Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Sterpoaia (Aninoasa)


Profesor: Costescu Emilia Mihaela
Data: 21.04.2015
Clasa a VIII -a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul: Test de evaluare sumativă pentru elevii clasei a VIII-a
Tipul lecţiei: de evaluare

Competenţe specifice:
3.1 dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;
4.1 Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă;
4.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele
ortografice şi de punctuaţie.

Obiectivele evaluării
O1. să citească un text literar sau nonliterar, demonstrând înţelegerea sensului acestuia
O2. să recunoască mijloacele de îmbogatire a vocabularului;
O3. să analizeze sintactic şi morfologic anumiţi termeni;
O4. să sesizeze valoarea expresivă a unităţilor lexicale;
O5. să diferenţieze tipurile de propoziţii subordonate studiate.

Strategia didactică:
a) Metode si procedee: conversaţia, exerciţiul, analiza literară şi gramaticală;
b) Forme de organizare: frontal, individual;
c) Resurse:
 materiale: fişa de evaluare;
 temporale: 50’
 umane: colectivul clasei a VIII-a

Bibliografie:
1. Pamfil Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, editura
Paralela 45, 2006;
2. Ramonţi Adrian, Topan Claudia, Ghid complet pentru Evaluarea Naţională, editura Delfin, 2014;
3. Programa şcolară pentru Limba şi Literatura română, clasa a VIII-a, elaborată în cadrul M.E.N,
2009.
Anexe:
Analiza itemilor;
Testul de evaluare;
Barem de notare.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Etapele Ob Conţinutul activităţii Strategia didactică: Evaluare
crt lecţiei ev. resurse
Activitatea profesorului Activitatea elevului timp procedurale materiale Forme de
organizare
1. Moment -asigură ordinea şi verifică - se pregătesc pentru oră. 1` conversaţia catalogul frontal aprecieri
organizatoric dacă toţi elevii au toate -semnalează absenţii sau individual verbale
materialele necesare pe probleme de organizare,
bancă. dacă este cazul.

2. Captarea - se reaminteşte elevilor - sunt atenti la 1` conversaţia frontal aprecieri


atenţiei faptul că vor fi evaluate explicaţiile profesorului, verbale
cunoştinţele dobândite cer eventuale lămuriri în
prin rezolvarea unui Test cadrul discuţiei.
de evaluare.
- le explică elevilor
obiectivele propuse.

3. Verificarea O1 - împarte fişele de - rezolvă fişele primite exerciţiul fişe de individual proba
cunoştinţelor O2 evaluare; 47` analiza evaluare scrisă
O3 - supraveghează elevii pe literară
O4 parcursul rezolvării analiza
O5 fişelor; gramaticală

4. Tema pentru - comunică elevilor tema - notează tema pentru 1` conversaţia caietele frontal aprecieri
acasă pentru acasă. acasă verbale
ANALIZA TIPURILOR DE ITEMI

În cadrul testului de evaluare s-au folosit următorii itemi:

1. Itemi semiobiectivi: a) cu răspuns scurt;( I.A.1,2,3,4,5, I.B. )


b) întrebări structurate; (I. B., 6,7,8)
2. Itemi subiectivi: a) de tip eseu cu răspuns restrâns;( II.)

Nr. Itemi Punctaj


crt.
1. I.A. 1. (Transcrie două cuvinte ce conțin vocale aflate în hiat și un cuvânt
care conține diftong din ultima replică a Domnișoarei Cucu.) 6p
 să recunoască şi să identifice grupurile de sunete;
se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect;

2. 2. (Indică mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au


format următoarele cuvinte: ”) 6p
 să recunoască mijloacele de îmbogatire a vocabularului;
 se acordă câte 2 puncte pentru fiecare mijloc de îmbogăţire a
vocabularului corect, conform baremului;

3. 3. (Precizează rolul parantezelor din secvența: DOMNIȘOARA CUCU: …
(Către Elevă): Cum n-ai știut, Zamfirescu?) 6p
 să recunoască rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie;
 se acordă 6 puncte conform baremului;

4. 4. (Menționează valoarea morfologică, și funcția sintactică pentru cuvintele


subliniate în enunțurile: Stai să vezi cu ochii dumitale.(…) S-a întâmplat 6p
ceva?
 să recunoască valoarea morfologică, și funcția sintactică;
 să sesizeze valoarea expresivă a unităţilor lexicale;
 se acordă câte 2 p pentru fiecare funcţie sintactică/valoare morfologică
corectă.

