Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecție

Şcoala: Şcoala Gimnazială nr. 2 Fîrţăneşti


Clasa: a VII-a
Data: 21.10.2019
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: Recapitularea unităţii de învăţare
Unitatea de învăţare: Călătorie în necunoscut
Tipul lecţiei: Lecţia de recapitulare
Profesor: Ifrim Cristina-Georgiana

Competențe generale:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

Competenţe specifice:
1.1. Sintetizarea informaţiilor, a intențiilor de comunicare și a atitudinilor comunicative din diverse texte monologate şi
dialogate
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de vedere, oferind detalii semnificative şi exemple relevante, în faţa unui public
cunoscut, adoptând comportamente paraverbale şi nonverbale adecvate
1.3. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, identificând strategii personalizate în funcţie de profilul
psihologic, de interesele şi de nevoile fiecăruia
2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale
2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii
3.1 Redactarea unui text complex, având în vedere respectarea etapelor procesului de scriere și selectarea unor structuri
adecvate intenţiei de comunicare
3.3 Utilizarea unor surse diverse pentru realizarea de texte originale
4.3 Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o comunicare corectă
4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă morfosintactică, fonetică şi lexical

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
a) Cognitive:
O1: să identifice informaţiile esenţiale şi de detaliu dintr-un text
O2: să comenteze unele secvenţe relevante dintr-un text
O3: să identifice modul de formare a unor cuvinte
O4: să precizeze tipul propoziţiilor dintr-o frază
a) Afective:
O5: să manifeste interes faţă de conţinutul lecţiei
O6: să participe la un act de comunicare
O7: să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în timpul lecţiei

STRATEGIE DIDACTICĂ:
a) Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lucrul cu textul, autoevaluarea activităţii
b) Resurse: tablă, manual, caiete
c) Forme de organizare a învățării: frontală, individuală
d) Bibliografie: Manualul de limbă si literatura română, clasa a VII-a, autori : Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra,
Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheş; Didactica limbii şi literaturii române, Florentina Sâmihăian şi
Mariana Norel, Bucureşti, 2011, Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura română
e) Timp: 50 minute
Scenariu didactic
Ob. Conținutul științific Strategie didactică
Momentele Op. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse
lecției Timp Procedee Materiale Forma de Forma de
org. evaluare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Moment Salut elevii. Voi face prezenţa şi Elevii îşi pregătesc manualele şi 3’ Conversaţia Frontală
organizatoric voi pregăti materialele necesare caietele şi numesc absenţii.
de-a lungul orei.

2.Verificarea Verific tema calitativ și În timp ce un elev citește temadin caiet, 5’ Conversaţia, Manual, caiete Frontală. Aprecierea critică a
temei cantitativ. ceilalți verifică dacăau rezolvat explicaţia individuală conţinutului temelor,
Verificarea calitativă se face corect exercițiile. verificarea orală.
selectiv, elevii vor fi solicitați,
prin sondaj, să citească
rezolvarea exercițiilor.
3. Captarea Voi iniţia o discuţie cu elevii 8’
Elevii vor da dovadă de cooperare Conversaţia Frontală Aprecieri verbale
pornind de la următoarele
atenţiei întrebări: şi de interes, răspunzând la euristică,
 Ce este conjuncţia? întrebările adresate. explicaţia
 Cum s-a format
cuvântul floare-de-
colţ?
 Care este mijlocul de
îmbogăţire a
vocabularului folosit
pentru formarea
cuvântului nemurire?
 Ce reprezintă
conjuncţia?
 Puteţi da exemplu
de un pleonasm,
explicând de ce este
greşită
pronunţarea
exemplificată?
4.Anunţarea Voi anunţa subiectul Elevii notează titlul în caiete. 2’ Conversaţia Tablă, caiete Frontală
subiectului şi lecţiei, formulez obiectivele pe
a obiectivelor înţelesul copiilor şi notez
tiltul lecţiei pe tablă.
5.Recapitularea Se va citi textul propus în Elevii vor da dovadă de cooperare şi 15’ Conversaţia, Tablă, Frontală, Aprecieri verbale
conţinuturilor manual şi se vor rezolva vor rezolva exerciţiile, ieşind la Explicaţia, manual, individuală
exerciţii pe baza acestuia: tablă pentru notarea rezolvărilor. exerciţiul caiete
-Comentarea unor Elevii notează în caiete răspunsurile.
secvențe relevante din text ;
-Exersarea elementelor de
vocabular ;
-Aplicarea în contexte
noi şi autentice a noilor
achiziţii lingvistice;
-Exerciţii de alcătuire a unei
familii lexicale;
6.Obţinerea Voi nota pe tablă următoarele Elevii vor identifica predicatele din 10’ Exerciţiul Frontală, Aprecieri verbale
fraze: frazele date, vor împărţi frazele în
performanţei -N-a omorât-o, strigă propoziţii şi vor identifica modul prin individuală
păstoraşul, că nu l-am lăsat eu. care propoziţiile sunt coordinate.
Am auzit sau ni s-a părut că
auzim un strigăt în depărtare?
7.Asigurarea Voi nota pe tablă următoarele Elevii vor complete 6’ Autoevaluarea Caiete Frontală, Aprecieri verbale
retenţiei şi a enunţuri: enunţurile, autoevaluându-şi activităţii individuală
transferului Pe parcursul lecţiei, cel mai mult activitatea.
mi-a plăcut…
Cel mai dificil mi s-a părut…
Cel mai puţin mi-a plăcut…

8.Temă pentru Ca activitate pentru acasă, Elevii notează tema. 2’ Conversaţia Tablă Frontală
acasă elevii vor scrie cel puţin 10
pleonasme şi vor explica de ce
acestea reprezintă greşeli de
exprimare.

S-ar putea să vă placă și