Sunteți pe pagina 1din 11

PIPP, ANUL II, SEM I, ANUL 2018-2019

Student: Lazăr Iuliana


Mentor: înv. Mariana Ungureanu

PROIECT DIDACTIC
DATA: 6.12.2018
CLASA: a II -a A
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.54 București
ARIA CURRICULARĂ : Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: “Vin sărbătorile!”
SUBIECTUL LECTIEI: “Colindătorii” -de George Coşbuc
TIPUL LECŢIEI: Însușire de noi cunoștințe
SCOPUL: Consolidarea deprinderii de a citi corect, coerent, conștient și expresiv;
Dezvoltarea gândirii (analiză, sinteză, comparație), a imaginației creatoare și atenției voluntare.
Competenţe specifice:
Comunicare în limba română
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
1.2. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar
2.1. Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte uzuale
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară

1
Obiective operaţionale:
O1– să desprindă informaţii de detaliu din textul citit;
O2-. sa memoreze versurile indicate;
O3 – să sesizeze semnificaţia cuvintelor în funcţie de contextul dat;
O4– să alcătuiască propoziţii noi folosind cuvintele din textul studiat ;
O5 – să se exprime corect, cursiv, în propoziţii logice;
O6– să participe activ la lecţie.
Strategia didactică:
 Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia , observația, problematizarea, jocul didactic, ciorchinele, exerciţiul;
 Resurse materiale:manual, caiete, instrumente de scris, planșă ilustrând sărbătorile de Crăciun, fișe de lucru, și explicația
folosirii acestora, calculator.
 Forme de organizare: - activitate frontală, individuală;

Evaluare: observarea sistematică, evaluare continuă şi formativă, evaluare orală


RESURSE:
 UMANE:30 elevi
 TEMPORALE: 50 minute
 SPAŢIALE: sala de clasă
 BIBLIOGRAFICE:
o Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a – Comunicare în limba română, 2013;
o Cleopatra Mihăilescu, Tudor Pițilă, Comunicare în limba română – manual pentru clasa a II – a, Editura Didactică și
pedagogică ;
o Vasile Molan - „Meodica predării limbii române în clasele primare”, E.D.P. 1998;

2
Strategii didactice
Momentele Desfășurarea lecției Metode şi Mijloace Forma de Evaluare Obs.
lecției procedee didactice organizare

Moment
1. organizatoric observarea
Se vor pregăti materialele necesare bunei
1 min. conversația sala de clasă organizare sistematică
desfășurări a lecției și se va asigura un frontală
climat favorabil învăţării.
”La ce vă gândiți când spuneți cuvântul
2. Captarea Crăciun ?” Se va afișa în mijlocul tablei -ciorchinele
planșe evaluare
atenţiei o imagine cu anotimpul iarna și se va -conversaţia
Anexa 1 -activitate orală
5 min. completa Anexa 1, ciorchinele, la tablă.
-explicația frontală
aprecieri
verbale

Astăzi vom intra în lumea minunată a Explicaţia


Anunţarea sărbatorilor de Crăciun.
3. subiectului Observarea
Vom învăţa o poezie, cuvinte şi expresii Activitate
lecţiei şi a noi. Sunt prezentate Exercițiul Manualul Frontală sistematică
obiectivelor a elevilor
operaţionale obiectivele urmărite, pe înţelesul
5 min. copiilor:

- ”vom citi corect, fluent şi expresiv


textul, ne vom îmbogăţi vocabularul cu Conversația
cuvinte şi expresii din text.

Se va scrie titlul: „Colindătorii” de Exercițiul


George Coşbuc pe tablă şi elevii îl vor
nota în caiete.

3
Se va afișa portretul poetului și se va Explicația Caietele de
preciza că George Coşbuc a scris o clasă
poezie pe această temă folosind cuvinte
de o deosebită frumuseţe.

Portretul
poetului
4. Prezentarea Se citește model poezia integral, pentru a Lectura model Manual Activitate Evaluare
optimă a crea o imagine de ansamblu asupra frontală orală
textului liric.
conținutului Se realizează o primă discuţie: De ce Conversația Volum de
5 min. poartă poezia titlul „Colindătorii”? Ce euristică poezii
înseamnă ’’colindătorii’’? Cum este
vremea? Ce fac copiii? Cum se simt ei?
Analiza textului pe strofe:
5. Conversatia
Se citeşte pe rând, câte o strofă a poeziei, Manualul Frontal
Dirijarea
învăţării adaptând intonaţia impusă de semnele de Observaţia
20 min. punctuaţie şi se descifrează apoi
conţinutul de idei şi imaginile poetice. Lectura
independentă
Strofa I se citește de către elevi și se
analizează:
*Ce anotimp este descris în poezie?
( iarna)
Conversaţia
*Unde se află copiii?(în casă); Cu cine euristică
sunt?(cu mama)
*La ce credeți că se referă expresia „de
mult uitarăm jocul”? (aceștia așteptau
cuminți povestea mamei )
*De ce considerați că copiii nu doreau să Frontal