5. 5. (Construiește o frază în care să existe și o propoziție subordonată


circumstanțială de timp, având ca element regent verbul a intra. ) 6p
 să recunoască şi să diferenţieze tipurile de propoziţii subordonate
întâlnite în frază;
 se acordă 6 puncte, conform baremului.

6. I.B. 6. (Transcrie din textul dat un fragment format din cel mult două
enunțuri, care sugerează teama elevei). 6p

7. 7. (Menționează două metode folosite la școală de Domnișoara Cucu pentru 6p


a le determina pe eleve să afle că nu au voie să meargă la gară.)
 să organizeze secvenţele textuale în funcţie de o cerinţă specifică;
 se acordă câte 3 puncte pentru fiecare metodă precizată corect
conform baremului;

8. 8. (Transformă în vorbire indirectă primele trei replici din textul de mai sus.) 6p
 să respecte regulile impuse de vorbirea indirectă
 se acordă cate 6 puncte conform baremului;

9. II. (Redactează o compunere, de 100-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care 30p


să-ți exprimi opinia despre atitudinia profesorului Miroiu, în fragmentul de
la partea I, susținută printr-un argument. )
 să citească un text literar sau nonliterar, demonstrând înţelegerea
sensului acestuia;
 să folosească modalităţi variate pentru realizarea expresivităţii textului
 Punctajul se va acorda pentru:
-formularea logică a opiniei, prezentarea argumentului care să justifice opinia
exprimată – 10 puncte;
-prezentarea adecvată a unei trăsături a personajului, cu exemple – 10 puncte;
-conținutul ideatic și stilul adecvate cerinței (vocabular adecvat, folosirea
conectorilor, claritatea și coerența ideilor) – 5 puncte;
-coerența și echilibrul compoziției – 3 puncte
-respectarea limitelor de spațiu indicate – 2 puncte

Punctajul pentru redactarea întregii lucrări se acordă astfel:


Redactare - 12puncte (unitatea compoziției-1p, coerența textului-2p/1p,
registrul de comunicare adecvat/parțial adecvat 2p/1p, ortografia-3p, punctuația-2p,
așezarea corectă a textului în pagină-1p, lizibilitate 1p) 12 p

OFICIU 10 p

TOTAL 100 p
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
Anul şcolar 2014-2015
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VIII-a

Numele şi prenumele elevului: ______________________________________________________________


Data susţinerii testului: ___________________________

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul următor:

