Sunteți pe pagina 1din 16

ARIA CURRICULARĂ: Matematică si Ştiinţe ale naturii

DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Operaţii cu numere naturale de la 0 la 10.000
SUBIECTUL: Adunarea şi scăderea în intervalul 0 -10000
„Adunăm, scădem şi probleme rezolvăm!”
TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe

OBIECTIV FUNDAMENTAL:

 Sistematizarea deprinderilor de calcul şi a priceperii de a aplica în diferite tipuri


de exerciţii şi probleme cunoştinţele însuşite, dezvoltându-le gândirea logică,
memoria, atenţia şi vocabularul matematic

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

1.3 - să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu numere mai mici decât


10 000 cu şi fără trecere peste ordin;
2.7 - să folosească simboluri pentru a pune în evidenţă numere necunoscute
în rezolvarea de probleme;
2.9 - să colecteze date, să le sorteze şi să le clasifice pe baza unor criterii
date, să le organizeze în tabele;
4.3 - să manifeste un comportament adecvat în relaţiile cu colegii dintr-un
grup de lucru în cadrul activităţilor practice de rezolvare de probleme;
4.1 - să manifeste iniţiativă în a transpune diferite situaţii în context
matematic, propunând modalităţi diverse de abordare a unei probleme.

OBIECTIVE CADRU:
1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
1. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
2. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
3. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în
contexte variate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :


a) Obiective cognitive:
OOC1 - să folosească terminologia specifică matematicii, pentru cele două
operaţii;
OOC2 - să rezolve adunări şi scăderi cu numere naturale din concentrul 0 –
10000 utilizând proprietăţile operaţiilor şi algoritmii de calcul;
OOC3 - să rezolve exerciţii matematice respectând ordinea operaţiilor;
OOC4 - să afle termenul necunoscut dintr-o relaţie matematică;
OOC5 - să rezolve probleme cu două operaţii;
OOC6 - să redacteze corect planul de rezolvare al problemei;

b) Obiective afective:
OOA1 - să manifeste interes, curiozitate pentru aflarea rezultatelor problemelor
şi exerciţiilor propuse spre rezolvare;
OOA2 - să participe activ la desfǎşurarea lecţiei;
OOA3 - sǎ colaboreze cu învǎţǎtorul/ colegii în activitatea de învăţare;
OOA4 - să persevereze în rezolvarea sarcinilor de lucru;

c) Obiective psiho – motorii


OOP1 - să-şi dirijeze activitatea oculomotorie spre centrul de interes propus de
învăţător;
OOP2 - să utilizeze mijloacele de învăţământ în mod corespunzător;
OOP3 - sǎ adopte o poziţie corectă în timpul lucrului, în bancă, în faţa clasei.

STRATEGII DIDACTICE:
Resurse procedurale:
M1 - conversaţia,
M2 - explicaţia,
M3 - exerciţiul,
M5 - problematizarea,
M6 - metoda didactică „Floare de lotus”,
M7 - metoda didacticǎ „Ciorchinele“,
M8 - jocul didactic,
M9 - brainstorming,
M10 - observaţia
Resurse materiale:
m1 - fise de lucru,
m2 - planşe,
m3 - manual,
m4 - diplomă,
m5 - jetoane,
m6 - marker.
Resurse umane: 22 elevi
Resurse temporale: 50 minute
Forme de organizare: - frontală,
- pe grupe
- individuală.
Forme de evaluare: - activ - participativă
- continuă
Bibliografie:

 - Programa şcolară pentru clasa a III- M.E.C.T.S - 2004


 - Matematică – manual pentru clasa a III-a, Tudora Piţilă, Cleopatra
Mihăilescu, Editura Aramis, Bucureşti, 2005
 - Metodica predării matematicii la clasele I-IV, VirginiaTudor,Silvia
Bărbuleanu, Elisabeta Burtea, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1991
 - Culegere. Teste de evaluare pentru continutul obligatoriu, clasa a III-
a, Pârâială, V. , Ed. Euristica, Iaşi, 2004
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr Etapele OO Activitatea cadrului Activitatea Strategii didactice Evaluare


