Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.1 Bălan
PROFESOR: Pavăl Iuliana Lăcrimioara Isabela
DATA: 21.10.2021
CLASA: V-a
OBIECTUL LECȚIEI: Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Despre mine. Selfie
SUBIECTUL LECȚIEI: Sinonimele și antonimele
TIPUL LECȚIEI: predare de noi cunoștințe
DURATA: 50 minute

COMPETENȚE GENERALE:
• Participarea la interacțiuni verbale în diferite situații de comunicare, prin receptarea și
producerea textului oral;
• Receptarea textului scris de diverse tipuri;
• Redactarea textului scris de diverse tipuri;
• Utilizarea corectă și adecvată și eficientă a limbii române în procesul comunicării orale
și scrise.

COMPETENȚE SPECIFICE:
• Receptarea mesajului oral în diverse situații de comunicare;
• Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații
de comunicare dialogată și monologată;
• Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse;
• Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENȚE DERIVATE:
a)cognitive:
C1- definirea celor două noțiuni, sinonimia și antonimia;
C2- identificarea sinonimelor și antonimelor pentru anumite cuvinte;
C3- alcătuirea unor enunțuri cu sinonimele și antonimele date;
C4- sesizarea modificărilor ce se produc în context;
C5-identificarea sinonimelor și a antonimelor adecvate pentru diverse unități frazeologice.
• Psihomotorii:

C1- Să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite, flipchart-ul, spațiul caietului, al fișelor de
lucru;
C2- Să-și concentreze atenția( văzul, auzul) către centrul de interes sugerat.
• Afective:

C1- Să manifeste interes pentru noțiunile predate, prin participarea activă și afectivă la lecție;
C2- Să relaționeze pozitiv cu colegii de clasă.
C3- Dezvoltarea interesului pentru cultivarea unui limbaj expresiv și pentru lectură.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:

• Să desprindă informații de detaliu dintr-un mesaj ascultat;


3.3 Să citească fluent, expresiv și corect un text cunoscut de mică întindere;
4.2 Să utilizeze în mod corect și adecvat sensul cuvintelor noi într-un enunț propriu.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1. Să citească fluent, corect și nuanțat fragmentele alese din text;


O2. Să explice pe baza întrebărilor, semnificație celor citite;
O3. Să exerseze prin diferite exerciții noțiunile învățate( sinonimele și antonimele);
O4. Să alcătuiască enunțuri proprii cu diverse cuvinte date;
O5. Să redea, într-o succesiune logică, conținutul fragmentului citit, cu ajutorul întrebărilor puse
de profesor.
STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE: conversația euristică, explicația, expunerea, problematizarea, exercițiul,
învățarea prin descoperire, rebusul.
RESURSE MATERIALE: manualul, caietele elevilor, flipchart, carioci, fișe de lucru, tabla, creta;
FORME DE ORGANIZARE A ELEVILOR: frontală și individuală;
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR: aprecieri verbale, fișe de lucru, observația
curentă;
BIBLIOGRAFIE: -Limba română. Manual pentru clasa a V-a, autori: Florentina Sâmihăian, Sofia
Dobra, Editura Art, București, 2017
• C. Parfene, Meodica predării Limbii și literaturii române în școală,
Ed. Publirom, 1999;
• Caiet de lucru-Exerciții practice de Limba și literatura română, Ed.
Paralela 45, Pitești, 2018;
• Gramatică-Fișe de lucru, Ed. Paralela 45, Pitești, 2020.
• Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română –
Clasele a V-a – a VIII-a, București, 2017.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Momentele/ Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Evaluare


Etapele lecției didactice
1.Moment -notarea absenților; -se pregătesc pentru
organizatoric -asigurarea condițiilor începerea activității
necesare desfășurării
activității.
2. Momentul -citește împreună cu elevii -citesc din cartea de -lectura
de lectură lecturi suplimentare
3. Captarea Profesorul îi va îndemna pe -Povestesc cele citite -dialogul
atenției elevii care doresc să și răspund -observația
povestească și colegilor întrebărilor colegilor.
ceea ce au citit în cele 5 Pornind de la cele
minute de lectură iar colegii citite, elevii își vor
pot adresa întrebări exprima impresiile
suplimentare. legate de carte, Evaluare
Profesorul îi va îndemna pe utilizând cât mai formativă
elevi să descrie cartea citită, multe adjective. Ei frontală
utilizând cât mai multe vor observa că se pot
adjective. folosi mai mulți
Profesorul le va capta termeni pentru
atenția elevilor prin exprimarea sensului
lecturarea unui unui cuvânt.
text(Anexa1) și îi va orienta Elevii vor citi un text
pe elevi, prin intermediul (Anexa 1) și vor
întrebărilor, să descopere răspunde la
subiectul lecției. întrebările
-Ce observați în legătură cu profesorului.
sensul cuvintelor
bucuroasă, mulțumită, -învățarea prin
veselă, voioasă? descoperire
-Dar în legătură cu sensul
cuvintelor tristă, supărată,
posomorâtă, mâhnită?
-Ce puteți spune în legătură
cu forma cuvintelor din
prima serie?
-Ce părți de vorbire sunt
cuvintele subliniate din
text?