DOMNIȘOARA CUCU, ELEVA, PROFESORUL MIROIU

PROFESORUL (deschide ușa, dă să intre, dar se oprește în prag): Pardon. (Vrea să plece.)
DOMNIȘOARA CUCU: Stai, stai, domnu Miroiu. Stai să vezi cu ochii dumitale.
PROFESORUL (intrând): S-a întâmplat ceva? Ce s-a întâmplat?
DOMNIȘOARA CUCU: Ce s-a întâmplat? Mă mai întrebi ce s-a întâmplat? (Cu un calm zdrobitor):
Adineauri a trecut automotorul* și am prins-o pe dumneaei (gest acuzator) pe peron.
PROFESORUL (blând): Chiar pe peron?
DOMNIȘOARA CUCU (zdrobitor): Chiar pe peron.
PROFESORUL: Poate… poate că n-a știut…
ELEVA (o licărire de speranță): Să vedeți, domnule profesor…
DOMNIȘOARA CUCU: Taci! (Către Profesor): N-a știut? Cum n-a știut? (Către Elevă): Cum n-ai știut,
Zamfirescu? N-am pus afiș la școală, negru pe alb? Nu l-ai copiat pe caiet de șaptezeci și cinci de ori? Nu l-
ai învățat pe dinafară în ora de educație? (Schimbare de ton. Brusc. Poruncitor): Ce scrie în afiș,
Zamfirescu?
ELEVA (ca o lecție): „E interzis elevelor din cursul inferior și mai ales din cursul superior…”
DOMNIȘOARA CUCU: Mai ales!
ELEVA: „…să se plimbe la gară ziua sau seara, dar mai ales…”
DOMNIȘOARA CUCU: Mai ales?
ELEVA: „…în orele când trece automotorul.”
DOMNIȘOARA CUCU (cruntă): Ei?
PROFESORUL (mai slab, mai neconvins): Ei?
DOMNIȘOARA CUCU: Ce cauți la gară, Zamfirescu?
ELEVA: Să vedeți, domșoară.
DOMNIȘOARA CUCU: Taci!
PROFESORUL: Dac-o întrebi, las-o să răspundă.
DOMNIȘOARA CUCU: Ce să răspundă? Ce să răspundă? (Către Elevă): Poftim, răspunde.
ELEVA (năucită): Ce să răspund?
DOMNIȘOARA CUCU: Ce cauți aici? De ce ai venit?
ELEVA: Să vedeți, domșoară… Mama… vreau să spun tata… Adică o mătușă a mea… O scrisoare… Un
colet… da, un colet…
PROFESORUL (ca să pună cap zbuciumului): Nu te mai osteni. Să-ți spun eu de ce ai venit. Pentru că-ți
place să vii la gară. Îți place să te uiți când trec trenurile. (Omenește, simplu): Nu-i așa?
(Mihail Sebastian, Steaua fără nume)

Test de evaluare sumativă – Disciplina Limba şi literatura română - Clasa a VIII-a 5


*automotor, s.n. – vehicul de cale ferată prevăzut cu motor propriu și folosit pentru transportul rapid de
călători

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


A.
1. Transcrie două cuvinte ce conțin vocale aflate în hiat și un cuvânt care conține diftong din ultima replică a
Domnișoarei Cucu. 6 puncte
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................

2. Indică mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format următoarele cuvinte: 6 puncte

automotorul
……………………………………………………………………………………………………….
Zamfirescu
………………………………………………………………………………………………………...
neconvins
………………………………………………………………………………………………………….

3. Precizează rolul parantezelor din secvența: DOMNIȘOARA CUCU: … (Către Elevă): Cum n-ai știut,
Zamfirescu? 6 puncte
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................

4. Menționează valoarea morfologică, și funcția sintactică pentru cuvintele subliniate în enunțurile:


Stai să vezi cu ochii dumitale.(…) S-a întâmplat ceva? 6 puncte
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................

5. Construiește o frază în care să existe și o propoziție subordonată circumstanțială de timp, având ca element
regent verbul a intra. 6 puncte
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............

B.
6. Transcrie din textul dat un fragment format din cel mult două enunțuri, care sugerează teama elevei.
6 puncte
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............

Test de evaluare sumativă – Disciplina Limba şi literatura română - Clasa a VIII-a 6


7. Menționează două metode folosite la școală de Domnișoara Cucu pentru a le determina pe eleve să afle că
nu au voie să meargă la gară. 6
puncte
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............

8. Transformă în vorbire indirectă primele trei replici din textul de mai sus. 6 puncte
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Redactează o compunere, de 100-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care să-ți exprimi opinia
despre atitudinia profesorului Miroiu, în fragmentul de la partea I, susținută printr-un argument.
În compunerea ta, trebuie:
-să utilizezi structura adecvată acestui tip de compunere (formularea clară/ logică a opiniei, prezența
argumentului care să justifice opinia exprimată; 10 puncte
-să reliefezi cel puțin o trăsătură a personajului; 10 puncte
-să ai conținutul (dezvoltarea argumentului) și stilul adecvate cerinței date; 5 puncte
-să ai o compoziție coerentă și echilibrată; 3 puncte
-să te încadrezi în limitele minime de spațiu. 2 puncte

....................................................................................

