Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Andreeşti


Profesor: Emilia Mihaela Costescu
Data: 14.03.2017
Clasa a V-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Literatura cultă. Opera epică
Tema lecției: Amintiri din copilărie de Ion Creangă - lectura textului suport
Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare;
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în diferite situații de
comunicare;
3. Receptarea mesajului scris din diferite texte literare;
4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise cu scopuri diverse;

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.2. sesizarea sensului unităților lexicale noi în funcție de context;
1.5. utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi
folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice, compatibile cu situaţia de comunicare;
2.1. înlănțuirea clară și coerentă a ideilor într-un monolog;
3.1. diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit;
4.1. redactarea textelor cu destinații diverse.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să lectureze textul expresiv;
O2: să identifice reperele spațio-temporale din text;
O3: să enumere personajele care participă la acțiune;
O4: să utilizeze cuvintele noi în alte contexte;
O5: să desprindă ideile principale potrivite fiecărui fragment în parte.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode și procedee: conversația euristică, lectura expresivă, învățarea prin descoperire, explicația,
exercițiul de identificare, expunerea, lucrul cu dicționarul, jocul de rol, exercițiul.
Mijloace și materiale: manualul, cartea Amintiri din copilărie de Ion Creangă, caiete, Planșa cu explozia
stelara, tablă, marker flip-chart, film – fragment din operă – Calul Bălan, Dicționarul Explicativ al Limbii
Române.
Forme de organizare: colectivă, individuală, perechi.
Durata: 50 minute
Evaluare: observarea și aprecierea verbală, chestionare orală.
BIBLIOGRAFIE:

1. Programă şcolară revizuită Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a,


aprobată prin ordinul ministrului, 2009;
2. Limba română – manual pentru clasa a V-a, autori: Marin Iancu, Vasile Molan,
Bucureşti, Editura Petrion, 2004;
3. Marilena Pavelescu, Metodica predării limbii și literaturii române. Ghid pentru susținerea examenelor
de definitivare și de acordare a gradelor didactice, Ed. Corint, 2010.
4. Amintiri din copilărie de Ion Creangă , Ed. Eminescu, 1980
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Evenimentele Timpul Conţinutul instructiv – educativ Activitatea elevilor Tehnici de instruire


lecţiei de lucru (activitatea profesorului) şi de evaluare

I. Moment 1 minut Stabilesc un climat favorabil derulării Îşi pregătesc cele necesare orei de Conversaţia
organizatoric activităţii de învăţare. Notez absenţii. limba română

II. Actualizarea 10 Verific temele elevilor atât cantitativ, cât şi Elevii prezintă caietele, citesc Conversaţia
cunoştinţelor minute calitativ. tema şi se corectează când este Videoproiectorul
anterioare şi Captarea atenției se va face prin proiectarea cazul.
captarea atenţiei unor imagini cu ajutorul videoproiectorului și
prin rezolvarea unui rebus. (anexa 1) Copiii
vor descoperi numele autorului operei ce Elevii sunt atenţi şi ascultă cu o
urmează să fie studiată. mare curiozitate poezia pentru a Rebusul
identifica personajul.
Conversaţia

Profesorul le adresează elevilor întrebări cu


privire la scriitorul Ion Creangă și cu privire la
opera acestuia:

- Cine a fost Ion Creangă? Elevii răspund întrebărilor cu


- Știți în ce ani a trăit Ion Creangă? informaţiile dobândite de-a lungul
- Ați citit vreuna din operele lui? anilor de şcoală.
- Despre ce era vorba în operă?

III. Anunţarea 2 minute Profesorul va anunța titlul noului capitol:


titlului şi a Opera epică și titlul noii lecții: Amintiri din Explicaţia
obiectivelor copilărie de Ion Creangă, pe care le va nota pe Elevii conştientizează obiectivele
lecţiei şi notează titlul în caiete. Conversaţia
tablă. Apoi va enunța obiectivele lecției.

IV. Dirijarea 30 de Pentru a realiza lectura textului, profesorul va


învăţării minute Explicaţia
citi model un paragraf din operă, apoi va
solicita elevilor citirea textului pe roluri.
Profesorul va verifica apoi nivelul de .
comprehensiune al cuvintelor din text. Elevilor
Conversaţia
li se va solicita să noteze cuvintele
necunoscute pe caiete, apoi un elev va citi
explicația din subsolul paginii manualului
pentru fiecare din cuvintele necunoscute. Dacă
vor exista alte cuvinte necunoscute care nu
sunt explicate în subsolul paginii, profesorul va
solicita unui elev consultarea Dex-ului pus la
dispoziție de biblioteca școlii. Planșa cu explozia
Dupa lecturarea textului, pentru verificarea stelară
informațiilor, elevii vor primi câte o fișă cu
explozia stelară, urmând să răspundă la Elevii primesc fisa și încep să Fișa de lucru
următoarele întrebări: (anexa 2) formuleze răspunsuri la cele 5
întrebări.
Conversaţia
1. Când se petrec faptele ?
2. Unde se desfășoară întâmplările ? Ei precizează personajele operei,
3. Care sunt personajele ? reperele spaţio-temporale, modul
4. Ce mod de expunere apare? de expunere prezent, etc.
5. Cum descrie autorul oamenii din
Humulești ?