crt didactice didactic elevilor
Metode şi Forme de Mijloace
procedee organizare didactice
1 Moment OOP3 Asigur condiţiile Fiecare elev se Conversaţia Activ. activ -
organizatoric optime pentru buna pregǎteşte pentru frontală participativ
desfăşurare a lecţiei: lecţie. ă
aerisirea sălii de clasă,
pregătirea materialului
didactic şi stabilirea
liniştii.
2 Reactualizarea OOC1 Verific tema calitativ Elevii sunt atenţi Conversaţia Activ. Caiet . continuă
cunoştinţelor prin citirea orală de şi îşi verificǎ tema frontală
anterioare către elevi, fac
aprecieri, se corecteazǎ
eventualele greşeli.
Verific cunoştinţele
elevilor dobândite
anterior referitoare la
terminologia
matematicǎ.
3 Captarea OOC1 - Pe o planşǎ va fi scris Elevii vor da activ -
atenţiei OOP2 cuvântul exemple de participativ
„MATEMATICĂ” şi cuvinte ce au ă
voi propune elevilor să legǎturǎ cu Conversaţia Activ. Jetoane
îmi spună toate matematica, frontală Carton
cuvintele care le vin în completând astfel
minte la auzul acestui ciorchinele Metoda
cuvânt ( exerciţii, matematic. Ciorchinele
probleme, adunări,
scăderi, înmulţiri,
împărţiri, termen
necunoscut, sumă,
descăzut, scăzător,
înmulţiri, împărţiri, mai
mare, cu...mai mult,
cu.....mai puţin...etc.).
Voi completa
ciorchinele cu jetoane
pe care sunt scrise o
parte din cuvintele
propuse de elevi
(ANEXA 1).
- Le voi spune că la
unele din cuvinte m-am
gândit şi eu şi că ne
vom folosi de ele pe
parcursul lecţiei de azi.
4 Anunţarea OOC2 Elevii vor fi împǎrţiţi în Elevii colaboreazǎ Explicaţia
temei şi a OOC3 6 grupe a câte trei elevi. cu colegii de Exerciţiul Activ. pe Jetoane –
obiectivelor - Fiecare grupă va avea grupǎ rezolvând Metoda echipe şi petale
o petală de floare şi le corect sarcinile Floare de frontală continuă
voi propune elevilor să primite. lotus
rezolve exerciţiile scrise
pe petale. activ -
- Voi solicita să Brainstor participativ
comunice rezultatul ming ă
obţinut şi dacă acesta
este corect vor lipi Tablǎ,
petala pe tablă, dar pe cretǎ, caiet
verso, unde vor
descoperi expresii ca:
aflarea termenului
necunoscut, adunări,
scăderi, exerciţii de
aflare a unei sume,
exerciţii de aflare a unei
diferenţe, probleme. Se
vor citi aceste expresii şi
vom afla ce vom face la
ora de matematică,
descoperind astfel
obiectivele şi titlul
lecţiei: Adunăm,
scădem şi probleme
rezolvăm!
(ANEXA 2– exerciţiile
de pe petalele florii de Îşi vor completa în
lotus) caiet titlul lecţiei.
- Voi scrie pe tablă
titlul lecţiei „Adunăm,
scădem şi probleme
rezolvăm!” iar elevii
vor completa în caiete.
Se vor menţiona şi
obiectivele lecţiei
5 Dirijarea OOA - Prezint elevilor o . Urmǎresc cu Explicaţia Activ. .
învǎţǎrii 1 planşă cu trei pui de atenţie expunerile Conversaţia Frontalǎ Planşǎ
rândunică ce trebuie să învǎţǎtorului euristică
plece spre ţările calde, continuă
dar în drumul lor spre
Ţara Soarelui întâmpină
o serie de dificultăţi
OOP3 reprezentate de nori,
ploaie, vânt, tunet şi
fulger ( ANEXA 3).
OOC3 - Îi anunţ cǎ pentru a
OOC4 putea ajuta puii, trebuie Tablǎ,
OOC5 să rezolve corect Exerciţiul Activ. cretǎ, caiet activ -
OOA exerciţiile scrise pe frontalǎ participativ
1 spatele jetoanelor ă
OOA respective. Numai
3 rezolvând corect,
puişorii vă vor fi
recunoscători şi vor
ajunge la timp în Ţara
Soarelui.
1. Primul nor:
a – 395 = 1273
1415 + a = 1923
a + ( 934 – 649 ) =
3524 Rezolvǎ corect la Fişǎ de
2. Vântul: tablǎ şi în caiete Metoda Ştiu, lucru
Micşoreazǎ suma exerciţiile propuse vreau sǎ ştiu,
numerelor 269 şi 485 . am aflat
cu diferenţa numerelor Problemati
923 şi 648. zarea
3. Ploaia:
Rezolvaţi problema
următoare, folosind
metoda „Ştiu, Vreau să
ştiu, Am aflat”
(ANEXA 4) :
La o fermǎ sunt 4442
de gâşte,cu 1335 mai
puţine curci, iar gǎini Rezolvǎ problema
1173. completând fişa
Câte pǎsǎri sunt la „Ştiu/vreu sǎ ştiu/
acea fermǎ? am aflat“.
- În coloana (rubrica)
„Ştiu”vom trece datele
problemei, în cea cu
„Vreau să ştiu” vom
scrie întrebările propuse Activ. pe
de elevi, iar în ultima grupe
vom efectua calculele şi
vom scrie rezolvarea
problemei.
Elevii vor rezolva
problema pe fişǎ