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Test de evaluare sumativă – Disciplina Limba şi literatura română - Clasa a VIII-a 7
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................
...............................................................................................................................................................................
.... ..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie,
de punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

Ministerul Educaţiei Naţionale


Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
__________________________________________________________________________________

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ


Anul şcolar 2014-2015
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VIII-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. câte 2 puncte pentru transcrierea din ultima replică a Domnișoarei Cucu a două cuvinte care conțin vocale
aflate în hiat (ca-uți, a-ici) și a cuvântului care conține diftong (ai) 3 x 2 p = 6 puncte

2. câte 2 puncte pentru indicarea mijlocului intern de îmbogățire a vocabularului pentru cuvintele date
(automotorul – compunere; Zamfirescu – derivare; neconvins – derivare). 3 x 2 p = 6 puncte

3. explicarea rolului parantezelor din secvența dată: Parantezele izolează o indicație scenică/ didascalie
(intervenția autorului privind cui se adresează personajul) de replica personajului. 6 puncte
explicarea superficială, ezitantă – 3 puncte

4. câte 1 punct pentru menționarea valorii morfologice, a cazului și a funcției sintactice pentru cuvintele
subliniate (cu ochii – substantiv comun, complement indirect; dumitale – pronume personal de politețe,
atribut pronominal genitival; ceva – pronume nehotărât, subiect)
6 x 1 p = 6 puncte

5. construirea frazei în care să existe o propoziție subordonată circumstanțială de timp: Costel a intrat în
clasă/ după ce a alerga două ture de teren/. „după ce a alergat două ture de teren” – propoziție subordonată
circumstanțială de timp având ca element regent verbul „a intrat” 6 puncte
construirea frazei fără indicarea propoziției subordonate circumstanțiale de timp – 3 puncte

B.
Test de evaluare sumativă – Disciplina Limba şi literatura română - Clasa a VIII-a 8
6. câte 3 puncte pentru transcrierea enunțurilor care sugerează teama: Să vedeți, domșoară… Mama… vreau
să spun tata…. 2x3p=6
puncte

7. câte 3 puncte pentru precizarea metodelor folosite de Domnișoara Cucu pentru a le determina pe eleve să
afle că nu au voie să meargă la gară: afișul, copierea textului pe caiet de șaptezeciși cinci de ori, învățarea
textului pe dinafară în ora de educație. 2 x 3 p = 6 puncte

8. transformarea în vorbire indirectă a primelor trei replici din text: Profesorul Miroiu deschide ușa, se
oprește în prag, își cere scuze și vrea să plece. Domnișoara Cucu îl oprește, insistând să rămână ca martor.
Profesorul întreabă ce s-a întâmplat.
6 puncte
transformarea superficială a replicilor – 3 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

-formularea clară/ logică a opiniei, prezentarea argumentului care să justifice opinia exprimată – 10 puncte;
formularea neclară/ lipsa argumentului – 5 puncte;
-prezentarea adecvată a unei trăsături a personajului, cu exemple – 10 puncte; prezentarea parțială (fără
exemple) – 5 puncte
-conținutul ideatic și stilul adecvate cerinței (vocabular adecvat, folosirea conectorilor, claritatea și coerența
ideilor) – 5 puncte; două-trei abateri/nerealizări – 2 puncte
-coerența și echilibrul compoziției – 3 puncte
-respectarea limitelor de spațiu indicate – 2 puncte

Redactarea întregii lucrări: 12


puncte
• respectarea limitelor de spaţiu indicate 3
puncte
• respectarea normelor de exprimare şi de ortografie 6
puncte
(0-1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
• respectarea normelor de punctuaţie 3
puncte
(0-1 greseli – 3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli – 1p; peste 6 greseli – 0p)

Test de evaluare sumativă – Disciplina Limba şi literatura română - Clasa a VIII-a 9

S-ar putea să vă placă și