4.Anunțarea Se anunță elevii că în -Elevii ascultă -conversația


subiectului și această oră vor studia explicațiile euristică
a obiectivelor cuvintele cu sens profesorului și -explicația
asemănător și cuvintele cu notează în caiete -expunerea
sens opus. titlul lecției
Se va nota titlul lecției pe
tablă și se vor enumera
obiectivele enunțate la
începutul lecției.
5.Dirijarea Pornind de la perechile de -Elevii ascultă -conversația
învățării sinonime identificate în explicațiile euristică
text, se poate concluziona profesorului și problematizare
faptul că: notează definiția în a Evaluare
Acele cuvinte care au sens caiete. formativă
asemănător sau identic dar frontală și
formă diferită se numesc individual
sinonime. Elevii rezolvă exercițiile ă
Profesorul distribuie fișe de de pe fișa de lucru
lucru cu exerciții legate de exercițiul
sinonime.
Profesorul va dirija prin
întrebări descoperirea Elevii ascultă
cuvintelor cu sens opus din explicațiile, descoperă
textul dat(Anexa 1) antonimele și notează
Acele cuvinte care au formă în caiete definiția. -conversația
diferită dar sens opus se euristică
numesc antonime. -învățarea prin
Li se distribuie elevilor o Elevii rezolvă exercițiile descoperire
altă fișă de lucru cu exerciții
despre antonime.
6.Asigurarea Elevii vor primi fișe de lucru cu -rezolvă exercițiile și -exercițiul Evaluare
feed-back- exerciții diverse despre
sinonime și antonime.
rebusul -învățarea prin formativă
ului
descoperire frontală și
Pentru a se verifica nivelul
înțelegerii noțiunilor predate problematizare individual
se va solicita elevilor
rezolvarea unui rebus. a ă

7.Tema Elevii vor primi ca temă o -ascultă explicațiile și Vor fi


pentru acasă fișă de lucru. notați
notează tema
Se vor face aprecieri elevii care
verbale asupra desfășurării s-au
orei. remarcat
la oră
Anexa 1.

Îți mai aduci aminte de Bucurie și de Tristețe, personaje-emoții din filmul Întors pe dos?

Atunci când Bucuria deținea controlul, Riley era bucuroasă, mulțumită, veselă, voioasă.

Atunci când Tristețea ajungea la butoanele panoului de comandă, Riley devenea tristă,
supărată, posomorâtă, mâhnită.
Bucuria și tristețea sunt emoții asemănătoare sau opuse? Motivează-ți răspunsul.

FIȘĂ DE LUCRU

• Asociază cuvintele din prima serie(a) cu sinonimele corespunzătoare din a doua


serie(b).

• etern, fricos, hărmălaie, hotărât, încercare, milă, prieten, zâmbet;

• amic, compasiune, decis, gălăgie, sperios, surâs, tentativă, veșnic.

• Taie intrusul din seriile de cuvinte de mai jos, știind că acestea ar trebui să conțină
doar sinonime:

• a apăra, a ocroti, a păzi, a proteja, a elimina.

• ager, deștept, isteț, firesc, inteligent.

• Precizează câte un antonim pentru fiecare din cuvintele următoare:

apropiere...................................., ascuțit.........................................

furios..........................................., leneș..........................................

noroc............................................, ușor.........................................

obosit..........................................., noapte.....................................

• Asociază cuvintele din prima coloană cu antonimele din a doua coloană:

A aprinde rece
Cald a stinge
A începe strâmt
Larg a termina
nou vechi
• Găsește câte un sinonim pentru următoarele expresii:
a face rost.........................................................
a-și aduce aminte...............................................
a-i părea rău.......................................................
a-i lăsa gura apă.....................................................

• Precizează câte un sinonim pentru cuvintele subliniate în următoarele enunțuri:


• Pietonul trece strada.....................................................................
• Profesorul trece nota în catalog....................................................
• Participanții la acel eveniment au spus ce s-a întâmplat.........................................
• Nu-ți spune nimic povestea aceasta?......................................................................
• Transcrie propoziţiile folosind în locul cuvintelor subliniate cuvinte cu sens opus:
Ionela stă departe de şcoală. Ea se scoală devreme şi merge repede spre şcoală. Fetiţa ajunge
zilnic printre primii elevi din clasă. Doamna învăţătoare o laudă mereu. 
• Completează rebusul cu antonimele cuvintelor de mai jos și vei descoperi o noțiune
învățată astăzi:

          A
      1                  
2                        
  3                      
      4                  
5                        
  6                      
          7              
    8                    
            B        
1. atent

2. tinerețe

3. infinit

4. greu

5. prieten

6. devreme

7. a curăța

8. repede
A            
      1 N E A T E N T    
2 B A T R A N E T E      
  3 L I M I T A T        
      4 U S O R          
5 D U S M A N            
  6 T A R Z I U          
          7 M U R D A R I
    8 I N C E T          
            B  

S-ar putea să vă placă și