Videoproiectorul
După lecturarea textului, elevilor li se va Film
prezenta un filmuleț cu fragmentul studiat Elevii urmăresc cu atenție
în clasa – Calul Bălan. filmulețul.
Conversaţia

Elevii sunt concentrați și rezolvă


În continuare elevii vor fi grupaţi în echipe şi
cerințele. Exerciţiul
vor primi o fişă cu diverse exerciții ( să
completeze un rebus, să construiască enunțuri Dupa rezolvarea cerințelor fiecare
cu termenii învăţaţi, să completeze spaţiile echipă își va desemna un lider care
va prezenta răspunsurile.
punctate, etc.) (anexa 2)

V. Asigurarea 3 minute Are loc pe tot parcursul lecţiei prin aprecieri


feed – back-ului verbale. Sunt notaţi elevii care au avut cele mai
şi a retenţiei multe intervenţii pe tot parcursul orei.

VI. Asigurarea 2 minute Temă pentru acasă: Realizați o compunere Elevii notează în caiete. Conversaţia
retenţiei şi a narativă cu titlul Amintiri din copilăria mea, în
transferului care să povestiți o întâmplare hazlie din viața
voastră.
Anexa 1
Rebus

1. Antonimul cuvântului tristețe este …………


2. În enunțul : Ionel are o carte, subiectul este ………
3. Personajul principal din ,,Amintiri din copilărie" de Ion Creangă este..........
4. Parte de vorbire care însoțește un substantiv și nu are funcție sintactică.
5. În propoziția ,,Noaptea vine pe furiș." cuvântul ,,vine" are valoare morfologică de ……..
6. " Dumneavoastră" este un pronume personal de ....................
7. Titlul unei opere studiată în clasa a V-a de Nicolae Bălcescu.
8. Numele autorului care a scris poezia Fiind băiet păduri cutreieram.
9. Caz al substantivului care răspunde la întrebarea al cui?
10. Figură de stil ce constă în alăturarea a doi sau mai mulți termeni cu scopul evidențierii primului
termen.
Anexa 2

Amintiri din copilărie

Explozia stelară

Când se petrec faptele ?

Unde se desfășoară întâmplările? Cum descrie autorul oamenii


din Humulești?

Ce mod de expunere apare? Care sunt personajele?


Anexa 3
FIȘA DE LUCRU

I. Completează spaţiile punctate cu cuvinte corespunzătoare:

Fragmentul din carte face parte din volumul …………..………………………………………………..


scris de ……………………………………………………………………………………………………….
Personajele textului sunt: ……………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………..

II. Alcătuiţi enunţuri cu cuvintele: arcan, zgâtie, șindrilă, prizărit, tragere de inimă.
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..

III. Scrieți și pronunțati formele literare ale următoarelor cuvinte: vremi, băiet, am perdut, cămeșă,
șindilă, pintre, greșală, (fata) popei.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...

IV. Răspundeți la întrebări și completați rebusul de mai jos. Dezlegând corect rebusul, pe
verticală veţi descoperi un cuvânt din titlul textului studiat.

1. Inventatorul Calului Balan este părintele .........


2. Numele școlăriței pedepsite deoarece nu a fost obedientă.1
3. Locul unde se desfășoară acțiunea
4. Pe Badița Vasile îl prinsese la oaste cu .....................
5. Cojocarul satului era Moș .......
6. Bicișorul de curele a fost botezat Sfântul .........
7. Numele autorului volumului Amintiri din Copilărie.
8. Bărbat necăsătorit, flăcău.

1
OBEDIÉNT, -Ă, obedienți, -te, adj. (Livr.) Supus, ascultător
V. Alcătuiți familia lexicală a cuvântului copilarie din fragmentul dat. (min. 4 cuvinte)
………………………………………………………………………………………………………………..

VI. Grupați cuvintele de mai jos în serii sinonimice: gospodar, a îndemna, harnic, întemeiet, a
consolida, vrednic, construit, a întări, destoinic, priceput, holtei, ager, chibzuit, neobosit, flăcău, sprinten,
stăruință, a mângâia, insistență, a consola, activ.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VII. Construiți propoziții în care să folosiți diferite sensuri ale cuvintelor: a petrece și a (se) purta.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VIII. Povestiți o întâmplare plină de haz din viața voastră.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și