, profesorul numeşte toţi
elevii din clasă care au ceva de
zis şi scrie toate ideile pe tablă.
La urmă profesorul scrie şi el pe
tablă cuvântul Amintiri.
Profesorul îi întreabă pe elevi
dacă cunosc vreo operă a limbii
române care să aibă în prim-plan
întâmplările din copilărie. Elevii
răspund „Amintiri din
copilărie” de Ion Creangă. Le
spune copiilor ca lecţia de astăzi
este un fragment din opera lui
Creangă, intitulat: „La cireşe”.

7
Strategii
Ob didactice
Momente . Forme Resurs Evaluar
Timp

Activitatea profesorului Activitatea elevilor


le lecţiei Op de e e
. organi proced
zare urale

8
Anunţă tema lecţiei şi obiectivele
5).
propuse.
Anunţare Tema lecţiei – Amintiri din Ascultă cu atenţie noua
a temei copilărie – La cireşe, de Ion temă şi obiectivele. Conversaţ
2’ Frontal
noi şi a Creangă Notează titlul lecţiei în ia

obiective Obiectivele operaţionale: O1, caiete.


O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9,
lor
O10
6). 2’ Elevii notează în caiete Frontal Conversaţ Observar

Dirijarea Profesorul scrie pe tablă câteva ce scrie pe tablă, dacă ia ea


date despre autor, Ion stiu pot să adauge Explicaţia sistemati
învăţării
Creangă (1837-1889): anumite observaţii că
despre viaţa autorului.
 Scriitor din secolul al XIX-lea

 În 1875, îl cunoaşte pe Mihai


Eminescu, între cei doi se
formează o prietenie ce va dura
toată viaţa.

 Eminescu este cel care,

impresionat de harul de
povestitor şi de umorul lui
Creangă, îl îndeamnă pe
acesta să scrie.

9
Strategii
Ob didactice
Momente . Forme Resurs Evaluar
Timp

Activitatea profesorului Activitatea elevilor


le lecţiei Op de e e
. organi proced
zare urale

10
 I. Creangă a scris: „Amintiri
din copilărie”, povestiri:
„Povestea unui om leneş”,
poveşti: „Capra cu trei iezi”, Elevii notează în caiete
Observar
6). Povestea porcului”, „Harap- ce scrie pe tablă, dacă Conversaţ
ea
Dirijarea 2’ Alb”. stiu pot să adauge Frontal ia
sistemati
învăţării Umorul, limbajul colorat şi anumite observaţii Explicaţia

viu, plăcerea de a povesti a despre viaţa autorului
autorului, îl fac pe acesta foarte
îndrăgit atât de cei mici, cat şi
de cei mari.
6). 2’ Elevii notează în caiete Frontal Conversaţ
„Amintiri din copilărie” are
Dirijarea ce scrie pe tablă, dacă ia
patru părţi.(primele trei sunt
stiu pot să adauge Explicaţia
învăţării publicate între 1880-1882, iar
anumite observaţii
partea a patra apare doar in
despre viaţa autorului
1892, după moartea autorului)

 În prima parte,Nică pleacă cu


bunicul lui la şcoala din Broşteni,
unde copilul are parte numai de
aventuri: şederea în gazdă la
Irinuca şi umplerea de râie
căprească, fuga cu pluta pe

11
Bistriţa.

Strategii
Ob didactice
Momente . Forme Resurs Evaluar
Timp

Activitatea profesorului Activitatea elevilor


le lecţiei Op de e e
. organi proced
zare urale

12
 Partea a doua
cuprinde prezentarea
casei părinteşti, chipul
mamei, întâmplările din
Elevii notează în caiete
copilărie:Pupăza din tei,
6). ce scrie pe tablă, dacă Conversaţ
La scăldat.
Dirijarea 2’ stiu pot să adauge Frontal ia
 În partea a treia este
învăţării anumite observaţii Explicaţia
prezentată Şcoala
despre viaţa autorului
Domnească, apoi Scoala
Catistei din Fălticeni, iar în
ultima parte este descris
seminarul de la Socola.

Titlul operei sugerează faptul că


scriitorul a selectat numai
câteva din întâmplările Elevii sunt atenţi la Observar
6). Conversa
copilăriei sale, care au explicaţiile profesorului ea
Dirijarea 3’ Frontal ţia
caracter general, astfel şi notează în caiete ce sistemati
Explicaţia
învăţării Creangă prin scrierile lui se scrie pe tablă. că
prezintă „Copilăria copilului
universal”.