4
se culce? (voiau să asculte povestea
Lectura
mamei)
selectivă
*Dacă am desena ceea ce ne-a comunicat
poetul în prima strofă, ce am reda în
desen? (o mamă și copii ei în casă, lângă
foc, așteptând emoționați povestea ei).
Strofa a II-a elevii citesc strofa a II-a și
se analizează:
Lectura
*Cine statea în paie în frig? ( Iisus explicativă
Hristos)
 Se explică cuvântul
paie=cotoarele grânelor după ce
au fost treerate Caietul de
Exemplu.: Bunica a dat de mâncare clasă
animalelor paie amestecate cu fân.

Unde stătea Hristos?( în iesle)


 Se explică cuvântul:
iesle= jgheab făcut din lemn în
care se pune hrană animalelor
Exemplu: În iesle s-a născut pruncul Iisus Exerciţiul
Hristos. Caietul de
*Cum era ieslea? ( săracă) clasă
Frontal
Cine îl încălzea pe prunc? ( boul)
Cu ce îl încălezea?(cu suflarea sa
miloasă)
*Cine a venit să îl întâmpine? ( păstorii)
5
 Se explică cuvântul:
păstori= ciobani
*Și ce i-au adus păstorii?( un miel)
 Se explică cuvântul:
stână=adăpostul oilor
*Cine îi cântau? ( îngerii)
 Se explică cuvântul îngeri=ființe
spirituale Lectura
Exemplu: Fetița a pictat îngeri la ora de explicativă
desen.
Expresia „ și îngeri albi cântau pe sus” Frontal
semnifică (Nașterea Fiului Lui Dumnezeu
cântată de îngeri)

*Ce învățătură ați desprins din a doua Conversația


strofă? (Iisus Hristos urma să ajungă
Mântuitorul omenirii).

Frontal

6
Conversația Manual Evaluare
Activitate
6. orală
Fixarea și frontală
consolidarea
cunoștințelor Se citește poezia în intregime și se poartă
o discuție de generalizare:
 Ce aşteptau copiii de la mama
lor? Activitate
independentă
 Ce se serbează de Crăciun?
Citire selectivă:
Elevii sunt solicitaţi să citească versurile
care:
 se prezintă caracteristicele iernii,

 în care se vorbește despre


nașterea Lui Hristos

7
Evaluare
7. Obţinerea Voi organiza un joc didactic astfel: voi Joc didactic orală
numi câte un elev de pe fiecare rând să
performanţei
extragă câte un bilețel cu o întrebare din Ghetuță cu Frontal
8 min.
ghetuță. Elevii trebuie să raspund la Explicația întrebări
întrebare. ( Anexa 2)

8. Încheierea Se vor face aprecieri verbale asupra Conversația Frontal Aprecieri


lecţiei modului de lucru şi participării la oră. verbale
(asigurarea
retenţiei şi a
transferului)
1- 2 min.
Se solicită elevilor să-şi noteze tema
pentru acasă: Explicația Fișă de
Fisa de lucru ( Anexa 3) lucru Frontal
Temă pentru
9. acasă
1 min

8
ANEXA 1
„La ce te gândeşti când spui cuvântul Crăciun ?”

9
ANEXA 2

Joc didactic

Întrebări şi răspunsuri

1.Care este titlul poeziei învăţate azi? 1.Titlul poeziei învăţate este „Colindătorii”.

2. Cine este autorul poeziei “ Colindătorii”? 2. Autorul poeziei “Colindătorii” este George Coșbuc.

3. Cum este scris textul? 3. Textul este scris în versuri.

4. Câte strofe are poezia „Colindătorii” de George Coșbuc? 4. Poezia „Colindătorii” de George Coșbuc are 2 strofe.

5. Câte versuri are fiecare strofă? 5. Fiecare strofă are 8 versuri.

6. De ce nu doreau copii să se culce? 6. Așteptau emoționați povestea mamei.

7. Unde s-a născut Hristos? 7. Hristos s-a născut în ieslea cea săracă.

8. Cine îl încălzea? 8. Îl încălzea boul cel milos.

9. Cine au venit să îl vadă? 9. Au venit să îl vadă păstorii.

10. Ce i-au adus păstorii? 10.Păstorii i-au adus un miel.

11. Cine îi cântau lui Hristos? 11. Lui Hristos îi cântau îngerii.

12. Ce aveau în mână îngerii? 12. Îngerii aveau în mână flori.

10
11