6 Asigurarea OOC2 Joc pe grupe Elevii Jocul Fişǎ de activ -


retenţiei şi a „Calculeazǎ repede şi colaboreazǎ cu didactic lucru participativ
transferului bine!“ colegii de grupǎ Diplome ă
Se formeazǎ 6 rezolvând corect
grupe a câte trei elevi ( sarcinile primite.
ANEXA 5).
Echipa care terminǎ
prima va primi diploma
„Suntem isteţi!“
( ANEXA 6).
7 Încheierea OOA Se fac aprecieri asupra Îşi noteazǎ tema. Activ. caiet continuă
lecţiei 1 desfǎşurǎrii lecţiei, frontalǎ
asupra
comportamentului
elevilor.
Se dǎ tema pentru
acasǎ.
ANEXA 1

MATEMATIC
Ă

EXERCIŢII PROBLEME

DE DE
ORDONARE COMPARAR

DE DE DE DE O DOUǍ
ADUNARE ÎNMULŢIR ÎMPǍRŢIRE SCĂDERE OPERAŢIE OPERAŢII

SUMǍ CU ATÂT
MAI DIFERENŢ CU ATÂT
Ǎ MAI PUŢIN
ANEXA 2
FLOARE DE LOTUS

GRUPA I

Calculaţi: 8630 – 4780 + 1720 =

GRUPA II

Calculaţi: 9720 – 4370 – 3290 =


GRUPA III

Calculaţi: 3690 + 2850 – 2370 =


GRUPA IV
Calculaţi: 7490 + 1870 – 6180 =
GRUPA V

Calculaţi: 6930 – 4560 + 4150 =


GRUPA VI

Calculaţi: 2760 + 1960 + 2380 =

ANEXA 3

1. Primul nor:

a – 395 = 7273
4150 + a = 9230
a + ( 934 – 649 ) = 5240

2. Vântul:


Micşoreazǎ suma numerelor 2690 şi 4850 cu diferenţa numerelor 9230 şi 6480.
3. Ploaia:

Rezolvaţi problema următoare, folosind metoda „Ştiu, Vreau să ştiu, Am aflat”


La o fermǎ sunt 2442 de gâşte,cu 1335 mai puţine curci, iar gǎini 1173.
Câte pǎsǎri sunt la acea fermǎ?

ANEXA 4

PROBLEMǍ

La o fermǎ sunt 2442 de gâşte,cu 1335 mai puţine curci, iar gǎini 1173.
Câte pǎsǎri sunt la acea fermǎ?

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM AFLAT

________________________ ________________________ _____________________________


________________________ ________________________ _____________________________
________________________ ________________________ _____________________________
________________________ ________________________ _____________________________
________________________ ________________________ _____________________________
________________________ ________________________ _____________________________
________________________ ________________________ _____________________________
________________________ ________________________ _____________________________
________________________ ________________________ _____________________________
________________________ ________________________ _____________________________
________________________ ________________________ _____________________________
________________________ ________________________ _____________________________
________________________ ________________________ _____________________________

ANEXA 5
JOC : „CALCULEAZǍ REPEDE ŞI BINE“

Ordoneazǎ rezultatele obţinute în ordine crescǎtoare şi completeazǎ cu litera


corespunzǎtoare. Ce ai descoperit?

T 14 + 7 = S 18 – 9 = Ţ 895 – 273 = E 695 – 277 =


U 23 – 9 = M 27 + 45 = T 3 96 – 48 = I 173 + 77 =
N 8+7= E 27+ 12 = I 405 + 279 = S 426 – 173 =
DIPLOMǍ
Se acordǎ elevului ...........................................
premiul „SUNTEM ISTEŢI“, pentru rezultatele obţinute
în cadrul orei de matematicǎ.
2012

S-ar putea să vă placă și