13
Strategii
Ob didactice
Momentel . Activitatea Forme Resurs Evaluar

Timp
Activitatea profesorului
e lecţiei Op elevilor de e e
. organi proced
zare urale
„La cireşe”, face parte din al
doilea capitol al amintirilor.
Profesorul anunţă că în
continuare le va citi fragmentul
din carte, elevii sunt rugaţi să fie
s
atenţi la lectură, să urmărească Elevii sunt atenţi la
pe manual, citirea textului. lectura expresivă a

6). Dupa citirea model a profesorului, profesorului. Daca au Frontal Citirea


6’ Aprecieri
Dirijarea elevii sunt întrebaţi daca au cuvinte necunoscute Individu model
învăţării întâlnit alte cuvinte necunoscute, întreabă profesorul ce al Explicaţia
în afară de cele explicate în înseamnă.
manual. Se dau explicaţiile
necesare.Dacă este cazul
profesorul solicită elevii să
citească cuvintele explicate în
manual la sfârşitul fragmentului.

14
Profesorul cere elevilor să
Mai mulţi elevi citesc pe
6). citească şi ei textul din carte.
Dirijarea rând câte un paragraf Individu
8’ Numeşte câte un elev să citească Explicaţia Aprecieri
învăţării din fragmentul dat în al
tare câte un paragraf.
manual.

Strategii
Ob didactice
Momentel . Activitatea Forme Resurs Evaluar
Timp

Activitatea profesorului
e lecţiei Op elevilor de e e
. organi proced
zare urale
2 Profesorul îi întreabă pe elevi Sunt atenţi la Frontal Explicaţia s
’ dacă au mai auzit până acum explicaţiile profesorului Conversaţ
6). cuvintele date. Unii vor spune că şi raspund cerinţelor ia
Dirijarea
da, alţii că nu. Li se spune elevilor sale. Aprecieri
învăţării
că aceste cuvinte se folosesc
doar în anumite regiuni ale ţării,
astfel se poate deduce că aceste
Elevii scriu definiţia
cuvinte se numesc
regionalismelor în
regionalisme. Profesorul scrie
caiete.
pe tablă definiţia

15
regionalismelor:Regionalismele
sunt cuvinte folosite numai în
anumite regiuni ale ţării
noastre.

“… vara, aproape de
Când? moşi”, “…ziua în
Unde? amiaza-mare”,
La
cireşe Cine? “…în curtea lui moş
Vasile, fratele tatei cel
6). Observar
Dirijarea Ce? mare”, Explozia
Care? ea
învăţării 3’ “…Nică (personaj şi Frontal stelară
-“Când se petrece acţiunea ?” sistematic
-“Unde se petrece acţiunea ?” povestitor) mătuşa Exerciţiul
-“Cine este personajul principal ?” ă
Mărioara, tatăl lui Explicaţia
-“Ce alte personaje apar in
text ?” Nică”, “…se duce la
-„Care este amintirea evocata de
furat de cireşe unde
autor in acest text?”
strică şi cânepa mătuşii
Mărioara”.

16
Strategii
Ob didactice
Momentel . Activitatea Forme Resurs Evaluar

Timp
Activitatea profesorului
e lecţiei Op elevilor de e e
. organi proced
zare urale
Profesorul scrie la tabla
regionalismele: văratic, a
7).Asigur clămpăni, păpuşoi, zgârie-

area brânză, liftirie. Elevii sunt


rugaţi să dea sinonime, iar apoi
feedback
să facă propoziţii cu Aprecieri
ului şi Observar
regionalismele. Conversaţ
evaluarea 3’ Răspund întrebărilor Frontal ea
Feedback: Care sunt ia sistematic
+ personajele prezente în ă

exerciţiu fragment?
Unde se petrece acţiunea?
Câteva date despre autor şi
despre operă, Ce sunt
regionalismele?

17
8).
Asigurare
Tema pentru
a
acasă:Imaginează-ţi că eşti
retenţiei Conversaţ
vecinul/vecina/mătuşa/unchiul lui
şi a 1’ Notează tema de casă Frontal ia
Nică. Povesteşte în maxim 15-20 Explicaţia
transferul de rânduri de caiet studenţesc o
ui întâlnire de-a ta cu Nică.

18
 Anexa 1
1). Carte care conţine totalitatea cuvintelor unei limbi, explicate,
în ordine alfabetică ... ... ... .
2). Verbul îşi modifică forma după: timp, ... ... ... şi număr.
3). Verbul „a fi” din propoziţia: „Patria noastră este frumoasă.”
Este verb ... ...
4).Sunetele sau grupurile de sunete adăugate la sfârşitul rădăcinii
unui cuvânt pentru a forma un nou cuvânt se numesc ... ... ... .
5).Totalitatea cuvintelor care există sau au existat cândva în
limbă formează ... ... ... ... ... limbii române.
6). Modul de expunere prin care se relatează fapte şi întâmplări
se numeşte .....
7).Un grup de două sau mai multe versuri se numesc ... ... ... .
8).Cuvântul format din două sau mai multe silabe se
numeşte ... ... ... .
9).Timp care indică desfăşurarea acţiunii în momentul
vorbirii ... ... ... .

19
D I C Ţ I O N A R

P E R S O A N Ă

C O P U L A T I V

s U F I X E

V O C A B U L A R U L

N A R A Ţ I U N E
S T R O F Ă

P L U R I S I L A B I C

P R E Z E N T
B

20

S-ar putea să vă placă și